Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, July 25, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁð¢ü ²æà ªÀÄw ¢Ã¥Á UÀAqÀ ±ÀgÀuÉUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¸Á¸À®ªÀÄj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 252/11 £ÉÃzÀÝgÀ°è 1 JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ºÀAaPÉ ¸ÀA§AzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ ) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ 52 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ 2) §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ 3) ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ 4) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CAUÀr ZÀAzÀæ¥Àà J¯ÁègÀÄ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀå ªÉʱÀåªÀÄå«zÀÄÝ F §UÉÎ PÉÆnð£À°è zÁªÉ £ÉqÀ¢zÀÄÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÀzÀj ºÉÆzÀ°è ºÉÆÃUÀzÀAvÉ ¤§ðAzÀPÁeÉÕ EzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ: 22-07-13 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ mÁæöåPÀÖgï ¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁr ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ zÀ©â PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgïUÉ CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ¸ÀÆ¼É F ºÉÆ®zÀ°è ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ   UÀÄ£Éß £ÀA: 218/2013 PÀ®A. 447, 504,323,188, 341, 506 gÉ.«. 34 L.¦ ¹ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà ºÀÄqÉÃzï , ªÀAiÀÄ:47ªÀ, PÀAqÀPÀÖgï J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹ WÀlPÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹ r¥ÉÆÃzÀ°è PÀ¼ÉzÀ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¤ªÁðºÀPÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ , DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀgÉUËqÀ r¥ÉÆà ªÀiÁå£ÉÃdgï J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹ WÀlPÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ 02 ªÀµÀðUÀ½AzÀ r¥ÉÆà ªÀiÁå£ÉÃdgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ , DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ KPÀªÀZÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¸ÀjAiÀiÁV UËgÀªÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ:30-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ «¨sÁVÃAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ°è ¨sÉÃnAiÀiÁV PÀvÀðªÀåPÉÌ ¸ÉÃjPÉÆArzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ:18-07-2013 jAzÀ 20-07-2013 gÀ ªÀgÉUÉ ¹Pï gÀeÉ ªÉÄÃ¯É EzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ:20-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀ §UÉÎ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:21-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ WÀlPÀzÀ°è ºÉÆÃV DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA,299/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2013 , PÀ®A: 353,323,504,506 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦gÁå¢ ²æÃ.ªÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ CA§¥Àà 37 ªÀµÀð, eÁ:-zÁ¸ÀgÀ, G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á:-UÉÆãÁ¼À.ºÁ.ªÀ.»gÉùAzÉÆÃV PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¸À£ï-1995 gÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 5-ªÀµÀðzÀ°è FPÉAiÀÄ UÀAqÀ wÃjPÉÆArzÀÄÝ,FPÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è UÉÆãÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.66/©-gÀ°è 38  UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, FPÉAiÀÄ UÀAqÀ wÃjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀݼÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀzÀ°è ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:-24/07/2013.gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ UÉÆãÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.66/©-gÀ°è 38  UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæüvÀgÁzÀ 1).UÉÆëAzÀ¥ÀàvÀAzɺÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 24  ªÀµÀð 2).£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 26 ªÀµÀð. 3).gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 22 ªÀµÀð, J®ègÀÆ eÁ:-zÁ¸ÀgÀÄ.   ¸Á:-UÉÆãÁ¼À. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ''¯Éà ¸ÀÆ¼É F ºÉÆ® AiÀiÁgÀzÀÄ CAvÁ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖwÛ¢Ý F ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ CAvÁ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À°PɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¨Áj F ºÉÆ®zÀ°è PÀAqÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2013. PÀ®A.504.447.341.324.323.506. ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ 70 ªÀµÀð eÁw:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÁl UÁæªÀÄ [¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉ ]FvÀ¤UÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CªÀgÀ°è 2 ªÀµÀðUÀ°AzÀ 2 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀvÀÛgÀ®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ ¢£ÁAPÀ ¢.24-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÁl UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉÉAzÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2013 PÀ®AB 174 ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: §Ar vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð, ºÁªÀ: J.PÉ UÉÆÃ¥Á¯ï £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà , 32 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÉÆzÀ®Ä UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ , CvÉÛ, £Á¢¤ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀjzÀæ ªÀÄÄAqÉ£À ªÀiÁrPÉÆAr« CAvÁ ªÀiÁ£À¹ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 01-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ J.PÉ UÉÆÃ¥Á¯ï £ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ EvÀgÉ 2 d£À DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀzÉ E¯Éè E¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr , fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA. 251/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.163/2013 PÀ®A. 498(J) ,504, 506 323, 448, ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:25.07.2013 gÀAzÀÄ 264 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 33,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-07-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 25-07-2013

