Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 7, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 07/09/2010

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-¢£ÁAPÀ 06-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ ²ªÀgÁd ªÀÄ£Àß½îPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÆUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄeÁvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀÄ£Àß½îPÀgÀ G: ©.PÁA ¢éÃwAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è «zsÀå¨sÁå¸À EPÉAiÀÄÄ ©.PÁA ¢éÃwAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¥sÉïÁVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁV Hl ¤zÉæ ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ G¥Á¸É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: qÁªÀgÀUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ GzÀݪÀgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ G¥Á¸É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ £À£Àß ¸Á®zÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ ¥Àæ¨sÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ GªÀiÁf ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ PÉʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 255/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 06/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ §¸Àì¥Áà ¨sÉÆïÁ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆïÉAiÀiÁ, ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 11 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄ¢AzÀ RlPÀaAZÉƽ ²ªÁgÀzÀ°è ¨ÉüÉAiÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DgÉÆæ D«ÄÃgÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ¤uÁðªÁ¯É EvÀ£À lAlA £ÀA PÉJ-39/2026 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽÃvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ NvÀV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß lAlA £ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀnÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ E£ÀÆß 11 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃqÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 179/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 6/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ gÀeÁPÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ d©Ã EvÀ£ÀÄ ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä gÀ¸ÉÛ EA¢gÁ ±Á¯É ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹.r-100 £ÀA PÉJ-39/E-5718 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 178/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀA¥ÁªÀw UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀıÉnÖ §ªÀiÁä ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: SÉÃtÂgÀAeÉÆüÀ EPÉAiÀÄÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¢AzÀ SÉÃtÂgÀAeÉƼÀ UÁæªÀÄPÉÌ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3231 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ D²Ã¥sï ¹zÉÝñÀégÀ ¸Á: SÉÃt gÀAeÉÆüÀ EvÀ£À DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃqï JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ PÀ«vÁ UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ EPÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06/09/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÉÆÃmÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÉƼÁgÀ [PÉ] EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï.ºÉZï-06/J¦-7262 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ KgÀ¥sÉÆøÀð £ÀA. 2 D¦üøÀgïì ªÉÄøïUÉÃl ¸À«ÄÃ¥À CªÀ£À »A¢¤AzÀ DgÉÆæ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ dUÀ¢Ã±À FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï JqÀ§¢¬ÄAzÀ ¸ÉÊqÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ªÀÄÈvï dUÀ¢Ã±À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ dUÀ¢Ã±À£À §®¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV, ¨É¤ß¤AzÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÀgÉUÀÆ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁ𢠣ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Àà ±ÀA§Æ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆüÁgÀ [PÉ] EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06/09/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè gÀwÃPÁ ¨ÁgÀ JzÀÄgÀÄqÀUÉ EzÀÝ eɸÁÌA PÀA¥À¤AiÀÄ «zÀÆåvÀ PÀA§PÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «zÀÆåvÀ PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁr, vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸À¯ÁgÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ £ÁUÀ¥Áà zsÀgÀt ±ÁSÁ¢üÃPÁj eɸÁÌA §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2010 PÀ®A 279, 227 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/09/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-16/nqÀ§Æè-9849 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹.ºÉZï £ÁUÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀgÁªÀ, ¸Á: «dAiÀĪÁqÀ (J¦) EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ Qè£ÀgÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀégÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀĨÁ§Ä vÉÆPÀ¯ï ªÀAiÀÄ: 20ªÀµÀð, G: ¯Áj QèãÀgÀ, ¸Á: PÀÄgÀĪÀÄzÁj ªÀÄAqÀ® ¥ÁªÀiÁgÀ, f: PÀȵÁÚ (J¦) EªÀj§âgÀÄ «dAiÀĪÁqÀ¢AzÀ UÀÄdgÁvÀ ¸ÀÄgÀvÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀÄw RAqÀ¸Áj ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÁV DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ LzÀ¨Á« UÁæªÀÄzÀ°è 2005£Éà ¸Á°£À°è ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà UËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀÄæ EªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼À EªÀgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼ÀªÁV ®PÀëöät vÀAzÉ §¸À¥Àà EªÀgÀ ¸ÀA§A¢, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼ï EªÀ£À PÉƯÉAiÀiÁVzÀÄÝ D PÁ®PÉÌ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀæ 32 ªÀµÀð ¸Á: LzÀĨÁ« ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà UËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀÄæ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ JAlÄ d£ÀgÀ«gÀzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ JAlÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð eÉÊ°£À°èzÀÄÝ PÉÃ¸ï ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ DV¤AzÀ JgÀqÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ CzÉ zsÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:06.09.