Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, January 23, 2012

Raichur District Reported Crimes


²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ J.¦.¹ £ÀA: 89 r.J.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

¢£ÁAPÀ:18.01.2012 jAzÀ 3 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqÉzÀ gÁdåªÀÄlÖzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁ¶ðPÀ QæÃqÁ PÀÆlzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥Éưøï QæÃqÁ ¥ÀlÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ GvÀÛªÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj QæÃqÁ PÀÆlzÀ°è ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉAiÀÄ ¥Éưøï PÁ£ïì mÉç¯ï £ÀA: 89 ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ gÀªÀgÀÄ 110 «Äà CqÀvÀqÉ NlzÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 400 «Äà CqÉvÀqÉ NlzÀ°è ¢éwÃAiÀÄ ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèUÉ QÃwð vÀA¢zÀÄÝ ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢ÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÁÝgÉ.
²æà ªÀÄĤ¸Áé«Ä (¹¦¹ -59) vÀAzÉ £À®è¥Àà ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆðøï oÁuÉ.¦.¹. 342, ºÁUÀÆ AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ
¢£ÁAPÀ 23-01-2012 gÀAzÀÄ 00-30J.JA.PÉÌ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï£À PÀ¦® ¨Ágï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ£Éé PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄĤ¸Áé«Ä (¹¦¹ -59) gÀªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ PÁgÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄĤ¸Áé«Ä (¹¦¹ -59) gÀªÀgÀ ¥ÁzÀPÉÌ UÁAiÀÄ, §®ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢
PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA:
20/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ 187 L JA « DåPïÖ
£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ
¢£ÁAPÀ 21/01/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 21.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉÉ »ÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀÄB 40 ªÀµÀð MB ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸ÁB »ÃgÁ FvÀ£ÀÄ CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà 25 ªÀµÀð eÁw ºÀqÀ¥ÀzÀ , PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á: »ÃgÁ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß GzÉÝò¹ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ , ªÉÆzÀ®Ä MzÁgÁrzÀÝPÉÌ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÉãÀ¯Éà CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ »rzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ¤ÃªÀÅ UÀAqÀ-ºÉAqÀw ºÉÆgÀUÉ §AzÀgÉ §rUɬÄAzÀ §qÉzÀÄ PÉÆ®ÄèvÉÛÃ£É ¤£Àß ºÉAqÀw ¹QÌzÀgÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖÀ ¦üAiÀÄð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA10/2012 PÀ®AB 323..341. 504. 506.509. L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 22-01-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà ¸Á ªÀÄ¹Ì J£ÀÄߪÀ ªÉÃQÛAiÀÄÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ¹Ì ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÁæ¹£À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è AiÀiÁgÀzÉÆà ©PÀëÄPÀ£À ±ÀªÀ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯É ¸ÀܼÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr C°èAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV FUÉÎ 5-6 ¢£ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ ªÀÄÈvÀ ªÉÃQÛAiÀÄÄ E°èAiÉÄ ©PÉë ¨ÉÃqÀÄvÁÛ ¸ÀÄvÁÛqÀÄwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛgÀĪÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ EAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉåÃQÛAiÀÄÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ FvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄvÀÄÛ FvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛö ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀÅ gÉÆÃUÀ¢AzÀ PÀȵÀUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà ºÉÆmÉïï 42 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á ªÀÄ¹Ì EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï 03/12 PÀ®A 174 ¹,Dgï,¦,¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀtªÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzɺÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀjd£À gÀªÀgÀÄ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ZÀAzÀæ§AqÀ UÁæªÀÄzÀ dAUÉè¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÉÆëAzÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀ¸Àð¢AzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ ZÀAzÀæ§AqÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ E°èAiÉÄÃEgÀÄvÁÛ¼É CªÀ½UÉPÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzɺÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀjd£À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.01.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ dAUÉè¥Àà ºÁUÀÆ E§âgÀÆ PÀÆr AiÀiÁåPÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÁD JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ vÀqÉzÀĤ°è¹ ¤£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀ½¹PÉÆqÀĪÀÅ¢®è¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr PÀ°è¤AzÀ, PÉÊUÀ½AzÀºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2012 gÀAzÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA: 5/2012 PÀ®A: 341,324,323,504,¸À»vÀ 34 L.¦.¹.¥ÀæPÁg À¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2012 gÀAzÀÄ 102 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉÆìģï vÀAzÉ C¯Áè§AzÉøÁ§ ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀoÁtªÁr-UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ £ÀÆgïªÉĺÀ¢ vÀAzÉ R°Ã¯ï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð, G: ¥ÉÃAlgï ¸Á: ¥ÀoÁtªÁr - UÀAUÁªÀw E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀÆgïªÉĺÀ¢AiÀÄ §eÁeï ¥À®ìgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: PÉ.J-17/ E.¹-1789 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÀÄä d«ÄãÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ zÉêÀWÁmïUÉ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. £ÀÆgïªÉĺÀ¢ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. ¸ÀAeÉ 5:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀWÁmï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è £ÀÆgïªÉĺÀ¢ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, CzÉà jÃwAiÀiÁV £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ zÉêÀWÁmï PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ JzÀÄgÀħzÀÄgÁV eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀzÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ £ÀÆgïªÉĺÀ¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ, §®UÀtÂÚUÉ, §®UÀqÉ, ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. DvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r. qÁ£À PÀA¥À¤ EzÀÄÝ, £ÀA§gï: PÉ.J-03/ E.r-2908 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁgÀzÉÆà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2012 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-01-2012,gÀAzÀÄ 00-30 J.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀPÉÃj, ªÀ:20, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, G:«zsÁåyð. ¸Á:CgÀPÉÃj. vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-01-2012 gÀAzÀÄ 7-00 ¦JAPÉÌ CgÀPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÄÃ£ï §eÁgÀzÀ°è ®PÀëöät PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ CgÀPÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°èAiÀÄ »gÉÃC¼ÀîzÀ°ègÀĪÀ G¸ÀÄPÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgïzÀ°è ºÉÃj ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1. AiÀÄ®è¥Àà dĪÀÄä£ÀߪÀgÀ 2. ±ÀgÀtªÀÄä dĪÀÄä£ÀߪÀgÀ 3. PÉñÀªÀ dĪÀÄä£ÀߪÀgÀ 4. ªÀÄÄvÀÛ¥Àà dĪÀÄä£ÀߪÀgÀ 5. UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ºÀAa£Á¼À 6. ªÀÄ®ègÉqÉØ¥Àà EªÀjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ºÉÃgÀĪÀ ºÀtzÀ°è £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä vÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄäzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ aÃn ºÀj¸ÀĪÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀÛgÁV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀªÀiÁdzÀªÀjUÉ K£À¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄäzÀÄ HgÀ°è eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ, gÀ²Ã¢ ºÀt ºÀj¸À¢zÀÝgÉ ¤ªÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛj ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼É, QüÀÄ d£ÀgÁV £ÀªÀÄUÉ vÀVÎ-§VÎ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä d£ÁAUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À d£ÁAUÀzÀ d£ÀjUÉ ºÉÆr, §r, ªÀiÁr, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄ:R¥ÁvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಶಕೀಲ ತಂದೆ ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯಾ ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ 109 ಮಜಿದ-ಎ-ಹುದಾ ಹತ್ತಿರ ರೇಹಮತನಗರ ಹಳೇ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿ: 21.01.12 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮನೀಷ ಬೇಕರಿ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ಬಜಾಜ ಪಲ್ಸರ ನಂ ಕೆಎ 32 ಡಬ್ಲೂ 9520 ಅಕಿ 25000/- ರೂ ನೇದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜಿರೆಕ್ಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾಹನ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 06/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. .

