Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, November 24, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-11-2010
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 201/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/2010 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ªÀiÁtÂPÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÉƪÀÄn, ¸Á: vÀÄgÀÆj, ¸ÀzÀå: ¸ÀgÀPÁj UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÁªÀįÉÊ£À ¯ÉãÀ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ ªÀÄ£É £ÀA 16-11-192 ªÉƸÁgÁA ¨ÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J¦) EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÁV EvÀ£À vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ºÁUÀÆ vÁ¬Ä «dAiÀÄ®Qëöä PÀÆrPÉÆAqÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA§gÀ J¦-09/Jr-6171 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄÝ GªÀÄgÀ AiÀiÁ¹Ã£À ¸Á:ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 23/11/2010 gÀ gÁwæ 1230 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©lÄÖ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¯ÁvÀÆgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ Q¯Éèà zsÁgÉÆÃgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV ºÉÆgÀnzÉÝêÀÅ, £ÁªÀÅ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ GªÀÄgÀ AiÀiÁ¹Ã£À EvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ ¤zsÁ£ÀªÁV PÁgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉƪÀÄqÀÄ §AzÀÄ gÁºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É £À¹Ã§ zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA J¦-37/ªÁAiÀiï- 177 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊr¤AzÀ vÁ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ gÁAUï ¸ÉÊqÀ ºÉÆÃV MªÉÄäÃ¯É eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ®, JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯É NqÉzÀÄ ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, ºÀuÉAiÀÄ°è, §®UÀqÉ PÀÄwÛUÉUÉ, §®UÀqÉ ¥ÀPÉÌ®§ÄUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 342, 504, 307, 302 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 21-11-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «±Àé£ÁvÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà PÉÆgÀªÁ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆgÀªÁ, ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ. ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è PÀÆr ºÁQ CªÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¨ÁV® a®PÀ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. PÀÄ. ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÀÄ agÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý ¨ÉgÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¹gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ.¥ÉÆeÁ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÉÆgÀªÁ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁjSÁ£À vÀAzÉ PÀªÀÄ®SÁ£À ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¯Áj £ÀA JªÀÄ.JZÀ-06/K¹-0848 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ (AiÀÄÄ.¦ gÁdå) EvÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±À¦üSÁ£À vÀAzÉ C«ÄG¯Áè ¯Áj £ÀA JªÀÄ.JZÀ-06/K¹-0848 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ J£À.JZÀ-9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À ªÀÄUÀ먀 ¥À°Ö ªÀiÁr ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É , ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C®à ¸Àé®à qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/2010 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ JzÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÁzÀ¥Áà ¯ÉÆÃPÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. ¸Á: ¨ÉîÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA PÉJ-32/n2645 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ªÀÄAUÀ¯ÁzÉë vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: PÀgÀrAiÀiÁ¼À EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ PÁPÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÀ®§UÁð ¥ÉÆøÀÖ D¦ü¹UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉ.J-39/5612 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸Á: »gÉêÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® §® »ªÀÄärUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 323, 326, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀ¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÉæêÀÄ£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ, 2) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÉæêÀÄ£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ, 3) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÉæêÀÄ£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛr EgÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®¢AzÀ KPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ýj E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w½¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ DgÉÆæ «gÉñÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV £Àr ¤£ÀUÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ gÀmÉÖ »rzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ JzÀÄjUÉ E½¹ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄMzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2010, PÀ®A 384 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/10 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÁPÉæ ªÀAiÀÄ; 30 ªÀµÀð eÁvÀj Qæ±ÀÑ£ï G; ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¦üÃ®Ø D¦ü¸Àgï J¸ï.PÉ.J¸ï. OgÁzÀ (©) ¸Á; OgÁzÀ [©] ¸ÀzÀå ¯ÁåAqÀ D«Äð D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨É¯ÁݼÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 1015 UÀAmÉUÉ PÉƼÀÆîgÀ JPÀ¯ÁgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°èzÀÝ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸À®Ä w½¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ SÁgÀzÀ ¥ÀÄr ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¨ÁåUÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ D¦üù£À PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ `.3860/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£À `ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ 20-25 ªÀµÀðzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/10, PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¹zÉÝñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¯Áj £ÀA J¦ 9 ªÉÊ 4886 ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÁlgï ¦üîÖgï ºÀvÀÛj ¥À°Ö ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ vÀ®¨sÉÆÃUÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/2010, PÀ®A 498 (J).504. 