Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, February 21, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¤«Äðw PÉÃAzÀæzÀ°è CªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À §UÉÎ zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÁæzsÉòPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÁ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀ¤SÁ vÀAqÀªÀÅ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV, AiÉÆÃd£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁzÀ ªÀĺÀäzï CAiÀÄÆå¨ï EªÀgÀ PÁAiÀiÁðªÀ¢üAiÀÄ°è CAzÀgÉ ¸À£ï 2007-08 £Éà ¸Á°¤AzÀ ¢B 30.11.2012 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¤«Äðw PÉÃAzÀæPÉÌ ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ½AzÀ ««zsÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À°è gÀÆ 149,61,91,000/- gÀÆ. UÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, D ¥ÉÊQ 117.00.61.000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß RZÀÄð ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, DzÀgÉ RZÁðzÀ ºÀtPÉÌ PÁ¤ðPÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß EnÖgÀĪÀ¢®è. ºÁUÀÆ ¤«Äðw PÉÃAzÀæzÀ E¤ßvÀgÉà ªÀ»ªÁlÄUÀ½UÉ 32,52,52,550/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß AiÉÆÃd£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁzÀ ªÀĺÀäzï CAiÀÄÆå¨ï ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ £ÀA©PÉzÉÆæúÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ J£ï. ªÀÄAdIJæà .f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CzsÀåPÀëgÀÄ ¤«Äðw PÉÃAzÀæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.02.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2013 PÀ®A 406, 409 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ: 19-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÉrØ £ÁUÉñÀégÁªï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. zÀÄUÁð eÉÆåÃw UÀAqÀ ²æäªÁ¸À, 28 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, SÁ¸ÀV ±Á¯Á ²PÀëQ, ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥À. vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄÄ zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄìĸÀ®Ä ºÁQzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ºÀÄ°è£À ¨sÀt«UÉ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ PÀªÀiÁä gÁªÀÄgÁªï, ¸Á: gÀªÀiÁPÁåA¥À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2013 PÀ®A: 435 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¯ÉÃmï d£ÁzsÀð£ÀÀ, ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ºÁ.ªÀ: ªÉÊ.ªÀgÀzÀgÁd ªÀQîgÀÄ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀAzÉAiÀÄÄ mÁæöåPÀÖgï Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ»AzÁæ ¥sÉå£Á£ïì£À°è ¸Á® vÉUÉzÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Rjâ¹zÀÄÝ D mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J. 36/nJ-8428 EzÀÄÝ vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸Á®zÀ J¯Áè PÀAvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖzÀÄÝ PÉÆ£ÉAiÀÄ PÀAvÀÄ PÀlÄÖªÀÅzÀÄ ¨ÁQEzÀÄÝ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ºÁUÀÆ DvÀ£À aPÀÌ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄäA¢gÉÆA¢UÉ ¢£ÁA® 20.02.2013 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ PÉÆ£É PÀAvÀÄ PÀlÖ®Ä ªÀÄ»AzÁæ ¥sÉÊ£Á£ïì UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgÁzÀ ¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄ ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄ»ÃAzÀæ ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA¥À¤, ºÁ¸À£ï ¨ÉÃPÀj ªÉÄîUÀqÉ ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀAvÀÄ PÀlÖ®Ä DUÀzÀªÀgÀÄ AiÀiÁPÀ mÁæöåPÀÖgï Rjâ ªÀiÁrj CAvÁ CAzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2013 PÀ®A: 323, 341, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¦AiÀiÁ𢠲ªÀ¥Áæ¸Àzï vÀAzÉ CA§tÚ, ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À, ¸Á: gÁuÁ ¥ÀævÁ¥ï ¹AUï PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ   ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ d£ÁzÀð£À, ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉÊ.ªÀgÀzÀgÁd ªÀQîgÀÄ ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ,  ªÉÊ.ªÉÆúÀ£ï gÁeï ªÀQîgÀÄ, ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, wgÀĪÀÄ® gÉrØ ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,  ²æäªÁ¸À ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. , ®Qëöä £ÁgÁAiÀÄt ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄCPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀAvÀÄ PÀlÖ®Ä DUÀzÀªÀgÀÄ AiÀiÁPÀ mÁæöåPÀÖgï Rjâ ªÀiÁrj CAvÁ CAzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀAvÀ PÀlÖ®Ä vÀA¢zÀÝ gÀÆ:7000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÄÝ C ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ d£ÁzÀð£À, ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀzÉà DvÀ£À£ÀÄß ºÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀºÀZÀgÀgÀ£ÀÄß ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA¥À¤¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ zÀ©â ±Élgï ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä HjUÉ §AzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2013 PÀ®A: 323, 341, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 20.02.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.15 UÀAmÉUÉ £ÁUÀ£ÀzÉÆrØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà @ UÀÄrØ gÀAUÀ¥Àà eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á: £ÁUÀ£ÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÉAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ¤µÉÃzÁeÉÕ ªÀiÁrzÁUÀÆå vÀ£Àß°è AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß  ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgÀ¤AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀgÉ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà vÀAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ¹§âªÀÄ¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä wgÀÄ¥Àw vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁ£ÉUÉ §A¢ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2013 PÀ®A: 273.284.328,308  L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

    PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-  


 

¢£ÁAPÀ:20.02.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AUÀ£ÉÆÃr UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄƹzÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä @ §ÄqÀå÷Ø vÀAzÉ §eÁgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃ¥Á® QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ, d¯Á® £ÀUÀgÀ UÀAeï gÉÆÃqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï , EzÀgÀ £ÀA PÉ.J 36/Dgï.3591,  ZÉ¹ì £ÀA 07E16J¥sï22973, EAf£ï £ÀA 07E15E 16683, CAzÁdÄ Q:gÀÆ 25,000/-£ÉÃzÀÝ£ÀÄß d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ PÉýzÁUÀ CªÀ£À ªÀvÀð£É¬ÄAzÀ CªÀjUÉ PÀ¼ÀÄ«£À ªÀiÁ¯ÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02.15 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AUÀ£ÉÆÃr UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹ zÁR¯É ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä PÉýzÁUÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2013 PÀ®A: 41(1) (r) ¸À»vÀ 102 ¹.Cgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 20.02.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀÄzÀæªÀÄä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, 30 ªÀµÀð, eÁ: °AUÀAiÀÄvï, G: ªÀÄ£É UÉ®¸À, ¸Á: JA.PÉ. PÁA¥ÉèÃPïì gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FPÉUÉ 2000 £Éà ¸Á°£À°è ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀıÁAvÀ, ¥ÁªÀðw,CAvÀ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀV¤AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 19.02.2013 gÀAzÀÄ gÁvÀæ 11.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøïjUÉ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖgÉ CxÀªÁ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQ PÀÄwÛUÉ »aQ PÉÆ®ÄèvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2013 PÀ®A: 498(J), 323, 504, 506 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

 
 

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁð¢ QæµÀÚªÉÆúÀ£ï vÀAzÉ ªÀAiÀiï.¨Á¥ÀAiÀÄå , ªÀAiÀÄ:47ªÀ,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:gÀAUÁ¥ÀÄgÀ PÁåA¥ï , ¥ÉÆ.UÁA¢ü£ÀUÀgÀ , vÁ; ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ @ ºÀĸÉãÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ zÀªÀ®¸Á¨ï, 38ªÀ, G: mÉîgï, PÉÃgïD¥sï.¥sÉæAqïì mÉîgï zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ PÁA¥ÉèPïì §¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄzÀ°èzÀÝ ¸ÀªÉð £ÀA. 757/r gÀ°èAiÀÄ J£ï.J DzÀ ¥ÁèmïUÀ¼ÀÄ ¥ÉÊQ PÉ®ªÀÅ ¥ÁèmïUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 14-07-2012 gÀAzÀÄ 11,98,800/- gÀÆ.UÀ½UÉ Rjâ¹ 98,800/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¸Éïï rÃqï ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ @ ºÀĸÉãÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ zÀªÀ®¸Á¨ï, 38ªÀ, G: mÉîgï, PÉÃgïD¥sï.¥sÉæAqïì mÉîgï zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ PÁA¥ÉèPïì §¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁAzï¥ÁµÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï ºÀĸÉãï , ªÀAiÀÄ:38ªÀ, G: rÃqï gÉÊlgï , ¸Á: ºÀ¼É§eÁgï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢ QæµÀÚªÉÆúÀ£ï UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ¸ÀzÀj ¥ÁèmïUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:03-02-2013 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀÄ𢠸ÀA.56/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2013 PÀ®A.419,420,423,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

 ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ; UÀAUÀtÚ ¥ÀÆeÁj, 55 ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ, MPÀÄÌvÀ£À, ¸Á: ªÀiÁ£À¸ÀUÀ¯ï (ªÉÆÃ.£ÀA. 9483229271) FvÀ£À JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀAUÀAiÀÄå£ÀÄ JA.J. ¥ÀzÀ« ªÀÄÄV¹ FUÉÎ 3 ªÀµÀUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÄÝ FUÉÎ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÁ£ÀÄ ¦ºÉZïr ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå £ÀÄ FUÀ vÀ£ÀUÉ vÉÆAzÀgÉ EzÉ N¢¸À®Ä DUÀĪÀÅ¢®è ªÀÄÄAzÉ ¦ºÉZïr ªÀiÁqÀĪÀAvÉ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁVzÀÝjAzÀ aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß PÉÆr¹zÀÝjAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 09-02-2013 gÀAzÀÄ gÀAUÀAiÀÄå£ÀÄ MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ vÀgÀĪÀÅzÀÄ EzÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ºÀwÛgÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀðPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ¨ÁgÀ¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 9632109189 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁrzÀgÉ CzÀÄ ¹éZï D¥sï DVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2013 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.02.2013 gÀAzÀÄ 155 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-02-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-02-2013

