Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 24, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 24-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-11-2008

DPÀæªÀÄPÀÆl UÀÄA¦¤AzÀ zÀA¥Àw ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ eÁw ¤AzÀ£ÉUÉÊzÀÄ ºÀ¯Éè 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 219/08 PÀ®A: 143,147,148,341,342,504, 323,324,307,506 eÉÆvÉ 149      L¦¹      ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. CmÁæ¹n DPïÖ 1989. 

¢£ÁAPÀ 23/11/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw  J¸ï.¹. ®A¨Át G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¢Ã°¥À gÁoÉÆÃqÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ DqÀÄ PÀÄjUÀ½UÉ vÀ¥Àà®Ä vÀgÀ®Ä ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆÃV VqÀzÀ ªÉÄÃ¯É Kj vÀ¥ÀணÀÄß PÀrzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁPÀĪÁUÀ CzÉà VqÀzÀ PɼÀV¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ²ªÁf vÀAzÉ ªÉAPÀl FvÀ£À ºÉAqÀw ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÁf ºÉAqÀw ªÉÄʪÉÄÃ¯É vÀ¥Àà®Ä ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¢Ã°¥À¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ¢Ã°Ã¥À£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÁªÀĤUÉ w½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CzÉà ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) ²ªÁf vÀAzÉ ªÉAPÀl 2) ¸ÀAvÀvÀÄPÁgÁªÀÄ 3) ²ªÁf  vÀAzÉ d¼À¥Àw 4) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉAPÀl £Á®ÄÌ d£À DgÉÆævÀgÀÄ gÁªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ ²ªÁf £À£Àß ºÉAqÀwUÉ KPÉ ¨ÉÊ¢¢Ý JAzÀÄ PÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ , fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÉøÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ  ¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw dªÀiÁä¨Á¬Ä, ªÀÄUÀ ¦AmÁå ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã°¥À F £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è £Á®ÄÌ  DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ PÉøÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ £ÀqÉ¢¢Ýj CAzÀÄzÉÝ, ²ªÁf vÀAzÉ ªÉAPÀl ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉAPÀl EªÀj§âgÀÆ gÁªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¢Ã°¥À gÁoÉÆÃqÀ EvÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É MAiÀÄÄÝ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß »AzÀPÉÌ ªÀiÁr ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ gÁªÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ ¦AmÁå dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ EªÀjUÀÆ PÀÆqÀ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ  PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉU ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 

vÀ¤SÉUÉ vÉgÀ½zÀ ¥ÉưøÀgÀ ªÉÄïÉAiÉÄà DPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ ºÀ¯Éè  ºÁUÀÄ ¸ÀgÀPÁj ªÁºÀ£À dRA

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/08 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 353, 332, 333, 506 eÉÆvÉ 149  L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 ¦.¦.r DPÀÖ 1984 :-

    