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2013, PÀ®A 366(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-07-2013 ರಂದು ¦üರ್ಯಾದಿ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ದುಂಪ್ಪಾ ಸಾ: ಇ¸ÁèAಪೂರ EªÀgÀ EªÀgÀ QgÀAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ವಯ: 15 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವಳು ಮಾತಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯಾದ ಸೋನಿಯಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ವಗ್ಗೆನೊರ ಸಾ: ತಾಳಮಡಗಿ ಇವಳು ರಾಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವಳು ನಮ್ಮೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವವಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದರಿಂದ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದಳು ನಂತರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇವಳು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರದಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಸೋನಿಯಾ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ತಾಳಮಡಗಿಗೆ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂqÀÄ ನಂತರ ಮರು ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ 22-07-2013 ರಂದೂ ಸಹ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬರ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಅವಳ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 8884624302 ನೇದಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇವಳು ಅಳುತ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಸೋನಿಯಾ ಇವಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ರಾಜೇಶ್ವರದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಜೊತೆ ಅವಳ ಅಣ್ಣ ಆನಂದ ಇವನು ಸಹ ಇದ್ದು, ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಅಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇದ್ದೆನೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ ಅವಳಿಂದ ಯಾರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಕರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರು, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗು ಇತರೆಡೆ ತಿರುಗಾಡಿ «Ä£ÁQë EPÉAiÀÄ ಭಾವಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿ °èದ್ದವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು, ನಂತರ ನಾಂಕ 23/07/2013ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ «Ä£ÁQë EPÉAiÀÄ ಗೆಳತಿ ಸೋನಿಯಾ ಇವಳ ಮನೆ ತಾಳಮಡಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸದರಿ ಸೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಅಣ್ಣ ಆನಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊದವರು ಇದುವರೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು, ನಂತರ ¦üAiÀiÁð¢ªÀaiÀÄgÀÄ vÀ£Àß ಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದgÀÆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗಳು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇವಳಿಗೆ ಅವಳ ಗೆಳತಿ ಸೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾಳ ಅಣ್ಣ ಆನಂದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಒಯ್ದಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿPÉÆAqÀÄ ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/2013, PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ §AqÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¥ÁAræ UÁæªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 27-04-2012 gÀAzÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §AqÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è 25,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 1,1/2 (MAzÀÄ ªÀgÉ) vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 5,000/- gÀÆ¥Á¬Ä §mÉÖ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 28,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, G½zÀ 7,000/- gÀÆ¥Á¬Ä 1 ªÉÄà 2013 gÀAzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀAqÀÄ FvÀ£ÀÄ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ¨ÁQ G½zÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀAqÀ£ÁzÀ §AqÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 2) CvÉÛ ¸ÀAUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 3) PÉÃgÀ¨Á vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 4) ªÀĺÁ¥Á¨Á¬Ä vÀAzÉ PÉÃgÀ¨Á UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 5) fÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ  24-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÁAræ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ‘’ªÀiÁzÀgÀZÉÆÃzÀ ¹®èPï ºÀÄAqÁ zÉà £Á»vÀgÀ vÀÄeÁ ¥ÉÆj¯Á vÀÄeÁ WÀj pªï’’ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2013, PÀ®A 324, 504, 506(2) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-07-2013 gÀAzÀÄ £Ë¨ÁzÀ ZÀªÀ½ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ «Äað ºÁUÀÆ ZÀºÁ §ArAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÉÆPÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: Z˽ EªÀgÀÄ ºÉÆÃV ZÀºÁ PÀÄqÀÄAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ @ gÁd¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á: Z˽ ©ÃzÀgÀ ZÀºÁ §ArAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄßzÉÝò¹ PÁ®Ä ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ zÀÄgÀÄUÀÄnÖ £ÉÆÃqÀÄwÛ¢Ý, ¤£Àß PÀtÄÚ QüÀÄvÉÛÃ£É CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ vÀ£Àß eÉé£À°èAzÀ ªÉƨÉÊ® vÉUÉAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ C¯Éèà ZÀºÁ §ArAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀvÉÆqÉAiÀÄ°è w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CªÁd ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-07-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 25-07-2013

