Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, July 28, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-07-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-07-2013

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 257/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 341, 504, 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪Ài˯Á£À © UÀAqÀ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ E£ÁªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀiÁ±ÀĪÀÄ ¥Á±Á PÁ¯ÉƤ, ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ E£ÁªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ «ÄgÁd DmÉÆà ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆüÉPÀgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è DmÉÆà £ÀA. PÉJ-32/J-969 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ºÉÆÃmÉ®UÉ ºÉÆÃV ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) E¨Á滪ÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ°, 2) ±Á¨ÉÆâݣÀ  vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ°, 3) ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ°, 4) ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ°, 5) E¸Áä¬Ä® f¥sÉæ J®ègÀÄ ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj DmÉÆà ¤°è¹ CzÀgÀ°è ºÀĸÉãÀ EvÀ£ÀÄ ¸À§ §ºÁgÀ DªÀ ªÀiÁPÉ ®ªÀqÉ JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ dA¨É¬ÄAzÀ DmÉÆÃzÀ ªÀÄÄA¢£À §®¨sÁUÀzÀ UÁè¸ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ MqÉzÁ «ÄgÁd ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ DmÉÆâAzÀ PÉüÀUÉ E½zÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ E¸Áä¬Ä® EvÀ¤UÉ ªÉÄÃgÉ ¨sÁ¬Ä GªÀÄgÀPÉÆ ªÀiÁgÀvÉ ¸Á¯É vÀÄeÉ Dd £À» gÀPÀvÉ JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ E¸Áä¬Ä®¤UÉ DmÉÆâAzÀ PÉüÀUÉ E½¹ dA¨É¬ÄAzÀ £ÀqÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è w«zÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉ ¹½gÀÄvÁÛgÉ, JqÀ ¨sÁUÀzÀ PÀÄwÛUÉ, JqÀUÁ® »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CzsÀð ¨sÁUÀzÀªÀgÉUÉ, §®UÁ® »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀvÀÛj¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ E¸Áä¬Ä® EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà PÉƯÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É, 2012 £Éà E¸À«AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1) C¯Áè±Á 2) E¸Áä¬Ä®, 3) zÀ¸ÀÛVgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ GªÀÄgÀ EvÀ¤UÉ PÉƯɪÀiÁrzÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ E¸Áä¬Ä® EvÀ¤UÉ dA¨ÉUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉÆÃ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÀªÀiÁ®¹AUÀ vÀAzÉ ªÉÄúÀgÀ ZÀAzÀ¹AUÀ ¸Á: PÀªÀÄoÁt, vÁ & f¯Éè: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ PÁgÀ £ÀA. J¦-09/¹¹-3029 £ÉÃzÀgÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄ®èªÀÄä @ gÉÃSÁ EªÀgÀÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »rvÀ vÀ¦à SÁeÁ dºÁ£À PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÁgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ªÀÄ®èªÀÄä @ gÉÃSÁ EªÀgÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉʬÄAzÀ ªÉƼÀPÉʪÀgÉUÉ, ¨sÀÄdzÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ C°è£À ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ®èöªÀÄä @ gÉÃSÁ EªÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è zÁR°¹zÁUÀ C°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À PÁ® aQvÉì §½PÀ C°è£À ªÉÊzÀågÀÄ §zÀÄPÀĽAiÀÄĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀrªÉÄ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 26-07-2013 gÀAzÀÄ C°èAzÀ r¸ÀZÁdð ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆzÁUÀ ¢£Á®Ä MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä RZÀÄð §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ CµÉÆÖÃAzÀÄ ºÀt ºÉÆA¢¸À¯ÁUÀzÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä @ gÉÃSÁ UÀAqÀ gÀĪÀiÁ®¹AUÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹(ºÀjd£À), ¸Á: PÀªÀÄoÁt EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀÄAZÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹(ºÀjd£À), ¸Á: PÀªÀÄoÁt, vÁ & f¯Éè: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2013, PÀ®A 304 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¯ÁízÀgÀrØ vÀAzÉ £ÁUÀÀgÀrØ ¹A¢UÉÃqÀzÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: gÉÀrØ, ¸Á: §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ²æäªÁ¸À PÁ¼É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ  mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-39/n-718 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ £ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï PÉ®¸À ªÀiÁr¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀzÀ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ @ ªÀĺÁgÁd vÀAzÉ vÀļÀd¥Àà gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛÛzÁÝUÀ UÀÄ®§UÁð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÆSÁAvÀgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À EzÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgï »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-13/qÀÆèöå-7618 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÁUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä vÀAzÉ C®§AiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: C«ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°UÉ »AzÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀPÀÌÀzÀ°èzÀÝ JqÀUÀqÉ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ @ ªÀĺÁgÁd EvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ, DUÀ »AzÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ mÉÊAiÀÄgÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢ÝzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¤ÃqÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀPÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2013, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ PÁ²£Áxï ¥sÀįÉ, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: F.qÀÆâ÷è.J¸ï-10, ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¹.JA.