Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, December 23, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDTE 23-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-12-2009.
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 298/09 PÀ®A 504, 506, 307, 542 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ±ÉAPÀgÉ¥Áà PÉÆÃmÉ ¸Á,, PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ. vÁ£ÀÄ DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà fvÉ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 60 ¸Á PÉƼÁgÀ (PÉ) FvÀ£À ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 01-05-2007 gÀAzÀÄ CªÀgÀ ºÉÆ® PÉƼÁgÀ PÉ. ¸ÀªÉð £ÀA, 242 «¹ÛÃtð 1 JPÀgÉ 16 UÀÄAmÉ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß Rjâ¸À®Ä ªÀiÁvÀÄPÀvÉ DVvÀÄÛ, DzÀgÉ DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹zÁUÀ F PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C£ÁåAiÀĪÁzÀ §UÉÎ w½¹zÁUÀ DgÉÆæ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄUÀ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ¸ÀzÀj 20 UÀÄAmÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ G¨sÀAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è §gÉzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-10-2009 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀÆwð d«ÄãÀÄ CAzÀgÉ 1 JPÀgÉ 16 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁgÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ gÀÆ. 6.50,000/- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÉqÉzÀÄ £ÉÆÃlj ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¹ ¸À» ºÁQgÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22-12-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ d«ÄãÀ ¸ÀªÉð £ÀA, 242 £ÉÃzÀgÀ°è EgÀĪÀ 1 JPÀÌgÉ 16 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¸ÀzÉ ªÀiÁjzÀÄÝ ¸ÀªÉðzÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj d«ÄäUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ©ÃgÀ¥Áà, ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ C½AiÀÄ ºÁUÀÄ E£ÉÆßêÀðgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ, PÀ©âtzÀ ¸À®Q ºÁUÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CzÀgÀ°è ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ PÀ©âtzÀ ¸À®Q¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¹nÖ¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹ PÉÆArzÀÄÝ EzÀÄÝ, vÀ¦à¹PÉƼÀî¢zÀÝgÉ vÀ¯É MqÉzÀÄ ¥Áæt ºÉÆUÀĪÀ ¸ÀA§ªÀ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ G½zÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ©ÃgÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß zÀ¨Á¬Ä¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÁUÀ C¯Éè EzÀÝ ²æà ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ PÉÆmÉ ºÁUÀÄ ±É²zsÀgÀ a®èVð EªÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃqÀÄ Nr §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/11/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà ®PÀëöät vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð, J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á/ £ÀgÀ£Á¼À vÁ/ aAZÉÆý f/ UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ 17/08/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¹¸Éð ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, ºÀjd£À, DmÉÆà £ÀA. J¦-23/«í-1793 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ ¨ÉêÀļÀSÉqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀgÀgÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ eÉfÓzÀAvÉAiÀiÁV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ JqÀ PÀtÂÚ£À §®UÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ PɼÀUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÁV ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÀÄÝ, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 08/10/09 gÀAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ SÁ¸ÀV OµÀ¢ü PÀÆqÀ ªÀiÁr¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 15/11/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV CzÉà ¨É£É¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À «zÀÄÝ CzÀgÀ ¤RgÀªÁzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä EzÀgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 23/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ªÉÊzsÁå¢üÃPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¦.JA.E. ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¤RgÀªÁzÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀ EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV CzÉà ¨É£É¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/09 PÀ®A 279, 338, 304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 281/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 21/12/09 gÀAzÀÄ ²æÃ. RAiÉÆêÀĢݣÀ ±ÁSÁ¢üPÁj ªÀ 40 G J.E. eÉøÀPÁA. PÀbÉÃj ¨sÁ°Ì vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/12/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ ²ªÁgÀzÀ°è «zÀÆåvÀ PÀA§PÉÌ PÀÆr¹zÀ mÁæ£Àì¥sÁgÀAzÀ°ègÀĪÀ D¬Ä¯ï (JuÉÚ)D/Q. 3000/- gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAzÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 388/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/12/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀÄ gÉrØ vÀAzÉ ¨sÉÆÃd gÉrØ ªÀAiÀÄ-47ªÀµÀð eÁ-gÉrØ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÀAzÀUÀļÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀAzÀUÀļÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀÄqÀVUÉ §AzÀÄ r¹¹ ¨ÁåAPÀ£À°è PÀ©â£À ºÀt gÀÆ 170724=00 gÀÆ dªÀiÁ DVzÀÄÝ CzÀgÀ°è 50000=00 gÀÆ J¥sïr ªÀiÁr¹ £ÀUÀzÀÄ 40000=00gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß SÁvɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄ PÉÊa®zÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ D®ÄUÀqÉØAiÀÄ OµÀ¢ Rj¢ªÀiÁr PÀAzÀUÀļÀPÉÌ ªÀÄgÀ½ ºÉÆUÀ®Ä §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î §¸Àì£ÀÄß ºÀvÀÄÛªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°è£À a®PÉÌ ¨ÉèÃqÀ¢AzÀ ºÀjzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ 30000=00 PÉüÀUÉ §AzÀ vÀPÀët vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ aîzÀ°èAiÀÄ J¥sïr ¥Àæ.