Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 17, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 17/03/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17/03/2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 16/03/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁ𢠱À©âgÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀ©§¸Á§ ®zÁ¥sÀ 65 ªÀµÀð ¸Á: GqÀ¨Á¼À EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä Hj£À «.J¸ï.J¸ï.J£ï. PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ UÉÆëAzÀgÀrØ vÀAzÉ vÀÄPÁÌgÀrØ »gÀzÉÆrØ ¸Á: GqÀ¨Á¼À EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀiÁgÀÄw gÀªÀjUÉ K ªÀÄÆ¢ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É E°è KPÉ ªÀÄ®VPÉÆAr¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀiÁgÀÄwAiÀÄ PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀÄwAiÀÄ §®UÉÊ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀiÁgÀÄwUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ®PÀgÉ D ªÀÄÄzÀÄPÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃr CªÀ¤UÉ ªÀAiÀĸÁìVzÉ JAzÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ¤UÉ K ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉüÀ®Ä §gÀÄw CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ JqÀ, §® gÀArAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.35/2011, PÀ®A 279, 283, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/03/2011 gÀAzÀÄ 1550 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ¸Á: £ÉüÀV ºÁUÀÆ CªÀgÀ CwÛUÉ ¤ªÀÄð¯Á E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J. 39-eÉ-3262 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä CwÛUÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À UÁæªÀĪÁzÀ zÁqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÀ®§UÁð ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1400 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀgÀrAiÀiÁ¼À PÁæ¸À §½AiÀÄ°è EgÀĪÀ ©ærÓ£À ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä JzÀÄj¤AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà CµÀÄÖgÉ 40 ªÀµÀð ¸Á: ¯ÁvÀÆgÀ ªÀĺÀgÁµÀÖç gÁdå ¸ÁjUÉ §¸À £ÀA JA.JZÀ. 14-©.n.-1420 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¹ì£À mÁ¥À ªÉÄÃ¯É ¸ÉÖ¦ß mÉÊAiÀÄgÀ ¨sÀzÀæªÁV PÀlÖzÉ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ ºÁUÉ ElÄÖ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvÉÄAzÀ ZÀ¯ÁĹzÀÝjAzÀ §¹ì£À ªÉÄðzÀÝ ¸ÉÖ¦ß mÉÊAiÀÄgï ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉ ¤ªÀÄð¯Á EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀjAzÀ ¤ªÀÄð¯Á EªÀgÀ §®UÉÊ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.49/2011, PÀ®A 78 (3) Pɦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/03/2011 gÀAzÀÄ MAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀgÁ¥ÉÆ ¥ÀgÀªÁV ²æà JªÀiï DgÀ AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ JJ¸ïL ¥ÀæºÁèzÀ, ¦¹-1545 ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/f-150 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è gÉrØ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ CqÀتÁV £ÉÆÃqÀ®Ä ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ JzÀÄgÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CuÉ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: eÉÆà UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ EzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄmÁÌ MAzÀÄ gÀÆ¥ÁÄUÉ 100/- gÀÆ¥ÁÄ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ. PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä vÀ¥ÉÆàæàUÉ M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ 750/- gÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£À ¸À»vÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.31/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/03/11 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀįɥÁà ªÀAiÀÄ 40 G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: §UÀzÀ¯ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöä EªÀ¼ÉÆA¢UÉ J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹ §¸ï £ÉÃzÀÝgÀ°è eÁA¥ÁqÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ CAPÀÄ qÉÆAPÁV ZÀ¯ÁĹ, ªÀÄ®V PÁæ¸À ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ ¸ÀzÀj §¸ï£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV Q«ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DVgÀÄvÀÛzÉ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ K£ÁVzÉ JAzÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ §¸À ZÁ®PÀ£ÀÄ F WÀl£É £ÉÆÃr vÀ£Àß §¸À ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ vÀ£Àß §¸Àì £ÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.35/2011, PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 16/03/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥À«ÃvÀæ UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ @ ²æêÀÄAvÀ CPÀÌA¥ÉÃl ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw Qæ±ÀÑ£À G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: GqÀªÀÄ£À½î. EªÀgÀ vÀAzÉ vÁÄAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ @ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ CPÀÌA¥ÉÃl ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw Qæ±ÀÑ£À G: qÉæöʪÀgÀ ¸Á: GqÀªÀÄ£À½î EvÀ£À eÉÆvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ®UÀߪÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. MAzÀÄ ªÀµÀð ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁðzÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ 4 ªÀµÀðzÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁgÁÄ PÀÄrzÀÄ gÀAr ¨sÉƸÀr CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè zÉÆqÀتÀ½¢Ý £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É. vÀ¯ÁPÀ(¥sÁjÃRw) PÉÆqÀÄ CAvÁ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QÃgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀAvÀ EqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 09/03/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåºÀßzÀ 1430 UÀAmÉUÉ ¥sÁjRw PÉÆlÄÖ ¤£Àß vÀAzÉ vÁÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆÃPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/2011, PÀ®A 324,504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-03-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¢£ÁAPÀ 16-03-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ gÀUÀmÉ ªÀAiÀÄ 24 eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ ¸Á: ºÀA¢PÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÝ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉÃUÉ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ CdÄð£À ¨sÉÆøÉè ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆ 2 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ ºÀA¢PÉgÁ EªÀgÀÄ gÉÆÃr£ÀªÉÄïÉà PÀ®Äè J¸ÉzÀÄ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀ£À PÀ®Äè ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÁ°UÉ ºÀwÛzÀ jAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ «ZÁj¹ DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÊÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÁUÀ. C¯Éè EzÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁåZÀ ªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ PÀ°è¤zÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆÃPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2011, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/03/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆÃAr¨Á vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¨sÉÆøÉè eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ ¸Á: ºÀA¢PÉÃgÁ EªÀgÀ aPÀÌ ªÀÄUÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ PÀ®Äè J¸ÉÃzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DqÁwgÀĪÁUÀ DPÀì«ÄPÀªÁV DgÉÆæ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ gÀUÀmÉ EvÀ¤UÉ PÁ°UÉ ºÀwÛzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ D£ÀAzÀ EvÀ¤UÉ »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄä¸ÀrªÀiÁr ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ JPÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁåZÀ ªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ PÀ°è¤zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Éä£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2011, PÀ®A 457 380 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 17/03/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÃvÀ£À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð G: UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¸Á: £Áå±À£À¯ï PÁ¯ÉÃd »AzÀÄUÀqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ fªÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV fªÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä fêÀÄ£À°èzÀÝ qÁåA§®ìUÀ¼ÀÄ PÁt°¯Áè. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÆ PÀÆqÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªÀiÁ»w EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj fªÀÄ ±ÉrØ£À »A¢£À ¨sÁUÀ¢AzÀ ±ÀqÀUÀ¼À£ÀÄß JwÛ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr fªÀÄ£À°èzÀÝ MlÄÖ 11,800/-gÀÆ¥ÁÄUÀ¼À ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.47/2011, PÀ®A 354, 504 L¦¹ :-
DgÉÆæ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 wAUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CAdĪÀiï ¥sÁwªÀiÁ UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄÄ£Àĸï SÁ£À, ¦æ¤ì¥Á®gÀÄ, ¸Á: ¨sÀzÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¥sÉÆèègÉ£ïì £ÉÊnAUÀ¯ï ¸ÀÆÌ® D¥sï £ÀgÀ¹AUÀ ºÁ¸ÀÖ¯ïzÀ°è ºÀtQ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, PÀ®Äè J¸ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16-3-2011 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÁ¸ÀÖ¯ï£À°è §AzÀÄ PÀÄ. CZÀð£Á EªÀ¼À PÉÊ»rzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄ× ªÀiÁr CªÀ¼À ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀj ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁAgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ©üêÀÄgÁeïPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, gÁªÀĨÁ§Ä vÀAzÉ FgÀtÚ 40 ªÀµÀð ¸Á:ºÉÃgÀÆgÀÄ, vÁ:UÀAUÁªÀw, f¯Áè:PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVgÀĪÀ 32 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ, 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ©üêÀÄgÁeïPÁåA¥ï£À°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV, ¥ÀwßAiÀÄ ²Ã® ±ÀAQ¹, ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:16.03.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:16.03.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀAzÀ¥Àà ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁªÀÄ¥Àà, £ÀAzÀ¥Àà, AiÀÄ®è¥Àà, gÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà, ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ±É¼ÀîV J®ègÀÆ ¸Á: °AUÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¥ÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÆ¥Éà§t廃 ºÁPÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀgÀªÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:15.03.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 23 ªÀµÀð ¸Á:£ÁUÀgÁ¼ï ºÁ:ªÀ: dPÀÌ®¢¤ß EªÀ£ÀÄ, ªÀiÁgÀÄwPÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.35, JªÀiï.7016 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀð-£ÁUÀgÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ £ÁUÀgÁ¼ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁV PÁgÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ, AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Àà ¸Á:dPÀÌ®¢¤ß EªÀgÀÄ PÉÆlÖ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¥ÁvÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ ²ªÀgÀrØ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 55 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:15.03.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 23.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß §¸ÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:16.03.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà PÉ.ºÉƸÀ½î 22 ªÀµÀð mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¸ÀĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:15.03.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dAvÉUÉ £ÉÃtĺÁQPÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä zÉêÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:16.03.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉÃð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CVæPÀ®Ñgï D¦üøï (PÁqÁ) EªÀ£ÀÄ, vÀ£Àß ¸ÀA§A¢ü ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt PÁåA¥ï¤ªÁ¹, CªÀÄgÀtÚ EªÀgÀ 22 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæUÉ CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQ ºÀÄzÉÝUÉ DzÉñÀ PÉÆr¸ÀĪÀÅzÁV ¢£ÁAPÀ:16.03.2011 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ §AzÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß rr¦L D¦üøï JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ GµÁ ¯ÁqïÓ£À PÉÆoÀr ¸ÀASÉå:114 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §ÄPï ªÀiÁrzÀÄÝ D PÉÆoÀrAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÉ PÀgÉzÁUÀ ¤gÁPÀj¹zÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ PÉÊ»rzÀÄ PÉÆoÀrAiÉƼÀUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÉÄÊPÉʪÀÄÄnÖ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ, PÉÆoÀrAiÀÄ°èAiÀÄ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ¤AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉÆïïÖ ©aÑ PÉÆoÀr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀĪÀÅzÁV ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ £ÁåAiÀiÁAUÀ§AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:13.03.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ªÉÄÃn EªÀgÀ HgÀ¨Á«AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ mÁæ£ïì¥sÁªÀÄðgïzÀ «zsÀÄåvï vÀAwUÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÀàµÀðªÁV ¨ÉAQ QrUÀ¼ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ eÉÆüÀzÀ vɣɸÉÆ¥Éà §tªÉUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¹zÀÝ£ÀUËqÀ EªÀgÀ C.Q.gÀÆ:60,000/- & C.Q.gÀÆ:1,00,000/- ªÀiË®åzÀ PÀqÀ¯É UÀÆqÀÄ, C.Q.gÀÆ:1,00,000/- ªÀiË®åzÀ ¸ÉÃAUÁzÀ ºÉÆlÄÖ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ CzÉ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀÝ eÉÆüÀzÀ vɣɸÉÆ¥Éà ¸ÀÄlÄÖ J¯Áè¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:7,40,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ PÀnÖªÀĤ ¸Á|| ²ªÀgÁAiÀÄ ZËPÀ ªÁr gÀªÀgÀÄ, ¢:15-03-11 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ MnÖUÉ ¸ÉÃj Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀ ºÁQ J®ègÀÆ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ ¯ÁPÀgï M¼ÀVnÖzÀÝ 1) MAzÉÆAzÀÄ 10 UÁæA £À 4 ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ 2) §AUÁgÀzÀ 25 UÁæA£À JgÀqɼÉAiÀÄ ¸ÀgÀ 3) MAzÀÄ eÉÆvÉ ºÀÆ ¸ÀªÉÄÃvÀ dĪÀÄÄQUÀ¼ÀÄ 10 UÁæA. 4) 6 UÁæA £À ºÀgÀ½£À GAUÀÄgÀ 5) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 95,000/- »ÃUÉ J®è MlÄÖ 20,6000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ ºÀt ¥ÀvÉÛºÀaÑ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.