Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 13, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 13/03/2010
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2010 PÀ®A 279,338,304 (J) L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«í DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: ºÁ¯Áè½î UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ: 5 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è DlªÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgÉÆæ J1 ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ vÁeÉÆÃ¢Ý£ï ±ÉÃR lAlA ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 39 / 1932 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÁ¯Áè½î UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß lAlA Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£À ªÉÄð¤AzÀ ºÁ¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É EzÀ£ÀÄß CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀd£ÀgÀÄ £ÉÆrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀ¢AzÀ vÀÆqÉAiÀĪÀgÉUÉ vÀgÀazÀ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ¥sÀPÀ½ ,ºÉÆmÉÖ,§®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀVzÀÄÝ ªÀÄÄV¤AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JqÀPÁ®Ä ªÀÄÆj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ EzÀjAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨ÉúÉÆõÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß D°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¤UÉ aPÀvÉìUÁV OgÁzÀ(©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃj¹zÁUÀ ªÀÄUÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2010 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-03-2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁ UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: AiÀiÁªÀzÀUÉÆ®è ¸Á: gÉÆüÁªÁr vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¥Á¥ÀuÁÚ 2) ¥Á¥ÀuÁÚ AiÀÄ®UÀÄwð ¸Á: gÉÆüÁªÁr vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 11/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAd£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ºÀªÁå¸À ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ C£Àß ¤ÃgÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt MzÁÝr ¢£ÁAPÀ 11/03/2010 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1700 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 12-03-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ zË®¥Áà §¸ï £ÀA PÉ.J-38/ J¥sï-474 OgÁzÀ r¥ÉÆà £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀAUÀn [J.¦] PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ £ÁUÀ£À¥À°è ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §® §¢UÉ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ gÀhÄ¥ÁmÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: fUÁð [©] vÁ: OgÁzÀ [©] EvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 08/03/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ zÉêÀ¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ d¦ð ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁåw: Qæ±Àå£À ¸Á: ElUÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ PÀtÂÚ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ C±ÀÆÖgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆmÉÖUÉ Hl ¤ÃgÀÄ E®èzÉ ©¹°£À°è wgÀÄUÁr C±ÀÆÖgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÀÄ®V gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É DAiÀiÁ vÀ¦à ¸ÀĸÁÛV ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ¢£ÁAPÀ 12-03-2010 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«¯Áè CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà eÉÆÃd¥sÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà d¦ð ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±Àå£À ¸Á: ElUÁ vÁ ºÀĪÀiÁ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýzÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁu.É. AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2010 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/3/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄtåªÀw UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ¥ÀqÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 38ªÀµÀð ¸Á.// ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ vÁ;ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ.EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¹zsÀ¥Áà ¥ÀgÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ : 42 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ «ÃgÀ¥Áà£À PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 0615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ±ÀªÀ vÀAzÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ ºÁªÀÇ PÀrzÀÄ DvÀ¤UÉ OµÀ¢ü ºÁPÀ®Ä ¹.f.¸Áé«Ä ªÀÄoÀPÉÌ vÀgÀĪÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ wÃjPÉÆArgÀÄvÁ£É CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä JqÀUÁ® ¥ÉAqÀjAiÀÄ PɼÀ ¨sÁUÀPÉÌ ºÁªÀÇ PÀrzÀÄ UÁAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 12-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ, 37 ªÀµÀð, Qæ±ÀÑ£À, ºÁgÀÆgÀÄUÉÃj r.¹.¹. ¨ÁåAPÀzÀ°è CmÉAqÀgï PÉ®¸À, ¸ÁJ¸ï,JªÀiï.PÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DmÉÆà jPÁë £ÀA.PÉJ-38 / 1136 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ J¸ï.JªÀiï.PÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀªÀÄoÁuÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî EªÀgÀ ¥sÁªÀÄð ºË¸ï ºÀwÛgÀ. JzÀÄgÀĤAzÀ CAzÀgÉ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ r¹JªÀiï mÉA¥ÉÆ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀĤAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ gɺÁ£Á ¨ÉÃUÀA ºÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ/¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀiÁ¥Àr¹ vÀ£Àß mÉA¥ÉƪÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÀµÀÖgÀ°è gɺÁ£Á¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 32, 34 PÉE JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/03/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ §AzÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj ¸ÉÃqÉƼÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæ.¥ÀA PÀlÖqÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ MAzÀÄ ZÁºÁ ºÉÆmÉ®UÉ ºÉÆV C°è ºÉÆÃmÉ® ªÀiÁ°PÀ DgÉÆæzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ zÀÆPÀÌgÉ 50ªÀµÀð G-ZÀºÁ CAUÀreÁ-ªÀÄgÁoÁ ¸Á-¸ÉÃqÉƼÀ vÁ-ºÀĨÁzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß »ÃrzÀÄ «ZÁj¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥ÀrzÀ PÁgÀt DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 78(iii) Pɦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/03/2010 gÀAzÀÄ 1910 gÀAzÀÄ §AzÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj d®¹AV UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝuÁÚ PÀAzÀUÀļÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀÄgÁ§ C° vÀAzÉ C«ÄÃgÀ C°è ªÉÆÃd£À ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð ¸Á-d®¹AV. EªÀgÀÄ 01 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛ£É EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄmÁÌ JAzÀÄ ºÉý d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ an §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀÄ zÁ½ªÀiÁr »ÃrzÀÄ CªÀ£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¹ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀw¬ÄAzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¥Áà DG¤ (PÁ.¸ÀÄ)£ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ 1730 UÀAmÉUÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ ¹éÃmïºË¸ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ G¸Áä£ÁUÀAeïzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¯Éʸɣïì EgÀ¯ÁgÀzÉà ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁ»w PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ M§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɹ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É oÁuÉ fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-38/f-65 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¹éÃmï ºË¸ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ G¸Áä£ÁUÀAeï ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸ÉÊzÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ªÀÄZÀPÀÆj ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.n. mÉÆQæPÉÆý G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ 22 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ®Ä 180 JA.J¯ï. ªÀżÀîªÀÅ C/Q. 990/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ±ÀAPÀgÀgÁªï gÀªÀgÀ 20 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßUÉ ¢£ÁAPÀ:19.01.2010 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À°è UÀ¨sÀð¥ÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ vÀªÀgÀÆgÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:09.03.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ®QëöäèÁ¬Ä §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ UÀȺÀt ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:12.03.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ JA.gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ §AVPÀÄAmÁ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀļɤÃgÀÄ ZÀgÀArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Dgï.¹.¹ ¸Áèöå¨ï ºÁQPÉÆArzÀÝ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dªÀj¯Á¯ï ºÁUÀÆ ºÀÄPÀÄAZÀAzï vÀAzÉ dªÀj¯Á¯ï EªÀgÀ ªÀģɸÀA:11-6-3 ªÀÄÄAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¸Áèöå¨ï vÉUɬĸÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄPÀÄAZÀAzï EªÀgÀÄ CwPÀæªÀÄt ªÀiÁrzÀ ¸ÀPÁðj eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:12.03.2010 gÀAzÀÄ 07.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ JA.gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ ªÉÊPÀÄAoÀ PÁA¥ÉèPïì »A¨ÁUÀzÀ°è 16 Cr zÉÆqÀØ ZÀgÀArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²æêÀÄw J¸ï.ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ J¸ï.£ÁUÀgÁdAiÀÄå ±ÉnÖ EªÀgÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ½UÉ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ZÀgÀArAiÀÄ£ÀÄß QjzÀĪÀiÁr, Dgï.¹.¹ ¸Áèöå¨ï ºÁQ MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §Ä£Á¢ ºÁQgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÉUɸÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è rzÀÝ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dªÀj¯Á¯ï ºÁUÀÆ ºÀÄPÀÄAZÀAzï vÀAzÉ dªÀj¯Á¯ï EªÀgÀ ªÀģɸÀA:11-6-3 ªÀÄÄAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¸Áèöå¨ï vÉUɬĸÀÄwÛzÁÝUÀ J¸ï.£ÁUÀgÁdAiÀÄå ±ÉnÖ EªÀgÀÄ CwPÀæªÀÄt ªÀiÁrzÀ ¸ÀPÁðj eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:11.03.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÉñÀ ¸Á: UËqÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±Á¯Á PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ QæPÉmï DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀtªÀÄä½UÉ ZÀAqÀÄ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ¨ÉÊ£ÉÃgÀÄ ¸Á:UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ £ÉÆÃr DqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, QæPÉmï ¨Áåmï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÖA¥ïUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ±ÀgÀtªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀÄä EªÀjUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:12.03.2010 gÀAzÀÄ 07.