Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 12, 2009

Bidar District Daily Crime Update 12-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-09-2009

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 504, 324, 326 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ- 11/08/09 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀıÁ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw §ÄzÁgÉ ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħÄgÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-11/8/09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀ DgÉÆævÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ PÀ§Äâ PÀlÄÖ CAzÀgÉ KPÉ PÀlÄÖwÛ¯Áè ¤£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä PÉ®¸ÀPÉÌ G½¢¢Ý K£ÀÄ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èAiÉÄ EzÀÝ MAzÀÄ PÀÆqÀUÉÆ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, PÉʪÉÄïÉ, PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÀ EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ¼À°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/09 PÀ®A 140/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/08/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/E-4208 n.«J¸ï. ªÀiÁåPÀì 100 ¸ÀÄdÄQ »AzÀUÀqÉ PÀĽvÀÄ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ PÉqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ n.«.J¸ï. JPÀì. J¯ï. ¸ÀÄ¥ÀgÀ £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-5644 ªÉÆ¥ÉÊqÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ¥ÀævÉåÃPÀ 2 PÀqÉ E¹àÃmï dÆeÁl, 11 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt:10,845/-gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û :


 

²æà n.PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.08.2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ ©Ã¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ eÁ®UÁgÀ, ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ªÀĮ̥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 6835/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

²æà f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.08.2009 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 4010/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
 

: C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl, E§âgÀÀ §AzsÀ£À, gÀÆ:5472/-ªÀiË®åzÀ ªÀÄzsÀå ªÀ±À :


 

²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ¦J¸ïL AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.08.2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ r.gÁA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl®Ä ¨Á®ªÀÄä EªÀjUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä fæ£À°è ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ M§â£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, F±À¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ 25 ªÀµÀð, & ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï 19 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:5,472/- ªÀiË®åzÀ 180 JA.J¯ï£À 144 Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ:

£ÀgÉÆuÁ ¥ÉÆðøï oÁuÉ:²æà ®PÀÌ¥Àà vÀA. zsÀƼÀ¥Àà PÀAmÉPÉÆÃgÉ ¸Á;ªÀÄlQ vÁ;D¼ÀAzÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æÃAiÀiÁAPÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¯ÁqÀaAZÉƽ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀA £ÁªÀÄzÉêÀgÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C½AiÀĤUÉ 11 ¸Á«gÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÄ §mÉÖ ¨sÁAqÉUÀ¼ÀÄ ¥À¯ÁAUÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ¦æAiÀiÁAPÀ½UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦æAiÀiÁAPÀ¼À CvÉÛ ªÀĺÁzÉë, ªÀiÁªÀ £ÁªÀÄzÉêÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À ºÀtªÀÄAvÀ J®ègÉÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåvÁÛ ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è, ¤Ã£ÀÄ ±ÀgÀt§¸À¥Àà¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ eÉÆÃr C®è J£ÀÄßvÁÛ vÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ,MAzÀÄ vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ¦æAiÀiÁAPÀ¼À UÀAqÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ¸ÀºÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ ¦æAiÀiÁAPÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀ§âPÉÌ §AzÁUÀ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ w½¹zÁUÀ CªÀ¼À vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀÄ Hj£À ¥ÀæªÀÄÄRgÉÆA¢UÉ ¦æAiÀiÁAPÀ½UÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÉÆA¢UÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ w½ºÉý ºÀ§âzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁqÀaAZÉƽAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ©lÄÖ §A¢zÀÄÝ. ¢;11/8/09gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¯ÁqÀaAZÉÆý¬ÄAzÀ ¹zÁÝgÀÆqsÀ GzÉÝêÀ£ÀgÀ JA§ÄªÀªÀgÀÄ ¦æAiÀiÁªÀÄPÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ§UÉÎ ¦æAiÀiÁAPÀ¼À vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà£ÀªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¸À®Ä ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃr «ZÁj¸À¯ÁV ¢;11-08-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦æAiÀiÁAPÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà, CvÉÛ ªÀiÁzÉë ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ £ÁªÀÄzÉêÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À ºÀtªÀÄAvÀ, J®ègÉÆ ¸ÉÃj ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ ¥ÀjtªÀÄ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¦æAiÀiÁAPÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ¦æAiÀiÁAPÀ¼À vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:
¢£ÁAPÀ:11/08/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²ªÀ§¸À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ QjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ ºÉÊAiÀiÁå¼À vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ UÉÆÃVUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀzÀ PÉE© D¦üÃ¸ï ¸À«ÄÃ¥À PÉJ-32 .n.928 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ¥ÀA¥ÀÑgï DzÀ PÁgÀt mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÀدÁV ¤°è¹ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîzÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ gÉrAiÀÄA ¯ÉÊmï ºÁPÀzÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ EqÀzÉ ¤°è¹zÀݸÀjAzÀ ²ªÀ§¸À¥Àà¤UÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ¤AzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ mÁæ° PÁtzÉ mÁæöå°UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® C¥ÀWÁvÀªÁV ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ²æñÉÊ® vÀAzÉ ZÀAzÀà¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ¥ËæqsÀ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀÄ UÉÆÃV(PÉ) vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ ¥ÀæPÀgÀt:

