Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, April 24, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 24/04/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24/04/2011

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.38/2011, PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ dUÀvÁ¥À ¸Á: EAZÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ £ÁUÀÄgÁªÀ ¸ÁUÁªÉ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁAUÀ DgÉÆæ C«£Á±À vÀAzÉ zË®vÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: EAZÀÆgÀ vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆèÁÄ¯ï ¥sÉÆ£ï £ÀA 9341482808 £ÉÃzÀPÉÌ ªÉÆèÁÄ¯ï £ÀA 9731051001 £ÉÃzÀjAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀÌ¼É EUÀ M§â¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzɪÉà E£ÀÄß 7 d£À ¤ªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.51/2011, PÀ®A 323, 354, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ²ªÀgÁd, C¯ÉÝãÉÆgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¹¹ð(J) EªÀgÀ UÀAqÀ ²ªÀgÁd EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¨ÉÃgÉ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ vÀUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ M§â UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ ±ÁAvÀ«ÃgÀ ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð EzÀÄÝ EvÀ£ÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀ ªÀÄoÀzÀ°è «zsÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÄgÁzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÀÛ£É. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 22/04/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÀÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝUÁ vÀªÀÄä ¨sÁUÀ¢AiÀÄgÁzÀ DgÉÆæ d£ÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ vÉÃd¥Áà ªÀÄvÀÄÛ gÉÃSÁ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÀ¯Á ªÀÄƪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ K gÀAr ¤Ã£ÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀÄ PÀgÉzÀgÉ KPÉ §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CªÁåZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÀzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄ®Ä ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ K¼ÉzÀÄ £À£Àß eÉÆÃvÉ §gÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.70/2011, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/2011 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiïr gÀ¦üÃPï vÀAzÉ ¥sÀvÀgÀĸÁ§ ¦vÁd£À ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: «zsÁåyð ¸Á: ºÀÄqÀV d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ C°èAiÉÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ JªÀiïr ¸ÀeÁÓzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ ªÀiËd£À, C§ÄÝ® f¯Á¤ vÀAzÉ ªÀĺÉvÁ§¸Á§ zÀħĮUÀÄArªÁ¯É EzÀÝgÀÄ CµÀÖgÀ°è DgÉÆæ R°Ã®¸Á§ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ±ÀªÀÄä£À ¸Á: ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ºÀÄqÀV PÀqÉ EzÀÝ ¥Áèn£À §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ PÉüÀÄvÁÛ ¤ÃªÀÅ »jAiÀÄj¢Ýj ¤ªÀÄUÉ PÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæ R°Ã®¤UÉ AiÀiÁPÉà vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±ÀâzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀjvÀªÁzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. C¯Éè EzÀÝ JªÀiïr ¸ÀeÁzÀ C§ÄÝ® f¯Á¤ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.47/2011, PÀ®A 341, 324, 504, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ ²ªÀgÁd PÁqÀªÁqÉ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽwÛzÁUÀ EªÀgÀ ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ 1) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÁqÀªÁqÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛ£ÉAzÀÄ £ÀÄQzÀ£ÀÄ EgÀjAzÀ ¥ÀqÀ¸Á¯É ªÉÄð£À ¦®ègÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ vɯÉUÉ ºÀwÛ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £ÉÃUÉtÂAiÀiÁzÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ¤ªÀÄð¯Á EªÀ¼ÀÄ ¤Ã£ÀÄ FPÉUÉ ºÉÆqÉ CAvÁ ¥ÀæZÉÆâ¹gÀÄvÁÛ¼É. DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ gÀAr J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.52/2011, PÀ®A 279, 337, eÉÆvÉ 187 LJA«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r E¸ÀÄ¥sï vÀAzÉ £ÀAiÀĪÀÄvÀįÁè 55 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉÊgÀ£À½î vÁ: f¯Áè: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĺɧƧ° EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ªÉÄʧƧ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ¨ÉÊgÀ£À½î EvÀ£À DmÉÆÃzÀ°è ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÄúÀ§Æ§C° PÀ½vÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ MªÉÄä¯É gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÄúÀ§Æ§C°UÉ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. DmÉÆà ZÁ®PÀ DmÉÆà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ §gÀĪÁUÀ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛ£É. UÀqÀ©rAiÀÄ°è DmÉÆà £ÀA§gÀ £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÉjÃPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.37/2011, PÀ®A 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/2011 1815 UÀAmÉUÉ §lUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀwÄAzÀ PÀÄrAiÀĪÀgÀ ¤Ãj£À ¸À®ÄªÁV ¨ÉÆÃgÀªÉ® ªÁºÀ£À ¸ÀA: PÉJ-01/JAJ¥sï-1787 £ÉÃzÀjAzÀ ¨ÉÆÃgïªÉ®è ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨ÁÄ UÀAqÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà CµÀÖUÉ 50ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: §lUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà CµÀÖUÉ 65ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §lUÉÃgÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¨ÉÆgïªÉ¯ï PÉ®¸À £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÁUÀ DgÉÆæ ¨ÉÆgÀªÉ¯ï D¥ÀgÉÃlgÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄt 30ªÀµÀð eÁw: J¸ï¹ G: ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-01/JAJ¥sï-1787 £ÉÃzÀgÀ DlgÉÃlgï ¸Á: ¥ÀÄ®r PÉÆmÁÖAiÀÄ vÁ: ªÁ®¥Àr f: ¸ÉîA (vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ) EvÀ£À ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¨ÉÆgÀªÉ¯ï AiÀÄAvÀæPÉÌ ªÉÄîÄUÀqÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ªÉÄÃ£ï ¥ÉÊ¥ïUÉ PÀÆr¹zÀ wjlUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÀÆr¸À¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÄÃ£ï ¥ÉÊ¥ï ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£À ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÀlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.72/2011, PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀ §ºÁzÀÆÝgÀ PÀqÀUÀAa ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï PÀAqÀPÀÖgï ¸Á: »gÉÆý vÁ: D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/04/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ©lÄÖ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÉå ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À mÉÊgï ¥ÀAZÀgÀ DVzÀÄÝ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄwgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23/04/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄ®§UÁð PÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ C«ÄãÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ ±ÉÃR ¯Áj £ÀA JªÀÄ.ºÉZï-25/AiÀÄÄ-235 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: GªÀiÁä¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÄAzÀ £ÀqÉĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §¹ì£À »AzÉ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À »A¢£À ±ÉÆà ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ §¸ï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV vÀVΣÀ°è ©¢ÝzÀjAzÀ ªÀÄÄA¢£À ±ÉÆà ¸ÀºÀ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀ vÀgÀUÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà D®ÆgÀ ¸Á: ªÀiÁgÀqÀV vÁ: eÉêÀVð f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 12-4-11 gÀAzÀÄ ªÀiÁgÀqÀV UÁæªÀÄzÀ°è FgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà C£ÀégÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ªÀiÁgÀrV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ¢æQ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ VÃvÁ EªÀ¼À£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ lAlA £ÀA PÉ-J 33- 5260 £ÉÃzÀÝgÀ°è C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ :²æà dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀPÀgï °AUÀzÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ªÀÄPÁÛA¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.±ÉÆèsÁ ªÀ: 6 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ QÃvÀð¥Áà EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.L±ÀégÀå ªÀ: 8 ªÀµÀð F E§âgÀÆ ºÀÄqÀVAiÀÄgÀÄ Dl DqÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ, C¥ÀºÀgÀtPÁgÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.