²æà PÀ¦Ã®zÉêÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ 0850 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà gÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:¥ÀgÀvÁ¥sÀÄgÀ vÁAqÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýÃPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 219/08 PÀ®A 143,147,148,341,342,504,323,,324,506 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1) (10) J¸ï.¹. /J¸À.n. CmÁæ¹n DPÀÖ 1989 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉn ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀ¦Ã¯ïzÉêÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï fÃ¥À ¸ÀASÉå PÉ.J- 10,f-77 £ÉÃzÀgÀ°è ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 713 ²gÉƪÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 1574 ¸ÀvÁåªÁ£À  PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ 0950 UÀAlUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ C°è EzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢Ã°¥À gÁoÉÆÃqÀ , ¦AmÁå gÁoÉÆÃqÀ EªÀjUÉ «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ MªÉÄäÃ¯É ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf vÀAzÉ ªÉAPÀl , ¸ÀAvÀ vÀÄPÀgÁªÀÄ  3) ¹ªÁf vÀAzÉ d¼À¥Àw 4) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉAPÀl ºÁUÀÆ E£ÀÆß 60 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt zÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀ UÀÄA¥ÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr ²ªÁf vÀAzÉ ªÉAPÀl£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀ JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ZÀªÀÄð PÉA¥ÀÄ §tÚªÁVzÉ. CzÉ jÃw ºÉZï.¹, 713 ²gÉƪÀÄtÂgÀªÀjUÉ ¸ÀAvÀ vÀÄPÀgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¸À° JqÀ¨sÁUÀPÉÌ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¦¹ 1574 ¸ÀvÁåªÁ£À EªÀjUÉ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉAPÀl EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ PÀj PÀ°è¤AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É , ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ²ªÁf vÀAzÉ d¼À¥Àw ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ  PÀ°è¤AzÀ ¥ÉưøÀ fæ£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊqÀ UÁè¹UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊ£ÉÃl ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ dRA UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr PÀÈvÀåzÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀzÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ fêÀzÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼ÀzÀ dUÀ¼À ¥Éưøï oÁuÉUÉ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 410/08 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ 23/11/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀÄgÀÆgÀ ªÀAiÀÄ-42 ªÀµÀð G-ªÁå¥ÁgÀ eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á- UÁzÁ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥À¹ð ºÁPÀÄwÛzÀÝjAzÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÁAvÀ a¢æ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£ÀªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀ¼ÀĩüÀÄwÛzÀÄÝ CzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÉ ¸ÀébÀÒUÉƽøÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 22/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 900 UÀAmÉUÉ ¥À¹ð ºÁPÀĪÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¢zÀÝjAzÀ gÁwævÀqÀªÁzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÁUÀÆ ZÀAzÀæPÁAvÀa¢æ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀébÀUÉƽ¹gÀĪÀ¢®è  ¢£ÁAPÀ: 23/11/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉAiÀiÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ©zÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CµÀØgÀ°è ZÀAzÀæPÁAvÀ a¢æ gÀªÀgÀ ºÀAqÀwAiÀiÁzÀ PÉÆêÀįÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉ ±ÁAvÀªÀÄä EªÀ½UÉ KPÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀÄwÛ¢Ý gÁwæ KPÉ ¸ÀéZÀÒUÉÆýù®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ dUÀ¼ÀzÀ ±À§ÝPÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ §AzÀÄ PÉÆêÀįÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ F jÃw JSÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ CAvÁ PÉüÀĪÀµÀÖgÀ°è CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ a¢æ EªÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨ÁåqÀ ¨ÁåqÀ CAvÁ ºÉüÀ®Ä ¤AiÀiÁgÉÆà CAvÁ ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæªÀiÁªÁV vÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

 

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ §AUÁgÀ, zÀªÀ¸À zÁtå ¸ÉÃj 10,275=00 gÀÆ ªÀiË®åzÀ ªÀiÁ®Ä PÀ¼ÀªÀÅ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ. 181/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 23/11/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÉÆÃAr¨Á qÉÆÃAUÀgÉ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð G; PÀÆ° PÉ®¸À, eÁw J¸ï.¹. ¸Á; ¨É¼ÀPÀÄt [©] EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ §gɹzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20,21/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ QéAl¯ï ºÉÊ©æÃqï eÉÆüÀ, 50 PÉ.f.AiÀĵÀÄÖ CQÌ, 25 PÉ.f. vÉÆUÀgÉ ¨ÉüÉ, 5 PÉ.f. PÀqÀ¯É ¨ÉüÉ, MAzÀÄ eÉÆvÉ 7 UÁæA. §AUÁgÀzÀ gÀhĪÀÄPÁ »ÃUÉ MlÄÖ C;Q; 10,275=00 gÀÆ.  AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ  ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

PÉãÀ¯ï ¤ÃjUÉ ©zÀÄÝ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡  :- 

¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.r. ªÀĺɧƧ vÀAzÉ JA.r ¨sÀzÉÆæâݣÀ 35 ªÀµÀð G. mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á/ vÀ¯Á§ PÀmÁÖ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄÈvÀ JA.r f¯Á¤ vÀAzÉ JA.r ¨sÀzÉÆæâݣÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð G. PÀÄPÀÌgï PÉ®¸À ¸Á/ vÀ¯Á§ PÀmÁÖ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/11/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ªÀ°ªÀiÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤«ÄvÀå ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ CqÁØqÀÄvÁÛ ºÀdgÀvÀ C° EvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀrPÉ DzÀÝjAzÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉ£Á®UÉ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PÉ£À® ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ¤Ãj£À°è ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 24/11/2008 gÀAzÀÄ vÉðgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

zÉù ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ®Ä ¸À»ÃvÀ §AzsÀ£À 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 24/11/08 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¨sÁ°Ì ²ªÁf ZËPÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ dUÀzÉë eÁzÀªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ dUÀzÉë UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±ï eÁzsÀªÀ 30 ªÀµÀð eÁw ®A¨Át ¸Á/ ²ªÁf ZËPï ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ MAzÀÄ UÉÆÃt aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¼À §½AiÀÄ°è£À aî vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ¸ÀAvÁæ zÉò zÁgÀÄ 180 JA.J®. G¼Àî 26 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 780/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ zÉò zÁgÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