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄjUÉ w½¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀÄ£À: CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 14 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ±ÁAvÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:12.03.2010 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà §rUÉÃgï 19 ªÀµÀð, «zsÁåyð ¸Á: UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ UËqÀÆgÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁPÉÌ §¸ï£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 31 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CªÀÄgÉñÀ£À£ÀÄß §¸ï¤AzÀ PɼÀUÉ J¼ÉzÀÄ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ xÀ½¹ £ÀAvÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è PÀÆrºÁQ gÁqï, ¸ÀÄwÛUÉ PÀÄqÀÄUÉÆîÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸Á¬Ä¸À®Ä ªÀÄÄAzÁV fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:12.03.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §Æ¢ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¸Á: §Æ¢ºÁ¼À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, zÁj ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÁ®ÄºÉeÉÓºÁQ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉÆqÀا¸À¥Àà EªÀgÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è K£ÀĪÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ zÉÆqÀا¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:12.03.2010 gÀAzÀÄ 01.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÁåAUÀªÀÄ£ï ¸Á: dPÀÌ®¢¤ß UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ dPÀÌ®¢¤ß ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß d«ÄäUÉ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ PÁ®ÄªÉ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà qÉæöʪÀgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ªÉÆzÀ®Ä £ÀÀªÀÄä d«ÄäUÉ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ ©lÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¤ÃgÀÄ ©qÀ°PÉÌ §AzÀgÉ fêÀ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ eÁVÃgÀ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀĤªÁ¹, £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ a£ÀߥÀà 23 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.03.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §»zÉðµÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥Àæ¨sÁPÀgï, dA§AiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀAiÀÄå, CrªÉ¥Àà vÀAzÉ PÉÃgÀ¥Àà, GªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀÄä vÀAVUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÉÝãÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, gÁqï ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ eÁVÃgÀ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀĤªÁ¹, £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ a£ÀߥÀà 23 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà EªÀgÀ 19 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ¤ÃjUÉ, §»zÉðµÉUÉ & PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀ½UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ AiÀÄĪÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÉÆõÀPÀjUÉ w½¹zÀÝPÉÌ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚA¢gÀÄ »ÃUɯÁè ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ §Ä¢ÝºÉýzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ:11.03.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, µÀtÄäR¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£ÀߥÀà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ AiÀÄĪÀw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:12.03.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå @ ¨Á§gï«ÄAiÀiÁå ªÁlgï ªÀiÁå£ï ¸Á: eÁVÃgÀªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ 22 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ï ªÀÄvÀÄÛ PÀgÉAmï ªÁAiÀÄgï PÀmï ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ £À£ÀUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀÄvÉÛãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÉÊ¥ï¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà J¸ï.ªÉÊ.ºÀÄt¹PÀnÖ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ºÉZï.©.¸ÀtªÀĤ ¦J¸ïL eÁ®ºÀ½î oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:12.03.2010 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D¯ÉÆÌÃqï vÁAqÁzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwäªÉÄðAzÀ zsÁ½ªÀiÁr, ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¤A¨Áå£ÁAiÀÄPÀ, ¥ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ zÁåªÀÄè¥Àà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á: D¯ÉÆÌÃqï vÁAqÁ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 30 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà J¸ï.ªÉÊ.ºÀÄt¹PÀnÖ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà gÁZÀ¥Àà JJ¸ïL eÁ®ºÀ½î oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:12.03.2010 gÀAzÀÄ 07.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D¯ÉÆÌÃqï vÁAqÁzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwäªÉÄðAzÀ zsÁ½ªÀiÁr, ªÉÄÃWÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÁߣÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉêÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà gÁoÉÆÃqï E§âgÀÆ ¸Á: D¯ÉÆÌÃqï vÁAqÁ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 30 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æÃ.