Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, July 24, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-07-2009.
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2009 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà »¯Á®¥ÀÆgÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw UÀÄAqÀªÀÄä E§âgÀÆ DgÉÆæ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ PÀnÖUÉ CqÁØ zÀ°è£À vÀªÀÄä PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ dUÀzÉë E§âgÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÁåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß PÀnÖUÉ £ÀªÀÄä ºÀt PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄä ºÀt J¯Áè PÉÆnÖgÀÄvÉÛ£É CAzÀgÉ DgÉÆæ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/09 PÀ®A 323, 325, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-09 gÀAzÀÄ 1005 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¥ÀªÀqÉ ¸Á: ºÀtPÀÄt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ aPÀ̪ÀiÁä £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ CA¨Áf ¥ÀªÁqÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ 500/- gÀÆ. CªÀgÀ w¥Éà eÁUÀ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ aPÀ̪ÀiÁä £ÁUÀªÀiÁä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ CtÚ vÀªÀÄääA¢AiÀÄgÁzÀ ªÀÄZÀÑ¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀªÀqÉ gÀªÀgÀÄ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¹zÀݪÀiÁä EªÀ½AzÀ Rj¢ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 23-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0930 UÀAmÉUÉ w¥ÉàAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸ÁB ªÀ¼ÀTAr gÀªÀgÀÄ w¥Éà £ÀªÀÄUÉ PÀÆr JAzÀÄ PÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ªÀÄZÀÑ¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀªÀqÉ, £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀªÁqÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áá ¥ÀªÀqÉ ¸ÁB ºÀtÄPÀÄt F ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÉÊ£À ¨É®Ö¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 23/07/2009 gÀAzÀÄ ¤Ã®A£À½î vÁAqÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ dÆeÁl DqÉwÛzÁÝgÉA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÀUÉ C°èUÉ ºÉÆÃV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀÀgÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ºÀjZÀAzÀæ eÁzsÀªÀ, ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, ªÉÄÃWÀ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀĹAUï vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2100/- ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀ «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 23-07-2009 gÀAzÀÄ ¤Ã®A£À½î vÁAqÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ dÆeÁl DqÉwÛzÁÝgÉA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÀUÉ C°èUÉ ºÉÆÃV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ¤Ã®A£À½î vÁAqÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ«, ¸ÀAvÉÆõÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ vÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2100/- ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀ «gÀÄzsÀÝ É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/09 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:23/07/2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà oÁPÀÆgÀ ¸Á: gÉPÀļÀV ¸ÀzÀå ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ fÃ¥À £ÀA:PÉ.J-26-J-1238 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï EzÀÄÝ ¢£Á®Æ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¢: 23-07-09 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ®§UÁðPÉÌ §AzÁUÀ C°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß CfÓAiÀiÁzÀ ¸ÀÄAzÀæªÀiÁä EªÀgÀ£ÀÄß fæ£À°è ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀÆr¹ CfÓAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀPÉÌ ©qÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgɯÁè gÀÆ.15/- vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ ¤Ã£ÀÄ gÀÆ.10/- vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄî E°èzÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ¤UÉ J®ègÀÆ gÀÆ.15/- PÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆÃl¯ï¤AzÀ MAzÀÄ dUÀΣÀÄß vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÁåAUÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛAiÀiÁå £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqÉ¢gÀvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/07/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ªÉÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ vÁeÉƢݣï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ¦AeÁgÀ ¸Á: ªÉÆÃUÀzÁ¼À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ. :-
¢£ÁAPÀ 23/07/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ JJ¸ïL £ÁgÁAiÀÄt gÀªÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ ©Ãl ZÉQAUï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É 1300 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà CAvÀ w½¹zÀÄÝ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°zÀÝ 20 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 760/- gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-¢::23/07/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¸ÁºÉç vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ªÀfÃgÀ ªÀAiÀÄ-25ªÀµÀð G- DmÉÆà tA PÉJ-39/2409 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á- ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/7/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0730 ¦JªÀiï UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß DmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀÆgÀzsÁ¨sÁ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ ¥sÀÆ°£À EZÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgïnM ZÉPï ¥ÉƸÀÖ PÀqÉ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ DgïnN ZÉPï ¥ÉƸÀÖ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DmÉÆÃzÀ ¯ÉÊn£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁÖgÀ ¹n n«íJ¸ï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32/Dgï-7224 EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà ªÀÄÄvÀÛAV ¸Á- UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/09 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/7/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºËVgÁªÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ gÁªÀ gÀlPÀ¯É ªÀAiÀÄ:60 ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á:¤qÉÆzÁ ¸ÀzÀå »gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/7/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ »gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉƤAiÀÄ°ègÀĪÀ D£ÀAzÀ ªÀÄĽî£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ¬ÄAzÀ EzÀÝ ªÀÄUÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ ¢£À¤vÀå dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ PÉÆ®ÄèvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