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/11/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥ÀAUÉÆAqÉ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥ÀAUÉÆAqÉ E§âgÀÆ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥ÀAUÉÆAqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.14/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 23-11-2010 ªÀÄzÁå£Àí 2 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÀÄPÀgÀ gÀÆ¥À£ÀgÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw ºÀlPÀgÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ vÀAzÉ ©ÃgÀ§® EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ®VzÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÉÆqÀzÀ°è EnÖzÀÝgÀÄ CzÉà eÁUÀzÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀzÀ ¨Ál® ¸ÀºÀ EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ªÉÆqÀzÀ°è EzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® PÀÆrAiÀÄ®Ä vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ PÀtÄÚ vÀ¦à «µÀzÀ ¨Ál® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä CAvÁ w½zÀÄ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ ªÀĺÉÃAzÀæ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ªÉÊAiÀÄĪÁUÀ PËoÁ[©] UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 23-11-2010 gÀAzÀÄ 3.35 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÁ¸ÀgÉ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: OgÁzÀ (©) ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ UÀeÁ£ÀAzÀ dAiÀÄgÁªÀÄ£ÀªÀgï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) EPÉUÉ ¢£ÁAPÀ 16/5/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀeÁ£ÀAzÀ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÀAUÀªÀiÁä EªÀ½UÉ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀĪÀÅzÀjAzÀ DPÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ eÁ¹Û DVzÀÝjAzÀ vÁæ¸À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì GAlÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ DPÉUÉ OgÁzÀ(©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀzÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀPÉÌ CA§Ä¯É£Àì£À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 1145 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

CvÁåZÁgÀPÉÌ AiÀÄvÀß :-

ªÁr oÁuÉ :PÀĪÀiÁj ¥ÀzÁäªÀw vÀAzÉ ¥ÀævÀ¥Áà ¸Á|| ¸ÀÆUÀÄgÀÄ vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 22-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ ªÀÄ® «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ zÀªÀ¯Á¸Á§ JA§ÄªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀlÖ DªÁUÀ £Á£ÀÄ eÉÆÃgÁV CªÀiÁä CªÀiÁä JAzÀÄ PÀÆVPÉÆAqÁUÀ £À£Àß gÀPÀëuÉUÉ ªÀÄgɪÀiÁä UÀAqÀ w¥ÀàtÚ JA§ÄªÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ zÀªÀ¯Á ¸Á§ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÀAUÀt¥Áà £ÀazÀVð ¸Á|| ¯ÉÆúÀgÀUÀ°è UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 32 PÀÆå 2845 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉúÁ EªÀ½UÉ ±Á¯ÉUÉ ©qÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄzÀ£À mÁQøÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ±ÀºÁ §eÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ SÉÃvÁ¤ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ 32 JªÀiï 8925 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£ÀPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ §AzsÀ£À :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :UÉÆ®ègÀUÀ°èAiÀÄ zÀÄUÁðzÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ E¸ÉàÃl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¦AqÀæ¯ï ¸Á|| ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ. E£ÀÄß½zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÁzÀ ªÉÆúÀ£À, FgÀuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ gÀªÀgÀÄ ºÀt Nr ºÉÆVzÀÄÝ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÁ®PÉÌ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ` 500/- ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ, §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CªÀÄvÉ¥Àà ¸Á: PÀ®ÆègÀ PÁåA¥ï FvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ FUÉÎ 15 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ¸Á: PÀ®ÆègÀ FvÀ£ÀÄ PÁ°UÉ PÀaÑzÀÝgÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 23.11.2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ AiÀiÁPÉ PÀaÑ¢ÝÃAiÀiÁ CAvÀ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ, ¤£ÀߣÀÄß PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 22.11.