Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, July 4, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-07-2013



This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-07-2013

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-03-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ C§ÄÝ® ªÀiÁfÃzÀ vÀAzÉ ¸ÀįÉêÀiÁ£À ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¹¢ÝvÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ, EvÀ£ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¤T¯ï D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀzÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀzÀ°è zÁR¯ÁzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 21-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r ¥sÀjÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ªÀiÁfÃzÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¹¢ÝvÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉêÀ¼À UÀAqÀ ¨Á¯Áf ¥sÉÆÃvÀ®ªÁqÉ ¸Á: ªÁAdgÀªÁqÀ vÁ: d¼ÀPÉÆl, f: ¯ÁvÀÆgÀ (JAJ¸ï) EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¥sÉÆÃvÀ®ªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÉƽ, ¸Á: ªÁAdgÀªÁqÀ, vÁ: d¼ÀPÉÆl, f: ¯ÁvÀÆgÀ (JAJ¸ï), ¸ÀzÀå: PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀªÁr EªÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀAmÉÃ¥Áà ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ PÉÆlUÉAiÀÄ°è «±ÁæAw ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ ¨Á¯Áf EªÀgÀ JqÀ QëUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¨Á¯Áf EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2013, PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 30-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÉÆ£À eÉƸÀ¨Á UÀAqÀ ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ AiÀÄ£ÀUÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²Ñ£À, ¸Á: ¨ÉÃvÀèºÉêÀÄ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: ªÀÄ£É £ÀA. 14-9-101 KqÉãÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ DgÉÆæ ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ AiÀÄ£ÀUÀÄAzÉ FvÀ£À eÉÆvÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ 3 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ, CvÉÛ K¸ÀÛgÀ, ªÀiÁªÀ ªÉÊf£ÁxÀ AiÀÄ£ÀUÀÄAzÉ gÀªÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀĪÀgÀÄ PÁåA©ædÓ ¦.AiÀÄÄ PÁ¯ÉÃdzÀ°è G¥À£Áå¸ÀQ CAvÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¤£Àß ¸ÀA§¼ÀzÀ ºÀt £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀA§A¼ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ®Æè ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀUÀqÉ JgÀqÀÄ PÀqÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-07-2013 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ: CªÀÄgï vÀAzÉ C«£Á±ï JgÉÆüÀPÀgï, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: «ÃgÀ±ÉʪÀ °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÉÊzÀågÀÄ, ¸Á: J¯ï.L.f-54, PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw jÃmïÓ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/JA-2086 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ PÁj£À «ªÀgÀ EAwgÀÄvÀÛzÉ 1) ZÁ¹¸ï £ÀA. JAJ3J¥sïrE©1J¸ï00200488, 2) EAf£ï £ÀA. r13J1421543, 3) ªÀiÁqÀ¯ï-2010, 4) §tÚ ©½, C.Q 4,00,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖç ªÀÄvÀÄÛ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 01:00 UÀAmɬÄAzÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ a¢æ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ ªÀÄA¢gÀzÀ UÀ¨sÀðUÀÄr ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°èAiÀÄ UÀ®èzÀ ¥ÉnÖUÉ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄA¢gÀzÀ°ègÀĪÀ »vÁÛ¼É ¥ÀÆeÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, UÀAmÉUÀ¼ÀÄ, UÀ®èzÀ°è£À a®ègÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ JA¦è¥sÉÊAiÀÄgï »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 18,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀiÁ±ÉÃn ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåPÀëPÀgÀÄ §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£À læ¸ÀÖ(j) ©ÃzÀgÀ, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2013, PÀ®A 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éèøɸï (¦æªÉ£Àë£ï D¥ï r¸ï¦üUÀgïªÉÄAmï) DåPïÖ 1981 & PÉJªÀiï DåPïÖ 1964 ¸ÉPÀë£ï 133 ¥ÉÆæû©µÀ£ï D¥ï CqÀégïmÉʸïªÉÄAmïì «xËmï jl£ï ¥À«ÄðµÀ£ï D¥ï ªÀÄĤì¥À¯ï Pˤì¯ï :-