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2013, PÀ®A 366(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-07-2013 ರಂದು ¦üರ್ಯಾದಿ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ದುಂಪ್ಪಾ ಸಾ: ಇ¸ÁèAಪೂರ EªÀgÀ EªÀgÀ QgÀAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ವಯ: 15 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವಳು ಮಾತಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯಾದ ಸೋನಿಯಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ವಗ್ಗೆನೊರ ಸಾ: ತಾಳಮಡಗಿ ಇವಳು ರಾಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವಳು ನಮ್ಮೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವವಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದರಿಂದ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದಳು ನಂತರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇವಳು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರದಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಸೋನಿಯಾ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ತಾಳಮಡಗಿಗೆ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂqÀÄ ನಂತರ ಮರು ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ 22-07-2013 ರಂದೂ ಸಹ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬರ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಅವಳ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 8884624302 ನೇದಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇವಳು ಅಳುತ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಸೋನಿಯಾ ಇವಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ರಾಜೇಶ್ವರದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಜೊತೆ ಅವಳ ಅಣ್ಣ ಆನಂದ ಇವನು ಸಹ ಇದ್ದು, ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಅಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇದ್ದೆನೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ ಅವಳಿಂದ ಯಾರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಕರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರು, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗು ಇತರೆಡೆ ತಿರುಗಾಡಿ «Ä£ÁQë EPÉAiÀÄ ಭಾವಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿ °èದ್ದವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು, ನಂತರ ನಾಂಕ 23/07/2013ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ «Ä£ÁQë EPÉAiÀÄ ಗೆಳತಿ ಸೋನಿಯಾ ಇವಳ ಮನೆ ತಾಳಮಡಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸದರಿ ಸೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಅಣ್ಣ ಆನಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊದವರು ಇದುವರೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು, ನಂತರ ¦üAiÀiÁð¢ªÀaiÀÄgÀÄ vÀ£Àß ಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದgÀÆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗಳು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇವಳಿಗೆ ಅವಳ ಗೆಳತಿ ಸೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾಳ ಅಣ್ಣ ಆನಂದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಒಯ್ದಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿPÉÆAqÀÄ ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/2013, PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ §AqÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¥ÁAræ UÁæªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 27-04-2012 gÀAzÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §AqÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è 25,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 1,1/2 (MAzÀÄ ªÀgÉ) vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 5,000/- gÀÆ¥Á¬Ä §mÉÖ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 28,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, G½zÀ 7,000/- gÀÆ¥Á¬Ä 1 ªÉÄà 2013 gÀAzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀAqÀÄ FvÀ£ÀÄ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ¨ÁQ G½zÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀAqÀ£ÁzÀ §AqÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 2) CvÉÛ ¸ÀAUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 3) PÉÃgÀ¨Á vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 4) ªÀĺÁ¥Á¨Á¬Ä vÀAzÉ PÉÃgÀ¨Á UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 5) fÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ  24-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÁAræ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ‘’ªÀiÁzÀgÀZÉÆÃzÀ ¹®èPï ºÀÄAqÁ zÉà £Á»vÀgÀ vÀÄeÁ ¥ÉÆj¯Á vÀÄeÁ WÀj pªï’’ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2013, PÀ®A 324, 504, 506(2) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-07-2013 gÀAzÀÄ £Ë¨ÁzÀ ZÀªÀ½ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ «Äað ºÁUÀÆ ZÀºÁ §ArAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÉÆPÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: Z˽ EªÀgÀÄ ºÉÆÃV ZÀºÁ PÀÄqÀÄAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ @ gÁd¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á: Z˽ ©ÃzÀgÀ ZÀºÁ §ArAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄßzÉÝò¹ PÁ®Ä ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ zÀÄgÀÄUÀÄnÖ £ÉÆÃqÀÄwÛ¢Ý, ¤£Àß PÀtÄÚ QüÀÄvÉÛÃ£É CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ vÀ£Àß eÉé£À°èAzÀ ªÉƨÉÊ® vÉUÉAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ C¯Éèà ZÀºÁ §ArAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀvÉÆqÉAiÀÄ°è w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CªÁd ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-07-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 25-07-2013

