Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, October 20, 2010

Bidar District Daily Crime Update 20-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-10-2010.
§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/10 PÀ®A : 324, 326, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-10-2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ¹zÀÝuÁÚ 25 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ PÀAzÀUÀƼÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÀÄgÀ§SÉüÀV ¸Á/ gÀAeÉÆüÀSÉÃt EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨sÉÆ¹Ø ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀªÀiÁäPÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊ CqÀØ vÀAzÁUÀÀ £ÀqÀÄ ¨ÉÃgÀ¼ÀÄ PÀmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. G½zÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 23/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 19/10/2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£zÀÀ D£ÀAzÀ @ PÉÃzÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà gÀUÀmÉ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; UÀAUÁ PÁ¯ÉÆä §.PÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ©.J¸ï.¹. C¨sÁå¸À ªÀÄÄV¹zÀÄÝ GzÉÆåÃUÀ PÀÄjvÀÄ ºÀ®ªÀÅ PÀqÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÆåÃUÀ ¹UÀ¯ÁgÀzÉ ¤gÁ¸ÉUÉÆAqÀÄ M§â£É aAvÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀÜUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ EwÛaUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®è JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉ vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ vÁ£É EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 19/10/2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄ®Ä JµÉÖ PÀgÉzÀgÀÄ PÉÆÃuÉ vÉgÉAiÀÄzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £ÉʯÁ£ï ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ EªÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/10 PÀ®A 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 18-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà eÉÊAiÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà QjQj ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ®PÁ¥sÀÆgÀªÁr EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà QjQj ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀªÁr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 19/10/2010 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/E-5621 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ JªÉÄä PÀgÀÄ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À §®§¢UÉ ¹ÌÃqï DV ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, CªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉPÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdgÉrØ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ ªÀAiÀÄ:34 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw:gÉr, ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/10 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 19/10/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀıÁ® vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà UÁzÀUÉ ¸Á : §§ZÉÃr vÁ : f : ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è E£ÀÄß E§âgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß C½AiÀĤUÉ JPÉ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ¢®è. CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ £ÀÄzÀ£ÀÆgÉ, 2) ¸ÀĨsÁµÀ £ÀÄzÀ£ÀÆgÉ, 3) ¥Àæ¨sÁªÀw £ÀÄzÀ£ÀÆgÉ J®ègÀÄ ¸Á ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÉüÀ®Ä §jwÛAiÀiÁå CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 297/10 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ²AzsÉ G-ªÀQî ªÀÈwÛ ¸Á-ZÀAzÀ£ÀºÀ½î vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÄÝ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÀQî ªÀÈwÛ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ, vÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÉƽªÁqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À DgÉÆæ C«£Á±À vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥ÉÆ°ÃzÁ¸À ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á-PÉÆýªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ E£ÀÆß E§âgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¸ÉÃj M«ÄäzÉÆAªÉÄä¯É vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ §AzÀªÀ£É ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ »ÃUÉPÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ PÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄvÉÛ CªÁZÀåªÁV fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/10 PÀ®A 324, 504, 506 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/10/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĤ®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄZÀAzÀægÁªÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ CµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄ¢AzÀ vÀPÁægÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ? CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉüÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ PÀ®Äè ºÁUÀÄ §qÀUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ PÉÊ, PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ EgÀĪÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/10 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀÄ G; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á;aQè (eÉ) vÁ; OgÁzÀ [©] EªÀgÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16/10/10 gÀAzÀÄ vÀÀªÀÄÆägÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÆrzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 18/10/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ gÁdgÉrØ gÀªÀgÀ qÀ¨Áâ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ £ÁUÀÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« vÀAzÉ CdÄð£À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ gÀªÉıÀ EvÀ£ÀÄ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw ¹zÁæªÀÄ gÀªÀjUÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr¢ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ¨ÉʨÉqÀ CAvÀ ºÉ½zÀÝPÉÌ gÀ« EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄ¯É ºÉÆÃqÉ¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉıÀ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ vÉÆÃqÉUÀ¼À ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr gÁdgÉrØ vÀAzÉ ¨sÀƪÀÄgÉrØ ªÀÄvÀÄ C°SÁ£À vÀAzÉ E¸ÀħSÁ£À ©r¹PÉÆÃArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA : 18/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ªÉÄPÁ¯É, 60 ªÀµÀð, eÁw PÉÆý ¸Á ºÀ½î vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EwÛa£À ¢£ÀUÀ¼À°è ºÉaÑ£À ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrvÀAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/10/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀqÀzÀ PɼÀV£À PÀnÖUÉUÉ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQ PÀÄPÀÆAqÀÄ ªÀÄÜvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/10 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 19-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀäxÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä oÁuÉUÉ RÄzÁÝV §AzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/10/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è eÉÆüÀzÀ vÉ£É PÀÆ°PÁgÀgÉÆA¢UÉ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ eÁ£ÀPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ PÉÆÃgÉ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ eÉÆüÀzÀ vÉ£É PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛzÀ ¸Á°£À°è MAzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À vÀ¯É§ÄgÀÄqÉ, AiÀĮħÄUÀ¼ÀÄ, zÀªÀqÉ ºÀ°è£À ¨sÁUÀ, °AUÀzÀ PÁ¬Ä, ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À PÀÄzÀ®Ä, ºÁUÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À DgÉAd §tÚzÀ §mÉÖ, C®è°è ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É vÁ£ÀÄ C¯Éà EzÀÝ PÉ®ªÀgÉÆÃA¢UÉ ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä C°è ªÀÄ£ÀĵÀå vÀ¯É§ÄgÀÄqÉ, AiÀĮħÄUÀ¼ÀÄ, zÀªÀqÉ ºÀ°è£À ¨sÁUÀ, °AUÀzÀ PÁ¬Ä, ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À PÀÄzÀ®Ä, ºÁUÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À DgÉAd §tÚzÀ §mÉÖ, C®è°è ©¢zÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj °AUÀzÀPÁ¬Ä ºÁUÀÄ §mÉÖ EªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥Àj¹°¹ £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀƪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ UÀÄgÀ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ªÀĪÀÄäUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¸Áéw vÀAzÉ gÁdÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀ¼ÀzÉ EgÀÄvÀÛªÉ. EªÀ¼ÀÀ ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °ÃRvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA 14/2010 PÀ®A 174 (¹) ¹.DgÀ¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/10 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/10/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É £À¹Ã§ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð G:¯Áj QèãÀgÀ eÁw:ºÀjd£À ¸Á:eÉƼÀzÁ§PÀ vÁ:¨sÁ°Ì. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ ¯Áj £ÀA J¦-09, AiÀÄÄ-0296 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:eÉÆüÀzÁ§PÀ vÁ:¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¯Áj £ÀA J¦-09, AiÀÄÄ-0296 £ÉÃzÀgÀ°è §mÉÖAiÀÄ zÁgÀzÀ ¯ÉÆÃqÀ UÀÆAlÄgÀ ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¥À°ÖAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¯Áj qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/10/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ RAqÉƨÁ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀPÉÌ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ eÉ-3193 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÀgÀ£É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV zÀ±Àð£À ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ZÁºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸À¸ÁÛ¥sÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁðzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ UɼÀAiÀÄ RAqÉÆèÁ FvÀ¤UÉ ªÀÄÄRzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®UÀtÂÚ¤AzÀ UÀmÁ¬ÄAiÀĪÀgÉUÉ ºÀjÃzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 30 ªÀµÀð, ©æPïì ªÁå¥ÁjAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:13.10.2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ¥ÀæUÀw ¥sÉÊAiÀiÁ±ï ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ ¹gÀªÁgÀPÉÌ PÀ¯ÉPÀë£ïUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. FªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ w½¤Ã° §tÚzÀ nñÀlð, ¨Ëæ£ïPÀ®gï ¥ÁåAmï zsÀj¹zÀÄÝ zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, UÉÆâü §tÚzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ 5 Cr 2 EAZÀÄ JvÀÛgÀ EgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á:£ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