:««zÉqÉ E¹àÃmïdÆeÁl, 15d£ÀgÀÀ§AzsÀ£À, 4 ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï & £ÀUÀzÀĺÀt:14990/-d¦Û :

²æà ©.L.gÉrØ ¦J¸ïL ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ : 23.07.2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ ªÀiÁåzÀgÀªÁrAiÀÄ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸Á: ªÀiÁåzÀgÀªÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 4 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:12880/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀASÉå:161/2009 PÀ®A:87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà zsÀªÀiÁðPÀgï.J¸ï.zsÀªÀÄðnÖ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼ÀoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ,¢£ÁAPÀ:23.07.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄAd½îUÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀÄ ºÀt:2110/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ, vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀASÉå:92/2009 PÀ®A:87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-07-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ n.«.J¸ï. JPïì J¯ï £ÀA: PÉ.J.37/J¯ï-3250 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ DgÉÆæ £ÀA.1 vÀ£Àß ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.37/PÉ-6061 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ PÉqÀ«zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ, DUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ 2 JPÉì¯ï mÉîgï ¯Áj ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£Á¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ, ¥ÀPÀÌrUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DV, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð G: PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: £ÀqÀºÀ½î vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÁ.ªÀ. ªÀiÁgÀÄw£ÀUÀgÀ VtÂUÉÃgÁ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀjvÁ ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ VtÂUÉÃgÁzÀ gÉʯÉéà UÉÃmï ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ §»zÀð¸É¬ÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37 PÀÆå- 5598 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¸ÀjvÁ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÁ¸ÀÄ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà PÀªÀÄw, ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AqÁæ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÁ¸À¥Àà, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AqÁæ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPïì J¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÆÃ¥Éqï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-35, eÉ-3054 £ÉÃzÀÝ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀåªÁV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AqÁæ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸ÀªÀ¥ÀlÖtPÉÌ §A¢zÀÄÝ, C°è PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §¸ÀªÀ¥ÀlÖt¢AzÀ §AqÁæ¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉAPÀlVj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ- ªÉAPÀlVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁd±ÉÃRgÀ EªÀgÀ PÀAPÀgÀ «ÄµÀ£ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ¨sÁUÀzÀ°è §AqÁæ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ªÀiÁ¼À¥Àà£À n.«.J¸ï. JPïì J¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÆÃ¥Éqï ªÁºÀ£ÀPÉÌ ªÉAPÀlVj PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¸ÀzÀj ªÉÆ¥ÉqÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ªÀiÁ¼À¥Àà£À ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV M®PÀtÂÚUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, JgÀqÀÆ vÀÄnUÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁ§jUÉÆAqÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉà vÉÆzÀ®Ä vÉÆzÀ®Ä ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤AwzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-37, nJ- 253 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¨Á§tÚ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2009, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà QæµÀÚ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÀA¦è, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀ JgÀqÀ£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ¢:- 20-07-2009 gÀAzÀÄ PÀjAiÀĪÀÄä£À UÀrØUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¤£Éß ¢:- 22-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸ÀAUÀqÀ PÀjAiÀĪÀÄä UÀrØUÉ ºÉÆÃUÀzÀÝ E£ÉÆߧ⠺ÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ EªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«ÄAiÀÄÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀjAiÀĪÀÄä£À UÀrØ ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ-¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÁ®Ä eÁj £À¢ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÉñÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÀÄAUÀ-¨sÀzÀæ £À¢ ºÀwÛgÀ¢AzÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ J°èAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀ°¯Áè. gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä DUÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV PÁ®Ä eÁj £À¢ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É.

ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ.

