Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, June 18, 2012

GULBARGA DIST

7 ವರ್ಷದ ಹುಡಗಿಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಹುಡಗಿಯ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ:

ಶ್ರೀ ಗುಂಡಯ್ಯ ತಂದೆ ಘಾಳಯ್ಯ ಕಲಾಲ || ಗಾಂದಿನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೊಟೆಲ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಕೊರವಿ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:15-06-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಲೇಪೇಟ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೆಂಪೊದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು  ಕೊರವಿ ಗಾಂದಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಕ್ರಾಸಗೆ ಇಳಿದು ಹೊಟೆಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯು ತನ್ನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಯಾರಮ್ಮ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಲು ಹುಡುಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿ ಮೂಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಆಗ ಹುಡುಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಯಾರೂ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು, ಸದರಿ ಹುಡುಗಿಯ ಪೊಷಕರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಠಾಣೆಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ (ಚೈಲ್ಡ ಲೈನ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರಳಮ್ಮ  ಹಾಗು ಕು|| ಯಲ್ಲುಬಾಯಿ ರವರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಅವರ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಹುಡಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ರಟಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:08475-297833 ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ (ಚೈಲ್ಡ ಲೈನ್) ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ನಂಬರ: 1098 / ಶ್ರೀ ಆನಂದರಾವ (ಚೈಲ್ಡ ಲೈನ) ಮೊಬಾಯಿಲ್ ನಂ: 9449310489 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ: 17.06.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀAoÉÃ¥Àà vÀAzÉ/UÀAqÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ : ºÀj±ÀÑAzÀæ¥Àà ¸Á||ªÀiÁåzÀgÁ¼À vÁAqÁgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀmÉÆÖt CAvÁ ªÀÄvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ®Qëöäà UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ¥À¯ÉêÀÄä vÀAzÉ PÀƨÉÃ¥Àà PÀAoÉÃ¥Àà ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀgÉ £ÀªÀÄä DmÉÆà UÁrUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ wgÀÄUÁqÀ®Ä eÁUÉ EgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ. £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ PÀnÖPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ºÁUÉAiÉÄ ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÄAl¤zÀÝgÀÄ PÀÆqÁ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ DvÀ£À §®UÀqÉ §ÄdPÉÌ & JqÀUÀqÉ gÀmÉÖUÉ ºÁUÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2012 PÀ®A; 504.323.324 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:- 16-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ²æà £ÁvÀªÀÄä UÀAqÀ: £ÁªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð, eÁ: ®ªÀiÁtÂ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: §AqÉUÀÄqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÁAiÀÄÌvÁAqÀ, vÁ: zÉêÀzÀÄUÀÀð FPÉAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ: ²æà £ÁªÀÄ¥Àà @ £ÁªÀÄtÚ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ FUÉÎ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¯Á®Ä£ÁAiÀiïÌ vÁAqÀzÀ PÀjªÉÆãÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è mÁåPïÖgï n®ègï ºÉÆqÉ¢zÀÝ ºÀt 5,300/- gÀÆ. PÉüÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ, PÀjªÉÆ£À¥Àà vÀAzÉ: nÃPÀ¥Àà, ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ¯Á®Ä£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ §AqÉUÀÄqÀØ FvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ E®è CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉ¢zÁÝUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¹ÃvÁgÁªÀÄ, w¥ÀàtÚ, ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄÄ£ÁAiÀÄÌ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÀÄ £ÁvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §AqÉUÀÄqÀØ vÁAqÀzÀ ¸ÀgÀPÁj QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ, CªÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §ArUÀÆl »rzÀÄPÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ §Ar UÀÆl¢AzÀ £ÁvÀªÀÄä¼À UÀAqÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¨É¤ßUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.94/2012 PÀ®A, 324 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß:

¢£ÁAPÀ:17-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13-00 UÀAmÉUÉ PÁªÀå UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ,25ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ,ªÀÄ£É PÉ®¸À,¸Á:ªÀIJºÁ¼À. FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ a£ÀߥÀà,28ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ a£ÀߥÀà,30ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ,¸Á:ªÀIJºÁ¼À.EªÀjUÉ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉÊUÀqÀzÀ ºÀt gÀÆ.5,000/- UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£À UÉƽ¹zÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2012 PÀ®A: 341, 323, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ:-17/06/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÉÆãÁégÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è PÉÆý ¥ÀAzÀå £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉ ºÉÆÃV PÉÆý ¥ÀAzÀåzÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà UÉÆçâgÀPÀ¯ï 42 ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á;-GªÀĽ ºÉƸÀÆgÀÄ. vÁ;-ªÀiÁ¤é ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 -d£À d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ.¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 9633/-gÀÆ¥Á¬Ä,..5-ºÀÄAdUÀ¼ÀÄ CA.Q.730/-,.2-ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ CA.Q.1000/-,.2-¸ÀtÚ PÀ©âtzÀ ZÁPÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q.E¯Áè.,.1-§eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï.£ÀA.PÉ.J.36-«-5847. CA.Q.25,000/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2012. PÀ®A.87,93.PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 11-J¤ªÀįï PÀÆæAiÀiÁ°n ¦æªÉãÀµÀ£ï AiÀiÁåPïÖ-1996 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .

¢£ÁAPÀ: 17.06.2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« - aPÀ®¥À«ð gÉÆÃr£À°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ.) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ AiÀiÁPÀƧ C°, 30 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¯Áj ªÉÄPÀ£ÁEPï ¸Á: £ÀªÀiÁdUÉÃj UÀÄqÀØ ªÀiÁ£À« ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5810/- ªÀÄvÀÄÛ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àävï UÀAqÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÀ, 21 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA. ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV MAzÀÄ ªÀµÀðªÁVzÀÄÝ UÀAqÀ ºÉAqÀgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁV C£ÉÆ£ÀåªÁVzÀÄÝ UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ 15 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ºÉAqÀw ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgɬĸÀ®Ä 3 ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆüÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ vÀAzÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ£À£ÀÄß ¨ÉÃUÀ£É PÀj¸ÀzÀ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢: 17-06-2012 gÀAzÀÄ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±À OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.06.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ºÉʪÀÄzï C° vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§, 43 ªÀµÀð, ªÀÄĹè. MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 16/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.06.2012 gÀAzÀÄ 66 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,100 /_ gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-06-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-06-2012

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2012 PÀ®A 504, 307 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ zËæ¥Àw UÀAqÀ ¸ÀAUÁæªÀÄ ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: ªÀägÁoÁ, ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§âgÉ EzÁÝUÀ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ EAUÀ¼É ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ºÉÆ® £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ KPÉ ªÀiÁr PÉÆqÀÄwÛ¯Áè, ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr £É®PÉÌ PÉqÀ« ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀÄwÛUÉ MvÀÛ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ MªÉÄäÃ¯É UÀÄ®Äè ¥ÀÄPÁgÀ ªÀiÁrzÁUÀ C½AiÀÄ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ QñÀ£ÀgÁªÀ EAUÀ¼É ªÀÄvÀÄÛ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÉÆÃgÉ ºÁUÀÄ C¨sÀAUÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ¥Ánî EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉƼÀîzÉà EzÀÝ°è DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ©qÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄgÁoÁAiÀÄ°è §gÉzÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2012 PÀ®A 143, 147, 324, 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 16/6/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀiÁzÉë UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÉÆÃgÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀää ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ £À½£À ¤ÃjUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ©¹ä¯Áè vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À zsÀnÖªÁ¯É, 2] eÉÊvÀÄ£Áä UÀAqÀ gÀ¸ÀÆ® zsÀnÖªÁ¯É, 3] ±À«ÄäªÀÄ UÀAqÀ C£ÀégÀ, 4] gÉñÁä vÀAzÉ C£ÀégÀ, 5] gÀ¨Á£Á UÀAqÀ E¸ÁPÀ zsÀnÖªÁ¯É, 6] ªÀÄ°PÁ UÀAqÀ ¸ÀgÀzÁgÀ, 7] djãÁ UÀAqÀ eÁAVÃgÀ, 8] ±ÀjÃ¥sÁ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ® J®ègÀÄ eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÉÆÃgÀÄgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀºÀ ¤ÃjUÉ §A¢zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀzÉ CªÀgÉ vÀÄA©PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥Á½ ¥ÀæPÁgÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉƽî, £À£Àß ¥Á½ ¥ÀæPÁgÀ £À£ÀUÉ ©r CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ vÀĪÀÄPÉÆà £À» bÉÆÃqÀvÉ zsÉÃqÀªÀiÁAUÀ ZÀÄ¥ï oÉÊgÀw £À» CAvÀ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¹Öïï PÀ¼À¹¬ÄAzÀ vÀ¯É »A§¢AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ JzÉAiÀÄ°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è eÉÆgÁV ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀiÁ ¹AzÉ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: °A¨Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨sÁUÁ¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 18-06-2012 gÀAzÀÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä °A¨Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ ªÀgÀªÀnÖ(PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ lAlA £ÀA PÉJ-39/1997 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è UÀrAiÀiÁgÀ¥À½î WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CA¨ÁzÁ¸À dUÀvÁ¥À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj  lAlA £À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À wgÀĪÀÅ£À°è MªÉääÃ¯É wgÀÄV¹zÁUÀ DmÉÆà ªÉÄð£À »rvÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¯É ªÀÄÄjzÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉaqÀw UÀAUÀªÀiÁä ºÁUÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 302 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÉÄÃvÉæ ¸Á: gÉÆüÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀÄgÉÃR eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ºÉÆÃmÉÖ¥ÁrUÁV ¥ÀÆ£Á ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃV PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ,  ºÉÆÃV§gÀĪÀzÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E§âjUÀÆ Kqïì gÉÆÃUÀ vÀUÀ°zÀÝjAzÀ EzÀgÀ E¯Ád PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁð ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÀ½UÉ vÉÆÃjPÉÆüÀÄîvÁÛ §A¢gÀĪÀzÁV ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw ¸ÀÄgÉÃR EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ Kqïì gÉÆÃUÀ vÀUÀ°zÉ CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä 6 ªÀµÀð, ¹zÀݪÀÄ 3 ªÀµÀð gÀªÀjzÀÄÝ EªÀjUÉ vÁ£ÀÄ ¸ÀvÀÛ ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ EgÀĪÀ¢®è ¥ÀgÀzÉù DUÀÄvÀÛªÉ CAvÀ AiÉÆÃa¹ ¢£ÁAPÀ 17-06-2012 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj ¨Á«UÉ ºÉÆÃV ªÉÆzÀ®Ä vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ZÀ£ÀߪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀݪÀÄ EªÀj§âjUÀÆ ¨Á«AiÀÄ°è ©Ã¸ÁQ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¨Á«UÉ ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 279, 304(J), 201 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-15 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠱ÉÃPÁëªÀ° vÀAzÉ C§Äݯï gÀ²zï¸Á§ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ, ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð, eÁ : ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á : ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ, vÁ : UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ºÀ¼ÉªÀĤ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ¨ÁdÄ CAzÁdÄ 35-40 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ CAUÁvÀªÁV ©¢ÝvÀÄÛ. DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £À£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV vɯÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ, JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉįÁâUÀzÀ°è, §®UÀqÉ G©â£À ªÉÄÃ¯É §®UÀqÉ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ, JgÀqÀÆ ªÀÄÄAUÉÊUÀ¼À ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, §®UÀqÉ EªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® ªÉÆtPÁ°UÉ, vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV PÀAzÀÄUÀnÖzÀÄÝ, DvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ vÀÄA§ÄvÉÆý£À CAV, MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ CAqÀgÀªÉÃgï, MAzÀÄ ¤Ã° ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ «Ä²ævÀ ±Á¯ï, §zÁ«Ä §tÚzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ mɪɯï EzÀݪÀÅ. ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ E°èAiÀĪÀgÉUÉ «ZÁj¹zÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹UÀ°¯Áè. ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£À zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è GAmÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAZÉ J®èAiÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr wêÀæ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä UÁæªÀÄ ºÀwÛgÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ºÀ¼ÉªÀĤ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÁQ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2012 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:17-06-2012 gÀAzÀÄ 7-45 J.JAPÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ-¨Á£Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÉ M§â£ÀÄ ¹jAiÀĸï EzÁÝ£É CAvÁ oÁuÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï¹-142gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÆqÀ¯Éà WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ µÀtÄäR¥Àà CPÀ̸Á°UÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ E£ÉÆߧâ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À(¦AiÀiÁð¢zÁgÀ) ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ w¥ÀàtÚ E§âgÀÆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀ ºÉZï.¦ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ PÀ®Äè MqÉAiÀÄ®Ä PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£À CmÉÆà jPÁë ¥Áå¸ÉAdgï ªÁºÀ£À £ÀA:PÉ.J.-26/8779 £ÉÃzÀÄÝ ¨Á£Á¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÀgÀ°è vÁ£ÀÄ ºÀwÛ ¥ÉmÉÆæî §APÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ, w¥ÀàtÚ¤UÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀ®Ä ºÉý ºÉÆgÀmÁUÀ zÁjAiÀÄ°è PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E½eÁgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀÄPÀ£ÀÆgÀ zÁn 2 Q«Äà CAvÀgÀzÀ°è UÉÆÃgÀÌ¯ï ªÀÄÄvÁå£À UÀÄr ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ UÀÄr PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ £Á¬ÄAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀPÉÌ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉæÃPï ºÁQ ¤°è¸ÀzÉà CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è CmÉÆêÀ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÀmï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj CmÉÆà jPÁë JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°ÖAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ¦üÃmï ªÀgÉUÉ vÀgÀaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgï C¥ÀWÁvÀzÀ°è vÀ£ÀUÉ ¸ÁzsÁ & wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ µÀtÄäR¥Àà£À vÀ¯É ªÉÄÃ¯É CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À aQvÉìAiÀÄ ªÉÄïï«ZÁgÀuÉ ªÀiÁr CªÀgÀ ¥ÉÊQ ²æà PÀ¯Áåt¸Áé«Ä vÀAzÉ PÁ¸ÀAiÀÄå UÀzÀVªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð G.¤ªÀÈvÀÛ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj ¸Á.PÀ®PÉÃj vÁ:¹AzÀV EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà E£ÀvÀÄ PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀtUÉÃj ºÀwÛgÀ vÀ£Àß PÉÆæõÀgï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-28/JA-9621 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£À CªÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ºÉÆÃV GgÀĽ vÀVΣÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ 12 d£ÀgÀ ¥ÉÊQ 9 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ G½zÀ 3 d£ÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ dUÀ¢Ã±À FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-06-2012 gÀAzÀÄ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀA¢ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ : 50 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 16-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAr VqÀØ¥Àà ªÁ°äÃQ ¸Á : ¹AUÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ £ÀªÀ°UÉAzÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ï- £ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElV ©ÃªÀiÁA©PÁ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà EªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁPÀÆmÉñÀégÀ ¹.ºÉZï.¹- 40 PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:17/6/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಾದ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂಬರಾಯ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನೆಲ್ಲೂರ ಸಾ: ಉಪಳಾಂವ,ರಾಜು @ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ನಿಂಬಾಳ ಉಪಳಾಂವ,ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಮುಕರಂಬಿ ಸಾ: ಅವರಾದ,                                          ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ  ಜಮಾದಾರ ಸಾ: ಅವರಾದ (ಬಿ)  ರವರ ಮೇಲೆ  ಆನಂದರಾವ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ 6400/- ರೂ & ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 207/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:17/6/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7:15 ಪಿಎಮಕ್ಕೆ ಆಲಗೂಡ  ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಾರಾಯ ಇತನು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಮೇಲಾದಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಲಗೂಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಚೀಲದಲ್ಲಿ  ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಆನಂದರಾವ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ 72 ಯುಎಸ್‌ ವಿಸ್ಕಿ  ಅ, ಕಿ 3096/- ರೂಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 208/2012 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:17-04-2012 ರಂದು ಸೈಕಲ ಮೋಟರ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಎಇ-7979 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಯ ಕಾರಣ ಕುರಿತು ಸಿದ್ದಣ್ಣ ನರಸಗೊಂಡ, ಹಾಗೂ ರಾಜಕುಮಾರ ಇವಣಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗುಂಡಗುರ್ತಿಯಿಂದ ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂದರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೈಕಲ ಮೋಟಾರ ಸವಾರನಾದ ರಾಜಕುಮಾರನು ಇತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಒಡ್ಡಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದನು. ಸಿದ್ದಣ್ಣನ ತೆಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಳ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ರಾಜಕುಮಾರ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ, ಎದೆಗೆ, ಬಾರಿ ಒಳ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ  ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಇವಣಿ  ಸಾ|| ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ತಾ|| ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 67/2012 ಕಲಂ 279.338, 304[ಎ] ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.