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ LzÀĨÁ« UÁæªÀÄzÀ ²æà zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉëAiÀÄ ¥ÀÆeÁ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀAUÁ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ²æà ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉýPÉ ªÀiÁr ªÁ¥Á¸ï zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ zÉëAiÀÄ ªÉÄüÀ ±ÀgÀt¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼À, ®PÀëöät vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà £Á¬ÄPÉÆqÉ, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät UÀÄqÀzÀ£Á¼À, ¨Á®¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼ï, zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà £Á¬ÄPÉÆqÉ, §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät UÀÄqÀzÀ£Á¼ï, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät UÀÄqÀzÀ£Á¼ï, gÀAUÀªÀé UÀAqÀ ®PÀëöät UÀÄqÀzÀ£Á¼ï, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼ï, ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼ï, CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼ï, °AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà £Á¬ÄPÉÆqÉ, CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà £Á¬ÄPÉÆqÉ, AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà CjPÉÃj(ºÀA¢§UÀr) gÁªÀÄtß vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà £Á¬ÄPÉÆqÉ, §¸À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà £Á¬ÄPÉÆqÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà £Á¬ÄPÉÆqÉ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°èzÀÝ dA¨É, ¨sÀað, ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ EªÀjUÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, ªÀiÁ»w w½zÀ ²æà ©.CAd£À¥Àà ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ²æêÀÄw r.gÀÆ¥Á ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ AiÀiÁzÀVj ºÉZÀÄѪÀj ¥Àæ¨sÁgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ LzÀ¨Á« UÁæªÀÄzÀ°è 2005£Éà ¸Á°£À°è LzÀĨÁ«UÁæªÀÄzÀ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå dUÀ¼ÀªÁV zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼ï EªÀ£À PÉƯÉAiÀiÁVzÀÄÝ D PÁ®PÉÌ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀæ 32 ªÀµÀð ¸Á: LzÀĨÁ« ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà UËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀÄæ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ JAlÄ d£ÀgÀ «gÀzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV, JAlÄd£ÀgÀÄ ªÀÄÆgÀĪÀµÀð eÉÊ°£À°èzÀÄÝ PÉÃ¸ï ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ DV¤AzÀ JgÀqÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ CzÉ zsÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:06.09.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉëAiÀÄ ªÉÄüÀªÀÅ §¸À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ, gÉêÀt¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ, ªÀĺÁzÉêÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ, ©üêÀÄtÚUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ, CªÀÄgÀªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ, ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¥ÀàUËqÀ, ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ, QµÀÖ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥ÀàUËqÀ, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÀÄqÉÃzï EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À PÉÆ¯É PÉù£À°è K£ï D¬ÄvÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢¢Ýë CAvÁ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ EªÀjUÉ ¨sÀað ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:07.09.2010 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:JAºÉZï.04,¹¦.5427 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.17,J.2028 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À ZÁ®PÀ C¸ÀèªÀiï¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ SÁeÁ §AzÉãÀªÁeï @ ªÀĺÀäzï SÁeÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï U˸ï 19 ªÀµÀð, ¸Á:±ÀA±Á®AzÉÆrØ ºÀªÀÄzÀzÀð ±Á¯É ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ eÁ¥sÀgï EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ SÁeÁ §AzÉãÀªÁeï @ ªÀĺÀäzï SÁeÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:06.09.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.37,J¯ï.4257 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ®PÀëöät qÁ¨Á ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ fAzÁªÀ° vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ 18 ªÀµÀð, ¸Á:UËgÀA¥ÉÃmÉ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂÃR ±ÀQïï vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï¸Á§¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ fAzÁªÀ° PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:06.09.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 19 ªÀµÀð, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹gÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÀȵÀgïfÃ¥ÀĸÀASÉå:PÉJ.36,JA.2617 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹, ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀæªÀiÁtQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß fæ£À°è PÀÆr¹zÀÝ®èzÉ, fæ£À ¨Á£Émï ªÀÄvÀÄÛ mÁ¥ïªÉÄÃ¯É PÀÆr¹, ¥sÀÄmïgɸïÖªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ ¹gÀªÁgÀzÀ ªÀiÁ£À« PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ PÁA¨Éî ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ fÃ¥ÀÄZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¹gÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:06.09.2010 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀAzÀæ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ ¸Á: ªÀÄ®èlUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ®èlUÁæªÀÄzÀ CUÀ¸É ²ªÀ¥Àà£À CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀÆ¥Àw vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ZÀ£ÀÆßgÀÄ, UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà, FgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà, ²ªÀÅ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà, £ÁUÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀÅ vÀAzÉ §¸À¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà£À£ÀÄß ªÀÄ®èmï UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À°è PÀA¥ÀÆålgï D¥ÀgÉÃlgï PÉ®¸À¢AzÀ ¤Ã£É vÉUÉzÀÄ ºÁQ¢ÝÃAiÉÄAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ZÀAzÀæ¥ÀàUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:05.09.2010 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á:gÉÆÃqÀ®§AqÁ (vÀ) UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀEzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ @ gÁªÀÄtÚ vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀÄqÀÄUÉÆÃ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ qÉÆÃtÂUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ UÀAUÀ¥Àà£À vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ qÉÆÃtÂUÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥Àwß PÁAvÀªÀÄä EªÀjUÉ PÀÄqÀÄUÉÆîĤAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ gÀªÉÄñÀ @ gÁªÀÄtÚ£À ¥Àwß ªÀiÁ®ªÀÄä¼ÀÄ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ UÀAUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:05.09.2010 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀªÉÄñÀ @ gÁªÀÄtÚ vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä ¸Á:gÉÆÃqÀ®§AqÁ (vÀ) UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉÊAiÀÄ°è PÀÄqÀÄUÉÆÃ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ vÀAiÀiÁj ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Àà£À ¥Àwß PÁAvÀªÀÄä EªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ qÉÆÃt «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄqÀÄUÉÆÃ®Ä PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ PÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝ®èzÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ gÀªÉÄñÀ£À @ gÁªÀÄtÚ£À ¥Àwß ªÀiÁ®ªÀÄä½UÀÆ PÁAvÀªÀÄä EªÀgÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÀªÉÄñÀ @ gÁªÀÄtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æÃ. qÁ|| ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ Ct«ÃgÀ¥Àà ¸Á|| ¥Áèl £ÀA. 44 J£ï.f.N PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Áèl£À°è EnÖzÀÝ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÁzÀ ¥ËqÁ, PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ ¥Áè¹ÖPÀ §ÄnÖUÀ¼ÀÄ,UÀÄzÀÝ° ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 4000 gÀÆ. ¨É¼É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«zÀÄåvÀÛ vÀAw vÀUÀÄ° ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw d«ÄïÁ©ü UÀAqÀ ¦üÃgÉÆÃd l¥Áà PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ ¢B05-09-2010 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ¦ügÉÆÃd ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ R°Ã® E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀıÁPÀ¸Á§ l¥Áà ªÀÄvÀÄÛ gÀ²ÃzÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä l¥Áà gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÀ¼À gÀPÀëuÉUÁV ¸ÀÄvÀÛ®Ä ¨ÉArAUï ªÉÊgÀ ºÁQ «zÀÄåvÀÛ ºÀj¹zÀÄÝ. EzÀ£ÀÄß ¦üÃgÉÆÃd UÉÆvÁÛUÀzÉ «zÀÄåvÀÛ ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß vÀĽ¢zÀÝjAzÀ «zÀÄåvÀÛ vÀUÀÄ° ¦ügÉÆÃd ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ UÉÆwÛzÀÄÝ ¤®ðPÀëöåvÀ£À ªÀ»¹zÀÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:-

§æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æÃ.¥sÉÊgÉÆÃd n nêÀÄ £ÀA:4 JªÀiï.¹.¹ nêÀÄ zÀQët ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/09/10 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀzÀAvÉ vÁªÀÅ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ «ÃPÀëuÉ PÀÄjvÀÄ wgÀAzÁd mÁQÃd PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ, ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ, ZÀªÀÄðPÀÄngÀ CAUÀrUÉ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð qÁ|| CdAiÀĹAUï gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ 2 ¥ÉƸÀÖgÀUÀ¼ÀÄ CAn¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÉƸÀÖgÀUÀ¼ÀÄ 1. qÁ|| CdAiÀĹAUï PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð 2. C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ ¥Ánî f¯Áè PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ CzsÀåPÀë UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ CAn¹ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Áà £ÀA¢ ¸Á: ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ gÉÆÃqÀ ±ÀºÁ¨ÁzsÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:05-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ¨ÉÆgÀªÀiÁ¼À, MAzÀÄ vÁ½ ZÉÊ£À, £ÉÃPÉèøï, §¼É, ¥Ánè, ¯ÁQÃmï, jAUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄwÛvÀgÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä MlÄÖ CAzÁdÄ 6,04,500/-gÀÆ. ªÀiË®åzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 74/2010 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 336, 341, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 2 (J) (©) zÀ PÀ£ÁðlPÀ ¦æªÉ£Àë£ï D¥ï r¸ÀÖçPÀë£ï CAqï ¯Á¸ï D¥sÀð ¥Áæ¥Ànð CPïÖ 1981

¢£ÁAPÀ: 07-09-10 gÀAzÀÄ 1-30 JJAPÉÌ ¦¹-345 gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ²ªÀtÚ ¸ÉÆÃA¥ÀÆgÀ EªÀgÀ »AzÉ CqÁØrzÀÄÝ, DzÀgÉ, FUÀ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ ²ªÀtÚ ¸ÉÆÃA¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®ètÚ ªÀÄÆ°ªÀĤ ºÁUÀÆ EvÀgÉà DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²ªÀtÚ EªÀgÀ »AzÉ CqÁØrzÀÝgÀ zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 06-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀªÀÄÆägÀ zÀUÁð PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉÉ PÀqÉUÉ HlPÉÌAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ MUÀÆÎrPÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¯Éà ªÀÄUÀ£Éà C¤® ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAzÀÄ, DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà ªÀrØ£ï (1£Éà DgÉÆæ) ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ®Äè MUÉ¢zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ, G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀ®Äè vÀÆjzÀÄÝ C®èzÉÃ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CAV »rzÀÄ dUÁÎr ºÀjzÀÄ JzÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ ¥Éưøï fæUÀÆ ¸ÀºÀ PÀ®Äè MUÉzÀÄ fæ£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ÀÄ MqÉzÀÄ ®ÄPÁë£ï ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉÃ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ..