¹. PÀbÉÃjUÉ ©®è PÀlÖ®Äè £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1715 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ©Ã®Äè PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉPÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ qÁ: ©gÁzÁgï D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ §eÁeï ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀÄ.¦-04/JªÀÄ.ªÁAiÀiï-8784 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-25 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄìªÀżÀî ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽwzÀÝ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ KPÁKQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ PÉÆgÀ½£À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 4 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ UÀAl£ï ZÉÊ£ï (ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ) ªÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PɼÀUÉ vÀ½î ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ «oÀ®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAqsÀjãÁxÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï Dl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¢Ã°¥À vÀAzÉ ²ªÀgÁd J®èªÀÄÆ® ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆïÁè, 2) PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ qÀ¨Éâ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°ÃUÁ, 3) ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ UÉÆqÀUÀ¯ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, 4) ¹Ã£ÀÄ vÀAzÉ FgÀuÁÚ PÀ®ÆègÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆïÁè, 5) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀAzÀgÉrØ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄÆ£ÁßgÀ, 6) ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁd J®èªÀÄÆ® ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆïÁè,  7) gÀhÄgÀt¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ²gÀ£Á® ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆïÁè, 8) PÀ®è¥Áà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ²gÀ£Á® ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆïÁè, 9) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸ÀÆUÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆïÁè, J®ègÀÆ ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ E¹àÃmï Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ JªÀiï ¨sÁ«ªÀĤ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 9 EvÀ£ÀÄ NrvÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, G½zÀ DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ, CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3550/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2013, PÀ®A 323, 354, 504, 506, 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 26/07/2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ºÉÆ£Àßr EªÀgÀ ಭಾಗಾದಿಯಾದ DgÉÆævÀgÁzÀ dUÀ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw PÀ§â°UÀ E§âgÀÄ ¸Á: ºÉÆ£Àßr EªÀj§§âgÀÄ ಬಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಜಗನಾಥ ಇತನು ¦üAiÀiÁð¢UÉ ನಮ್ಮ ¨Áವಿಯ ನೀರು ಬಿlÄÖಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ CªÁZÀåªÁV ಬೈದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸೀರೆ ಏಳೆದು ಮಾನ ಭಂಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಗಂಡನು ಬಂದು ಏಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಭು ಇತನು ನಿನ್ನ ರಕ್ತ PÀÄಡಿಯುತ್ತೇನೆAzÀÄ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-7-2013 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¤lÆÖgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀPÁ°UÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¨sÀªÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §¸ï £ÀA. PÉJ-25/r-1126 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀªÉÄñÀ¤UÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀjAzÀ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, §®PÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ §¸ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁð¢ PÀÄA¨ÁgÀ AiÀÄjAiÀÄ¥Àà @ AiÀÄj¸Àé«Ä vÀAzÉ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀÄ®è¥Àà , ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢ü±ÀgÀÄ rQæ ¥ÉÆæùrAUïì£ÀÄß eÁj ¸À®ÄªÁV ªÁgÉAmï ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁgÉAmï£À°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥Á°£À ¨sÁUÀ C¼ÀvÉ ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä DgÉÆæ ²æà ¤ªÁ¸À vÁ®ÆPÁ ¸ÀªÉðAiÀÄgï vÀºÀ²Ã¯ï D¦ü¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ¤UÉ DzÉò¹zÀÄÝ, DzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-07-2013 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß rQæAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ C¼ÀvÉ ªÀiÁr PÉÆqÀzÉ D¹ÛAiÀÄÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°èzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉqÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÀæwªÁ¢AiÉÆA¢UÉ «Ä®£ÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 301/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.168/2013, PÀ®A. 420 , 425, 426 L¦¹ . CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁ £ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ SÁzÀgï ©Ã UÀAqÀ anUÉÃgï ¨ÁµÀÄ«ÄÃAiÀiÁ, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:anUÉÃgï Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 803/¦2/¦ gÀ°è 4 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, DgÉÆæ gÀdÓ¨ï C° vÀAzÉ ±Á ºÀĸÉãï , 58 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J¸ï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À PÀqɬÄAzÀ Rjâ ¥ÀvÀæ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-09-2004 gÀ°è