Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, April 15, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ;
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕರನಾಳಕರ ಸಾ|| ದಂಗಾಪೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ:14-04-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಸುಕಿನ ಜಾವ 5-30 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ ಅ.ಕಿ 12,000/- ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 8000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟಿ.ವಿ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ ಬಾಕ್ಸ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 44/2013 ಕಲಂ, 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 10-15 ಜನರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಚಟ್ಟಿನಾಡ ಸಿಮೆಂಟ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ  ರಾಜುರಾಮ ತಂದೆ ನೇತರಾಮ ಎಂಬುವವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದನು. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಭಳ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಶನಿವಾರದ ದಿವಸ ಸಂಭಳ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಬಂದು  ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅಡುಗೆ  ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು  ಭಟ್ಟನಾದ ರಾಜುರಾಮ  ಮತ್ತು  ಔದೇಶ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟೊ ನಂ:ಕೆಎ-32 /ಬಿ-2567 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚಿಟ್ಟಿನಾಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಚಿಂಚೋಳಿ ಫೈರ ಸ್ಟೇಷನ ನಂತರ ತಾಂಡೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ತಾಂಡೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ  ನಂ:ಕೆಎ-39/–5361 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಆಟೋಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜುರಾಮನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಔದೇಶನಿಗೆ ಮತ್ತು  ಆಟೋ ಚಾಲಕನಿಗೆ  ಸಾಧಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಲಾರಿ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ,ಪಾರಸನಾಥ ತಂದೆ ಸೂರಜನಾಥ ತಾ|| ಚಾಂದ ಜ|| ಬುಗುಂವಾ (ಕೈಮೂರ್) ರಾಜ್ಯ || ಬಿಹಾರ ಹಾ||ವ|| ಚಟ್ಟಿನಾಡ ಸಿಮೆಂಟ ಕಂಪನಿ ಇತನು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:97/2013  ಕಲಂ 279,337,338,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ. ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 14.04.2013 gÀAzÀÄ LeÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà 30 ªÀµÀð PÀÆ° F½UÉÃgï ¸Á: LeÁ¥ÀÆgÀÄ.vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀj ¥Áè¸ÀÖPï aîzÀ°è ¹.ºÉZï. ¥sËqÀgÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ aÃn PÀnÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 1 1/2 PÉ.f. ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï C.Q.gÀÆ: 300/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁªÁ¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2013 PÀ®A: 273,284,L.¦.¹ 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

²æêÀÄw gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ fAzÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ FPÉUÉ FUÉÎ 9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ,ªÀÄÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 5 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀªÀÄqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßV EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ CªÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀÄwÛà EªÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀÄwÛà CAvÁ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà jÃw DPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ,CvÉÛ ªÉÄÊzÀÄ£À EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÁgÀzÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV ©zÀÄÝ ¸Á¬Ä CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà ¢£ÁAPÀ: 12.04.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 1.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ J°èUÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä E®è¢zÀÝgÉ £Á£Éà ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2013 PÀ®A: 498(J), 323,504 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 14-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ¸À«ÄÃ¥À UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÁlªÀÄ½î ªÀ:57 ¸Á:CjPÉÃgÁ (PÁgï £ÀA:PÉJ-29 JªÀiï-6188 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA:PÉJ-29 JªÀiï-6188 £ÉÃzÀÝgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï §AzÁUÀ CzÀPÉÌ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÄÝ, PÁj£À°èzÀÝ ZÁ®PÀ ¸ÀܼÀzÀ°AiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ºÁUÀÆ PÁgï£À°èzÀÝ ¦ügÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ£À¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/13 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 36 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 66 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 10 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 10 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.04.2013 gÀAzÀÄ 61 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,400/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-04-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-04-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/13 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀB 14/04/2013 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄB 40 ªÀµÀð, eÁwB ¥ÀjÃl, GB ªÉ°ØAUï PÉ®¸À ¸ÁB £ÁUÀuÁÚ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀB08/03/2013 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÁzÁ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ JzÀÄgÀÄ EgÀĪÀ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀB 09/03/2013 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉ°ØAUï ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï(¨Ál¯ï) ªÀiÁqÀ¯ï G¼ÀîzÀÄÝ ¸ÀAB 60226 vÀÆPÀB 100 PÉ.f, CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛB 6000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀB 08-09/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è  PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/13 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-                                             

