Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, March 2, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-03-2018¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 02-03-2018

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 12/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 01-03-2018 gÀAzÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀgÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ »AzÀÄUÀqÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è D® VqÀzÀ PɼÀUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉƺÀäzÀ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ eÉÊ£ÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨sÀAUÀÆgÀ, 2) ªÉƺÀäzÀ £À© vÀAzÉ ¨Á§Ä «ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ ºÁUÀÆ 3) ªÉƺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ gÀ»ÃªÉƢݣÀ PÀAzÀUÉÆ¼É ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÉªÀļÀPÉÃqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÉ®ègÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1830/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 28/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 01-03-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಶಟಕಾರ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಹೇಡಗಾಪೂರ, ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ರವರು ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕೇಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಪ್ಲೇಂಡರ ಪ್ರೋ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ-38/ಕ್ಯೂ-3734 ನೇದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ಸಚೀವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತೀರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಚೀವರ ಹತ್ತೀರ ಹೋಗಿ ಕೇಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಹೋರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅ.ಕಿ 35,000/- ರೂ. ಬೆಲೆವುಳ್ಳದ್ದು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 55/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-02-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ PÀªÀįÁPÀgÀgÁªÀ PÀÄ®ÌtÂð, eÁw: ¨ÁæºÀät, ¸Á: zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäjAzÀ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/PÉ-9844 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¤°è¸ÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ vÁ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ qÀÆånUÉ ºÉÆÃV §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ qÀÆån ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 1630 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤°è¹zÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è, J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 01-03-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 53/2018, PÀ®A. 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-03-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAiÀÄåzï ªÉÄúɧƨï vÀAzÉ £ÀfÃgÀÄ¢ÝÃ£ï ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀ¼À¸ÀAUÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀªÀÄÆäj£À D¹Ã¥sï vÀAzÉ CfÃeï ¥ÀmÉî EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ FzÁÎ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ §tÚ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ E¸ÀÆ¥sï vÀAzÉ §PÀÆì¢Ýãï dªÀiÁzÁgÀ, ªÀÄƸÁ vÀAzÉ §PÀÆì¢ÝÃ£ï ¥ÀmÉïï, RÄAiÀÄĪÀiï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâÝÃ£ï ¥sÀQÃgï, CdªÀiï vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ¯ï ¸Á¨ï ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄÆäj£À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ zsÉÆÃAqÀUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ FzÁÎ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV FzÁÎ £ÉÃzÀÝgÀ ¦®ègï ªÀÄvÀÄÛ 1 PÀªÀiÁ¤£À ªÉÄÃ¯É §tÚ ºÁQgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, FzÁÎ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ 01-03-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 1200 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 02-03-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÁåªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ §tÚ ºÁQ zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ zsÀPÉÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ Cfð zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.