Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, February 10, 2010

Bidar District Daily Crime Update 11/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11/02/2010
OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/10 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¦.PÉ.¦.J¸ï JPÀA¨Á ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á// JPÀA¨Á EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦.PÉ.¦.J¸ï ¢AzÀ 8 aï UÉÆâ ¥Àæw aîzÀ°è 50 PÉ.f AiÀÄAvÉ EgÀĪÀ £Á®ÄÌ QéAl¯ï UÉÆâ CzÀgÀ CAzÁdÄ QêÀÄvï 1600/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV EnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀÄð¢ gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 54 ªÀµÀð ¸Á// ºÀtPÀÄtÂÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/10 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10-02-10 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æÃPÁAvÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà PÉÆý ¸Á: PËoÁ(©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀÄðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10-02-10 gÀAzÀÄ 2.15 ¦JA UÀAmÉUÉ PÀÄA¨ÁgÀ ®PÀëöät UÁågÉÃd gÀªÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è AiÀiÁPÉ §gÀÄvÁÛ E¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è §gÀÄw¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýzÁUÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ aA¥À PÉÆrè¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ºÀ¸ÀÛzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ gÁªÀÄuÁÚ PÉÆý EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/10 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 9-2-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1)ªÀĺÀäzÀ £À¹ÃgÀ SÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ EªÀiÁªÀÄSÁ£À 2)±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ EªÀiÁªÀÄSÁ£À 3)¨Á¨Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ EªÀiÁªÀÄSÁ£À J®ègÀÆ ¸Á UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ KPÀÆzÉÝñÀ¢AzÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ¤ªÀÈvÀÛ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ C°è ¤AvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀArvÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ zsÉÆé, 21 ªÀµÀð, G PÁgÀ qÉæöʪÀgÀ ¸Á UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉÉ qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À PÀ°¹zÉ, £ÀqÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¸ÀÄ CAvÀ DgÉÆæAiÀÄÄ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÀ ºÉýzÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉÊUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è JzÉUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/10 PÀ®A 384, 504, 506, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-2-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 31/PÉÆÃlð gÉÀ¥sÀqÀð/¹¦¹/ªÀiÁ/©Ã/10 ¢£ÁAPÀ 10-2-2010 £ÉÃzÀgÀ eÉÆvÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀvÀæ ¸ÀA. 401/2010 ¢£ÁAPÀ 5-2-2010 £ÉÃzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «µÀÄÚPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀj±ÀéAzÀægÁªÀ UÀeÉð, 46 ªÀµÀð G ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ªÀÄ£É £ÀA 9-1-238 £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀÝ CfðAiÀÄ eÉgÀPïì ¥ÀwæAiÉÆA¢UÉ ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) mÁPÁf vÀAzÉ ¸Àé. ²ªÀAiÀiÁå UÁzÁ, 60 ªÀµÀð G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á zÀvÀÛAiÀiÁå UÀ°è ¥À£À¸Á®vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß (7) d£ÀgÀÄ ¸Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ D¹ÛAiÀÄ dUÀ¼À «zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ªÀÄÄPÀÌzÀݪÉÄà £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¢£ÁAPÀ 5-2-2010 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è Cfð ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/10 PÀ®A 323, 324, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀĤî zɪÀPÀvÉÛ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ £ÉAl¸ÀÜ£À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀÀ vÀAzÉ ªÀ¸ÀÄzÉêÀ zsÀ£ÀUÉ 23 ªÀµÀð ºÉÆl® PÉî¸À eÁåw ªÀÄgÁoÁ ¸Á / dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÀAVUÉ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ ºÉtÂÚ£ÉÆA¢UÉ AiÀiÁPÉ £ÉAl¸ÀÜ£À ªÀiÁrPÉƼÀÄîw¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ F «µÀAiÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á// dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ¸ÀĤî EvÀ£ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 37/2010 PÀ®A: 143, 147, 148, 324, 326, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n. JPïÖ1989:-
¢£ÁAPÀ: 10/02/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀ£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÉhÄÃgÀ¥Él 20 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á/ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 10/02/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ©üêÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° EªÀgÀ VgÀtÂAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ £ÀªÀÄä ªÀqÀØgÀ d£ÁAUÀzÀ PÀÄAl ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÆgÀÄ ZÀPÀæzÀ gÀPÁëzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß E¨Áæ»A, ±ÁºÀ¨ÉƢݣÀ ªÀÄvÀÄÛ E¸Áä¬Ä® EªÀgÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÁÝUÀ, JgÀqÀÄ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ £ÀqÀĪÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ, CzÉ PÁgÀt¢AzÀ 1) GªÀÄgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° 