Raichur District Reported Crimes

: «£Á:PÁgÀt QgÀÄPÀļÀ, ¥Àw & ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀȺÀt zÀÆgÀÄ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀĹÌvÁAqÁ ¤ªÁ¹, ®PÀÌ¥Àà vÀAzÉ zsÀ£À¹AUï ®ªÀiÁt EªÀ£ÀÄ FZÀ£Á¼À vÁAqÁzÀ 25 ªÀµÀðzÀ AiÀÄÄwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ:08.11.2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥Àw, CvÉÛ-ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀwAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À ¥Àwß 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj, ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è ¤Ã£ÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV®è. CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ: 23.11.2008 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀĹÌoÁuÉUÀÄ£Éß ¸ÀÀA.152/2008 PÀ®A:498(J), 323,504,506 ¸À»vÀ 149 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¸Á̦ðAiÉÆà PÁjUÉ DmÉÆà rQÌ, JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRA :

¢£ÁAPÀ:23.11.2008 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C£Àégï vÀAzÉ £ÀfÃgï 23 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï zÀAqï EªÀ£ÀÄ DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà PÀȵÀÚ ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÉÄÃ¯É JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ¸Á̦ðAiÉÆà PÁjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgÀÄ & DmÉÆà JgÀqÀĪÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRA UÉÆArgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ£ÀßUËqÀ UÀÄqÉç®ÆègÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ C.¸ÀA101/2008 PÀ®A 279 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl, 8 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 3050/- d¦Û :

²æà ªÀĺÀäzï ¹gÁeï ¦J¸ïL £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d»ÃgÁ¨Ázï §qÁªÀuÉAiÀÄ vÁAiÀĪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1)DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ UÉÆÃPÀgÀ¥Àà d»ÃgÁ¨Ázï, 2) CPÀâgï¥ÁµÁ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀÄ¥ÁµÁ, 3) ªÀĺÀäzïSÁeÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï d¯Á¯ï, 4) eÁQÃgÀºÀĸÉãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀĺÀäzï¸Á§ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ, 5) ¸ÉÊAiÀÄzïU˸ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀĺÀ§Æ¨ï, 6) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ dA§tÚ, 7)ªÀĺÀ§Æ¨ï¥ÁµÁ vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå, 8)£ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà £Á®égÀÆ ¸Á: frvÉÆÃl gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 9) ¸À°ÃªÀiï¥ÁµÁ vÀAzÉ JA.r.ºÀĸÉãï wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 1020=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 9 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀÀA.118/2008 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, £Á®égÀ §AzsÀ£À : 60 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü d¦Û :

²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦J¸ï¦àqÀ¥À£ÀÆgÀÄoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.11.2008 gÀAzÀÄ 1620 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÁtzsÁ¼ÀUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀªÁV JgÀqÀÄ PÀqÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj AiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ zÉÆqÀØ©üêÀÄAiÀÄå, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ vÀÄA§®¥À°è £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ UÉÆù§lè wªÀÄäAiÀÄå, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ UÁA¢ü vÀAzÉ UÉÆù§lè wªÀÄäAiÀÄå £Á®égÀÄ ¸Á: UÁtzsÁ¼À EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, MlÄÖ 60 °Ãlgï¸ÉÃA¢ü d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è C.¸ÀÀA.123/2008 PÀ®A: 273, 284, ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. ¸À»vÀ 32, 34 C¨ÁÌjPÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ:CPÀæªÀÄ PÀÄj ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¯Áj d¦Û : ¢£ÁAPÀ 23-11-08 gÀAzÀÄ ¹.¦.,L UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀÄ ºÉ滃 ¥ÉmÉÆæðAUÀzÀ°èègÀĪÁUÀ UÀÄAd£ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVj PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ PÉ.J 33- 5320 ªÁºÀ£À ¥Àj²°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ½®èzÉ 45 DqÀÄ & PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ . ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À ¸ÁUÁtÂPÉ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ CfêÀiï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄzï ºÀĸÉä ¸Á|| ¥ÀÄl¥ÁPï EvÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A 41(r),102 ¹.Dgï.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 11(1) r.E J¤ªÀįï PÀÆæAiÀiÁ°n JPïÖ 1960 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉà PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:
ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 23/11/2008 gÀAzÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ ²æÃ.±À²PÁAvÀ ¦.¹ 1293 ªÀÄvÀÄÛ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ ¦ 931 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ oÁuÉ ªÁå¥ÀÛAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl, ZÀ¥Àà® §eÁgÀ, «Ä®£ï ZËPÀ, UÁfÃ¥ÀÆgÀ, J¸ï.n.©.n PÁæ¸ï, dUÀvï ¸ÀPÀð¯ï, ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¹n §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÀ §gÀĪÀ §¸ÀÄìUÀ¼À°è ºÀvÀÄÛªÀzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E½AiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1.ªÀĺÀäzÀ ¸À°ÃA vÀAzÉ dªÀÄ£À ªÀiÁ¸ÀÖgï, ªÉÆ«Ä£À, ¸Á|| zÀĸÀgÁ ¤eÁªÀÄ¥ÀÆgÀ, PÀ¸Á¬ÄªÁqÁ gÀºÀªÀiÁ£À QgÀuÁ ¸ÉÆÖÃgï ºÀwÛgÀ ©ªÀAr (ªÀĺÁgÁµÀÖç) 2.ªÀĺÀäzÀ C¯ÁÛ¥sÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀºÀÄ¥sÀ ±ÉÃR, ¸Á|| zÀĸÀgÁ ¤eÁªÀÄ¥ÀÆgÀ, PÀ¸Á¬ÄªÁqÁ TfgÁ gÉÆÃqÀ, ©ªÀAr (ªÀĺÁgÁµÀÖç) JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁUÉAiÉÄ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¥ÉÆðøï oÁuÉUÉÉ PÀgÉvÀAzÀÄ oÁuÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ°è vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ oÁuÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ £ÁåAiÀiÁðAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:
dÆeÁl zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt
:¢£ÁAPÀ:23/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dUÀvï §qÁªÀuÉAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàmïJ¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀªÁzÀ ªÀvÀðªÀiÁ£À §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ£Àå ¦.L. §æºÀä¥ÀÆgÀªÀgÀ ²æÃ.JªÀiï.©üêÀÄgÁAiÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À°è ²æÃ.«ÃgÀtÚ PÀÄA¨Ágï ¦.J¸ï.L. (PÁ&¸ÀÄ)gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ 1.gÁd±ÉÃRgÀ ¦.¹.431, 2.ªÀĺÁAvÉñÀ ¦.¹.1326, 3.gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¦.¹.16, 4.ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¦.¹.1040, 5.«µÀÄÚªÀzsÀð£ï ¦.¹.37 gÀªÀgÉÆA¢UÉ dUÀvï §qÁªÀuÉAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÁ½ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 7 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ªÀUÉÊgÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1)²ªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¨sÁ¹Î, 2)ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ©gÁzÁgï, 3)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà PÉÆÃgÀªÁgï, 4)¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀ¼À¸À¥ÀàUÉÆüï, 5)±ÀgÀtÄ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Àà SÁåªÀiÁ, 6)FgÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Àà a£ÀªÀĽî, 7)ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ §eÁÓ ¸Á|| J®ègÀÄ dUÀvï §qÁªÀuÉ UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.5580/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj 7 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A : 87 PÉ.¦.JPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀiÁzÀVÃgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøïoÁuÉ:
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ :

¢: 22-11-2008 gÀAzÀÄ 7 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå vÀA||¹zÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á||UÀÄgÀĸÀÄtV vÁ||±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ AiÀiÁzÀVÃgÀ-ºÉÊzÀgÁ¨ÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÉÊ¸ï «Ä°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-32 J-6060 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®Ì÷ëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¢éà ZÀPÀæ ¸ÀªÁgÀ ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¹zÀÝ°AvÀAiÀÄå£ÀªÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ²æà ¦.gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀA||eÉÊgÁªÀÄ ±ÉnÖ ¸Á||AiÀiÁzÀVgÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ AiÀiÁUÀ¢ÃgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/08 PÀ®A. 279, 337 304(J) & 187 L.JA.«. CåPÀÖ:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà £ÀA¢ºÁ¼À 42 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á// E®PÀ¯ï C¯ÁªÀÄÄàgï ¥ÉÃmÉ E®PÀ®//ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ. ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÀÈPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÇzÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀÅ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ( C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹) ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ ºÉÆVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢üUÉ ¸ÁzsÁ vÉÃgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ±ÉÃRgÀ¥Àà £ÀA¢ºÁ¼À ¸Á// C¯ÁªÀÄÄàgÀ¥ÉÃmÉ E®PÀ¯ï EvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀiÁA¸À RAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 253/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ PÁ²ÃAC° vÀAzÉ £ÀÆgÀªÀĺÀäzï §½UÁgÀ, ªÀ: 45ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¹.JA.¹. AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ PÉ®¸À ¸Á: ²æñÉÊ®£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ wêÀæUÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ªÀi˯ÁºÀĸÉãï EªÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV ºÀħâ½îUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀi˯ÁºÀĸÉÃ£ï ªÀ: 9 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå SÁ¢æAiÀiÁ ªÉðØAUï ±Á¥ïUÉ J£ï.ºÉZï-63 ªÉÄÃ¯É SÁ¢æAiÀiÁ ªÉðØAUï ±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ 4-45 ¦JAPÉÌ ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀÄtÂPÉÃj, ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉJ-37 PÉ-6971 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á:PÁ¸À£ÀPÀAr EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-37 PÉ-6971 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÉ £Àqɹ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ vÁ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ wêÀæUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C®èzÉÃ, ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 22/11/2008 gÀAzÀÄ 19-15 UÀAmɬÄAzÀ 22-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃmÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà zÀÄUÀð¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚAiÀÄå ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð G: J¯ï.L.¹. KeÉAmï ¸Á: 1£Éà ªÉÄÃ£ï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃmÉ ¹¢ÝPÉÃj gÀ¸ÉÛ
UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð MqÉzÀÄ PÉÆAr QwÛ C°èAzÀ ¨Éqï gÀÆAUÉ ºÁQzÀ Qð MqÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 80,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà r.ªÉAPÉÆç, ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.295/08 PÀ®A. 110 (E)&(f) ¹.CgÀ.¦¹.

CgÉÆæ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ 32 ªÀµÀð eÁ// £ÁAiÀÄPÀ ¸Á//C£ÀPÀÄAn vÁ// f// PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ §¸Áì÷ÖAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ & ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÄÝ »ÃUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÁvÀ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 271/08, 272/08 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÀ½îUÀ¼À ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ltPÀ£À® ºÀnÖ a®ªÁqÀV PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄUÀ¼À PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ «ZÁj¸À®Ä F JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ PÀ®PÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 130 PÉëÃvÀæ 8 JPÀgÉ ºÁUÀÆ ¸ÀªÉð £ÀA. 137 PÉëÃvÀæ 2 JPÀgÉ d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ ªÉʵÀªÀÄå EzÀÄÝ, ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzÀªÁV F ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À K¥ÀðnÖgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ d«Ää£À F ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁ°ÃPÀvÀé ºÉÆA¢zÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀå ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÁQë C.£ÀA. 1 jAzÀ 4 £ÉÃzÀݪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj D¹ÛAiÀÄ°è ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄUÀÆ ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÁzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ JgÀqÀÆ ¥ÁnðUÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÉµÀªÀÄå ¨É¼É¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F jÃw ¸ÀzÀgÀ ªÉÄîÌAqÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 130 ºÁUÀÆ 137 gÀ ªÀiÁ°ÃPÀvÀéPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ªÉÄîÌAqÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¢£Éà ¢£Éà ªÉʵÀªÀÄå ¢éUÀÄtUÉƼÀÄîvÁÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ PÀÆqÁ EzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¥ÀæwªÁ¢ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzsÁgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀëtzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁl, §qÉzÁl ªÀiÁr ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁUÀÆ D¹Û-¥Á¹ÛUÉ C¥ÁgÀ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 2 ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É 2 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.