     ¢£ÁAPÀ:19.10.2010 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, JA.5376 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ©Uï §eÁgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, PÀÆå.1672 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ PÀ°UÀt£ÁxÀ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀgÁeï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

    ¢£ÁAPÀ:19.10.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «.¸ÀAUÉÆêÀ£ï vÀAzÉ ¥ÉÉ°éAiÀiÁ£ï ¸Á:zÀÆ¢PÁqÀÄ, vÁ:¸ÀªÀÄPÉÃj, f¯Áè : ¸ÉîA. vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:nJ£ï.34, J¯ï.5959 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÀÄqÀzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà ¨ÉÆA¨Á¬Ä ¸Á:UÀÄqÀzÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ UÀÄqÀzÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà JA.¥ÁµÀ ¹¦L ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.10.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉÆvÀÛ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²æ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ®Qëöäà UÀAqÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà ¸Á:PÉÆvÀÛ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹, 190 °Ãlgï gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢, MAzÀÄ PÉf ¹ºÉZï ¥ËqÀgï, DgÀÄ ¥ÁPÉÃmï ©½AiÀÄ «Ä±ÀætzÀ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ªÀÄvÀÄÛ ©½AiÀÄ ¥ËqÀgï£ÀÄß ¨ÉÆüÀ§Ar ¸Á:£ÀA¢¤ß (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ¨sÁ«ªÀĤ ¸Á|| DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ vÀgÀUÀw ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §gÀĪÁUÀ 1) mÉÊUÀgÀ «WÉßñÀégÀ 2) gÁWÀªÉÃAzÀæ ¨sÁgÀw eÉÆvÉUÉ E£ÉÆߧâ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ 3 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

«±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉ :²æà ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ zsÀ£À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| PÁ¼À£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, PÁ¼À£ÀÆgÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æäªÁ¸À ¥ÀªÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV PÉÆ¯É ªÀiÁr, ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¨Á«AiÀÄ°è MUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.