¢£ÁAPÀ 14/04/13 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦ügÁ墠 ²æà ¦ÃgÁfà vÀAzÉ ¥ÀÄArèPÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À  ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀzÀAgÉ, ¦üÃgÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ  ¨sÁUÀå²æà EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ C®UÀÆqï UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæü-1 F±ÀégÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EªÀ£À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ 13/04/13 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) F±ÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÄAzï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 30 ªÀµÀð 2) ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ zsÀªÀÄð ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² 23 ªÀµÀð 3) ®R£ï vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÄAzÀ PÁAiÀÄPÀªÁqÀ 30 ªÀµÀð 4)¹ÃªÀiÁ UÀAqÀ PÉʯÁ¸À ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð 5) ®vÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð 6) UÀÄt¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 7) PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ J®ègÀÆ ¸Á: C®UÀÆqï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¢£À¤vÀå ¤£ÀUÉ CrUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀĪÁV ¦üÃgÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÁÛ¼É £Á£ÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁr UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄ ¨sÁUÀå²æà EªÀ½UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqɧqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £À£Àß ¨sÁªÀ£ÁzÀ CA¨ÁzÁ¸À PÁA§¼É ªÀÄvÀÄÛ UËvÀªÀÄ PÁA§¼É gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¥ÀÄuɬÄAzÀ C®UÀÆqï UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÆ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üÃgÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/13 PÀ®A 323 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)( X) J¸ï.¹./J¸ï.n PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 14/04/2013 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «Ä°AzÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¨ÉÆÃgÁ¼É, ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢:14/04/2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥ÀæwªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÅ 14 £Éà J¦æî ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è qÁ:©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ ¨sÁªÀ avÀæzÀ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠫İAzÀ EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁzÀ¥Áà eÁqÀgÀ EªÀgÀ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ªÀÄ°èUÉ EvÀ£ÀÄ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ £ÉÆÃr ºÉÆ°AiÀÄgÀ ¸ÀƼÉå ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉÃUÉ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÁUÀ DUÀ C°èAiÉÄ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »ÃUÉ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃUÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀ£ÀÄ CAvÀ CAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É.  CAvÀ PÉÆÃlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/13 PÀ®A 32, 34, 32(3), 15 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢: 14-04-2013 gÀAzÀÄ 14 £Éà K¦æî ¢£ÀzÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå ¥Á£À ¤µÉÃzsÀ EzÀÝgÀÆ  PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ ¤¸ÁUÁð zsÁ¨ÁzÀ°è ªÀÄzsÀå ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ rJ¸ï¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr  1] 10 ªÀiÁUï qÉÆî «¹Ì ªÀÄzÀåzÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ CzsÀð ¨Ál° 180 JA.J¯ï 2] 2 CzsÀð ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ Dgï.J¸ï.180 JA.J¯ï3] 8 ©.¦ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï 4] 7 L.© ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï 5] 10 AiÀÄÄ.J¸ï.ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï 6] 1 ¨ÉèAqÀgÀ ¥ÉæqÀ 180 JA.J¯ï »ÃUÉ CA.Q. 2843/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/13 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 14/04/2013  gÀAzÀÄ 1700 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©®Äè¹AUï vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw ®AªÀiÁtÂG//MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á//PÁqÀªÁzÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14/04/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 174 £ÉÃzÀgÀ°è 4JPÀgÉ 10UÀÄAmÁ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. D d«Ää£À°è mÁæPÀÖgÀ ºÉÆqɸÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ £À£Àß ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 80-85 ªÀµÀðEgÀÄvÀÛzÉ, EªÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀrPɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹ªÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ. ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. EªÀ¼À  ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¤Ã° §tÚzÀ PÀħ¸Á ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° ¨tÚzÀ  ºÉƪÀżÀ ¹ÃgÉ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É EgÀÄvÀÛzÉ, DzÀjAzÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.                                      

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ.ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ರಾಂಪೂರೆ ವಯಾ|| 28 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಲಿಂಗಶೇಟ್ಟೆಪ್ಪ ರಾಂಪೂರೆ ಇತನ ಜೋತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ, ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಾವ ಲಿಂಗಶೇಟ್ಟೆಪ್ಪ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಅಡುಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ವಿನಾಃಕಾರಣ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಾದ ಡೊಂಗರಗಾಂವದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ:13/04/2013 ರಂದು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ  8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಾವ ಲಿಂಗಶೇಟ್ಟಿ ಇವರು ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನೀನು ಒಪ್ಪಿ ಈ  ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡು ಅಂತಾ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:36/2013 ಕಲಂ 341.323.498(ಎ).504.506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.