¢£ÁAPÀ: 02-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉUÉ ºÁUÀÆ ¹zÁÝxÀð PÁ¯ÉÃd PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉUÉ ªÀĺÀ¶ð ±Á¯ÉAiÀÄ eÁ»gÁvÀÄ G¼Àî ¨Áå£ÀgÀ£ÀÄß CAn¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ EzÀjAzÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ºÁUÀÆ PÁ¯ÉÃf£À CAzÀ ºÁ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ EzÀÄ  PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éèøɸï (¦æªÉ£Àë£ï D¥ï r¸ï¦üUÀgïªÉÄAmï) DåPïÖ 1981 & PÉJªÀiï DåPïÖ 1964 ¸ÉPÀë£ï 133 ¥ÉÆæû©µÀ£ï D¥ï CqÀégïmÉʸïªÉÄAmïì «xËmï jl£ï ¥À«ÄðµÀ£ï D¥ï ªÀÄĤì¥À¯ï Pˤì¯ï£À ¸ÀàµÀÖ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ªÀÄ»¶ð ±Á¯É ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2013, PÀ®A 96(©), 98 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02-07-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ«ÃgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¨sÁvÀA¨Áæ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÁ¯É ¥ÉmÉÆæ® ¥ÀA¥À ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥Éưøï fÃ¥À¤AzÀ E½zÀÄ mÉA¥ÉÆ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ mÉA¥ÉÆzÀ°èzÀ M§â ªÀåQÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É mÉA¥ÉÆzÀ°èzÀÝ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ PɼÀUÉ E½¹ CªÀjUÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÉA¥ÉÆ«£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤qÀ°¯Áè, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£ÀB ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ±ÉÃPÀ ºÀ¸À£À vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄÃAiÀiÁå ¸Á: ¸ÀvÀå¸Á¬Ä ¨Á¨Á bÉÆÃ¥ÀqÀ ¥ÀnÖ ZÁPÀÆgÀ, 2) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ®PÀëöät Z˪Áít ¸Á: ºÀ¸À¼Á (JAJ¸ï) vÁ: f: ¯ÁvÀÆgÀ, 3) ±ÉÃPÀ «ÄãÁd vÀAzÉ C¥sÀd®«ÄÃAiÀiÁå zÉñÀªÀÄÄR ¸Á: SÁf ªÀĺɯÁè CAd° £ÀUÀgÀ ¯ÁvÀÆgÀ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÉÃR AiÀÄĸÀÄ¥sÀ vÀAzÉ CºÀäzÀ¸Á§ ¸Á: £ÁAzÉÃqÀ£ÁPÁ ¯ÁvÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥Éưøï fæ£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ mÉA¥ÉƪÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆ mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ 407 mÉA¥ÉÆ EzÀÄÝ EzÀgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀA§gÀ ¥Éèmï ªÉÄÃ¯É JAJZï-16/9522 EgÀÄvÀÛzÉ (AiÉįÉÆèà ¨ÉÆÃqÀð) ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ mÉA¥ÉÆ«£À PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2013, PÀ®A 417, 418, 419, 420 L¦¹ :-
OgÁzÀ eÉ.JA.J¥sï.¹ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ ¸ÀªÀÄ 917/13 ¢£ÁAPÀ 28-06-2013 £ÉÃzÀgÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃR ºÀĸÉä¸Á§ ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÀÄ ®UÀwÛ¹zÀÝ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß  ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤ªÉñÀ£À ¸ÀA. 65 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆæ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: PÉÃzÁgÉñÀégÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ OgÁzÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2013, PÀ®A 417, 418, 419, 420 L¦¹ :-
OgÁzÀ eÉ.JA.J¥sï.¹ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ ¸ÀA. 918/13 ¢£ÁAPÀ 28-06-2013 £ÉÃzÀgÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ  PÁ²£ÁxÀ £Ë¨ÁzÉ ¸Á: OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ ®UÀwÛ¹zÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀªÉð £ÀA. 119/© gÀ°è ¤ªÉñÀ£À ¸ÀA. 65 £ÉÃzÀgÀ §UÉÎ DgÉÆæ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ  ¸Á: PÉÃzÁgÉñÀégÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ OgÁzÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-03-2007 jAzÀ E°èAiÀĪÀjUÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2013, PÀ®A 109, 419, 464, 465 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-07-2013 gÀAzÀÄ ¦AiÀÄĹ CxÀð±Á¸ÀÛçzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ £ÀA. 1 ¸ÀAUÀªÀÄ£ÁvÀ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà £ÉÆAzÀt ¸ÀA. 273208 £ÉÃzÀgÀ «zÁåyðAiÀÄ §zÀ¯ÁV DgÉÆæ £ÀA. 2 gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ºÀlPÀgÀ ¸Á: ªÀĸÀÌ®, ¸ÀzÀå: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ EªÀgÀÄ ¥ÀjÃPÀëUÉ PÀĽgÀĪÁUÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ZÉPï  ªÀiÁrzÁUÀ RavÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ PÁªÀÄf ªÁWÁägÉ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, G: ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃd OgÁzÀ gÀªÀgÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ, ¸Á: ºÉÆZÀPÀ£À½î EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ £ÁUÀgÁd ªÀÄrªÁ¼À gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.     PÉJ-39/ E-7017 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉý¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀgÀPÉÌ §UÀzÀ® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ L.©. ºÀwÛgÀ »A§¢¬ÄAzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA. PÉJ-32/©-8762 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ªÁfÃzï ¸Á: §UÀzÀ® UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À, ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ PÀÄwÛUÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® vÀÄnÖUÉ, §®UÀqÉ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:-