¥ÀvÀæ ¨ÉèÃqÀ¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ºÀj¢zÀÄÝ ºÁUÀÄ E£ÀÆß½zÀ 10000=00 PɼÉUÉ ©¢ÝzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/09 279, 337, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 22/12/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ GzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JªÀiï.f.J¸ï.J¸ï.PÉ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ mÉA¥ÀÄ £ÀA JªÀiï.JZï 26 JZï 4064 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¢Ã°¥À vÀAzÉ ²ªÁf ¥ÀgÁAqÉ ¸Á/ªÉÆeÁ ¥ÀgÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÀƪÀ£ÀÄß ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ GzÀVgÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÉÆqÉzÀÄ mÉA¥ÀÆ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ ¢°¥À EvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ªÉÄðQ£À°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ UÀ¯ÁgÉ ªÀ/28 ªÀµÀð eÁ/ªÀÄgÀoÁ G/ mÉA¥ÀÄ £ÀA JªÀiï.JZï 26 JZï 4064 £ÉÃzÀgÀ Qè£Àgï ¸Á/¥Ánî UÀ°è CºÀªÀÄzÀÝ¥ÀÆgÀ f/¯ÁvÀÄgÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀ vɯÉAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀiÁ£À¥ÀqÉ ¸Á/ CºÀªÀÄzï¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/09 PÀ®A 176 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/12/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ OgÁzÀ [J¸ï] UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄAdļÁ JA§ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CAzÁdÄ 1500 UÀAmÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ZÀlÖ£À½î ºÁUÀÄ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀ ¸Á/ OgÁzÀ [J¸ï] EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr GzÉñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV MAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß dgÀÄVzÀÄÝ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £Á±À¥Àr¸ÀĪÀUÉƸÀÌgÀ ªÀÄÈvÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀÄlÄÖ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/12/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Áà ªÀqÀØgÀ 70 ªÀµÀð, zÀ£À PÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À, ªÀqÀØgÀ, ¸Á/ ºÉÆPÀgÁuÁ [©] EªÀgÀÄ zÀ£ÀªÉĬĸÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ UÀAUÀ¥Áà PÉÆAqÁ ¸Á/ ºÉÆPÀgÁuÁ [©] FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K gÀAr F d«ÄãÀÄ ¤ªÀÄä¥ÀàAzÀ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ §rUÉ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/09 PÀ®A 323, 324, 355, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 22-12-2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÉÄÃj¯ï vÀAzÉ ¥Á® ªÀiÁ¸ÀÖgÀ eÁw Qæ±ÀÑ£À ¸Á PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¨sÁUÀ£ÁxÀ , 50 ªÀµÀð ¸Á «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ C½AiÀÄ£À CtÚ£ÁVzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ «ÃgÉÆÃtÂPÀ gÁt EªÀ½UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ, CªÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« vÀĽzÀÄ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-12-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á// ¨É¼ÀPÀÄtÂ(¹) EªÀgÀÄ ¨É½îUÉ OgÁzÀ zÀ£ÀUÀ¼À CAUÀrUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ zÀ£ÀUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr vÀªÀÄä 7 zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀ½ ¨É¼ÀîPÀÄt (¹) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÁUÀ CzÉ CAUÀrUÉ zÀ£ÀUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÝ gÀ¦üPï¤UÉ £ÀªÀÄä 7 zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EªÉ ¤ªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä DUÀĪÀ¢®è CAvÀ CAzÁUÀ E§âgÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DV DvÉÆæ gÀ¦üÃPÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄ ¤Ã£ÀÄ PɼÀĪÀ¢¯Áè ¤£ÀUÉ ªÀÄ¹Û eÁ¹Û DVzÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀPÀÄtÂUÉ §AzÁUÀ vÀ¯É ¸ÀÄvÀÄÛwÛzÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀĸÀ£ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæ §AzÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉ¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃIÄUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-12-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÁeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ eÁÕ£ÉÆèÁ §ÆªÀiÁZÉ ªÀAiÀÄ 35 G// PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á// ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ¨sÁUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÉÃgÀ¨Á ¨sÀƪÀiÁZÉ EªÀ¼ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K gÀArØ £À£Àß ªÀÄUÀ£Éà ¸ÀvÀÛ ªÉÄÃ¯É ¤Ã£ÀÄ KPÉ E°è EgÀÄwÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆUÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JPÉ §AiÀÄÄwÛ¢j CAvÀ PɽzÁUÀ vÀįÁ ªÀÄ¹Û eÁ¹Û eÁ® CAvÀ CAzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fÃAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃUÉtÂAiÀÄÄ E§âgÀÄ PÀÄr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ¢ðAiÀÄ ºÉýPÉÌAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/09 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄfç vÀAzÉ ªÀÄĤÃgÀ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀÄ: 30 ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-12-2009 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ PÀȵÁÚ¯ÁqÀÓ OgÁzÀ£À°è §AzÀÄÝ PÉÆÃuÉ £ÀA§gÀ 103 gÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄÝ ªÀÄ®VzÀÄÝ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 22-12-2009 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¦ügÉÆÃd¨ÉÃUÀ vÀAzÉ ªÀÄĤÃgÀ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀÄ 23 G// MPÀÌ®ÆvÀ£À ¸Á// ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀÀ£Àß CtÚ ªÀÄÄfç gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃIÄJUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/12/09 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÉÃR £ÁUÀÆgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ:22 ªÀµÀð, ¸Á:¥ÁªÀÄgÀ UÁæªÀÄ «dAiÀĪÁqÀ J.¦. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¹.ºÉZï. ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀgÁªÀ alÖ¨ÉƪÀÄä ¸Á: ²ªÀ¥ÁªÀðw £ÀUÀgÀ ºÉƸÀ ZÀZÀð »AzÉ «dAiÀĪÁqÀ J.¦. EªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA J¦-27/«-3689 £ÉÃzÀgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ¥Àæ¸ÁzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É £À¹Ã¨sÀ zsÁzÀ§ ºÀwÛgÀ gÉÆr£À §¢AiÀÄ°è EzÀÝ MAzÀÄ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦AiÀiÁ𢠯Áj QèãÀgÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¹.ºÉZï. ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀjUÉ JqÀPÁ°UÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 389/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/12/09 gÀAzÀÄ 2400 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ¸À ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð eÁ-ªÀÄgÁoÁ G-¥ÀÆ£ÁzÀ°è ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÀgÀ ¸Á-ZÀAzÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 02/12/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ K ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä UÀ°èAiÀÄ°è KPÉ §A¢¢AiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß »ÃUÉPÉ ¨ÉÊ¢¢AiÀiÁ CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÁ DgÉÆæ UÉÆÃgÀR vÀAzÉ PÁ±ÀuÁÚ ªÉÄÃvÉæ eÁ-PÀÄgÀĨÁ ¸Á-ZÀAzÀ£ÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ ¤Ãj£À ¨Á« ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä¥Áà E§âgÀÄ KPÉ £ÀªÀÄä UÀ°èAiÀÄ°è §A¢gÀÄ«j CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß eÉé£À°è EzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É PÁgÀt DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzsÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDTE 23-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-12-2009.
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 298/09 PÀ®A 504, 506, 307, 542 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ±ÉAPÀgÉ¥Áà PÉÆÃmÉ ¸Á,, PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ. vÁ£ÀÄ DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà fvÉ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 60 ¸Á PÉƼÁgÀ (PÉ) FvÀ£À ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 01-05-2007 gÀAzÀÄ CªÀgÀ ºÉÆ® PÉƼÁgÀ PÉ. ¸ÀªÉð £ÀA, 242 «¹ÛÃtð 1 JPÀgÉ 16 UÀÄAmÉ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß Rjâ¸À®Ä ªÀiÁvÀÄPÀvÉ DVvÀÄÛ, DzÀgÉ DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹zÁUÀ F PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C£ÁåAiÀĪÁzÀ §UÉÎ w½¹zÁUÀ DgÉÆæ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄUÀ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ¸ÀzÀj 20 UÀÄAmÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ G¨sÀAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è §gÉzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-10-2009 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀÆwð d«ÄãÀÄ CAzÀgÉ 1 JPÀgÉ 16 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁgÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ gÀÆ. 6.50,000/- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÉqÉzÀÄ £ÉÆÃlj ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¹ ¸À» ºÁQgÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22-12-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ d«ÄãÀ ¸ÀªÉð £ÀA, 242 £ÉÃzÀgÀ°è EgÀĪÀ 1 JPÀÌgÉ 16 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¸ÀzÉ ªÀiÁjzÀÄÝ ¸ÀªÉðzÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj d«ÄäUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ©ÃgÀ¥Áà, ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ C½AiÀÄ ºÁUÀÄ E£ÉÆßêÀðgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ, PÀ©âtzÀ ¸À®Q ºÁUÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CzÀgÀ°è ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ PÀ©âtzÀ ¸À®Q¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¹nÖ¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹ PÉÆArzÀÄÝ EzÀÄÝ, vÀ¦à¹PÉƼÀî¢zÀÝgÉ vÀ¯É MqÉzÀÄ ¥Áæt ºÉÆUÀĪÀ ¸ÀA§ªÀ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ G½zÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ©ÃgÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß zÀ¨Á¬Ä¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÁUÀ C¯Éè EzÀÝ ²æà ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ PÉÆmÉ ºÁUÀÄ ±É²zsÀgÀ a®èVð EªÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃqÀÄ Nr §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/11/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà ®PÀëöät vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð, J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á/ £ÀgÀ£Á¼À vÁ/ aAZÉÆý f/ UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ 17/08/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¹¸Éð ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, ºÀjd£À, DmÉÆà £ÀA. J¦-23/«í-1793 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ ¨ÉêÀļÀSÉqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀgÀgÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ eÉfÓzÀAvÉAiÀiÁV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ JqÀ PÀtÂÚ£À §®UÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ PɼÀUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÁV ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÀÄÝ, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 08/10/09 gÀAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ SÁ¸ÀV OµÀ¢ü PÀÆqÀ ªÀiÁr¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 15/11/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV CzÉà ¨É£É¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À «zÀÄÝ CzÀgÀ ¤RgÀªÁzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä EzÀgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 23/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ªÉÊzsÁå¢üÃPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¦.JA.E. ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¤RgÀªÁzÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀ EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV CzÉà ¨É£É¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/09 PÀ®A 279, 338, 304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 281/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 21/12/09 gÀAzÀÄ ²æÃ. RAiÉÆêÀĢݣÀ ±ÁSÁ¢üPÁj ªÀ 40 G J.E. eÉøÀPÁA. PÀbÉÃj ¨sÁ°Ì vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/12/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ ²ªÁgÀzÀ°è «zÀÆåvÀ PÀA§PÉÌ PÀÆr¹zÀ mÁæ£Àì¥sÁgÀAzÀ°ègÀĪÀ D¬Ä¯ï (JuÉÚ)D/Q. 3000/- gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAzÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 388/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/12/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀÄ gÉrØ vÀAzÉ ¨sÉÆÃd gÉrØ ªÀAiÀÄ-47ªÀµÀð eÁ-gÉrØ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÀAzÀUÀļÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀAzÀUÀļÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀÄqÀVUÉ §AzÀÄ r¹¹ ¨ÁåAPÀ£À°è PÀ©â£À ºÀt gÀÆ 170724=00 gÀÆ dªÀiÁ DVzÀÄÝ CzÀgÀ°è 50000=00 gÀÆ J¥sïr ªÀiÁr¹ £ÀUÀzÀÄ 40000=00gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß SÁvɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄ PÉÊa®zÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ D®ÄUÀqÉØAiÀÄ OµÀ¢ Rj¢ªÀiÁr PÀAzÀUÀļÀPÉÌ ªÀÄgÀ½ ºÉÆUÀ®Ä §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î §¸Àì£ÀÄß ºÀvÀÄÛªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°è£À a®PÉÌ ¨ÉèÃqÀ¢AzÀ ºÀjzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ 30000=00 PÉüÀUÉ §AzÀ vÀPÀët vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ aîzÀ°èAiÀÄ J¥sïr ¥Àæ.¥ÀvÀæ ¨ÉèÃqÀ¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ºÀj¢zÀÄÝ ºÁUÀÄ E£ÀÆß½zÀ 10000=00 PɼÉUÉ ©¢ÝzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/09 279, 337, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 22/12/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ GzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JªÀiï.f.J¸ï.J¸ï.PÉ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ mÉA¥ÀÄ £ÀA JªÀiï.JZï 26 JZï 4064 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¢Ã°¥À vÀAzÉ ²ªÁf ¥ÀgÁAqÉ ¸Á/ªÉÆeÁ ¥ÀgÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÀƪÀ£ÀÄß ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ GzÀVgÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÉÆqÉzÀÄ mÉA¥ÀÆ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ ¢°¥À EvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ªÉÄðQ£À°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ UÀ¯ÁgÉ ªÀ/28 ªÀµÀð eÁ/ªÀÄgÀoÁ G/ mÉA¥ÀÄ £ÀA JªÀiï.JZï 26 JZï 4064 £ÉÃzÀgÀ Qè£Àgï ¸Á/¥Ánî UÀ°è CºÀªÀÄzÀÝ¥ÀÆgÀ f/¯ÁvÀÄgÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀ vɯÉAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀiÁ£À¥ÀqÉ ¸Á/ CºÀªÀÄzï¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/09 PÀ®A 176 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/12/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ OgÁzÀ [J¸ï] UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄAdļÁ JA§ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CAzÁdÄ 1500 UÀAmÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ZÀlÖ£À½î ºÁUÀÄ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀ ¸Á/ OgÁzÀ [J¸ï] EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr GzÉñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV MAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß dgÀÄVzÀÄÝ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £Á±À¥Àr¸ÀĪÀUÉƸÀÌgÀ ªÀÄÈvÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀÄlÄÖ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/12/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Áà ªÀqÀØgÀ 70 ªÀµÀð, zÀ£À PÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À, ªÀqÀØgÀ, ¸Á/ ºÉÆPÀgÁuÁ [©] EªÀgÀÄ zÀ£ÀªÉĬĸÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ UÀAUÀ¥Áà