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2013, PÀ®A 366(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-07-2013 ರಂದು ¦üರ್ಯಾದಿ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ದುಂಪ್ಪಾ ಸಾ: ಇ¸ÁèAಪೂರ EªÀgÀ EªÀgÀ QgÀAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ವಯ: 15 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವಳು ಮಾತಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯಾದ ಸೋನಿಯಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ವಗ್ಗೆನೊರ ಸಾ: ತಾಳಮಡಗಿ ಇವಳು ರಾಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವಳು ನಮ್ಮೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವವಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದರಿಂದ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದಳು ನಂತರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇವಳು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರದಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಸೋನಿಯಾ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ತಾಳಮಡಗಿಗೆ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂqÀÄ ನಂತರ ಮರು ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ 22-07-2013 ರಂದೂ ಸಹ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬರ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಅವಳ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 8884624302 ನೇದಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇವಳು ಅಳುತ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಸೋನಿಯಾ ಇವಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ರಾಜೇಶ್ವರದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಜೊತೆ ಅವಳ ಅಣ್ಣ ಆನಂದ ಇವನು ಸಹ ಇದ್ದು, ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಅಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇದ್ದೆನೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ ಅವಳಿಂದ ಯಾರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಕರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರು, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗು ಇತರೆಡೆ ತಿರುಗಾಡಿ «Ä£ÁQë EPÉAiÀÄ ಭಾವಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿ °èದ್ದವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು, ನಂತರ ನಾಂಕ 23/07/2013ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ «Ä£ÁQë EPÉAiÀÄ ಗೆಳತಿ ಸೋನಿಯಾ ಇವಳ ಮನೆ ತಾಳಮಡಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸದರಿ ಸೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಅಣ್ಣ ಆನಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊದವರು ಇದುವರೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು, ನಂತರ ¦üAiÀiÁð¢ªÀaiÀÄgÀÄ vÀ£Àß ಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದgÀÆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗಳು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇವಳಿಗೆ ಅವಳ ಗೆಳತಿ ಸೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾಳ ಅಣ್ಣ ಆನಂದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಒಯ್ದಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿPÉÆAqÀÄ ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/2013, PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ §AqÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¥ÁAræ UÁæªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 27-04-2012 gÀAzÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §AqÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è 25,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 1,1/2 (MAzÀÄ ªÀgÉ) vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 5,000/- gÀÆ¥Á¬Ä §mÉÖ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 28,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, G½zÀ 7,000/- gÀÆ¥Á¬Ä 1 ªÉÄà 2013 gÀAzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀAqÀÄ FvÀ£ÀÄ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ¨ÁQ G½zÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀAqÀ£ÁzÀ §AqÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 2) CvÉÛ ¸ÀAUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 3) PÉÃgÀ¨Á vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 4) ªÀĺÁ¥Á¨Á¬Ä vÀAzÉ PÉÃgÀ¨Á UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 5) fÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ  24-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÁAræ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ‘’ªÀiÁzÀgÀZÉÆÃzÀ ¹®èPï ºÀÄAqÁ zÉà £Á»vÀgÀ vÀÄeÁ ¥ÉÆj¯Á vÀÄeÁ WÀj pªï’’ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2013, PÀ®A 324, 504, 506(2) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-07-2013 gÀAzÀÄ £Ë¨ÁzÀ ZÀªÀ½ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ «Äað ºÁUÀÆ ZÀºÁ §ArAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÉÆPÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: Z˽ EªÀgÀÄ ºÉÆÃV ZÀºÁ PÀÄqÀÄAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ @ gÁd¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á: Z˽ ©ÃzÀgÀ ZÀºÁ §ArAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄßzÉÝò¹ PÁ®Ä ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ zÀÄgÀÄUÀÄnÖ £ÉÆÃqÀÄwÛ¢Ý, ¤£Àß PÀtÄÚ QüÀÄvÉÛÃ£É CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ vÀ£Àß eÉé£À°èAzÀ ªÉƨÉÊ® vÉUÉAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ C¯Éèà ZÀºÁ §ArAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀvÉÆqÉAiÀÄ°è w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CªÁd ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-07-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 25-07-2013