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0900 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¯É§ZÁÑ° UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ , £ÁAiÀÄPÀ, FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀĺÁAvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ FgÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£À £É¥À ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 10.11.2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀAZÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ²æà §¸ÀtÚ vÀAzÉ zÉÆqÀØ §¸ÀtÚ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ±ÁAvÀ¥Àà £ÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀtÚ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 23.11.2010 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÀgÁ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ f¯Áè ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄåzï±Á®A vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï gÀÄPÀÆä¢ÝÃ£ï ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÄgÀ ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ JªÀiï ªÉÊ Dgï 5336 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆlÄÖ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §gÀĪÀ- ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÀZÀuÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀiÁPÉÃðl AiÀiÁqsÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà §Ar gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ºÁ®¨sÁ« vÁAqÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ºÁUÀÆ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ oÁPÀæ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CzÉà vÁAqÁzÀ §ÆzÉ¥Àà EªÀgÀ ¸ÀA§A¢AiÀiÁzÀ ²æÃPÁAvÀ£À£ÀÄß »A¢£À ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÉÝÃªÉ CAvÁ PÀÆUÁr E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ «oÀ×¯ï ªÀÄvÀÄÛ §ÆzÉ¥Àà ¹PÀÌ°è CªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ PÀÆUÁrzÀÄÝ C®èzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ PÀĪÀiÁgï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÆ §ÆzÉ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉÊzÁr, PÉÆqÀ°,ZÀÆj ©Ã¸Ár ºÀƤ¨Á¬ÄUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà §ÆzÉ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 23.11.2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¤ÃgÀ¨sÁ« PÀÄAl d¯Á®£ÀUÀgÀzÀ°è FgÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ,46 ªÀµÀð, PÉÆgÀªÀgï, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À FPÉAiÀÄÄ ¹.ºÉZï ¥ËqÀgï ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀ®¨ÉgÀQ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤PÁgÀPÀªÁVzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà J¸ï ¥ÀªÀ£ÀA¢ ¹¦L ¥À²ÑªÀÄ ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½AzÀ 500 UÁæA ¹.ºÉZï ¥ËqÀgï C.Q.gÀÆ 250/- ºÁUÀÆ 2 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°èAiÀÄ CAzÁdÄ 15 °Ã ¸ÉÃA¢ C.QgÀÆ 75/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¼À «gÀÄzÀÝ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 21.11.2010 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ¨Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥Á¥ÀAiÀÄå FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ M¯É ºÀaÑ M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß PÀÄjAiÀÄ°PÉÌ ElÄÖ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¨ÉÆÃgÀªÀ¯ïUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ M¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÀnÖUÉUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ eÉÆÃ¥ÀrUÉ ºÀwÛ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 46,500/- QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÆPÁì£ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà FgÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                        

        ¢£ÁAPÀ 22.11.2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw dªÀÄÄ£Á EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ FPÉAiÀÄÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀÄ°UÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀȶÖUÉ Hl ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ CAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrüPÉÆArzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀÄ°UɪÀÄä¼À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ dªÀÄÄ£Á¼ÉÆÃA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw dªÀÄÄ£Á EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 23.11.2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ºÀ½îúÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ZɮĪÁ¢ FvÀ£À vÀAVUÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ CgÉzÁgÀ §¸À¥Àà ºÀjd£À FvÀ£ÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¤AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÀmÉÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ,fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ±ÀAPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 23.11.2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 36 -6677 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®PÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ¸Á: UÀ§ÆâgÀ FvÀ£ÀÄ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA§gÀ J¦ 21 AiÀÄÄ 8531 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀAUÀ¥Àà £ÀgÀ¸À¥Àà F½UÉÃgÀ ¸Á: °AUÀ¥À°è vÁ:ªÀÄPÀÛ¯ï (J¦) FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£É PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ gÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ E£ÉƧ⠧Ƣ§¸ÀªÀ EªÀgÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà gÀWÀÄ£ÁxÀ ¸Á: E.eÉ ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 23.11.2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀUÀ¯ï UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¤Ã¥ï vÀAzÉ C¯Áè§Pïë FvÀ£ÀÄ EArPÁ PÁgï £ÀA§gÀ PÉJ 36 JªÀiï 2254 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«¬ÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ë ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÁj£À°è §¸ÀªÀ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥À UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà gÀ»ªÀiÁ£À vÀAzÉ UÀįÁA gÀ¸ÀÆ¯ï ¸Á: ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