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 11/08/09 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà PÉ gÁWÀªÉÃAzÀægÁªÀ JªÀiï.¹.¹ vÀAqÁ¢üPÁj avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁ£ÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¦üAiÀiÁðzÀ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ

¢£ÁAPÀ 11/08/09 gÀAzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÁnðAiÀÄ C¨sÀåyð ¥ÀgÀªÁV ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J-32JªÀiï-1916 MAzÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤AvÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁvÀæ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¹àÃPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹zÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÁnðAiÀÄ C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ²æà PÉ gÁWÀªÉÃAzÀægÁªÀ JªÀiï.¹.¹ vÀAqÁ¢üPÁj avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ: 11/08/09 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÁæªÀÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸ÁB ªÀgÀ£Á¼À KªÀÄf vÁAqÁ vÁB fB UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢:11/08/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÉêÀzÁ¸À £ÉÆA¢UÉ JvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉĬĹ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉgÉUÉ JvÀÄÛ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÉmÉÖ¥Áà £ÀgÀÆt ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ £ÀgÉÆÃt EªÀj§âgÀÄ §AzÀªÀgÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ PÀgÉUÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä AiÀiÁPÉ §A¢j, JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀÄwÛ¯Áè Cr«AiÀÄ°è ºÀÄnÖzÀ ®A¨Át ¸ÀƼÁå ªÀÄPÀ̼Éà JAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀÄUÀ zÉêÀzÁ¸À£À JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ¤Ã®ªÀiÁä £ÀgÉÆÃt EªÀ¼ÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ »r UÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ PÀªÀÄ®¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð:¢:11-08-09 gÀAzÀÄ ²æà SÁeÁ ¥ÁµÁ vÀAzÉ gÀÄPÀÄA ¥ÁµÁ ¸Á: ¹zÁÝgÀÆqÀ PÁ¯ÉÆä PÀ¥À£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð UÀAdß ©®UÀÄA¢ PÁA¥ÉèPÀì ºÀwÛgÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAd §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA:PÉJ.32/eÉ.3302 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ®¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ SÁeÁ ¥ÁµÁ vÀAzÉ gÀÄPÀÄA ¥ÁµÁ gÀªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀºÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2009, PÀ®A 366(J), 376, 506 L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ CgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ gÁzsÁ¼À£ÀÄß ¥sÁå£ï j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄ PÉƼÀÄîvÁ¼ÉAzÀÄ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÄ vÀAV E§âgÀÄ PÀÆr §A¢zÀÄÝ, vÀAV gÁzsÁ C¼ÀÄwÛgÀ®Ä AiÀiÁPÉ C¼ÀÄwÛà CAvÁ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¥sÁå£À£ÀÄß J¯ÉÃQÖçPÀ¯ï CAUÀrUÉ PÉÆlÄÖ vÀ£ÀߣÀÄßß ¨ÉÊQ£À »AzÀÄUÀqÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆt ¨Á CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ¢AzÀ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ zÀÆgÀ C®è°è wgÀĪÀÅ ªÀÄÄgÀĪÀÅ ªÀiÁr wgÀÄUÁr ªÀÄrPÉÃj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ MAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¤°è¹, ºÉÆ®zÀ°è M§âjUÉ gÉÆPÀÌ PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ ºÉÆUÉÆÃt ¨Á CAvÁ ºÉý £ÀA©¹ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÁ ¨ÁdÄ ºÉÆ®UÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ®UÀÄ CAvÁ ºÉý £É®PÉÌ PÉqÀ«, ®AUÀªÀ£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ JwÛ, ZÀrØAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ, ºÉýzÀgÉ ¤£Àß fêÀ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÀ ºÉzÀj¹zÀ£ÀÄ, ²æÃ. ºÉZï.Dgï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¹zÀÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À, ¸Á: PÁgÀlV 2) UÉÆëAzÀ vÀA¢ ²æäªÁ¸À, ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ J.J¸ï.L. (Dgï), ¦.¹. 55, 81, 44, 228 EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj fæ£À°è ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV, §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ E½zÀÄ, C°èAiÉÄà §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ EzÀÝ CAUÀrUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, ¸ÀzÀgÀ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) £ÁUÀAiÀÄå vÀA¢ ±ÀgÀtAiÀÄå, »gÉêÀÄoÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀÄ, ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ 2) PÉÆmÉæñÀ vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀ±Àð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, PÀÆqÀ¯Éà zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ, CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 425-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.