Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 1, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01/08/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 17/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ mÉÆÃuÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: CvÀ¯Á¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ mÉÆÃuÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: K¯ÉÖçÃPÀ¯ï PÉ®¸À EvÀ£ÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ dªÀÄRAqÉ gÀªÀgÀ EAqÀ¹ÖçAiÀįï KjAiÀiÁzÀ°è ºÀƸÀzÁV ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÀlÖqÀPÉÌ «zÀÄåvï ¸ÀA§AzsÀ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV ¸À«Ä¥ÀzÀ°è ºÁzÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀgÉAl PÀA§zÀ vÀAwÛ DPÀ¹äPÀªÁV vÀUÀÄ° PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 309 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-7-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀPÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ £ÀqÀ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: RgÀ¸ÀUÀÄwÛ (J.¦.) EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ £ÀqÀ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: RgÀ¸ÀUÀÄwÛ, vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ (J.¦.) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ²Ã®zÀ ±ÀAPÉ ªÀiÁr CªÀ½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É a¢æ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛ¼É »ÃVgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ RgÀ¸ÀUÀÄwÛ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÉÆuÁ £Àr CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä §gÀ° «ZÁgÀ ªÀiÁr £Á¼É ºÉÆÃUÉÆuÁ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ §gÀ¢zÀÝgÉ £Á£ÀÄ ZÁPÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý vÀ£Àß QøÉAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ ºÉÆÃmÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÁä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 457, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30, 31/07/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É, PÀ£ÀßqÀ GzÀÄð, ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É PÀlÖqÀUÀ¼À°è EgÀĪÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ºÁUÀÆ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄUÀ¼À°è EzÀÝ UÉÆÃzÀgÉÃd C®ªÉÄgÁUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°è EzÀÝ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ, PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ ©¸Ár ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ²æêÀÄAUÀ¯É G: ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A 498[J], 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzsÀ £ÁfÃAiÀiÁ©Ã UÀAqÀ ºÀQêÀÄ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÁeÉÆüÀUÁ EPÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ DgÉÆæ UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀQêÀÄ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á¸Á§ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀi˯Á£Á¸Á§ vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ¸Á§ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, CvÉÛ °AiÀiÁRvÀ©Ã UÀAqÀ ªÀi˯Á£Á¸Á§ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¸ÀvÁÛgÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á¸Á§ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ §®UÁ°¤AzÀ ¨É£Àß°è MzÀÄÝ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 225/2010 PÀ®A 279, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĪÀÄvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §½gÁªÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: d®¹AV UÁæªÀÄ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆî¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß JªÉÄä ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉPÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-32/J-1902 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ JªÉÄäUÉ rQÌ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄÄ gÉÆÃr£À §®UÀqÉUÉ FgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ºÉÆîzÀ vÀVΣÀ°è ¥À°ÖªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ JªÉÄäAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ, JªÉÄäAiÀÄÄ C.Q-5000/- gÀÆ zÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ C¸ÉÛgÁ @ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, ¸Á: EqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ mÉA¥ÉÆà £ÀA PÉJ-32/J-58 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr mÉA¥ÉÆà WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ DgÉÆæ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÉÆAlzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ zsÀ£ÀÆßgÉ ¸Á: ¤Ã®A£À½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-04/E PÀÆå-325 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ «zÁå¸ÁUÀgÀ ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉƦvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 31-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÀ£À¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PË¯É ¸Á: eÉÆÃd£Á EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄʸÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ gÀwPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á: fÃUÁð (PÉ) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ ªÉÄÊAiÀÄĸÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ £À£Àß eÁUÉAiÀÄ°è JvÀÄÛ ªÉÄÊAiÀÄĸÀÄwÛzÉÝ£É AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¨sÀPÁ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2010 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/7/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: OgÁzÀ (J¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw 45 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: OgÁzÀ (J¸ï) EªÀgÉ®ègÀÆ ¤£ÉÃPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwgÀÄ« CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ vÉÃdªÀÄä ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©Ãr¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄ¯É §®UÀqÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ §®§ÄdzÀ PɼÀUÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
.