2) ±Á¨ÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° 3) E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° 4) E¨Áæ»ÃA vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° 5) ªÀÄ°èPÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° 6) £À¹ÃgÀ vÀAzÉ d°Ã®«ÄAiÀiÁå 7) qÁ : CºÀäzÀ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå 8) DjÃ¥sÀ ZÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå 9) ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° ºÁUÀÄ EvÀgÉ E£ÀÆß 5 d£À EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ JPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ, §rUÉ, »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ “J ªÀqÀØgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É M¨ÉÆâ§âgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛªÉ, ¤ªÉÄä®ègÀ£ÀÄß E°èAiÉÄ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ GªÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁUÀ ±ÁºÀ¨ÉƢݣÀ ºÁUÀÄ E¸Áä¬Ä® EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ ±Á°ªÁ£À EvÀ¤UÉ £À¹ÃgÀ EvÀ£ÀÄ MwÛ »rzÁUÀ E¨Áæ»A EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/10 PÀ®A 379 L¦¸À :-
¢£ÁAPÀ: 10/02/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ: ¨Á§ÄgÁªÀ gÁeÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð G/ J¯ï & n ¥sÉÊ£Á¸ïì °«ÄmÉqïzÀ°è ¦üïïØ C¸ÉÆòAiÉÄmï CAvÁ PÉ®¸À ¸Á; ¨É®ÆgÀ gÀªÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 08/02/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ J¯ï&n ¥sÉÊ£Á£ïì °Ã. £ÉÃzÀgÀ ¸Á®UÁgÀjAzÀ ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgï PÁæ¸ï L.n.L PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ¤AvÁUÀ, 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄAQ PÁå¥ï ºÁQPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. PÉJ-32/8648 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ »A¨Á°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌAiÀiÁVzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÝ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 10-02-2010 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ªÉÄð£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ(.)

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 38/2010 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 326, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 10/02/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀvÀ£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÉhÄgÀ¥Él EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° ªÀAiÀÄ/ 26 ¸Á/ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ EvÀ£À eÉÆüÀ ©¸ÀĪÀ VgÀtÂUÉ ºÉÆÃV eÉÆüÀ ©¹PÉÆAqÀ ¨É¯ÉQÌAvÀ 5 gÀÆ¥Á¬Ä PÀrªÉÄà PÉÆnÖzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆægÁzÀ 1). gÀvÀ£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÉhÄgÀ¥ÉÃmÉ 2) gÁdªÀiÁä UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ 3) ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÁªÀÄ¯É 4) CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ²ªÀgÁd UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ºÀjd£À 5) zÀvÀÄÛ 6) gÁdÄ 7) PÀÄAmÉ ¸ÀAdÄ J®ègÀÄ eÁåw ªÀqÀØgÀ ¸Á ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQ DVgÀÄvÀÛzÉ. CµÉÖ PÁgÀt¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÄ JPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè, §rUÀUÀ¼ÀÄ, »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ, ºÉÆÃqÀzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Bidar District Daily Crime Update 10/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10/02/2010
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 24/2010 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 09/02/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀªÀðgï CºÀäzï vÀAzÉ C§Äݯï RAiÀÄƪÀiï ¸Á/ CªÀįÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀAB PÉ.J-38 PÉ-4487 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Àà ¨sÀAqÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á/ §ÄzÉgÁ ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä gÉʸÀ «Äïï gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ §® vÉÆqÉUÉ, §® ªÉƼÀPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 24/2010 PÀ®A: 324, 323, 341 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹:-¢£ÁAPÀ: 09/02/2010 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ºÉÆøÀªÀĤ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á/ ¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¨ÉÆgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¨ËzÀÞ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ CdÄð£À PÁmÉ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À J¯ÁègÀÆ ¸Á/ ¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÀnÖV¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉʬÄÝgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA : 36/2010 PÀ®A : 143, 147, 188 ¸À.ªÁ. 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09/02/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¨sÁ°Ì vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ °ÃTvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 08/02/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ PÉîªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À®Ä PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ DUÀ«Ä¹zÀÄÝ 4 d£ÀgÀQAvÀ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖ PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À®Ä DUÀ«Ä¹zÀgÀÄ. ¹.DgÀ.¦.