Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 28, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-08-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28-08-2018

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 124/2018, PÀ®ªÀÄ. 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-08-2018 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmɬÄAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀgÀ UÀ®è MqÉzÀÄ CzÀgÀ°è£À £ÀUÀzÀÄ ºÀt CAzÁdÄ 10,000/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ. ºÁUÀÆ gÀÄQät ªÀÄÆwðAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è£À MAzÀÄ UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ vÁ½UÀ¼ÀÄ C.Q 2000/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ. ºÁUÀÆ 5 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ PÁ®ÄAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ C.Q 1200/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27-08-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 150/2018, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 25-08-2018 ರಂದು ರಾಮಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಿಡಿಸಿದ ಗೋಪುರದ ಟೆಕ್ನಿಟಷಿಯನ್ ರಾಜಕುಮಾರ ರವರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಾಣಿಕರಾವ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಹಳ್ಳೀಖೇಡೆ ಸಾ: ಹಿಲಾಲಪೂರ, ಸದ್ಯ: ಬೀದರ ರವರು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸವಿರ್ಸಸ್ ಪ್ರಾವೈಟ್ ಲಿ.ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರವೈಜರ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಟವರಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಸಂಗಡಿಗರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟ್ಟಿ ನೀಡಿ ನೋಡಲು ರಾಮಪೂರ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಅಳವಿಡಿಸಿದ ಅಮರ ರಾಜಾ ಕಂಪನಿಯ 2 ವೋಲ್ಟನ  24 ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ರೂ. 19,200/- ಆಗಬಹುದು ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 27-08-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.