Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 6, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ: ¨sÀzÀæ¥Àà, 26ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á: eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ß. FvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ: zÀAqÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 05-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV EnÖzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ e˵À¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀÄgÀPÁë D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯Áf¤AzÀ UÀÄtªÀÄÄRºÉÆAzÀzÉ ¨É½UÉÎ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 5/7/2013 gÀAzÀÄ 17-00UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ºÁ¯Á¥ÀÆgÀ. eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, 55ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ªÀlUÀ¯ï EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸Á®zÀ ¨ÁzsɬÄAzÀ ºÁUÀÆ vÀ£ÀVzÀÝ PÁ®Ä¨ÉÃ£É & ºÉÆnÖ£ÉÆêÀÅ ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä PÀ«vÁ¼ÀzÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:5/7/2013gÀAzÀÄ 18-15UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EvÀ£À ¸Á«£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:11/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 05-07-2013 gÀAzÀÄ 6-00 J.JA.QÌAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAd®¢¤ß FgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 58ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À eÉÆüÀzÀgÁ² (r) ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA.26gÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ §¤ßVqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ CAzÁdÄ 35 jAzÀ 40 ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛAiÀÄÄ lªÉïï¢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 28/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 28-06-2013 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ G¥Àà¼É¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà, 35 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ G¥Àà¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀDgÉÆævÀgÁzÀ1)ªÀĺÁzÉêÀ¥ÀàvÀAzÉG¥Àà¼É¥Àà2)AiÀÄAPÉÆçvÀAzÉG¥Àà¼É¥Àà,3) VjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ G¥Àà¼É¥Àà,
4) £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ G¥Àà¼É¥Àà J®ègÀÆ PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: VtªÁgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ F ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 201/2013 PÀ®A. 341,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 05.07.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L. §¸À¥Àà ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 1) «Ä¹Ìãï vÀAzÉ C°ªÀÄÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁB 43 ªÀµÀð eÁB ªÀÄĹèÃA GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄ£É £ÀA 3-12-79 £ÉÆèÉïï D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ CAzÀÆæ£ï Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2) ±ÉÃSï ¸À°ÃA ¥ÁµÁ vÀAzÉ ±ÉÃSï £À©¸Á¨ï ªÀAiÀiÁB 55 ªÀµÀð eÁB ªÀÄĹèÃA GB mÉîgï PÉ®¸À ¸ÁB UÀAUÁ¤ªÁ¸À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 3) £ÀÆgÀ CºÀäzï vÀAzÉ ¯Á¼ï CºÀäzï ªÀAiÀiÁB 49 ªÀµÀð eÁ ªÀÄĹèÃA GB SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸ÁB ¨ÉæøÀÛªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 760/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß 03 ªÉÆèÉʯï UÀ¼À£ÀÄß 01¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2013 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ:05-07-2013 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀ¼É§eÁgïzÀ°è ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà£À ¥Á£ï qÀ©â ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èè ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¸ÀdÓ£ï , ªÀAiÀÄ:52ªÀ, eÁ: UÁtÂUÉÃgï, G:ºÀtÂÚ §Ar QgÁ¬Ä PÉÆqÀĪÀzÀÄ , ¸Á: §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.700/-, ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß PÀÄAl C«ÄÃ£ï ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ , ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.157/2013 PÀ®A.78(3) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀægÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 04-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà, 2) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, 3) §¸Àì¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà, 4) ®ZÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà, 5) wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ; ªÀiÁ£À¥Àà, 6) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀiÁ£À¥Àà, 7) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀiÁ£À¥Àà, 8) UÉÆÃAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ: ªÀiÁ£À¥Àà, J®ÆègÀÄ eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á: ªÀUÀqÀA§½. EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ `` ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä ¸ÉÆÃPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ '' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÀÆ PÀÆqÁ PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è qÉÆÃtÂAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ E®èªÁzÀ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ²æà ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ: ªÀiÁ£À¥Àà, 52ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á: ªÀUÀqÀA§½, gÀªÀgÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/2013 PÀ®A. 143,147,148,504,324,354,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄ»w:-