¢£ÁAPÀ 03-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄ¥Á® vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, ¸Á-UÁtzsÁ¼À EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ¸ÀĦævÁ¼À ªÉÄÃ¯É zÉÊ»PÀ CvÁåZÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÀ¯Áj DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ 2) vÀ¯Áj gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ 3) vÀ¯Áj £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ 4) vÀ¯Áj ¥ÀgÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ 5) ¦°è ®ZÀªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ PÀÄAl£Àß 6) ¥À¯ÉèªÉÆüÀ w¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 7) UÀÄgÉUÉÆüÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ zÉÆqÀØ PÀgÉ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á-UÁtzsÁ¼À EªÀgÀÄ F »AzÉ eÉÊ°UÉ ºÉÆÃV §A¢zÀÄÝ CzÉà »A¢£À zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ "J¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÉÃ, ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ¤£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁrzɪÉÇà CzÉà jÃw ¤£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÆß PÀÆqÀ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁr HgÀ°è ¨ÉvÀÛ¯É ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ" CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ gÀ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÁr ºÀjzÀÄ "£ÁªÀÅ eÉÊ°UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÁgÀt¼ÁzÀ ¤£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ®ÄèvÉÛêÉ" CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄRB¥ÀvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ.CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2013 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 323, 324, 354, 355, 506(2) gÉ/« 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 7 (1) (r) ¦.¹.Dgï DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

¢£ÁAPÀ: 03-07-13 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA. DgÉÆæ JA.¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¸Á: ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ PÁåA¦£À°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 223 gÀ°è EgÀĪÀ UÀÄqÀØzÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÀ®Äè UÀtÂUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÀÄqÀØzÀ°ègÀĪÀ PÀAPÀgï d°èUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ 36 nJ 6822 ºÁUÀÆ mÁæöå°AiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄgÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ G¥À vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ UÀÄAd½î, UÁæªÀįÉPÁÌ¢üPÁjgÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ PÀAPÀgï vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ºÉZï.J¸ï. «Ä±Àæ PÉÆÃmÉ vÀAzÉ ±ÀAPÀgï «Ä±ÀæPÉÆÃmÉ PÀAzÁAiÀÄ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ ¸Á: ºÀÄAd½î ºÉÆç½ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . FvÀ£ÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 195/2013 PÀ®A. 4 (J) JA.JA.Jgï.r.AiÀiÁåPïÖ-1957 ºÁUÀÆ 447,379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 03-07-2013 gÀAzÀÄ 14-40 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ PÁåA¥ï£À ºÉƸÀ§¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀ:35 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 550/-2)MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ E¯Áè 3)MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C.Q 500/-4)MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè .£ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥nÖAiÀÄ£ÀÄß PÁåAnÃ£ï ªÀÄ»§Æ¨ï ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ (¥ÀgÁj)£ÉÃzÀݪÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EzÉ £ÀAvÀgÀ oÁ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2013 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 04.07.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 14.15 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)£ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀ: 50 eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ n£ÀA:647 ¸Á:UÁA¢üªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖ PÁåA¥ï 2)£ÁUÀgÉrØ eÉÃgÀħAr ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ (¥ÀgÁj) ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ , ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ½ ¦J¸ïL ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÉÄð£À ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥nÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA: 02 £ÉÃzÀݪÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EzÉ JAzÀÄ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆæ £ÀA:01 ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ zÁ½¬ÄAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2013 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 03-07-13 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁ ²æà ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ
ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ SÁ¸ÀV fæ£À°è ºÉÆÃV ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæ AiÀÄÆ£Àĸï SÁ£À vÀAzÉ G¸Áä£ÀSÁ£À ªÀAiÀiÁ-24 eÁw-ªÀÄĹèA ¸Á|| ¢£À¹UÀ°è °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ, EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ 1270/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÀÄmÁÌ aÃn ¨Á¯ï¥É£ï£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥ÀqÀ¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/2013 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:04.07.2013 gÀAzÀÄ 186 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 32,600/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:03/07/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-03/07/2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 6:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನು ಪೋನ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಚೆಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲಾಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬಂದು ನೋಡಲು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 10 ಗ್ರಾಮ ಬಂಗಾರದ ನೆಕಲೆಸ್ ಅಕಿ 14000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲು ಚೈನ ಅಕಿ 5000/-, ರೂ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 400/-  ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 19,4,00/- ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸಲಿಂ ತಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ ಯಾಸೀನ ಸಾ:ಮಿಲತ್ತನಗರ ಇವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 329/2013 ಕಲಂ, 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:02/07/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಎ-39-9047 ನೇದ್ದು ಲಾರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಪೋರ್ಡ ಶೋ ರೂಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಖುಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಟದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಾವರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಡಾನ್ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಲಾರಿಯ 6 ಟೈಯರಗಳು ಡಿಸ್ಕ್ ಸಮೇತ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು-45,000/-ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಚಾಂದಖಾನ ತಂದೆ ಮೈಹಿಬೂಬ ಖಾನ್ ಸಾ|| ಕಪನೂರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:331/2013 ಕಲಂ, 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಂಪೌಂಡ ಗೊಡೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:03/07/2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-00  ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಹರಸೂರ ಇತನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇತರರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯದ ಕೌಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡದೆ 40 ಮೀಟರ ಉದ್ದರ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾನಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಹೋದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಎಎಇ ರವರೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಾಜ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟ ರ ಅಗ್ರೀ ಕಲ್ಚರ ರಿಸರ್ಚ ಸ್ಟೇಷನ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:332/2013 ಕಲಂ 143, 147, 447, 427, 504, 506 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ::

ಕಮಲಾಫೂರ  ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ01-07-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿದ್ದ  ಖುಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಟದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಭೀಮರಾವ ಇವನು ತಯ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು, ಮೊದಲು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಗ ಹಾಗು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಮನೆ ಕಟ್ಟು ಅಂತಾ ತಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ  ಭೀಮರಾವಅತ್ತಿಗೆಯಾ, ಕಮಲಾಬಾಯಿ, ಆತನ ಮಗನಾದ ಸಂತೋಷ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಲಿಂಬು @ ಲಿಂಬಾಜಿ ತಂದೆ ಉಮ್ಲಾ ರಾಠೋಡ ಸಾ:ಸೊಂತ ಹರ್ಜಿ ತಾಂಡಾ ತಾಃಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:64/2013 ಕಲಂ, 341, 323, 324, 504, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.