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£À UÀÄgÀqÉ ¸Á;ªÀÄ£É £ÀA. ©/6/8 ¦.qÀ§Æèöår PÁélðgÀì gÁeÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð. ¢£ÁAPÀ 11-3-2010 gÀAzÀÄ D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ PÁ®Æ¤AiÀÄ°è «gÉñÀ EªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ¨Éæqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ ºÀt £ÀAvÀgÀ PÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀÄzÀPÉÌ DUÀ £À£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ£À ªÀÄzÀå vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 7-30 ¦.JA.PÉÌ D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀzÀ CA§jõÀ EªÀgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ «gÉñÀ EvÀ£ÀÄ £À¼ÀzÀ ¥ÉÊ¥À PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr G¢æ ªÀiÁrzÀ ºÀt PÉÆÃqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ £À¼ÀzÀ ¥sÉÊ¥À¢AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ :PÀĪÀiÁj £ÁUÀªÀÄä vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄ°AUÀ PÀĪÉÄä ¸Á: »gÉƽî EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 10-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ZÀÄqÁ¬Ä¹ CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀ £ÀAvÀgÀ 1.¹zÁæªÀÄ eÉêÀVð 2.¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ¢AqÀÄgÉ 3.¹zÁæªÀÄ¥Àà GqÀV 4.gÁdÄ UÀĪÀÄä 5.¥ÀæPÁ±À ZËqɱÀégÀ 6.¦ÃgÀ CºÀäzï ªÀÄįÁè 7.§¸ÀªÀgÁd ZÀ®UÉgÁ 8.²ªÀªÀgÁAiÀÄ UÉƼÉPÀgÀ ¸Á: J®ègÀÄ »gÉÆýî UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ. gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀgÀªÀgÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 12-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆqÉzÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä 1.CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ GzÀ£ÀÆgÀ, ¸Á|| £ÀÆå gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä, 2.«ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ GzÀ£ÀÆgÀ, ¸Á|| £ÀÆå gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä, 3.¸ÉÆêÀÄtÚ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Àà GzÀ£ÀÆgÀ, ¸Á|| PÀgÀÄuÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ, 4.CA¨ÁgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Àà ªÀiÁªÀÄ£É, ¸Á|| ºÀvÀUÀÄAzÀ, vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä HgÀ°è£À D¹Û «µÀAiÀÄzÀ°è vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆqÉzÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwUÉ ¨sÀUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄÄvÀÛV ¸Á: ªÀÄgÀvÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 10-03-2010 gÀAzÀÄ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÀÄÄvÀÛV EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ DgÁªÀÄ«®è zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÁVzÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀ£ÀÄ.DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt«¯Áè CA¢zÀPÉÌ UÀAqÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAzÀgÉ PÉÆÃqÀ¯Áè CAwAiÀiÁ CAzÀªÀ£Éà PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ §®UÁ°UÉ, JqÀUÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CavÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ 5 d£ÀgÀ §AzsÀ£À :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 12-03-2010 gÀAzÀÄ ElUÁ UáæªÀÄzÀ azÁ£ÀazÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀzÀÆvÀ vÀAzÉ.UÀt¥Àw PÁ¼É ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ ¸Á; ElUÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 330/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :C¹¸ÉÖAmï d£ÀgÀ¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgï J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPï ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðmï UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-05-2005 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèò ¨ÉtÆÚgÀ, ¸Á|| PÀĸÀ£ÀÆgÀ, vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CdÓ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÉtÆÚgÀ FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ºÉÆ® vÀ£ÀßzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CdÓ£À ºÉ¸ÀgÀÄ EnÖzÀÝjAzÀ vÁ£Éà ±ÀgÀt¥Àà ¨ÉtÆÚgÀ JAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï Rjâ ¸À®ÄªÁV ¸Á® ªÀÄAdÄjUÁV Cfð ¸À°è¹zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 30-05-2005 gÀAzÀÄ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPï¢AzÀ 3,83,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ ¨ÁåAQUÉ vÁ£ÀÄ ¥ÀqÉzÀ ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw¸ÀzÉ EzÁÝUÀ ¨ÁåAQ£ÀªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgï ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀgÁdÄ ªÀiÁr 1,95,000/- jPÁªÀj ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. G½zÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §rØ ¸ÉÃj 4,16,814/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÁåAQUÉ PÀlÖzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CavÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 12-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß MAzÀÄ Væãï PÀ®gï PÁé°Ã¸ï fÃ¥À , ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ UÉÆwÛ¯Áè CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À £ÀA§gÀ 5343 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÉj¨sÉÆøÀUÁ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-04-E-3477 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ »AzÉ PÀĽvÀªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CzÀgÀ »AzÉ ºÉÆgÀl DmÉÆÃjPÀë £ÀA. PÉJ-32-8921 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ E§âjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ Uáæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀȺÀtÂUÉ UÀAqÀ¤AzÀ QgÀÄPÀ¼À¤r ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw VÃvÁ UÀAqÀ »ÃgÀÄ @ »gÁ¯Á® eÁzÀªÀ ¸Á: ¨sÀAPÀÆgÀ ªÁqÁ vÁAqÁ gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 11-03-2010 gÀAzÀÄ UÀAqÀ DgÉÆæ »ÃgÀÄ @ »gÁ¯Á® EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛ §gÀ¯Áè ¤£ÀßzÀÄÝ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ DVzÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè. ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À §gÀĪÀ¢¯Áè. CAxÁ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.