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 Cr JvÀÛgÀ, PÉÆîĪÀÄÄR, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉB¢£ÁAPÀ 23.07.09 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĸÁÛ£À¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀAiÀÄåzï C«ÄÃgÀ¸Á§ ¸Á|| gÁuÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸À gÀªÀgÀÄ aªÀÄä£À ZÉÆÃqÀUÉ ¸ÀAvÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ vÁAqÀzÀ ¥Àæ¨sÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ £ÀgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄuÁÚ zÉêÀgÀªÀĤ J®ègÉÆà lAlA DmÉÆà £ÀA PÉJ32/J9658 £ÉÃzÀÝgÀ°è HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀgÀ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ lAlA £ÀA PÉJ32/©0434 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ lAlA £ÀqɸÀÄvÁÛ vÁªÀÅ PÀĽwzÀÝ DmÉÆÃPÉÌ C¥ÀWÀvÀ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ²æà ªÀĸÁÛ£À¸Á§gÀªÀgÀ §®UÁ°£À ªÉÆÃtPÁ°UÉ gÁqÀ §qÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉmÁÖV CªÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ©üêÀÄtÚ¤UÉ DmÉÆÃzÀ gÁqÀ JzÉUÉ §rzÀÄ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀzÀ C±ÉÆÃPÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©üêÀÄuÁÚ zÉêÀgÀªÀĤ FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ²æà ªÀĸÁÛ£À¸Á§ gÀªÀjUÉ aAZÉÆý D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ DmÉÆà £ÀA PÉJ32/©0434 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀA¥ÀÆålgï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉB UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ vÀºÀ¹¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ £ÉªÀÄä¢ PÉÃAzÀæzÀ°è C°è£À PÀA¥ÀÆålgï D¥ÀgÉÃlgï gÁeÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«vÁgÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-07-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ PÉ®¸ÀªÀiÁr £ÉªÀÄä¢ PÉÃAzÀæ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀÄ¢£À ¢£ÁAPÀ: 23-07-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 09:30 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«vÁgÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÉªÀÄä¢ PÉÃAzÀæzÀ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ F §UÉÎ CªÀgÀÄUÀ¼²æà ©üêÀÄgÁAiÀÄ, ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ PÉÆêÀiÁåmï mÉPÉÆßïÉÆÃf¸ï ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï UÀÄ®§UÁðgÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w w½¸À®Ä CªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉªÀÄä¢ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁAiÀiÁð®zÀ°èzÀÝ 1)ºÉZï.¦. ¯ÉøÀgïeÉmï ¦æAlgïì C.Q. gÀÆ.7500/- 2) ºÉZï.¦. Qà ¨ÉÆÃqÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀi˸ï C.Q.gÀÆ. 1050/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ.8550/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ PÀA¥ÀÆålgï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÉªÀÄä¢ PÉÃAzÀæzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ æÃ.©üêÀÄgÁAiÀÄ vÁ®ÆPÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ PÉÆêÀiÁåmï mÉPÉÆßïÉÆÃf¸ï ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt B

PÉA¨sÁ« ¥ÉưøÀ oÁuÉB
¢£ÁAPÀ: 23/07/09 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉA¨sÁ«¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 22/07/09 ¸ÀĨsÁ¸À vÀA. ©üêÀÄtÚ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¸Á:eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ QgÀzÀ½î vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ vÁ£ÀÄ ¸Á®zÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ©üêÀÄtÚ vÀA ZÀAzÀ¥Àà ZÁªÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á:eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁzÁUÀ DvÀ¤UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ 200 gÀÆ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ ¸ÀĨsÁ±À£ÀÄ EªÀvÀÄÛ CªÀĪÁ¸É EzÉ E£ÀÆß MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ©lÄÖ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ©üêÀÄtÚ£ÀÄ COCbÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåvÁÛ C°èAiÉÄà ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtB

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉB¢£ÁAPÀ 23/07/09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà C¼ÀîPÀnÖ ¸Á|| PÁZÀUÁgÀ ªÁrUÀ°è AiÀiÁzÀVgÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀÄUÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë PÀ¼ÉzÀ 12 ªÀµÀðzÀ »AzÉ PÀgÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ £É£ÀQÌ FvÀ£ÀUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ²ªÀ±ÀªÀÄPÀgÀ£ÀÄ dUÀzÉëUÉ «£ÁBPÁgÀt QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ «£ÁBPÁgÀt ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛ ¢B-23/07/09 gÀAzÀÄ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ dUÀzÉëUÉ PÀ©âtzÀ HzÀÄ PÉƼÀªÉ¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ, ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ dUÀzÉëUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀAzÁUÀ dUÀzÉë ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. dUÀzÉëUÉ CªÀ¼À UÀAqÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ²æêÀÄw ®Qëöä¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.