RAICHUR DISTRICT PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

    °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/10 PÀ®A 376, 420 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ ¸Á: C®¨sÁ«vÁAqÀ vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀ¥Àr¸À®Ä ¹¦¹ 588 zÁ¹ªÀÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 703 ZÀ£ÀߥÀà gÀªÀgÀ£ÀÄß ¨ÉAUÁªÀ®Ä PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĸÀ¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ : 29.07.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.45 UÀAmÉUÉ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ F E§âgÀ ¥ÉưøÀgÀ PÀvÀðªÀå¯ÉÆÃ¥À ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£ÀPÉÌ EªÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 01.08.2010 gÀAzÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ CªÀiÁ£ÀvÀÄÛUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÁ®¨Á« vÁAqÁ ¤ªÁ¹, ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ 19 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ CzÉà vÁAqÁ ¤ªÁ¹, »ÃgÁ¯Á¯ï vÀAzÉ oÁPÉæ¥Àà EªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤvÁ½UÉ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:29.07.2010 gÀAzÀÄ ²æÃPÁAvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ D PÁ®PÉÌ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ oÁPÉæ¥Àà ¥ÀÆeÁj, »ÃgÁ¯Á¯ï vÀAzÉ oÁPÉæ¥Àà, ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ oÁPÉæ¥Àà, PÉÆ¥ÉæñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà, PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ oÁPÉæ¥Àà, gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ oÁPÀæ¥Àà, ±ÀAPÀæ¥Àà, ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ oÁPÉæ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:ºÁ®¨Á«vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ ¸Á:PÁ¼Á¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÉÄÃWÀ¥Àà ¸Á:dAVgÁA¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÄÝ, £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ ªÀiÁrzÁÝ£É EªÀ£À£ÀÄß EªÀ£À£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅ¢®è ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ «oÀ¯ï vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ¸Á:ºÁ®¨Á« vÁAqÁ EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è PÀÆUÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:31.07.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ LzÀ£Á¼ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è «zsÀÄåvï vÀAw ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÀ£À ªÀÄÈvÀzÉúÀ zÉÆgÉwzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ Q« ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚ£À°è gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æÃPÁAvÀ vÀªÀÄä ºÀÄqÀÄVUÉ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr LzÀ£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è J¸É¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ «oÀ¯ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:31.07.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqï, GªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¤Ã®¥Àà, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà & ¸ÀUÀgÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ®¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:UÉÆãÀªÁmÁèvÁAqÁ EªÀgÀÄ CzÉ vÁAqÁ ¤ªÁ¹, CªÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ UÀ¼É ¨ÁrUÉ ºÀt PÉÆnÖ®èªÉAzÀÄ CªÀ£À ªÀģɺÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀzÀÝjAzÀ CªÀ£À ¥Àwß ±ÁgÀĨÁ¬Ä 20 ªÀµÀð EªÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, UÀÄ¢Ý & MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹, ªÉÄʪÉÄÃ¯É «µÀ ºÁQzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯É CªÀ¼À£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¢üÃgÀ¥Àà ¸Á:PÁ¼Á¥ÀÆgÀÄvÁAqÁ EªÀgÀÄPÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:11.08.2006 jAzÀ 20.07.2010 gÀªÀgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ zÀqÉøÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ f¯Áè vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæzÀ°è Dgï.¦.gÁªÀÄAiÀÄå f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ §¸ÀªÀAvÀgÉrØ PÀȶ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ zÀqÉøÀÆÎgÀÄ EgÀªÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ªÀÄ»¼Á ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (gÉÊvÀ ªÀÄ»¼É dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À, ¸Á:GPÀ̼ÀPÉÃj, §¼Áîj f¯Éè ºÁ:ªÀ: UÀAUÁªÀw ) EªÀjUÉ PÉ£Éß ªÀÄÄnÖ ¸À£Éß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁqïÓUÀ½UÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ ªÀÄ»¼Á ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:31.07.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:30.07.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ©.ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Á:AiÀÄgÀÆæ§AiÀÄå£À ºÀnÖUÁæªÀÄ vÁ:PÀÆrèV EªÀ£ÀÄ mÁmÁ.207 rLE JPïì UÀÆqïìUÁr, ¸ÀASÉå:PÉJ.35, 9890 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV, ªÁºÀ£À dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ J¸ï.«.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÁ¸ÀÄzÉÃªï ±ÉnÖ, ¸Á:UÀÄqÀÄPÉÆÃmÉ, vÁ:PÀÆqÀèV, f¯Áè:§¼Áîj EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:31.07.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:31.07.