jf¸ÀÖgï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ 20-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀj ºÉÆ® Rjâ ªÀiÁrzÉÝ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 137/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.169/2013, PÀ®A. 420, 506 L¦¹ . CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:27-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆÃoÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¦üAiÀiÁð¢üÃAiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw C£À¸ÀÆAiÀÄ UÀAqÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ ªÀ: 24 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ CPÀÌ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁ£À±À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀ:45 eÁ:£ÁAiÀÄPÀªÀÄrAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À±À¥Àà ªÀ:40 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:E§âgÀÆ §AqÉèsÁ« ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ DgÉÆæ £ÀA:01 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ F ºÉÆ®PÉÌ AiÀiÁPÉ §A¢zÀݯÉà ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA:01 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üÃAiÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2013 PÀ®A. : 323,354, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆÃUÉÆAqÀÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

J¸ï.¹/ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-27.07.2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ §¸ÀªÀgÁd vÁ¬Ä ¹zÀÝàªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 26 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: wrUÉÆüÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ wrUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ qÁ§zÀ°è Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨ÁAiÀiÁjPɬÄAzÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ. DgÉÆæ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ PÉÆAqÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ: 36 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: wrUÉÆüÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À »A¨Á®PÀgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀAvÁzÉAiÀiÁ CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆævÀ£À eÉÆvÉVzÀÝ E¤ßvÀgÀgÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄUÀ¼É¯Áè ªÀiÁ¢UÀ eÁwAiÀĪÀ£ÉAzÀÄ ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊzÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/2013 PÀ®A 504. 355 gÉ/« 34 L.¦.¹ & 3 (I) (X) J¸ï.¹/J¸ï.n/¦.J AiÀiÁPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

gÁAiÀÄZÀÆj£À ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è UÀuÉñÀ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2013 gÀAzÀÄ ¹.¦.L. ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ.) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ¸ÉêÀÄ¢ vÀÄA©zÀ 25 °Ãlgï JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃA¢ vÀÄA©zÀ 2 °Ãlj£À 4 ¥Áè¹ÖÃPï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁlzÀ ªÀiÁrzÀ ºÀt 20/- gÀÆ> UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2013 PÀ®A: 273, 284 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢:27/7/13 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ZÀAzÀªÀÄä£ÀzÉÆrØAiÀĪÀgÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-D¯ÉÆÌÃqï FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ D¯ÉÆÌÃqÀzÀ°è ±ÁªÀAvÀUÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¹£À ºÀwÛ DgÉÆævÀgÁzÀ ] zÉÆqÀØ ºÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UÀƽªÀÄUÀ 26 ªÀµÀð2] ¸ÀtÚ ºÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà UÀƽªÀÄUÀ 25 ªÀµÀð E§âgÀÆ eÁ-PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á-D¯ÉÆÌÃqÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄĶ֪ÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀiÁr  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-102/2013 PÀ®A-323.341.324.504.506 ¸À»vÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:28.07.2013 gÀAzÀÄ 191 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 34,200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ :   


            ಶ್ರೀಮತಿ ಪರವೀನ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಮುಸ್ತಾಕ ಖಾನ   ಸಾ; ಹುಸೇನಿ ಗಾರ್ಡನ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹುಸೇನಿ ಗಾಡನದ ಮಹ್ಮದ ಮುಸ್ತಾಕ ಖಾನ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೋ ನಮ್ಮ ತವ್ರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ತರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು.  ದಿ: 21-07-2013 ರಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ರಹಿಮುನ್ನಿಸಾ ಬೇಗಂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಂದಿರಾದ ನಸ್ರೀನ್ ಬೇಗಂ, ಇಸ್ರತ್ ಬೇಗಂ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಮುಸ್ತಾಕ, ಅತ್ತೆ ಖುಸ್ರೀದ್ ಬೇಗಂ ನಾದೀನಿಯರಾದ ಸಾಹೇರಾ ಬೇಗಂ, ಹಾಜೀ ಬೇಗಂ ನಸ್ರೀನ್ ಬೇಗಂ , ಕೌಸರ ಬೇಗಂ, ಶಾಹೀದಾ ಬೇಗಂ,ಇರ್ಫಾನ್ ಬೇಗಂ ಮತ್ತು ಮೈದುನನಾದ ಅಲ್ತಾಫ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಂದಿರಿಗೆ ನಿವೇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ? ಬಂದಿದ್ದೀರಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೀರಿ ನೀವು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಪರವೀನ್ ಬೇಗಂ ಇವಳಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಮಹ್ಮದ ಮುಸ್ತಾಕ ಇವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಎಂದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಗಂಡ ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ರಹಿಮುನ್ನೀಸಾ ಬೇಗಂ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ನಾದೀನಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಎಳೆದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ನನಗೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ದಿನಾಲೂ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಗಂಡ ,ಅತ್ತೆ, ನಾದೀನಿಯರು ಹಾಗೂ ನಾದೀನಿಯ ಗಂಡ, ಮತ್ತು ಮೈದುನ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಇಲಪ್ರಕ್ರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