¢£ÁAPÀ: 05.07.2013 gÀAzÀÄ ªÁådå EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ UÉÆÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀmÁèlPÀÆgÀ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À PÀmÁèlPÀÆgÀÄ, ºÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À PÀmÁèlPÀÆgÀÄgÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®UÀ¼À ºÀAaPÉ ¸ÀA§AzsÀ ZÀAzÀæ§AqÁ UÁæªÀÄzÀ £ÁqÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ §AzÁUÀ ©. gÀ« ¥ÀæPÁgÀ vÀAzÉ ¨ÉÆüÀ§Ar eÁ: ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ gÉrØ ¸Á: ªÀÄPÀÛ¯ï ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K£À¥Àà £À£Àß «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖ¢Ýj ¤ªÀÄUÉ JµÀÄÖ zsÉÊAiÀÄð CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ E£ÀÆß ¨sÁUÀ DV®è ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁåPÉ ºÉÆ® Rjâ ªÀiÁr¢ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÃUÉ §gÀÄwÛà £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ eÁw ¤zÀÝ£É ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2013 PÀ®A:
341,323,355,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 3(1)(10) J¸ï.¹. J¸ï.n PÁAiÉÄÝ
CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 27.05.2013 gÀAzÀÄ ©. gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ©. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÉÃqÀgÀÄ, G: PÀèPÀð, ¸Á|| C¹ÌºÁ¼ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ J¸ï.J¸ï.n. mÁQøï JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAQ£À ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36 PÉ 3038 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÁ«ÄðPÀ ¨sÀ«µÀå ¤¢ü PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ 6.15 UÀAmÉUÉ §ªÀÄzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆÃmÁgï ¸ÀåPÀ¯ï C°è EgÀ°®è. vÁ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è .30,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2013 PÀ®A: 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 05.07.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà, 35 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÀdAwæ, ¸Á: GqÀªÀÄPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw, f: PÉÆ¥Àà¼À.FvÀ£ÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2 £Éà PÁæ¸ï¤AzÀ 1 £Éà PÁæ¸ï PÀqÉUÉ vÀ£Àß n.«J¸ï. ªÉÆ¥Éqï £ÀA: PÉ.J-34/«-7738 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÁQðAUï ¥ÉèÃ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-32/¹-5959 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤°è¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ, ¨Á¬ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ, ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ, JqÀUÉÊ ºÀ¸ÀÛPÉÌ, JqÀ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2013 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ & 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:06.07.2013 gÀAzÀÄ 218 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 36,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-07-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-07-2013

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ±ÀIJªÀiÁä UÀAqÀ C¤Ã® ºÉ¼ÀªÁ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀ UÀAqÀ wÃjPÉÆAqÀÄ 1 ªÀµÀð DVgÀÄvÀÛzÉ, ±ÀIJªÀiÁä EªÀjUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ UÀAqÀ wÃjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ZÉAUÁÖ UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄà EzÀÝgÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä ¸ÀºÀ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ±ÀIJªÀiÁä EªÀjUÉ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ CªÀgÀ CtÚA¢gÀÄ, zÉÆqÀتÀiÁä, zÉÆqÀØ¥Áà PÀÆrPÉÆAqÀÄ DPÉUÉ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ±ÀIJªÀiÁä EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÆ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀUÀqÀzÀ PɼÀUÉ ºÁQzÀ PÀnÖUÉ zÀAmÁPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà ºÉ¼ÀªÁ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ  ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 29-06-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಹ್ಮದ ಅಕ್ಬರ ಖಾನ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಖಾನ ಪಠಾಣ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಧಾರಾಗಿರಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ EªÀgÀ ಮಗನಾದ ಎಂ.ಡಿ. ಆಸೀಫ ಖಾನ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, EvÀ£ÀÄ ಹುಮನಾಬಾದದಲ್ಲಿ ಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ವಲೀಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೋಳ್ಳಲು ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಹೇಳಿ ಪರೀಚಯಸ್ಥರ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಜೆ-4579 ನೇದಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಹುಮ್ನಾಬಾದದಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರುªÁUÀ ಅವನ ಹಿಂದೆಯೇ ತಾಜೋದ್ದೀನ ಸಹ ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾ.ಹೆ. ನಂ. 