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2013, PÀ®A 366(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-07-2013 ರಂದು ¦üರ್ಯಾದಿ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ದುಂಪ್ಪಾ ಸಾ: ಇ¸ÁèAಪೂರ EªÀgÀ EªÀgÀ QgÀAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ವಯ: 15 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವಳು ಮಾತಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯಾದ ಸೋನಿಯಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ವಗ್ಗೆನೊರ ಸಾ: ತಾಳಮಡಗಿ ಇವಳು ರಾಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವಳು ನಮ್ಮೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವವಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದರಿಂದ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದಳು ನಂತರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇವಳು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರದಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಸೋನಿಯಾ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ತಾಳಮಡಗಿಗೆ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂqÀÄ ನಂತರ ಮರು ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ 22-07-2013 ರಂದೂ ಸಹ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬರ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಅವಳ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 8884624302 ನೇದಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇವಳು ಅಳುತ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಸೋನಿಯಾ ಇವಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ರಾಜೇಶ್ವರದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಜೊತೆ ಅವಳ ಅಣ್ಣ ಆನಂದ ಇವನು ಸಹ ಇದ್ದು, ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಅಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇದ್ದೆನೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ ಅವಳಿಂದ ಯಾರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಕರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರು, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗು ಇತರೆಡೆ ತಿರುಗಾಡಿ «Ä£ÁQë EPÉAiÀÄ ಭಾವಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿ °èದ್ದವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು, ನಂತರ ನಾಂಕ 23/07/2013ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ «Ä£ÁQë EPÉAiÀÄ ಗೆಳತಿ ಸೋನಿಯಾ ಇವಳ ಮನೆ ತಾಳಮಡಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸದರಿ ಸೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಅಣ್ಣ ಆನಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊದವರು ಇದುವರೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು, ನಂತರ ¦üAiÀiÁð¢ªÀaiÀÄgÀÄ vÀ£Àß ಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದgÀÆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗಳು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇವಳಿಗೆ ಅವಳ ಗೆಳತಿ ಸೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾಳ ಅಣ್ಣ ಆನಂದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಒಯ್ದಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿPÉÆAqÀÄ ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/2013, PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ §AqÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¥ÁAræ UÁæªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 27-04-2012 gÀAzÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §AqÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è 25,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 1,1/2 (MAzÀÄ ªÀgÉ) vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 5,000/- gÀÆ¥Á¬Ä §mÉÖ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 28,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, G½zÀ 7,000/- gÀÆ¥Á¬Ä 1 ªÉÄà 2013 gÀAzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀAqÀÄ FvÀ£ÀÄ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ¨ÁQ G½zÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀAqÀ£ÁzÀ §AqÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 2) CvÉÛ ¸ÀAUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 3) PÉÃgÀ¨Á vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 4) ªÀĺÁ¥Á¨Á¬Ä vÀAzÉ PÉÃgÀ¨Á UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 5) fÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ  24-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÁAræ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ‘’ªÀiÁzÀgÀZÉÆÃzÀ ¹®èPï ºÀÄAqÁ zÉà £Á»vÀgÀ vÀÄeÁ ¥ÉÆj¯Á vÀÄeÁ WÀj pªï’’ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2013, PÀ®A 324, 504, 506(2) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-07-2013 gÀAzÀÄ £Ë¨ÁzÀ ZÀªÀ½ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ «Äað ºÁUÀÆ ZÀºÁ §ArAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÉÆPÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: Z˽ EªÀgÀÄ ºÉÆÃV ZÀºÁ PÀÄqÀÄAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ @ gÁd¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á: Z˽ ©ÃzÀgÀ ZÀºÁ §ArAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄßzÉÝò¹ PÁ®Ä ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ zÀÄgÀÄUÀÄnÖ £ÉÆÃqÀÄwÛ¢Ý, ¤£Àß PÀtÄÚ QüÀÄvÉÛÃ£É CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ vÀ£Àß eÉé£À°èAzÀ ªÉƨÉÊ® vÉUÉAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ C¯Éèà ZÀºÁ §ArAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀvÉÆqÉAiÀÄ°è w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CªÁd ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-07-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 25-07-2013

