Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, April 4, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-04-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 04/04/2010
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 03/04/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ «ÃgÉñÀéj @ ªÀÄÄ¤ß EvÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EAf¤AiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃf£À°è ©.E 2£Éà ªÀµÀðzÀ°è «zsÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ 2£Éà ªÀµÀðzÀ°è ¥sÉïÁVzÀÝ PÁgÀt vÀ£Àß ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ GAmÁV vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄà JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀ¼ÀÄ, ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ EvÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀĺÁUÁAªÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 03/04/2010 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹gÀUÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð mÉA¥ÀÆ £ÀA. J¦-28 JPÀì-1184 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ ¸ÁB SÉÃqÁð EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄAUÀ®V ²ªÁgÀzÀ°è J£À.JZÀ. 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ±ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ mÉA¥ÉÆà LZÁgÀ £ÀA. J¦-28 JPÀì-1184 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß LZÀgÀ mÉA¥ÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-02/04/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÉñÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¨sÉƸÉè ªÀ/39 ªÀµÀð eÁ/ªÀÄgÁoÀ G/MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ ªÁr EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 12 gÀ°èzÀ 5 JZÀ.¦ ¸À§ªÀÄj¹§¯ï ªÉÆmÁgï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010 PÀ®A 498(J), 504, 307 L.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ 03/04/10 gÀAzÀÄ 1440 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨sÁªÀgÁªÀ ¸ÀgÀAUÁgÉ ¸Á: ¨ÉÆüÉUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ DgÉÆæü ¨sÁªÀgÁªÀ vÀAzÉ fêÀ£Áf ¸ÀgÀAUÁgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁåw ºÉÆ°AiÀiÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉÆüÉUÁAªÀ vÁ:¨sÁ°Ì. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀÆ°UÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ JPÉ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ JPÉ PÀÆ°UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ JPÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ £É¥À vÉUÉzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÁ£ÀÄ ¤ÃjUÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀÄrV®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÄqÀV°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀmÁÖUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÝjAzÀ JqÀ PÉÊUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2010 PÀ®ªÀÄ 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 03-04-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: vÀqÉƼÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¯Áj £ÀA. JA,ºÉZï 25 ©. 9189 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á vÀqÉÆüÁ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄqÀ© E¸ÁèA¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäUÉ vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¯Áj ¥Á°Ö ªÀiÁrzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 3/4/10 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¨ÉÆÃgÁ¼É ªÀAiÀÄ;32 ªÀµÀð, eÁw;ªÀÄgÁoÀ, G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¨ÉîÄgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §eÁd ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JA.ºÀZï-14, J¯ï-1380 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁd PÀªÀÄ® ºÉÆmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ ±ÉÃR C»ªÀÄzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï- 4436 ¸Á:T¯Áè UÀ°è §¸ÀªÀPÁåt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-4436 £ÉzÀÝ£ÀÄß UÁA¢ü ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2010 PÀ®ªÀÄ 323,324,504,307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/04/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉÃAzÀæ @ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ zÉëAzÀæ PÀ®èSÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ¨ÉÃqÀgï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: SÉÃqÁð(PÉ) ªÁr vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÀAVAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DgÉÆæ ü1). ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð ¨ÉÃqÀgï ¸Á: SÉÃqÁð(PÉ)ªÁr 2). PÁ²£ÁxÀ PÉÆgÁ½ªÁr 3). ¸ÉÆãÀªÀÄä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ PÉÆÃgÁ½ªÁr 4). UÉÆÃzÁªÀw UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ ¸Á: SÉÃqÁð(PÉ)ªÁr vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄ£É CAUÀ¼ÀzÀ ºÀÄta£À VqÀzÀ PÉüÀUÉ DlªÁqÀÄvÁÛ DgÉƦüvÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ PÀZÁÑrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À vÁ¬Ä PÀªÀįÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAV ±ÉÆãÀªÀÄä EªÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀ EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ºÉÆÃV J¯Áè ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀªÀiÁzÁ£À ªÀiÁr §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÉÆãÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ §A¢ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É. PÀªÀįÁ¨Á¬ÄUÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 28/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r.AiÀÄĸÀÄ¥sÀ vÀAzÉ JA.r.¸ÀįÁÛ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ: 28, ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: J¯ÉQÖçõÀ£ï ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.16-1-53, J£ïfN PÁ¯ÉÆä C®èA¥Àæ¨sÀÆ £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ vÀ£À«Ãgï fªÀiïzÀ°è J¯ÉQÖçõÀ£ï PÉ®¸À ªÀiÁr ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆ¥ÉÃqï ªÁºÀ£À C°è EgÀ°®è. vÀ£À«Ãgï fªÀiï ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃß C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

²æà n.Dgï.¸ÀÄgÉñÀ ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ²æÃzsÀgÀ rJ¸ï¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà JA.¥ÁµÀ ¹¦L ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ ¦J¸ïL & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.04.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ »A¢ ªÀzÀðªÀiÁ£À ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ Q±ÉÆÃgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è L¦J¯ï QæPÉmï ¨ÉnÖAUï £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zsÁ½ªÀiÁr, Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ ªÀ®¨sÀzÁ¸ï 2) PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ UÀÄgÀĸÁé«Ä ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ «µÀÄÚ J®ègÀÆ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, MAzÀÄ N¤qÁ n« ªÀÄvÀÄÛ jªÉÆÃlgï, MAzÀÄ ¸Émï mÁ¥ï¨ÁPïì, 6 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:4,22,990/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:03.04.2010 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁæPÀÖgï mÉæöÊ®gï¸ÀASÉå:PÉJ.36,nJ.2227 £ÉÃzÀÝgÀ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀA©gÀĪÀ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀzÉ, ¥ÁQðAUï ¯ÉÊmï ºÁPÀzÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ¸Éâ PÁåA¥ïºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ¤®ÄUÀqɪÀiÁrzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.36, Dgï.1945 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæ°AiÀÄ »A§¢AiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà 26 ªÀµÀð, ºÀ£ÀĪÀiÁ£À£ÀUÀgÀ D±Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 2) gÀAfvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CtÚAiÀÄå 26 ªÀµÀð, ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ & 3) gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ 26 ªÀµÀð, F±ÀégÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ §AUÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:03.04.2010 gÀAzÀÄ 09.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ J£ï.©PÀȵÀÚ vÀAzÉ gÁdAiÀÄå EªÀ£ÀÄ J¦J¸ïDgïn¹ ¹QAzÁæ¨Ázï WÀlPÀzÀ §¸ï ¸ÀASÉå:J¦.28, gÀhÄqï.4380 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ J.²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð vÀAzÉ J.UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚAiÀÄå ¸Á: ¦.qÀ§Æèöår PÁåA¥ï »gÉÃPÉÆmÉßPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀÄtÂPÀ DzÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀįÁÌd¥ÀàUËqÀ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ J.²æäªÁ¸À ªÀÄÆwð PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.03.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ eÉÊgÁªÀiï vÀAzÉ £ÀAd¥Àà ¸Á: zÁ¸À£À½î AiÀÄ®ºÀAPÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.16, 3.9209 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ïºÀwÛgÀ ªÉÄÃPÉUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÄÃPÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.04.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.03.2010 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï EªÀgÀ PÀÄjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.16, 3.9209 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ïºÀwÛgÀ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:02.04.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¸À®Ä §AzÁUÀ ZÀAzÀæ¨sÀÆ¥Á® £ÁqÀUËqÀ, ²ªÀÅ £ÁqÀUËqÀ, ªÉAPÀmÉñÀ £ÀAd®¢¤ß J®ègÀÆ ¸Á: dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀ¥Àà gÉÆÃqÀ®§AqÁ, ¯Áj D¦üÃ¸ï ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5-6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ¨ÉÊzÀÄ ¤A¢¹, CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ¢£ÁAPÀ:03.04.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå: 1130,1131,1136 ªÀÄvÀÄÛ 1137 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß PÉ.©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄÝgÀAUÀ¥Àà ¸Á: ®Qëöäà ¤®AiÀÄ GzÀAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ & ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï £ËPÀgÀ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃl§qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ 100 CrUÀ¼À CUÀ®zÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁUÀ±À: MvÀÄÛªÀj ªÀiÁr PÉÆArzÀÝ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¹zÀgÀÆ ¸ÀºÁ ¢£ÁAPÀ:31.03.2010 gÀAzÀÄ ¥ÀÄ£À: 100 Cr CUÀ®zÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁvÁÌ°PÀ n£ï±Àqï PÀA¥ËAqï ¤«Äð¹ MvÀÄÛªÀj ªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²æà JA.gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÉÃt¥Àà£ÀvÁAqÁ ¤ªÁ¹, PÉÆêÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqï EªÀ£ÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ªÀµÀð C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:01.04.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥Àw, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ £Á£É¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄ PÉÊPÁ®Ä PÀnÖºÁQ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CPÀæªÀÄ §AzsÀ£ÀzÀ°èj¹zÀÝgÀÄ CAvÁ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:03.04.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:01.04.2010 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiË®¥Àà vÁ¬Ä UËgÀªÀÄä EªÀ£ÀÄ ¸Á: ¸ÀAvÉ PÉ®ÆègÀÄ EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ PÁ²ÃªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VzÀÝ PÁ²ÃªÀÄ¥Àà¤UÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÁ²ÃªÀÄ¥Àà ¢£ÁAPÀ:03.04.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:01.04.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɬÄAzÀ 02.04.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀA¥ÁPÁA¥ÉèPïì »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¥À®è« ªÉƨÉʯï j¥ÉÃj CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ j¥ÉÃjUÉ PÉÆnÖzÀÝ C.Q.gÀÆ:5100/- ªÀiË®åzÀ ¹UÁämɯï-1 £ÉÆÃQAiÉÆÃ-3, ¸Éàöʸï-2, «ÄÃrAiÀiÁ-1 MlÄÖ 7 ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß CAUÀrUÉ Qð¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀ °AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ§¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À«¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ, ²æà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ¦J¸ïL (C.«) ªÀiÁ£À«oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ:03.04.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ JA.n.JA.avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ C£ÀĪÀi£Á¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ SÁzÀgï¥ÁµÁ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzï¸Á§ 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï, ºÁ:ªÀ: Q¯Áè ªÀiÁ£À« EªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¥Áè¹ÖPï aî ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrzÁUÀ C.Q.gÀÆ:5100/- ªÀiË®åzÀ ¹UÁämɯï-1 £ÉÆÃQAiÉÆÃ-3, ¸Éàöʸï-2, «ÄÃrAiÀiÁ-1 MlÄÖ 7 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀQzÀÄÝ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥À¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ:02.04.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 02.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À«¥ÀlÖtzÀ ¥ÀA¥ÁPÁA¥ÉèPïì »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¥À®è« ªÉƨÉʯï j¥ÉÃj CAUÀrAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝ jAzÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹zÁUÀ vÀ£ÀUÉ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÀÝjAzÀ SÁzÀgï¥ÁµÁ £À£ÀÄß §A¢ü¹, £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

²æà JA.¥ÁµÀ ¹¦L ¥ÀƪÀðªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.04.2010 gÀAzÀÄ 15.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj AiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: PÉÆvÀÛ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 50 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:30/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ §qÁªÀuɤªÁ¹, ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ 22 ªÀµÀð, PÉÆÃgÀªÀÄAqÀ¯ï PÀA¥À¤ PÁgï qÉæöʪÀgï EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.04.2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzsÀå¸Éë¹, AiÀÄPÁè¸ï¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁzÁ gÁªÀÄ¥Àà£À UÀÄArAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ UÀÄArAiÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¤UÉ FdÄ §gÀÄwÛgÀ°®è DzÀÝjAzÀ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ PÀȵÀÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï¤ªÁ¹, £ÁUÀªÀÄä vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 15 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ J¸ï.J¸ï.J¸ï.J¯ï¹AiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:01.04.2010 gÀAzÀÄ EAVèõÀ ¥ÉÃ¥Àgï EzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁV ©r¸À®Ä DUÀ°®è. £Á£ÀÄ C£ÀÄwÛÃtð¼ÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀĪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.04.2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀàÀà ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÀÄ®§UÁð f¯Éè ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt

D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

²æà UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®ÌtÚ PÉÆgÀ½î ¥ÀqÀ¸ÁªÀ¼ÀV ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄgÁdgÀªÀgÀ vÀAzÉ ªÀĮ̥Áà PÉÆgÀ½î vÁ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÄÝ ¨É¼É PÁAiÀÄĪÀÅzÁUÀ ºÉý J®èjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½îUÉ £ÉÆÃrzÁzÀ ªÀÄ®VzÀÝ ºÀÆgÀ¹£À ªÉÄÃ¯É vɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr PÉƯɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÉƯÉUÉ D¹Û ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ «ªÁzÀªÉAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄ»¼É §®vÁÌgÀPÉÌ AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

²æà ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄgÉ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ PÀÆl£ÀÆgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼Éà EzÁÝUÀ gÁdÄ vÀAzÉ ¨ÉÊ®¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ PÀÆl£ÀÆgÀ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ §¯ÁvÁÌgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ aÃgÁqÀÄ ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄ®èªÀÄä¼À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁVzÉ. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ eÁw¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

dUÀÄÎ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd vÉÆ£À¸À½î EªÀgÀÄ ElV UÁæªÀÄPÉÌ zÉêÀgÀ ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæUÉ ºÉÆÃVzÀÝ ¨sÀPÀÛgÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì HjUÉ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è dUÀÄÎ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è PÀÄtÂAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ 1.ªÀiÁºÁAvÀÄ 2.§¸ÀÄì ºÉƼÁîzÀ 3.D£ÀAzÀ DtÂPÉÃj 4. ¸ÀAvÀÄ 5. Ct¥Áà 6. §¸ÀÄì PÉÆüÀÄgÀÄ 7.dAiÀÄ DAiÀļÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr dUÀÄΤUÉ ¤ÃªÀÅ PÀÄtÂAiÀĨÁgÀzÀÄ CAvÁ ºÉý eÁw¤AzÀ£ÉªÀiÁr §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt

±ÀAPÀgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¥Àà PÀqÀÆ£À, ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr NtÂAiÀÄ 1) gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr 2) µÀjÃ¥sÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr 3) PÀgÀuÁå ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀAPÀgÉ¥Àà¤UÉ eÉé£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃmï PÀ¹zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.