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:

ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 22/01/2012 ರಂದು ಆಲೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದಾರ ಬಹಾರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್ ದೊಡಮನಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಿಪಿಸಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿಪಿಸಿ, ಮತ್ತು, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 6 ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ, ಶಿವಪುತ್ರ ತಂದೆ ಸೈಬಣ್ಣಾ ಮದರಿ, ಸೈಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಚಿತಲಿ, ಶಿಪುತ್ರ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಮತ್ತು ರಹೇಮಾನ ಸಾಬ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ವಾಡಿ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಆಲೂರ ( ಬಿ ) ಗ್ರಾಮ ಇವರನ್ನು ಚೆಕ ಮಾಡಲಾಗಿ ಸದರಿಯವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ ಒಟ್ಟು 1250/- ಮತ್ತು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 4/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಅನಂತರಾಮ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಪೇಂಟರ ವ:30 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕಬ್ಬಲಿಗೇರ ಉ: ಕೆ.ಎಸ್.ಅರ್. ಟಿ.ಸಿ.ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕ ಡಿ. ನಂ. 1188 ಹುಮನಾಬಾದ ಡಿಪೋ ಸಾ: ಚಿನ್ನಕೇರಾ ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 22-01-12 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು, ನನ್ನ ಬಸ್ಸ ನಂಬರ ಕೆಎ 38 ಎಫ 686 ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೆಳಗಿನ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ-ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದ ಸರ್ಕಲ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಸೇಡಂ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂಬರ ಎಪಿ 22 ವಾಯ್ 3132 ಚಾಲಕ ನರಸಿಂಹ ಇತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದವನೇ ನಾನು ಕುಳಿತ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದನು. ಹಾಗೇ ಲಾರಿ ರಿಂಗ ರೋಡಿಗೆ ಲೈಟಿನ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 18/2012 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 22/1/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೈಯ್ಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೈಯದಮಿಯ್ಯ ಜಾಗೀರದಾರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಾರಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿ ದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ಆನಂದರಾವ ಎಸ್‌ ಎನ್‌ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆರವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ @ ಶಿವು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೆಕನಾಳ ಸಾ: ಶೇಖರೋಜಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 9 ಜನರು ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 7400/- ರೂ ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು, 10 ಮೋಬೈಲಗಳು, 9 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 2,37,400/- ರೂ ಗಳು ವಸಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 19/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಗೌಡಪ್ಪಗೌಡ ಸಾ: ಅವರಾದ(ಬಿ) ತಾ: ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನಗೆ ಶರಣಪ್ಪ @ ಶರಣು ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಬೇಲೂರ ಸಾ: ಅವರಾದ(ಬಿ) ತಾ; ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇನತು ನನಗೆ ಈ ಮೊದಲು ಹೊಟೇಲ ಬಾಕಿ ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದು, ಅದೆ ವೈಷ್ಯಮ್ಯದಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 22/1/12 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈರಣ್ಣ ಡೋಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವ್ಯಾಚ್ಛ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 20/2012 ಕಲಂ 341, 323, 324, 504 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.