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-02-2013 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ GªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ±ÉÃlPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: amÁÖ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üPÀjUÉ ¥ÀÆ£ÁUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JA.ºÉZï-43/PÉ-5636 £ÉÃzÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹ ªÀÄgÀ½ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÉÊrUÉ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ, §®¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArgÀĪÀ GªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁðzÀ «±ÉéÃPÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ GªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ aQvÁì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 20-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ GªÀÄUÁðzÀ «±ÉéÃPÀgÀ D¸ÀàvÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ ±ÉÃlPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: amÁÖ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« DåPÀÖ :-  
¢£ÁAPÀ 25-01-2013 gÀAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-39/n-2264 £ÉÃzÀgÀ°è bÉÆÃlÄ ¥ÀmÉî gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ©â£À ¯ÁªÀt ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ºÉÆ®¢AzÀ PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¯ÉÆÃqÀ SÁ° ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ ¸Á: ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¸Á: PÉÆÃgÀÄgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EvÀ£À JzÉUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖUÉ ºÀwÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è£À ¦vÀÛPÉÆñÀ qÁåªÉÄÃd DV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ UÀ¥sÁgÀ ¥ÀmÉî ¸Á: PÉÆÃgÀÄgÀ EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ, FªÁUÀ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÊzÀågÀÄ ¹ÃjAiÀĸï EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-02-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮದಾನೆ ವ:40 ವರ್ಷ ಉ: ಬಿ.ಇ.ಓ. ಬೀದರ ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ: ಜವಳಿ (ಡಿ) ಗ್ರಾಮ ತಾ: ಆಳಂದ ಹಾ||ವ|| ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಆಧೀನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವ ವೆಂಕಟ್ ತಂದೆ ಅಂಬಾರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ :59 ವರ್ಷ : .ಸಿ.. ಬಿ... ಆಫೀಸ ಸಾ:ಎಲ್..ಜಿ. ಕಾಲನಿ ಬೀದರ ರವರು 15 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಇವರಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಗಡ್ಡೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಡಾ|| ಅರುಣ ಬಡಶೇಷಿವರ ಹತ್ತಿರ ಅಪರೇಶನ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತೆನೆ. ಅವರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಕುರಿತು ವೆಂಕಟ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರ ಮಾರುತಿ ಅಲ್ಟೋ ಕೆಎ-05 ಎಂಜೆ-5068 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಹೊರಟಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4-30 ಗಂಟೆ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಕಾರ ವೆಂಕಟ್ ಇವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವರು. ವೆಂಕಟ್  ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಾರು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತ ನದಿಂದ ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ  ನಡೆಸುತ್ತಾ ಉಪಳಾಂವ ಕ್ರಾಸ ನಂತರ ಭವಾನಿ ಗುಡಿ ಎದುರಿನ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ಚಾಲಕನು ಕೂಡಾ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ  ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹೊರಟಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ  ನನಗೆ  ನನ್ನ ಬಲಗಾಲ ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ವೆಂಕಟ್  ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಅವರು ಎಡ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾರ ನಂಬರ ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆಎ-33 -5000 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀಲಖಾನ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಇತರರಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ಚಾಲಕ  ಹುಸೇನ  ಸಾ:ಸೀತನೂರ  ಹಾ::ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನಿಗೆ ಬಾಯಿ ತುಟಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ಕಾರ ಚಾಲಕರು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:100/2013 ಕಲಂ 279, 338 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಸೋಮಲಾ ರಾಠೋಡ ಉ|| ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರಿ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಸಾ:ಸಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮ ಹಾ||ವ|| ಭಾಗ್ಯ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:19-02-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ನಗರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ  ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣೂರ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಮರಳಿ ದಿನಾಂಕ:20-02-2013 ರಂದು 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ  ಬಂದಾಗ,  ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಾಗಿಲು ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಆಲಮಾರಿಟ್ಟಿದ್ದ  ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 20,000/-  ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಮಸಾಂಗ ಮೋಬೈಲ್ ಅ.ಕಿ-8,000/- ರೂ  ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 40,000/- ರೂ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 56/2013  ಕಲಂ, 454, 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.