Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 4, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ: 03-010-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âzÀ GvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV ²æà PÁ½PÁA¨sÀ zÉêÀ¸ÁÞ£ÀzÀ°è C£ÀßzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è C£Àß ¤ÃqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ²ªÀ±ÀAPÀgï vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ:: PÀ¨ÉâÃgÀ G: PÀÆ° ¸Á:; ªÀÄ£É £ÀA. 3-8-74 UÀuÉñÀ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ PÉÆÃmÉ UÀAUÁ¤ªÁ¸À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀvÀªÀÄä¤UÉ UÉÆæ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸Á:: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 03-010-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²ªÀ±ÀAPÀgï FvÀ£ÀÄ PÁ½PÁA¨sÀ zÉêÀ¸ÁÞ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ r.ºÉZï.N. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ EzÀÝ UÉÆæ vÀAzÉ ®PÀëöät EªÀ¤UÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁåPÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁr¢Ýà CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ UÉÆæ vÀAzÉ ®PÀëöät ²ªÀÅ ¸Á:: .«ÃgÉñÀ . gÁdÄ .ºÁUÀÆ CgÀ«AzÀ J®ègÀÆ ¸Á:: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄåzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¢Ý PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÀÄSÁ:¥ÁvÀ UÉƽgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²ªÀ±ÀAPÀgï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢: 28-09-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀĤvÀ¼ÀÄ E.eÉ.ªÀÄļÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ CdÄð£À vÀAzÉ « gÀªÀÄt ¸Á: gÁªÀÄgÉrØ PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄļÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ²æÃ. RAqÉ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁªÀÄgÉrØ PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤvÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ RAqÉ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.10.2011 gÀAzÀÄ 53 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9000-/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 04-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-10-2011

¨ÉêÀļÀSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀĹAUï vÀAzÉ CtzÀÄ £ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: U˸Á¨ÁzÀ vÁAqÁ, vÁ: d»gÁ¨ÁzÀ, f: ªÉÄÃzÀPÀ (J.¦.) EvÀ£À vÁAqÁzÀ°è d£ÀgÀÄ zÁjPÁgÀjAzÀ aAZÉÆýî PÀgÀPÀ£À½î gÉÆÃr£À ªÀÄUÀ°£À £ÀªÀÄä ¨ÉÊgÀ£À ºÉÆ®zÀ gÉÆÃr£À ¥sÀÄ°£À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¨ÉðUÉ ºÀwÛ gÉÆÃr£À eÁUÀzÀ°è E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ±ÀªÀUÀ¼ÀÄ ©¢ÝªÉ CAvÁ ªÀiÁvÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ CzÀ£ÀÄß PÉýPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÁAqÁzÀ ªÀÄÄ£À¹ vÀAzÉ UÀAUÀÄ ¥ÀªÁgÀ, UÀ£ÀÄß vÀAzÉ °A§Ä Z˺Át, ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ °A§Ä Z˺Át ªÀUÉÊgÀAiÀĪÀgÀÄ ¨sÉÊgÀ£À ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ §® §¢UÉ ¥sÀİãÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À PÀÄwÛUÉUÉ CªÀgÀzÉ ¹ÃgÉUÀ¼À ¸ÉgÉV¤AzÀ CªÀgÀªÀgÀ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ PÉƯÉAiÀiÁV ±ÀªÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀwÛ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. E§âgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ±ÀªÀUÀ¼À ¥ÉÊQ M§â¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ¹ÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ëèeï ºÁUÀÆ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ®AUÁ, ¤Ã° §tÚzÀ eÁAUÁ EgÀÄvÀÛªÉ CªÀ¼ÀÄ zÀÈqÀªÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ ªÀżÀÄîªÀ½zÀÄÝ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 30-35 ªÀµÀð UÉÆâü §tÚ ªÀżÀªÀ¼ÁVgÀÄvÁÛ¼É JvÀÛgÀ 5’ 4” §® UÉÊ ªÀÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÉ®UÀÄ«£À°è ºÀtªÀÄAvÀ JAzÀÄ ºÀtZÉ §lÄÖ §gÉ¢ÝzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ°£À £Á®Ì£É QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ aPÀÌzÁVgÀÄvÀÛzÉ PÉÊUÀ¼À°è ºÀ¹gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹gÀÄ reÉÊ£À ZÀÄPÉ̪ÀżÀî §¼ÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, E£ÉÆߧâ¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÁqÀ PÀÄAPÀĪÀÄ §tÚzÀ ¹ÃgÉ, ¨Ëèeï ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼À¢ ¦üÃPÁÌ §tÚzÀ ®AUÁ EgÀÄvÀÛzÉ CªÀ¼À §tÚ PÀ¥ÀàVzÀÄÝ zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR zsÀÈqÀªÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ EzÉ JvÀÛgÀ 5’ 4” ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 30-35 ªÀµÀð JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è ºÀ¹gÀÄ §¼ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉîªÀÅ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ reÉÊ£À ZÀÄPÉ̪ÀżÀî §¼ÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ¯Ë a£Éß EzÉ, §®UÉÊAiÀÄ°è ¸ÀtÚ gÀÄzÁæQÑ EzÉ ºÁUÀÆ ªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ PÀnÖzÀÄÝ JqÀUÀqÀ ªÀÄÆV£À°è ¸ÉÆ¥ÁठEgÀÄvÀÛzÉ JgÀqÀÄ ±ÀªÀUÀ¼À ºÉÆmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É C®°è C®à ¸Àé®à vÀgÀazÀAvÁzÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÀVªÉ AiÀiÁgÉÆ zÀıÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß CªÀgÀ CªÀgÀ ¹ÃgÉUÀ¼À ¸ÉgÀV¤AzÀ CªÀgÀ CªÀgÀ PÀÄwÛUÀ½UÉ ©VzÀÄ J®Æè PÉÆ¯É ªÀiÁr gÁwæ ¢£ÁAPÀ 02,03/10/2011 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¥sÀİãÀ §½ gÉÆÃr£À eÁUÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ±ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 03/10/11 gÀAzÀÄ C®UÀÆqï UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ¥ÀgÀUÉ ¸Á: C®UÀÆqï, 2) ²ªÀ qsÉÆÃ¯É ¸Á: Gd¼ÀA§ EªÀj§âgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl JA§ £À¹Ã©£À £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠫.JªÀiï UÉÆÃR¯É ¦.J¸ï.L ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 310/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 192/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 03/10/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ w¥ÀàuÁÚ @ ªÀiÁ¸ÀÛgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà C¯ÁèPÀÄAmÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¥Á¥Àé £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£À © ªÀÄoÀ¥Àw ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¥Á¥Áé PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÄeÁlzÀ°è §¼À¸ÀÄwÛzÀ 1) 4 ªÀÄlPÁ aÃn, 2) 1 ¨Á® ¥É£Àß, 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 14,4450 =00 gÀÆ¥Á¬Ä, 3) MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 194/2011 PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 03-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.JA ¥Ánî ¦L r¹L© ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ aPÀ¥ÉÃl ²ªÁgÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ d£ÁªÁqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆægÁzÀ 1] gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ @ CªÀÄ£À CqÉØ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀ xÁAqÁ, 2] zËæ¥Àw UÀAqÀ ¢UÀA§gÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀ vÁAqÁ, EªÀj§âgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 1] 30 PÉf 750 UÁæA UÁAeÁ C.Q 35,750/- gÀÆ, 2] 1 »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q 35,000/- ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 195/2011 PÀ®A 448, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄð¢ gÀªÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 8-11-39, 8-11-40 PÉ.E© gÀ¸ÀÛ CgÀtå PÀbÉÃj JzÀÄgÀUÀqÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄZÉÒAzÀæ UÀdð ªÀQîgÀÄ, 2] ºÀj±ÀÑAzÀæ, 3] ªÀĺÉñÀ, 4] ¸ÀzÁ£ÀAzÀ J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr UÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÉzÀ CªÀgÀ ºÀ¸ÀgÀÄ C¼É¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀݪÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ :
ಸುಲೆಪೇಟ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 03-10-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 21:52 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬೀಮಸೇನರಾವ ಪಂಚಾಳ ಸಾ
|| ಸುಲೇಪೇಟ ಇವನು ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಸುಲೇಪೇಟ ಎದುರಗಡೆಯ ಬಸವಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿವನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲೆಪೇಟ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ರೇವೂರ ಸಾ: ಮ ನಂ 9/544 /7/5 ಎ- ದತ್ತ ನಗರ ಶಹಾಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 03-10-2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳಾದ ಸುವಾಸಿನಿ ಇವಳನ್ನು ಹೊಂಟಾ ಎಕ್ಟೀವ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ಇಎ 344 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ರಾಮತೀರ್ಥ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಮೋ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಾಗ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯ್ತಾಕ್ಟ್‌‌ರ ನಂ ಕೆಎ 32 ಟಿ-1704 1705 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್‌ರನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾರ್ನ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಕೇಟರ್‌ ಕೂಡ ಹಾಕದೆ ಸರ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್‌ರ ತಿರುಗಿಸಿ ಸೈಕಲ ಮೋಟಾರಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :

ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಗುರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಜಮಾದಾರ ಸಾ: ಮೇಳಕುಂದಾ(ಬಿ) ಇವರು ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ: 176 ನೇದ್ದು ಇದ್ದು ಸದರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಬಾವಿಗೆ ಒಂದು 3 ಹೆಚ್.ಪಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೊಟಾರ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ 2-3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಾವಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ 3 ಹೆಚ್.ಪಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೊಟಾರನ್ನು ಮನೆ ತಂದು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ದಿನಾಂಕ: 28-9-2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 3 ಹೆಚ್.ಪಿ ಮೊಟಾರ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸದರಿ ಎಲ್ಲಿಯು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ: 27-9-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಗೊಬ್ಬುರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಅಸ್ಕರ ಅಲಿ ಎಂಬುವವನು ಐಸ್‌ಕ್ರಿಮ ಮಾರಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಭಲವಾದ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವನು ದಿನಾಂಕ 27-9-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸದರಿ 3 ಹೆಚ್,ಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೊಟಾರ ಅ.ಕಿ. 8000=00 ರೂಪಾಯಿವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.