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á:vÀÄUÀή¢¤ß EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,PÀÆå.8570 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ«vÁ¼À-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¥ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, AiÀÄÄ.9834 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà ZÀÄPÀÌ£ÀPÀnÖ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ aPÀ£ÀnÖ, ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á:vÀÄUÀή¢¤ß EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà ZÀÄPÀÌ£ÀPÀnÖ EªÀgÀÄPÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¢£ÁAPÀ:31.07.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä vÀAzÉ ¸ÀtÚ ªÀiÁgÉ¥Àà eÁjUÀnÖ & zÁåªÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚ ªÀiÁgÉ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: PÉÆgÀ«UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÄj ºÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ D±À¥Àà EªÀ½UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀzÀݪÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà ²æÃzsÀgÀ ºÉZï.ªÀiÁ¼ÀUÉÃgï ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:31.07.2010 gÀAzÀÄ 14.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ VÃvÁ ¯ÁqïÓ PÉÆoÀr ¸ÀASÉå:209 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£ÉÊwPÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÝ UËj UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ 38 ªÀµÀð, ¸ÀħæªÀÄtå£ÀUÀgÀ CgÀ¹PÉgÉ, f¯Áè:ºÁ¸À£ï, ¥ÀÆeÁ vÀAzÉ PÀjUËqÀ 26 ªÀµÀð, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ & ¤gÀÄ¥ÁzÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 40 ªÀµÀð, ¸Á:ºÁgÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤gÀÄ¥ÁzÉ¥Àà¤AzÀ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:2000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C£ÉÊwPÀ ZÀlĪÀnPÉUÉ ¸ÀܼÁªÀPÁ±À PÀ°à¹ PÉÆnÖgÀĪÀ ¯ÁqïÓ£À ªÀiÁå£ÉÃdgï °AUÀ£ÀUËqÀ ¢zÀÝV EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:30.07.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĹÌoÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀASÉå:67/2010 PÀ®A:9(©),(¹) ¸ÉÆàÃlPÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ PÁAiÉÄÝ 1884 ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A:337, 338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÝ DgÉÆæ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¸Á:ºÀqÀUÀ° EªÀ£À ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ªÀĹÌ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ UÁåªÀÄ£ï EArAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ±Àqï ºÀwÛgÀ EzÀÝ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï¸Á§ £ÀzÁ¥sï, ¸Á: PÀAzÀUÀ¯ï, vÁ:ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£Éà «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¸Á:ºÀqÀUÀ° CAvÁ £Àn¹, CªÀ£À »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀAa¹, ¸ÀļÀÄîºÉýzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ PÁA¨Éî ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:31.07.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀgÀ« §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï£À°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 7 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á:PÉ.UÀÄqÀ¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:3205/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 12 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ±Á¹Ûç ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¯Á® §ºÀzÀÆÝgÀ ±Á¹Ûç ªÉÆwð ¥ÀPÀÌzÀÝ°è PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä ªÉÄgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr UÉÆ¥Á® @ UÉÆæ vÀAzÉ ºÁd¥Áà zÀ¼ÀªÁ¬ÄAiÀÄgï ¸Á: ºÀjd£À UÀ°è ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 485/-gÀÆ., MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¥É£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 01-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ gÁeÁgÁªÀÄ ºÉZï.¹ 283 r¹L© WÀlPÀ UÀÄ®§UÁð §æºÀä¥ÀÆgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ UÀÄrUÉ ºÉÆÃV zÀ±Àð£À ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÉƨÉÊ¯ï £À£Àß ºÀwÛgÀ EvÀÄÛ. zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ CmÉÆà PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ ¤AwzÀÝgÀÄ. CmÉÆà §gÀ®Ä vÀqÀªÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr §gÀ®Ä vÀqÀªÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉüÀ®Ä £À£Àß ¥ÁåAl£À°è ªÉƨÉÊ¯ï £ÉÆÃqÀ®Ä EgÀ°¯Áè. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ :²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ CA¨Áf ªÀiÁAUÀ ¸Á: ªÀÄzÀUÀÄtQ EªÀgÀÄ ªÀÄ°è£ÁxÀ ¸ÀtÚªÀĤ EªÀgÀ ºÉÆ® ºÀt PÉÆlÄÖ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ D ºÉÆzÀ°èzÀ°èzÀÝ ¨Á«UÉ ©.©.¹. ªÉÆ£ÉƨÁèPï PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ 5 ºÉZï.¦ PÀÆr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 27.07.2010 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ £Á£ÀÄ ºÉÆzÀ® PÉ®¸À ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV ¢£ÁAPÀ 28.7.2010 gÀAzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV ¨Á«UÉ PÀÄr¹zÀ ©©¹ ªÉƣɨÁèPï PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ EgÀ°®è £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®UÀ¼À°è wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¨Á«PÉ PÀÄr¹zÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.