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2013, PÀ®A 366(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-07-2013 ರಂದು ¦üರ್ಯಾದಿ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ದುಂಪ್ಪಾ ಸಾ: ಇ¸ÁèAಪೂರ EªÀgÀ EªÀgÀ QgÀAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ವಯ: 15 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವಳು ಮಾತಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯಾದ ಸೋನಿಯಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ವಗ್ಗೆನೊರ ಸಾ: ತಾಳಮಡಗಿ ಇವಳು ರಾಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವಳು ನಮ್ಮೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವವಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದರಿಂದ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದಳು ನಂತರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇವಳು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರದಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಸೋನಿಯಾ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ತಾಳಮಡಗಿಗೆ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂqÀÄ ನಂತರ ಮರು ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ 22-07-2013 ರಂದೂ ಸಹ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬರ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಅವಳ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 8884624302 ನೇದಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇವಳು ಅಳುತ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಸೋನಿಯಾ ಇವಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ರಾಜೇಶ್ವರದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಜೊತೆ ಅವಳ ಅಣ್ಣ ಆನಂದ ಇವನು ಸಹ ಇದ್ದು, ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಅಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇದ್ದೆನೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ ಅವಳಿಂದ ಯಾರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಕರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರು, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗು ಇತರೆಡೆ ತಿರುಗಾಡಿ «Ä£ÁQë EPÉAiÀÄ ಭಾವಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿ °èದ್ದವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು, ನಂತರ ನಾಂಕ 23/07/2013ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ «Ä£ÁQë EPÉAiÀÄ ಗೆಳತಿ ಸೋನಿಯಾ ಇವಳ ಮನೆ ತಾಳಮಡಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸದರಿ ಸೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಅಣ್ಣ ಆನಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊದವರು ಇದುವರೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು, ನಂತರ ¦üAiÀiÁð¢ªÀaiÀÄgÀÄ vÀ£Àß ಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದgÀÆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗಳು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇವಳಿಗೆ ಅವಳ ಗೆಳತಿ ಸೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾಳ ಅಣ್ಣ ಆನಂದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಒಯ್ದಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿPÉÆAqÀÄ ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/2013, PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ §AqÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¥ÁAræ UÁæªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 27-04-2012 gÀAzÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §AqÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è 25,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 1,1/2 (MAzÀÄ ªÀgÉ) vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 5,000/- gÀÆ¥Á¬Ä §mÉÖ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 28,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, G½zÀ 7,000/- gÀÆ¥Á¬Ä 1 ªÉÄà 2013 gÀAzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀAqÀÄ FvÀ£ÀÄ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ¨ÁQ G½zÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀAqÀ£ÁzÀ §AqÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 2) CvÉÛ ¸ÀAUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 3) PÉÃgÀ¨Á vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 4) ªÀĺÁ¥Á¨Á¬Ä vÀAzÉ PÉÃgÀ¨Á UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 5) fÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ  24-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÁAræ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ‘’ªÀiÁzÀgÀZÉÆÃzÀ ¹®èPï ºÀÄAqÁ zÉà £Á»vÀgÀ vÀÄeÁ ¥ÉÆj¯Á vÀÄeÁ WÀj pªï’’ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2013, PÀ®A 324, 504, 506(2) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-07-2013 gÀAzÀÄ £Ë¨ÁzÀ ZÀªÀ½ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ «Äað ºÁUÀÆ ZÀºÁ §ArAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÉÆPÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: Z˽ EªÀgÀÄ ºÉÆÃV ZÀºÁ PÀÄqÀÄAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ @ gÁd¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á: Z˽ ©ÃzÀgÀ ZÀºÁ §ArAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄßzÉÝò¹ PÁ®Ä ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ zÀÄgÀÄUÀÄnÖ £ÉÆÃqÀÄwÛ¢Ý, ¤£Àß PÀtÄÚ QüÀÄvÉÛÃ£É CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ vÀ£Àß eÉé£À°èAzÀ ªÉƨÉÊ® vÉUÉAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ C¯Éèà ZÀºÁ §ArAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀvÉÆqÉAiÀÄ°è w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CªÁd ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.