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.186/2010 PÀ®A 323, 324, 326, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹

¢:06-09-10 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ PÀĵÀÖVgÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ MAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀªÁzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA:39/10 ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÉ PÉÆëģÀªÀjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£É PÀnÖ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §Ä£Á¢ ºÁQ¹ PÉ®¸À £ÀqɹzÀÄÝ ¢:13.-08-10 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ , ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ©Ã½¹ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ DgÉÆæ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃAiÀĪÀgÁzÀ AiÀÄ®èªÀé ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀĪÁUÀ J¼ÀzÀAvÉ M¢ÝzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA:2 £ÉÃAiÀĪgÁzÀ ºÀÄ°UɪÀé PÀnÖUɬÄAzÀ PÁ°UÉ ¨É¤ßUÉ, ZÀ¥ÀàUÉ ºÉÆr¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA:1 AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PɼÀ ºÉÆmÉÖUÉ MUÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉîègÀÆ ªÀÄvÉÛ ¤£ÉÃzÀgÀÆ UÉÆÃqÉ PÀnÖ¸À®Ä ºÉÆzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.105/2010 PÀ®A 279 337 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 06-09-2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀ° PÀ£ÀPÀVj qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£ ©ÃUÀ zÉÆqÀØ¥Àà CgÀ¼ÀºÀ½î EªÀ£ÉÆA¢UÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37J¯ï-3083 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ£ÀPÀVj PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ E£ÀÆß 2 Qà «Äà PÀ£ÀPÀVj EgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n.«.J¸ï. JPïìJ¯ï ¸ÀÄ¥Àgï £ÀA.PÉJ-37/J¯ï-7456 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À ©ÃUÀ zÉÆqÀØ¥Àà EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.106/2010 PÀ®A 279 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 05-09-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.37/PÉ-5810 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉøÀgÀºÀnÖ UÁæªÀÄ¢AzÀ DgÁí¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV gÁwæ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 ºÉÃgÀÆgÀÄ ¸Áé«Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ, Q«UÉ,¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.107/2010 PÀ®A 354, 504, 506 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 31-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ M§â¼Éà vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqɬÄAzÀ HgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ «ÃgÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ aPÀÌ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ §AzÀªÀ£Éà M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉƸÀjPÉÆAgqÀÄ ©r¹PÉÆAqÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÉÆÃt ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ aÃgÁrzÀÝjAzÀ C°èAiÉÄà ºÉÆgÀnzÀÝ vÁAqÁzÀ zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DgÉÆæ «ÃgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯ÉÃ, ¨sÉÆøÀÄr, ¤£ÀߣÀÄß EµÀÖPÉÌ ©qÀĪÀ¢®è M§â¼Éà ¹PÁÌUÀ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ.CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.178/2010 PÀ®A 279 337 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉ.J.37/PÀÆå 8703 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ¸Á¢ÃPï SÁ£ï ªÀAiÀiÁ:31 ªÀµÀð EvÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉƸÀ¨ÉÊPï Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁ®ªÀwð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgï £ÀA-PÉ.J.37/n.J.3738 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄ¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß M«ÄäAzÀ MªÀÄä¯Éà §®UÀqÉ wgÀÄ«PÉÆAqÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è »AzÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.74/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2010 gÀAzÀÄ 4-15 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ CªÀgÀ°è 13 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©zÀÄÝ, CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èzÀÝ MlÄÖ 8000-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ºÀ¼É §PÁð (ºÁ¼É)À, 8 ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