Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 6, 2015

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2015 PÀ®A: 333, 353, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 04-12-2015 gÀAzÀÄ 11-45 J JAPÉÌ oÁuÉUÉ f.f.JZï ¢AzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉA¨sÁ« ¥ÉưøÀ oÁuɬÄAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÀ AiÀiÁ¼ÀV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀÄð®AiÀÄPÉÌ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-12-2015 gÀAzÀÄ 10 J.JAPÉÌ £Á£ÀÄ AiÀiÁ¼ÀV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀÄð®AiÀÄ®zÀ°è ºÉÆÃV C°è £À£ÉÆßA¢UÉ ¥ÀAZÁ¬ÄwAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ zÉêÀ¥Àà C¼ÀîzÀªÀĤ ©®PÀ¯ÉPÀÖgÀ, ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà ºÀjd£À PÀA¥ÀÆlgÀ D¥ÀgÉÃlgÀ, ¸ÀAUÀtÚ PÁAiÀÄðzÀ²ð EªÀgÉÆA¢UÉ £ÁªÀÅ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è JA¢£ÀAvÉ zÉÊ£ÀA¢£À PÀvÀðªÀåzÀ°è vÉÆqÀV ¥ÀAZÁAiÀÄw PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ¤jÃPÀëuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ 1) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ AiÀÄqÀؽî 2) PÀAoÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ AiÀÄqÀ½î 3) ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà £ÀUÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀÄð®AiÀÄPÉÌ NqÀÄvÁÛ M¼ÀUÉ §AzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ¦.r.N ¸ÀƽªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ £ÀªÀÄä CdÓ£ÁzÀ gÁªÀÄ¥Àà EvÀ£À ¨ÁQ ºÀt DgÉüÀÄ wAUÀ¼À ¨ÁQ ºÀt 5000 gÀÆ gÀAvÉ ¥ÀUÁgÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ £À£ÀUÉ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ PÉýzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸ÀAUÀtÚ PÀÆr E¯Áè CªÀ¤UÉ 60 ªÀµÀðzÀªÉUÉ ¥ÀUÁgÀ ¤ÃrzÉÝêÉ. FUÀ ¤ÃqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¸À¨sÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ ¤tðAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¤ÃqÀ®Ä CªÀPÁ±À EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ J®ègÀÆ MªÉÄäÃ¯É £À£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹ ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄ PÉüÀÄ CAzÀgÉ PÉüÀÄvÁÛ E¯Áè CAvÀ CzÀgÀ°è zÉêÀ¥Àà AiÀÄqÀؽî EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrüzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀAoÉ¥Àà AiÀÄqÀؽî EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. DUÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà £ÀUÀ£ÀÆgÀ, EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà ¥ÀAZÁAiÀÄw PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå §AzÀ §¸À£ÀUËqÀ ºÉƸÀªÀĤ. C«ÄãÀgÀrØ ¥Ánî EªÀgÀÄ  ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ C°èAzÀ CªÀgÀÄ NqÀÄvÁÛ ªÀÄUÀ£Éà CªÀjªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÝgÉ CAvÀ £ÁªÀÅ EµÀÖPÉÌ ¸ÀĪÀÄä£Éà ©nÖ« E¯ÁèAzÀgÉ ºÉÆqÉzÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝ« E£ÉÆߪÉÄä £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÀ £À£ÀUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £À£ÀUÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ C«ÄãÀgÀrØ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉA¨sÁ«UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1 ¦.JAPÉÌ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2015 PÀ®A 333, 353, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 349/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:03/12/2015 gÀAzÀÄ 11:15 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ \d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ:03/12/2015 gÀAzÀÄ 09:30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄĹèA¥ÀÆgÀ ªÀÄfÃzÀ ¸À«ÄÃ¥À £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ªÀĽUÉ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ  ºÉZï.¹.50, ¦¹ 02, 173, 334. 18 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) C§ÄÝ® vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ©ÃgÀ£Á¼À ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA.PÉ.J.33-f.0075 £ÉÃzÀÝgÀ°è  oÁuɬÄAzÀ 09:45 ¦..JªÀiï.PÉÌ ºÉÆgÀlÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ªÀÄĹèA¥ÀÆgÀ KjAiÀiÁzÀ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ªÀĽUÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 3 d£ÀgÁzÀ 1} ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà °AUÉÃj ªÀAiÀiÁ, 22 ªÀµÀð, eÁ, ¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á, ªÁ°äQ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj 2} C§ÄÝ® ªÀÄfÃzÀ vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ ªÀAiÀiÁ, 25 ªÀµÀð, eÁ, ªÀÄĹèA, ¸Á, ¸ÀzÀgÀ zÀgÀªÁd AiÀiÁzÀVj 3} ¸ÀzÁݪÀÄ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀ°ÃªÀÄ ªÀAiÀiÁ, 22 ªÀµÀð, eÁ, ªÀÄĹèA, ¸Á, gÁAiÀÄZÀÆj ªÉƺÀ®è AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 10:00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ  zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 4200/-gÀÆ.£ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß  vÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ M¦à¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄè° PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C¸ÀAeÉÕÃAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:04/12/2015 gÀAzÀÄ 03-45¦.JªÀiï.PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 349/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                            
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 272/2015 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 04/12/2015 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CmÉÆà £ÀA PÉ.J-33-4558 £ÉzÀÝgÀ°è C£À¢ÃPÀævÀªÁV ¸ÉA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁågÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ MAzÀÄ ©½AiÀÄ aîzÀ°è ¹.JZï. ¥ËqÀgÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAzÁd 1 PÉ.f. ¹.JZï. ¥ËqÀgÀ CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 800/gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.