Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 22, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-09-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-09-2016

ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2016, PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗೋವಿಂದರಾವ ತಂದೆ ಪೀರಾಜಿ ವಯ: 42 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕಂಬಾರ, ಸಾ: ಬಸವನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ರವರ ಮಗಳಾದ ಅನೀತಾ ಇವಳು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೇಜದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ,  ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 19-09-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಅನಿತಾ ಇಕೆಯ ಮೋಬೈಲಗೆ  ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಗಳು ಕರೆ ತೆಗೆದು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಅನಿತಾ ಇವಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0800 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ಪುನಃ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದಳು, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೇಜಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವಳು ಕಾಲೇಜಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ಹಾಗೂ  ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಮಗಳಾದ ಅನಿತಾ ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರವುದಿಲ್ಲಾ, ಕಾಣೆಯಾದ ಮಗಳ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 1) ಹೆಸರು: ಅನೀತಾ ವಯ 18 ವರ್ಷ, 11 ತಿಂಗಳು 24 ದಿನಗಳು, 2) ಎತ್ತರ: 52 ಫೀಟ, 3) ಮುಖ: ಗೋಲು ಮುಖ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು, 4) ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ, 5) ಬಟ್ಟೆ: ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಟಾಪ್, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಾಟಮ್, 6) ಭಾಷೆ: ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ, ಮಗಳು ಅನೀತಾ ಇವಳು ದಿನಾಂಕ 19-09-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0800 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1600 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜನಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 21-09-2016 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÁ²¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢UÀA§gÀ ¨sÉƸÉè ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð,  ¸Á: UËqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀ 2 £Éà ªÀÄUÀ ¨Á¯Áf EªÀ£ÀÄ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀżÀîªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, FUÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¨Á¯Áf EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆr¸ÀÄ CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 20-09-2016 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á¯Áf EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆr¹PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è, DªÉÄÃ¯É £ÉÆÃqÉÆt CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆr¸À¢zÀgÉ £Á£ÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÀUÀÎ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, CªÀ£À£ÀÄß »A¨Á°¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ NtÂAiÀÄ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ PÁA¨Éî ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¨Á¯Áf EªÀ£ÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ EgÀĪÀ §§° ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÉÃvÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, PÀÆqÀ¯Éà J®ègÀÆ £ÉÃtÄ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä E£ÀÄß fêÀAvÀ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°è vÁvÁÌ°PÀ aQvÉì ¤Ãr ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 21-09-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¨Á¯Áf EvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ CxÀªÁ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀEzÉ.