Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 12, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ::
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಗಂಡ ಅನಂತರಾವ ದೇಸಾಯಿ ಸಾ|| ಸಮತಾ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ರಾಧಿಕಾ ದಿನಾಂಕ:12-02-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-45 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸಮತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹೊರಟಾಗ, ಎದುರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ಬಂದವನೇ ನನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 20 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೀಟನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಸದರಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣದ ಮೌಲ್ಯ 60,000/-ರೂಪಾಯಿಗಳಳಾಗಿದ್ದು, ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೀಟ್ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದವನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:15/2013 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä @ «zÁå UÀAqÀ ²æñÉÊ® ªÀÄÄgÁ¼À 35 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.ªÉÄùÛçà UÀ°è ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.FPÉAiÀÄÄ ²æñÉʯÁ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀÄÄgÁ¼À 40 ªÀµÀð n.«.j¥ÉÃj ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á.§¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ.26-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ±ÀgÀtªÀÄä PÀqɬÄAzÀ 6 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ C®èzÉà ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼À vÀgÀĪÁAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ¦ügÁå¢UÉ E£ÀÆß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ®Ä ºÁUÀÆ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä ¢£ÀA¥Àæw ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, dįÉÊ 2012 wAUÀ½£À°è DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÁV ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄzÀUÀ°è£À°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É.

¢£ÁAPÀ.25-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 12 d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀzÉà EgÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀ¯Éè ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2013 PÀ®A.498(J), 504, 506, 323, 448 gÉ/«.149 L¦¹ & 3 & 4 r.¦.PÁAiÉÄÝ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ:-11-02-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄʯÁgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw|| ºÀjd£À, G|| jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á|| ªÉÄʯÁgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ.) ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ : wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw|| ºÀjd£À, G|| jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á|| ªÉÄʯÁgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 1] ¹ÖÃ¯ï ªÀÄUï C.Q.E¯Áè, 2] ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀzÀ°è CAzÁdÄ 10. °Ã. ¸ÉÃA¢ªÀżÀîzÀÄÝ 3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.55/- d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:16/2013 PÀ®A:273.284 L¦¹ & 32.34 PÉ.E.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 09.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¸Á: gÁªÀÄzÀÄUÀð ºÁ: ªÀ: J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð 7 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð FvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ 12.02.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2013 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.02.2013 gÀAzÀÄ 74 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-02-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-02-2013

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫ģÁQë UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà  UËqÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: zÉÃUÀ®ªÀÄr, ¸ÀzÀå: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: zÉÃUÀ®ªÀiÁr, ¸ÀzÀå: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 11-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà EªÀgÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ eÁ¹Û DVzÉ CAvÀ ºÉý ªÁAw ¨sÉâ ªÀiÁrPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÁ¸À£É §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ AiÀiÁªÀÅzÀÆ MAzÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 12-02-2012 gÀAzÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2013, PÀ®A 143, 153, 153(J), 230ªÀÄ, 291, 447 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ UÁæA. ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁj ªÀgÀªÀnÖ[©] UÁæA. ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÉÆgÀA© EªÀgÀ UÁæA, ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¨Á宺À½î [qÀ§Æè] UÁæªÀÄzÀ°è UËoÁuÁ w¥Éà ºÁQzÀ eÁUÀzÀ°è zÀ°vÀ ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄzÀ DgÉÆæ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ²AzsÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 27 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¨Á宺À½î [qÀ§Æè] EªÀgÉ®ègÀÆ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ, ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄw E®èzÉ §ÄzÀÝ, §¸ÀªÀ & CA¨ÉÃqÀÌgÀ EgÀĪÀ ¨sÁªÀ avÀæ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ DAUÀ®gï ¨ÉÆÃqÀð£ÀÄß vÁvÁÌ°PÀªÁV £ÉlÄÖ ¤Ã° zsÀédªÀ£ÀÄß w¥ÉàAiÀÄ°è ºÀƽzÀÝjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è zÉéõÀªÀÄAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt GAmÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÁæA. ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©¯ï PÀ¯ÉÃPÀÖgï, ¸ÀwõÀ PÀA¥ÀÆålgï D¥ÀgÉÃlgï EªÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr, F PÀÈvÀå J¸ÀVzÀ DgÉÆævÀjUÉ w½¹ ºÉüÀ¯ÁV F eÁUÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ C£À¢üPÀÈvÀªÁV F PÀÈvÀå K¸ÀUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÉÇÃðZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ£À ªÀåQÛUÀ½UÉ w¥ÉàAiÀÄ°è vÀAzÀÄ £ÉÃqÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ ZÁjvÉæ ªÀzsÉ ªÀiÁrzÀAvÁÛUÀÄvÀÛzÉ, EzÀ£ÀÄß »A¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀjUÉ PÉüÀPÉÆAqÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ F eÁUÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ ¤®ÄèvÀªÉ EzÀ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÀÆ £ÁªÀÅ vÉUÉAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè, £ÁªÀÅ eÉÊ°UÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁV¯Áè, £ÁªÀÅ eÉÊ°UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¹zÀÝjzÉÝÃªÉ CAvÀ  CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÉlÖAxÀ PÀA§ªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä ¤ÃgÁPÀj¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2013, PÀ®A 317 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-02-2013 gÀAzÀÄ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÉÆZÀPÀ£À½î ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀjñÀ vÀAzÉ £ÀgÉÃAzÀæ¥Àæ¸ÁzÀ «Ä±Áæ ¸Á: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ§AzsÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ d®¸ÀAV ªÀÄjAiÀiÁ±ÀæªÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À UÁlgÀzÀ°è §mÉÖ ¸ÀÄwÛ MAzÀÄ ºÀ¸ÀÄUÀĸÀÄ ªÀÄUÀÄ ªÀÄ®V¹zÀÄÝ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ C¼ÀÄvÁÛ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÀÄ EgÀ°è®è, ¦üAiÀiÁðzÀAiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¤°è¹ ªÀÄUÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄUÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EvÀÄÛ, AiÀiÁgÁzÀgÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ºÀwÛgÀ §gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ C¯Éè ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÀgÀÆ ªÀÄUÀÄ«£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÀÄ §gÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ«UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ JwÛPÉÆAqÀÄ C¯Éè EzÀÝ ªÀÄjAiÀiÁ±ÀæPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥sÁzÀgÀ D¹Öãï gÀªÀjUÉ vÉÆÃj¹zÁUÀ ¥sÁzÀgÀ D¹Öãï gÀªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀºÁAiÀĪÁt C©ðmï ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀºÁAiÀĪÁt C©ðmï ¸ÀA¸ÉÜAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ, ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ«UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV vÉÆÃgÉzÀÄ ©qÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ d®¸ÀAV ªÀÄjAiÀiÁ±ÀæªÀÄzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À UÀmÁgÀzÀ°è ªÀÄ®V¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ «±ÀéPÀªÀÄð OL: 62 ªÀµÀð, ¸Á: ¨É¼ÀÆîgÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ FOIÄH ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-5091 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà, ªÀiË£À¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀªÀÄÆwð E§âjUÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A§¢AiÀÄ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀÆîgÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ©ÃzÀgÀ a¢æ §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ«zÁÝUÀ, ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/4319 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §ÄwÛ§¸ÀªÀtÚ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË£À¥Àà gÀªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ, PÀĪÀiÁgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಲೈಂಗಿಕ ಹಲ್ಲೆ:
ಫರತಭಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:10-02-2013 ರಂದು ರವಿವಾರ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ನಿಮಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣನಾದ ಸಿದ್ದು ರವರು ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು, ನಾನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ:11-02-2013 ರಂದು 01-00 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮಲೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮೈಮೇಲಿನ ಬಿದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದನು. ನಾನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ನೋಡಲಾಗಿ ಅವನು ನಮ್ಮೂರಿನ ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾ||ಮೇಳಕುಂದಾ,ಅತನು ನನಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೇದರಿಸಿ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಹಟ್ಟ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿರಾಡುವದನ್ನು ಕಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.ಹಟ ಸಂಭೋಗದಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ನನಗೆ ಹಟ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಲೈಂಗಿಕ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ 19 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:16/2013 ಕಲಂ, 323, 324, 506, 376, ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.