PÉÆAqÁ ¸Á/ ºÉÆPÀgÁuÁ [©] FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K gÀAr F d«ÄãÀÄ ¤ªÀÄä¥ÀàAzÀ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ §rUÉ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/09 PÀ®A 323, 324, 355, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 22-12-2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÉÄÃj¯ï vÀAzÉ ¥Á® ªÀiÁ¸ÀÖgÀ eÁw Qæ±ÀÑ£À ¸Á PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¨sÁUÀ£ÁxÀ , 50 ªÀµÀð ¸Á «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ C½AiÀÄ£À CtÚ£ÁVzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ «ÃgÉÆÃtÂPÀ gÁt EªÀ½UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ, CªÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« vÀĽzÀÄ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-12-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á// ¨É¼ÀPÀÄtÂ(¹) EªÀgÀÄ ¨É½îUÉ OgÁzÀ zÀ£ÀUÀ¼À CAUÀrUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ zÀ£ÀUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr vÀªÀÄä 7 zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀ½ ¨É¼ÀîPÀÄt (¹) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÁUÀ CzÉ CAUÀrUÉ zÀ£ÀUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÝ gÀ¦üPï¤UÉ £ÀªÀÄä 7 zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EªÉ ¤ªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä DUÀĪÀ¢®è CAvÀ CAzÁUÀ E§âgÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DV DvÉÆæ gÀ¦üÃPÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄ ¤Ã£ÀÄ PɼÀĪÀ¢¯Áè ¤£ÀUÉ ªÀÄ¹Û eÁ¹Û DVzÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀPÀÄtÂUÉ §AzÁUÀ vÀ¯É ¸ÀÄvÀÄÛwÛzÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀĸÀ£ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæ §AzÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉ¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃIÄUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-12-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÁeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ eÁÕ£ÉÆèÁ §ÆªÀiÁZÉ ªÀAiÀÄ 35 G// PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á// ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ¨sÁUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÉÃgÀ¨Á ¨sÀƪÀiÁZÉ EªÀ¼ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K gÀArØ £À£Àß ªÀÄUÀ£Éà ¸ÀvÀÛ ªÉÄÃ¯É ¤Ã£ÀÄ KPÉ E°è EgÀÄwÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆUÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JPÉ §AiÀÄÄwÛ¢j CAvÀ PɽzÁUÀ vÀįÁ ªÀÄ¹Û eÁ¹Û eÁ® CAvÀ CAzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fÃAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃUÉtÂAiÀÄÄ E§âgÀÄ PÀÄr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ¢ðAiÀÄ ºÉýPÉÌAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/09 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄfç vÀAzÉ ªÀÄĤÃgÀ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀÄ: 30 ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-12-2009 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ PÀȵÁÚ¯ÁqÀÓ OgÁzÀ£À°è §AzÀÄÝ PÉÆÃuÉ £ÀA§gÀ 103 gÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄÝ ªÀÄ®VzÀÄÝ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 22-12-2009 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¦ügÉÆÃd¨ÉÃUÀ vÀAzÉ ªÀÄĤÃgÀ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀÄ 23 G// MPÀÌ®ÆvÀ£À ¸Á// ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀÀ£Àß CtÚ ªÀÄÄfç gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃIÄJUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/12/09 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÉÃR £ÁUÀÆgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ:22 ªÀµÀð, ¸Á:¥ÁªÀÄgÀ UÁæªÀÄ «dAiÀĪÁqÀ J.¦. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¹.ºÉZï. ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀgÁªÀ alÖ¨ÉƪÀÄä ¸Á: ²ªÀ¥ÁªÀðw £ÀUÀgÀ ºÉƸÀ ZÀZÀð »AzÉ «dAiÀĪÁqÀ J.¦. EªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA J¦-27/«-3689 £ÉÃzÀgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ¥Àæ¸ÁzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É £À¹Ã¨sÀ zsÁzÀ§ ºÀwÛgÀ gÉÆr£À §¢AiÀÄ°è EzÀÝ MAzÀÄ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦AiÀiÁ𢠯Áj QèãÀgÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¹.ºÉZï. ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀjUÉ JqÀPÁ°UÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 389/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/12/09 gÀAzÀÄ 2400 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ¸À ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð eÁ-ªÀÄgÁoÁ G-¥ÀÆ£ÁzÀ°è ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÀgÀ ¸Á-ZÀAzÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 02/12/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ K ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä UÀ°èAiÀÄ°è KPÉ §A¢¢AiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß »ÃUÉPÉ ¨ÉÊ¢¢AiÀiÁ CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÁ DgÉÆæ UÉÆÃgÀR vÀAzÉ PÁ±ÀuÁÚ ªÉÄÃvÉæ eÁ-PÀÄgÀĨÁ ¸Á-ZÀAzÀ£ÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ ¤Ãj£À ¨Á« ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä¥Áà E§âgÀÄ KPÉ £ÀªÀÄä UÀ°èAiÀÄ°è §A¢gÀÄ«j CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß eÉé£À°è EzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É PÁgÀt DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzsÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Press Note

: ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ :

:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À §Æ¢ªÁ¼ÀzÀ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÝ CAvÀgÀ gÁdå DgÉÆævÀ£À §AzsÀ£À:

    ¢£ÁAPÀ: 26-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ¬ÄAzÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀzÀªÀgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥À£À°è EgÀĪÀ ¨ÁåAQ£À QqÀQ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¥ÀwÛ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ºÀt ElÖ ¸ÉÃ¥sï ¯ÁPÀgï£ÀÄß DQìd£ï ¹¯ÉAqÀgï ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÉÃ¥sï ¯ÁPÀgÀ£ÀÄß PÀmï ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 33 ®PÀë ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¥ÀwÛ ElÖ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.150/09 PÀ®A. 457, 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


    ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÊeÁÕ¤PÀ jÃwAiÀÄ°è PÉÊPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉUÉ «±ÉõÀ vÀAqÀ gÀa¹ ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.


    ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¢:24-10-09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «±Áé¸ï UÀįÁ§gÁªï ¹AUÀ£ï FvÀ£À£ÀÄß §A¢¹ FvÀ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18,70,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀiÁ®£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀgÁj EgÀĪÀ EvÀgÉ 3 d£À DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖç, ªÀÄzsÀå ¥ÀæzÉñÀ PÀqÉUÀ¼À°è ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ¢:22-12-09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹PÀAzÀgï C° vÀAzÉ ªÀĺÀäzï C°, ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð, ¸Á: CA¨ÁqÀ vÁ: ªÉƹð f: CªÀÄgÁªÀw FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr EvÀ¤AzÀ CAzÁdÄ 500 UÁæA a£ÁߨsÀgÀt C:Q: gÀÆ. 8,00000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


    ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç, ªÀÄzsÀå ¥ÀæzÉñÀ, ©ºÁgÀUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. EvÀ£ÀÄ G½zÀ 3 d£À DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj §¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀAUÀ£ïPÀ®Äè ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ£À PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ «¥sÀ®ªÁzÀ §UÉÎ ºÁUÀÆ ¸ÀAqÀÆj£À ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


    MlÄÖ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÈvÀåzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ, ¹PÀAzÀgï C° vÀAzÉ ªÀĺÀäzï C° FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ G½zÀ 2 d£À DgÉÆævÀgÀÄ £Á¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä «±ÉõÀ vÀAqÀ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÀÛzÉ.


    ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ²æà ©.r. r¸ÉÆÃeÁ r.J¸ï.¦. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ, «±ÉõÀ vÀAqÀzÀ (1) ²æà f. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦.J¸ï.L., ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt, (2) ²æà ¥Àæ«uï¨Á§Ä ¦.J¸ï.L., r¹L© WÀlPÀ (3) ²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ (4) ²æà «PÀæA¹AºÀgÉrØ ¦¹-248 (5) gÀ¸ÀÆ®SÁ£À ¦.¹.53 (6) ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå ¦.¹.712 EªÀgÀÄ 2 wAUÀ¼À PÁ® ¸ÀvÀvÀªÁV ±Àæ«Ä¹ «±ÉõÀ D¸ÀQÛ ªÀ»¹ ¥ÀgÁj EzÀÝ DgÉÆæ ¹PÀAzÀgï C°AiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ²æà n.Dgï. ¸ÀÄgÉñÀ, L.¦.J¸ï., J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥Àæ¸ÀA²¹zÀÄÝ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¨Á®QAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt :-

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :
²æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¨Á®½î ¸Á|| PÀgÀdV vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁgÀw EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¥ÀæPÀÈw PÀgÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÀgÀdV UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà , gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà , gÀ« vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà , FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀĪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd¯ï¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÆqÀì CmÉÆÃzÀ ªÉÄïÉAzÀ ¥ÀÄnzÀÄ ©zÀÄÝ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ :-

AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢. 20-12-09 gÀAzÀÄ gÀªÉÄñÀ @ gÁªÀÄÄ vÀA; §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ±ÁAw £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj. EªÀgÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA: ªÀÄ®è¥Áà PÉÆlÖgÀQ UÀÆqïì DmÉÆà £ÀA; PÉ.J 33-1684 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ AiÀiÁzÀVj EªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ Dgï.n.N. D¦üøÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀ£Àß UÀÆqÀì CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV gÁAiÀÄZÀÆj£À N¥ÉPï D¸ÀàvÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 22-12-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æêÀÄw PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀA: §¸ÀªÀgÁd vÉ®UÁgÀ ¸Á: ±ÁAw £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: E¹àÃmï dÆeÁl, 13 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, 10 ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï & £ÀUÀzÀĺÀt : 68,070/- d¦Û :

²æà n.Dgï.¸ÀÄgÉñÀ ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ¥ÀªÁqÀ±ÉnÖ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, r¹L© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.12.2009 gÀAzÀÄ UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ E§âgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ²gÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¸Á: ¤rUÉÆüï, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 12 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, C.Q.gÀÆ:19,000/-¨É¯ÉAiÀÄ 10 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀÄ ºÀt : 68,070/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl, E§âgÀ §AzsÀ£À, C.Q.gÀÆ:2114/- ªÀiË®åzÀ ªÀÄzsÀå d¦Û :

²æà «.£ÁgÁAiÀÄt ¦J¸ïL UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.12.2009 gÀAzÀÄ PÀÆqÀÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ²ªÀgÁd vÀAzÉ dA§AiÀÄå 40 ªÀµÀð, & ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ 45 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: PÀÆqÀÆègÀÄUÁæªÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:2114/-¨É¯ÉAiÀÄ 55 Njd¤£À¯ï ZÁAiÀiïì r®Pïì «Qì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ & ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:50/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: gÁ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À, 10 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü d¦Û :

²æà «.£ÁgÁAiÀÄt ¦J¸ïL UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.12.2009 gÀAzÀÄ ºÀÄt¹ºÁ¼À ºÀÄqÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ¨sÁwäªÉÄðAzÀ zsÁ½ªÀiÁr, ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 36 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÄt¹ºÁ¼À ºÀÄqÁ UÁæªÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:100/-¨É¯ÉAiÀÄ 10 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü & ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:10/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, NªÀð£À ¸ÁªÀÅ, 6 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ.

¢£ÁAPÀ:21.12.2009 gÀAzÀÄ 21.40UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼ï ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§°¸Á¨ï 30 ªÀµÀð, ¸Á: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ J¯ï.JA.J¯ï.ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ 36, PÉ.4232 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹zÀÝ¥Àà vÀªÀÄzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ 35 ªÀµÀð & ªÀÄĸÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: 3 ªÉÄ樀 PÁåA¥ï EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀzÉ CwêÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹,¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ £ÀA¢ «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ¹ÌqïDV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ & ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀj§âjUÀÆ ¸ÁzsÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¹zÀÝ¥Àà ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¨Á§Ä¸Á§£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:22.12.2009 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÀAmÉÆãïªÉÄAmï N.¦.§¼Áîj¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:22.12.2009 gÀAzÀÄ 18.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ 26ªÀµÀð, ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ 36,J¸ï.8204 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁgÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ NªÀgï©æqïÓ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀzÉà CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ, gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ZÁAzÀ©ü vÀAzÉ ºÀ¸À£ï¸Á§ 20 ªÀµÀð, & ºÀĸÉãÀ©ü 22 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á: ZÀZÀðºÀwÛgÀ J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥ÁzÁZÁjUÀ½§âjUÀÆ & ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ gÁdÄ ºÁUÀÆ ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÁAzÀ©ü PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: fêÀ¨ÉzÀjPÉ zÀÆgÀÄ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ:15.12.2009 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÁæAwQgÀt vÀAzÉ «.JªÀiï.¥Àæ¸Ázï ¸Á: PÉAUÀ¯ï PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ PÉAUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ gÁªÀÄPÉÆÃmÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀiï ¸Á: PÉAUÀ¯ï PÁåA¥ï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¥Àæ.zÀ.£Áå.zÀA.£Áå.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸À°è¹zÀÄÝ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£À zÀAvÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¹A¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝ AiÀÄĪÀPÀ£À DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ :

¢£ÁAPÀ:21.12.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà 25 ªÀµÀð ¸Á: dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ dPÉÌÃgÀĪÀÄqÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É¢gÀĪÀ ¸ÉÃAUÁ ¨É¼ÀUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¹A¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÆUÀÄ & ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹zÀÝjAzÀ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀAPÀl ¥ÀqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr PÀÆqÀ¯É DmÉÆÃzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.