9 ರ ಮೇಲೆ ತಡೋಳಾ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯ D¹¥sï EvÀ£À ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ, ತಡೋಳಾ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಜೇ±ÀégÀ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ £ÀA. ಕೆಎ-56/ಈ-4083 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾUÀÆ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಓವರ ಟೇಕ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಕಂಟ್ರೋಲ ಮಾಡzÉà ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆಸೀಫ್ ಖಾನ್ ಇವನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದನು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಎಂಡಿ ಆಸಿಫ EvÀ£À ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಾಲ ಮೋಣಕಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ & ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೋಳೆ ಮುರಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂತುಮತ್ತು ಎಡಗಡೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ¨ÉºÉÆõÀ DVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ ಓಡಿ ಹೋVgÀÄvÁÛ£É, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ D¹¥sï EvÀ¤UÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ಸೋಲ್ಲಾಪೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಮಯ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ zÁR°¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 03-07-2013 gÀAzÀÄ 5 ದಿವಸಗಳ ವರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು, ಅಲ್ಲಿಯು ಸಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗzÉà D¹Ã¥ï EvÀ£ÀÄ ದಿನಾಂಕ 03-07-2013 gÀAzÀÄ ಸೊಲ್ಲಾಪೂರದ ಗಂಗಾ ಮೈಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2013, PÀ®A 498(J), 323, 324, 326, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠺ÉêÀÄ®vÁ @ «ÃuÁ UÀAqÀ £ÁUÀ¨sÀƵÀt ®PÁÌ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ 2011 £Éà ¸Á°£À°è £ÁUÀ¨sÀƵÀt vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ®PÁÌ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 1 ®PÀëö gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ªÀgÀzÀQëuÉ ªÀÄvÀÄÛ 2 ®PÀëö gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀ £ÁUÀ¨sÀƵÀt EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ¤£ÀUÉ PÉ®¸À §gÀĪÀ¢®è, ¤Ã£ÀÄ PÀ¥ÀÄà E¢Ý, £ÁªÀÅ CAzÀµÀÄÖ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ®Ä ¦Ãr¹ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÀ¨sÀƵÀt vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ(UÀAqÀ), 2) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Àà(ªÀiÁªÀ), 3) F±Àéj UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ®PÁÌ(CvÉÛ), 4) ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ¨ÉuÉÚ(£ÁzÀ¤), 5) ¨sÁVÃgÀy UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ±ÀªÀıÁ£À £ÀUÀgÀ(£ÁzÀ¤), 6) ¥Àæ¨sÀÄ ¨ÉuÉÚ(£ÁzÀ¤AiÀÄ UÀAqÀ) EªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀå MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ, JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄzÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ 2 wAUÀ¼ÀzÀ UÀ©üÃðt EzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 02-07-2013 gÀAzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆmÉÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, F «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆægÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉUÉ AiÀiÁjUÉ PÉý £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¢Ý CAvÁ MwÛ »rzÀÄ CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ PɼÀzÀªÀqÉ ºÀ®Äè ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ PÀÆqÀ £ÀÆQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2013, PÀ®A 448, 354, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁd ºÀÄqÀUÉ£ÉÆÃgÀ ¸Á : ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀ Hj£À gÁd¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà gÉÃPÀļÀV EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ 5 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è 2 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄgÀ½ PÉÆnÖzÀÄÝ G½zÀ ºÀt gÁd¥Áà EªÀgÀÄ PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ CªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ °AUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ²Ã®ªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DvÀ¤UÉ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àߤ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¹gÉ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ NtÂAiÀÄ ¨sÁgÀw¨Á¬Ä, ¤Ã®ªÀiÁä, ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁvÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 05-07-2013 PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd J¸ï EAUÀ¼É ¦J¸ïL ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ಮುಡಬಿ ಕೆ .ಇ.ಬಿ ಪವರ ಹೌಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಇಸ್ಪೇಟು ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾgÉAzÀÄ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ಮುಡಬಿ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಹತ್ತೀರ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಒಂದು ಸಾಗಾವನಿ ಮರದ ಕೇಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೇಟು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಂತರ-ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಸಿಬಿನ ಜೂಜಾಟವನ್ನು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೋಟ್ಟು ಆಡುತ್ತೀರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ DgÉÆævÀgÁzÀ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಠಲ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಹಾಮು ನಗರ ತಾಂಡಾ, E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EªÀgÉ®ègÀÆ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, CªÀjAzÀ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ನಗದು ಹಣ 2500/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟು ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಪ್ರಕಾರ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೋಂಡು, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆರೋಪಿvÀjUÉ ದಸ್ತಗೀರಿ ಮಾಡಿಕೋಂಡು, ¦Û ಪಂಚನಾಮೆಯ DzsÁgÀzÀ ಮೇರೆಗೆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 05-07-2013 ರಂದು PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝgÁAiÀÄ ¨sÉÆøÀV ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮಿQ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನರು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ಮೇರೆಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ಭೋಸಗಾ UÁæªÀÄzÀ ವಾಲ್ಮಿQ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ DgÉÆævÀgÁzÀ C¥ÀàgÁªÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ªÁUÀªÉÆÃgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á: ¸ÀgÀdªÀUÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು 1/- ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/- ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ನ¹ಬಿನ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಆಡಿರಿ ಅಂತಾ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ¸ÀzÀj ಆರೋಪಿvÀgÀ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಹಿಡಿದು, ಸದರಿಯವರಿಂದ 3 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, 3 ಬಾಲಪೆನ್ನ, 1655/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 3 ಮೋ¨Éʯï ಮುದ್ದೆ ಮಾಲುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ¸ÀzÀj ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ¸ÀzÀj ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ.ದಸ್ತಗೀರ ತಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ ಜಾನಿ ಆಳಂದ ವಯ;60 ಜ್ಯಾತಿ;ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ;ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ;ಸುಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮ ತಾ;ಆಳಂದ   ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು  ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಲಾಲಾ ಸಾಹೇಬ ತಂದೆ ಬಾಬುಸಾಬ ಆಳಂದ ವಯಾ||36 ವರ್ಷ ಸಾ;ಸುಂಟನೂರ ತಾ;ಆಳಂದ  ಇತನು   ದಿನಾಂಕ:05-07-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಸುಂಟನೂರ ಕ್ರಾಸಿ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ಆಳಂದ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದವನೆ ರೋಡ ಬದಿಗೆ ನಿಂತ ಲಾಲಾಸಾಹೇಬ ಇತನಿಗೆ  ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದನು. ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟನು, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಸ ನಂ.ಕೆ.ಎ.32 ಎಫ್. 947 ನೆದ್ದು ಇದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದರಾಮ  ಅಂತಾ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ.ದಸ್ತಗೀರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 334/2013 ಕಲಂ.279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:05/07/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ,ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ,ಶರಣಪ್ಪ@ಶ್ಯಾಣು ಸಾ:ಹೊನಗುಂಟಿ,ಶಾಣು ಸಾ:ಗಂವಾರ ಹಾ:ವ:ಶಾಂತನಗರ,)ಶಿವಲೀಲಾ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಂಕರ & ಮಗ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಟರನಿಂದಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿರಿ ಅಂತಾ ತಕರಾರುಮಾಡಿನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಂಕರ & ಮಗ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಲುಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.  ಸದರಿಯವರು ಹೊಡೆದರಿಂದ ನನಗೆಬಾಯಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ & ಮುಂದಿನ  ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಪಂಪಣ್ಣಾ ತಿಪ್ಪನವರ ಸಾ:ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ರವರು  ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 133/2013 ಕಲಂ:504,506,147,148,149,323,324,325 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಿಪ್ಪನವರ ಸಾ:ಭಂಕೂರ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:05/03/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ  ಇರುವಾಗ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಅಂಜನಾದೇವಿದ್ರೌಪತಿವಿದ್ಯಾವತಿಶಂಕರಮತ್ತು ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ಇವರುಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರನಿಂದ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆಯುವದನ್ನು ಏಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದಕಲ್ಲಿನಿಂದಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದರು ಮತ್ತು ಅಂಜನಾದೇವಿದ್ರೌಪತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವತಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 134/2013 ಕಲಂ:147,323,324,504 ಸಂ:149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:05/07/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ 2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ 80,000/-ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಭೀಮಾಶಂಕರನ ಅಣ್ಣ ವಸಂತ ಕಾಂಬಳೆ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಚಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಗಮ್ಮಾ ಕಾಂಬಳೆಮಾದೇವಿ ಕಾಂಬಳೆ ರವರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಮರೇಮ್ಮಾ ಗಂಡ ದೇವಪುತ್ರ ಸೋಮನ ಸಾ:ಮಿಲ್ಲತ ನಗರ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಗುನ್ನೆ ನಂ:135/2013 ಕಲಂ:323,354,504,506 ಸಂ:34 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:05/07/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದರುಗಡೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ಇತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಕಂದಿರರಾದ ಲಾಲಬಾ ತಂದೆ ಮೋದಿನಸಾಬ,ಅಜೀಜ ತಂದೆ ಮೋದಿನಸಾಬ ಕೂಡಿ ವಿನಾಃಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ಗೆ ಹೊಡೆದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ನಬಿ ಸಾ:ದೇವನ ತೆಗನೂರ ರವರು  ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:136/2013 ಕಲಂ: 324,504,506 ಸಂ:34 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:05/07/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ದ್ಯಾವಣ್ಣಾ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದರುಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ  ಅಬ್ದುಲ ಸಾಬ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ  ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌,ಮೋದಿನಸಾಬ,ವಾಹೀದ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಹೊಲ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಅಜೀಜ್‌ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚು ನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದರು 8 ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಲಾಲ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಮೋದಿನಸಾಬ ಕೊಟನೂರ ಸಾ:ದೇವನತೆಗನೂರ ರವರು  ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 137/2013 ಕಲಂ:143,147,323,324,504,506 ಸಂ:149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.