¹. 144 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖ PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ ¤µÉâ¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ F jÃw 4 d£ÀgÀQÌAvÀ ºÉaÑUÉ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ WÉÆõÀuÉ PÀÆV ±ÁAw ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr ¤µÉzÁeÉÕ G®AWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ w½zÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖ PÉÆAqÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀÅ ¯ÉÆSÉÆAqÉ 2) «±Àé£ÁxÀ PÁgÁªÀÄÄAUÉ 3) zÀvÀÄÛ vÀÄUÁAªÀPÀgÀ 4) PÀ¦Ã® 5) ¸ÀAUÀªÉÄà ªÁ¯É 6) ¸ÀÄzsÁPÀgÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ EzÀgÀÄ CAvÀ PÉÆl ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 22/2010 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 09/02/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®°ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ Q±À£ï gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð ¸Á/ UÀr ¤AUÀzÀ½î xÁAqÁ (gÀÆ¥À¯Á xÁAqÁ) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄÆägÀ eÉÊgÁªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ UÀÄr ªÀÄzÀgÀV xÁAqÁ ªÉÆãÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09/02/2010 gÀAzÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄzÀĪÉUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ Q±À£ï vÀAzÉ ªÁ®Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ, ¦æAiÀiÁAPÁ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÉñÀ ºÁUÀÆ £À£Àß UÀAqÀ£À CPÀ̼ÁzÀ eÉÊ£Á¨Á¬Ä J®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄÆägÀ eÉÊgÁªÀÄ gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgï £ÀA. PÉ.J-32 n-6246 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä xÁAqÁzÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ UÀÄr ªÀÄzÀgÀV xÁAqÁPÉÌ ªÀÄzÀĪÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà-ªÀÄzÀgÀV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÉêÁ¯Á® £ÀUÀgÀ xÁAqÁ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀĤïï vÀAzÉ ºÀjZÀAzÀæ ¸Á/ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄä¯É UÀZÀQAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ Q±À£ï gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄðAzÀ mÁæPÀÖgï »A¢£À mÉÊgï ºÉÆÃVzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ JqÀvÉÆqÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 22/2010 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹, eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 09/02/2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw gÀhļÉî ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, G/ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸À ZÁ®PÀ ¨sÁ°Ì §¸À r¥ÉÆà ¸Á/ PËrAiÀiÁ¼À EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁ𢠺Éý §gɹzÉãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ gÁ.ºÉ £ÀA-9 zÁn vÀAzÀÄ EqÀÄwÛzÉݪÀÅ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EqÀ®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃj gÉÆÃqÀ zÁnwÛzÁÝUÀ, ¢£ÁAPÀ: 09/02/2010 gÀAzÀÄ ¨ÉüÀV£À eÁªÀ 0545 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ M§â C¥ÀjavÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̽fvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀvÀåPÀ¯Á gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 12/2010 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 09/02/2010 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ªÀÄÄvÀÛAUÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á/ ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 09/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁr vÀ£Àß JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ ªÀiÁ«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ PÀnÖ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ JzÀÄgÀÄ EgÀĪÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ - ¸ÀAUÀªÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¤®ÄèªÀµÀÖgÀ¯Éè ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: JªÀiï.JZï-26/©-7571 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÁfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¨ÉðAiÀÄ°è £ÀÄVÎ¹ì ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÁÝUÀÀ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ PÀĽwÛzÀÝ §¼ÀvÀ(©) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ±É¼Éî EvÀ¤UÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ UÁè¸À MqÉzÀÄÝ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ §rzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ §rzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


GULBARGA DIST. REPORTED CRIMES

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :²æà zÉêÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ CqÁå¥Áà PÉÆ½î ¸Á: ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «ªÀįÁ ªÀAiÀiÁ :22 ªÀµÀð EªÀ½UÉ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÉÃlÖ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VÎzÁUÀ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «ªÀįÁ EªÀ½UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ F §UÉÎ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄgÉ®ègÀÄ PÉÆr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt UÀ¼ÀÄ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ : ²æà ªÉÄÊ£ÉƢݣï vÀAzÉ. C§ÄݯïUÀ¤ ¨ÉêÁj ¸Á; ©eÁ¥ÀÆgÀ ¢£ÁAPÀ 09-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ mÁmÁ UÀÄqÀì J¹ £ÀA PÉJ 28/J 7270 £ÉÃzÀÝgÀ°è E§âgÀÄ PÀÆr ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄAzÉêÁ® zÁn ZÁ®PÀ ¸ÀzÁݪÀÄ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÉÆr£À JqÀUÀqÉ ¤AvÀ mÁåPÀÖgÀ mÁæ°UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ : ²æêÀÄw dªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á : ªÀÄAzÉêÁ® ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ ¢£ÁAPÀ 09-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÉÆr JqÀ §¢AiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ eÉêÀVð PÀqɬÄAzÀ mÉÆA¥ÉÆ £ÀA PÉJ 28/J 4484 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁPÀ®£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÉÆr£À JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 09-02-10 gÀAzÀÄ ²æà FgÀtÚ vÀAzÉ UÀÄgÀıÁAvÀ¥Àà PÁAzÉ ¸Á: ¨ÉÆÃzÀ£Á vÁ: D¼ÀAzÀ f: UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà E§âgÀÄ PÀÆqÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ.29/eÉ1516 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ jAUï gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ºÀĪÀiÁߨÁzÀ jAUï gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ «Ä¤ UÀÆqïì £ÀA: PÉJ. 32/ ©.0765 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ rQÌ ¥Àr¹ E§âgÀ£ÀÄß UÁAiÀÄUÉÆý¹ ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 08-02-2010 gÀAzÀÄ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ dAiÀĪÀAvÀ §Ar ¸Á; ZÀgÀPÀ¥À½î vÁ;f: d»ÃgÁ¨ÁzÀ ( DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦- 13/ AiÀÄÄ- 3332 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj 218 [F] £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ aA¢ §¸ÀªÀtÚ£À UÀÄrAiÀÄ zÁn ¯Áj reÉïï SÁ°AiÀiÁV Kgï ¯ÁPï DVzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÉÆÃqÀ ©lÄÖ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌPÉÌ ºÀaÑ ¤°è¹zÀÄÝ. DUÀ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA: PÉJ-32/ qÀ§Æè 589 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À vÀÄA¨É¯Áè Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌPÉÌ ¤°è¹zÀ ¯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ CA¨ÁgÁªÀ aPÉÌ ¸Á: SÉüÀV ºÁ.ªÀ. UÀÄ®§UÁð 2. ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw qÉÆ¯É ¸Á; zÉÃUÁAªÀ vÁ; D¼ÀAzÀ f; EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CAzÀÆæ£ÀQ¯Áè §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, PÉ.JA.¸À¬ÄÃzÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ¢:¤eÁªÀÄÄ¢Ýãï EªÀ£ÀÄ ¥sÉÊ£ï EArAiÀiÁ ¸Éïïì ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï PÀA¥À¤AiÀÄÄ MzÀV¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉÆuÉUÁjPɬĮèzÉ vÀéjvÀUÀwAiÀÄ°è ºÀt UÀ½¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 10.08.2008 jAzÀ 30.09.2009 gÀªÀgÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw, vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ««zsÀ ¢£ÁAPÀUÀ¼ÀAzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉÆqÀV¹zÀÄÝ, PÀA¥À¤AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ gÀƦ¹zÀ AiÉÆÃd£É ¥ÀæPÁgÀ ºÀt vÉÆqÀV¹zÀªÀjUÉ ¹UÀ¨ÉÃPÁzÀ §rØ, ¯Á¨sÀ ºÁUÀÆ C¸À°£À ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀzÉ EzÀÄÝzÀÝPÉÌ ¨sÀAiÀÄUÉÆAqÀ PÉ.JA.¸À¬ÄÃzÀÄ¢Ýãï EªÀ£ÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀĪÁtÂUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÁjPÉAiÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr, vÉÆqÀV¹gÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¹UÀ¨ÉÃPÁzÀ §rØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ ¥sÉÊ£ï EArAiÀiÁ ¸Éïïì ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¸Á: 90-J, ªÁfÃzÀ¥ÀÄgÀ ddªÀÄÄ, SÁ£À¥ÀÄgÀ (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ) EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀUÉ £ÁåAiÀÄzÉÆgÀQ¹ PÉÆqÀĪÀAvÉÉ «£ÀAw¹, PÉ.JA.¸À¬ÄÃzÀÄ¢ÝÃ£ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:09.02.2010 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:08.02.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß f£ÁߥÀÆgÀÄ -¸ÀÄAPÉñÀégÀºÁ¼ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ¨ÉÊPï GgÀĽ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ²ªÀAiÉÆÃV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:08.02.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¸Á: UÀÄd£ÀnÖ, vÁ: UÉÆÃPÁPï, f¯Áè:¨É¼ÀUÁ« EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.29,J¸ï.1125 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀäzï @ §ÄqÁØ vÀAzÉ £Á¹gÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á:vÀÄ«ðºÁ¼À EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36, eÉ.1992 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀÄ«ðºÁ¼À -UÀÄAd½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ, ªÀÄj¸Áé«Ä ¸Á: d£ÀvÁPÁ¯ÉÆä vÀÄ«ðºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:09.02.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¸À°PÁå¥ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ CºÀäzïºÀĸÉãï vÀAzÉ £À©¸Á§ EªÀ£À ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ «£Á:PÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CºÀäzïºÀĸÉãï¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CºÀäzïºÀĸÉãï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà ªÀĺÀäzï ¹gÁeï ¦J¸ïL ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.02.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ vÀAzÀÄ zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¯Éçgï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà ZÁ®PÀ ¸Á: ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:600/-ªÀiË®åzÀ 60 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ªÀĺÀäzï ¹gÁeï ¦J¸ïL ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.02.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ £À¢ zÀAqÉAiÀÄ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀĺÀäzï eÁ»zï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï SÁeÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀĺÀt 3655/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.