Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 22, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¸ÀAVÃvÀ UÀAqÀ °AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ:21 ®A¨Át ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:D²ºÁ¼ÀvÁAqÀ


                   ದಿನಾಂಕ 15/03/2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿ 1)«PÀæªÀiï vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀAiÀÄ: 27 ®A¨Át «zÁåyð ¸Á: D²ºÁ¼À vÁAqÀ ಇತನು ಪಿರ್ಯಾಧಿ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ eÉêÀÄè¥Àà ªÀAiÀÄ:28 MPÀÌ®ÄvÀ£À ®ªÀiÁt ¸Á:ºÀqÀUÀ° vÁAqÀ ºÁ:ªÀ:D²ºÁ¼À vÁAqÀ FvÀ£À ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೋಬೈಲ್ ನಂ.990151319 ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಅತ್ತೆ ಶಾರದಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ಬೈದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ವಿಕ್ರಮ್  ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ  ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪುಸಲಾಯಿಸುವ  ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಗೀತಳು ವಯ:21 ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ¤vÀgÉ 9 d£À ಆರೋಪಿತರು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ದಿನಾಂಕ 15/03/2014 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಡಿಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹಾಜರಡಿಸಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ   ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/14 PÀ®A.366,498,504,109, ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
           ¢£ÁAPÀ 21-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀÄZÀÄѸÁ§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: C«ÄãÀUÀqÀ vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvï2) ±ÁAvÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvï3) FgÀ¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà £ÁAiÀÄPï
4) ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà £ÁAiÀÄPï5) ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà ZÀ®ÄªÁ¢ 6) ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨ÁPÉÃðgÀ eÁw £ÁAiÀÄPï
¸Á: J¯ÁègÀÆ C«ÄãÀUÀqÀ vÁ:ªÀiÁ£À«  gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ dgÀÄUÀĪÀ C«ÄãÀUÀqÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw CzÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉ «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä Hj£À d£ÀjUÉ ¸À¥ÉÆÃlð ªÀiÁr ªÀÄvÀZÀ¯Á¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà E£ÉÆߧâ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ¸ÀzÀ¸Àå¼ÁzÀ ²ÃªÀÄw gÀvÀߪÀÄä EªÀgÀ ªÀiÁªÀ ²ªÀ¥Àà FvÀ¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹ E§âjUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ  zÀÆj£À   ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 38/2014 PÀ®A; 143.147.341.323.504.506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ದಿ.21-03-2014ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಸಿರವಾರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಾಜು ಕ್ರಷರ ನಿಲ್ಲುವ ಮಸೀದಿಯ ಮುಂದೆ ತತ್ತಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮೇಶ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ  ಜಾತಿ:ನಾಯಕ,ವಯ-20ವರ್ಷ, :ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಸಿರವಾರ 6ನೇ ವಾರ್ಡ  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಚನ್ನಬಸವ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ,ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಗುರುಬಸವ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತತ್ತಿ ತಿನ್ನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ [1] ವಿಜಯ ತಂದೆ ಸವಾರೆಪ್ಪ  [2] ಸ್ಟೈಲ್ ರಾಮು ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ    [3] ಸುದರ್ಶನ ತಂದೆ ಗ್ಯಾನಪ್ಪ,   [4] ಗಾಳಿ ರಾಮ ಪೇಂಟರ ತಂದೆ ತಾಯಪ್ಪ,  [5] ಗುಂಡ್ಯಾ ತಂದೆ ದೇವಪುತ್ರಪ್ಪ ಚಿಟ್ಟಿ ,[6] ಕಂಟಿ ತಂದೆ ಅರತಪ್ಪ ಚಿಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ   ಜಾತಿ: ಮಾದಿಗ, ಸಾ:ಸಿರವಾರ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಗುಂಪು ಗೂಡಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗ ಳಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದವರೆ 3 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಎಲೆ ಲಂಗಾ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೆ ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕೈ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅಂದವರೆ ವಿಜಯ,ಸ್ಟೈಲ್ ರಾಮು, ಸುದರ್ಶನ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆ ಗಳಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಚನ್ನಪ್ಪನಿಗೆ ಗಾಳಿ ರಾಮ ಪೇಂಟರ, ಗುಂಡ್ಯಾ, ಕಂಟಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಗಳಿಂದ ಆತನ ತಲೆಗೆ ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ವೆಂಕಟೇಶನಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ನೂಕಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಗತಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA: 83 / 2014 ಕಲಂ: 143,147,148,323, 324, 326,504, 506.ಸಹಿತ 149.ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 21-03-2014 ರಂದು 10-30 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ .ಜೆ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಂತೃಪ್ತಿ ದಾಬಾದ ಮುಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಪಂಪಣ್ಣ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ. ಕೆಎ 36 ವಿ 641 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ .ಜೆ.ಹೊಸಳ್ಳಿಕ್ಯಾಂಪ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಸಪ್ಪನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು, ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದ್ರಿ ಬಸಪ್ಪನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಮುಂದೆಲೆಯ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಒಡೆದು ಮೆದಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಲ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ºÀÄqÀĸÀÆgÀÄ, 46ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB E.eÉ. ºÉƸÀ½î  ªÉÆ.£ÀA. 8150821544gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2014 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.«.AiÀiÁåPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ಪಿರ್ಯಾ¢ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀ-42 ªÀµÀð eÁ-ªÀqÀØgÀÄ G-ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á-¥ÁwêÀiÁ£ÀUÀgÀ, ªÀiÁ£À«, ªÉÆ.£ÀA.9008867358 FvÀ£À ಮಗನಾದ ನಾಗರಾಜ ಈತನು ಮಾನವಿ ಕಲ್ಮಠ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶಾಲೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿನಾಂಕ : 19/03/14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಗರಾಜನು ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೋನಾಪೂರುಪೇಟೆ ಐ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿದು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದುಕೊಂಡು ಗಾಂಧಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕ್ರಾಸ್‌‌‌‌ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಕೋನಾಪೂರುಪೇಟೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಐ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ G-mÁmÁ J¹E f¥ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸Á-ªÀiÁ£À« . FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಟಾಟಾ ಎಸಿಇ ಜಿಪ್ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದುಕೊಂಡು ಹೊರಟ ನಾಗರಾಜನಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾಗರಾಜನು  ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಬಲಹಣೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಮಾನವಿ ಡಾ.ಬಸವಪ್ರಭು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜುಗಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಬೆಟ್ಟದೂರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಡಾಕ್ಟರ್‌‌ರವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಜುಗಾಗಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರು ನಾಗರಾಜನಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಚಾರ ನೀಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜುಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಸಾ-ಮಾನವಿ ಈತನ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಈ ಅಪಘಾತ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ರಾಯಚೂರುದಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಮಾಡಿಸಿ ದಿನಾಂಕ : 23/03/14 ರಂದು PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.87/14 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                     ¦ügÁå¢ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 60, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: eÁVÃgÀ£ÀA¢ºÁ¼À FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà E¸ÁèA¥ÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 24, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: eÁVÃgÀ£ÀA¢ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À°è PÉ®¸À«zÉ JAzÀÄ £ÀA§j®èzÀ PÉA¥sÀÄ PÀ®j£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À°è PÉ®¸ÀªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÁ¥À¸ï ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è °AUÀ¸ÀÄUÀÆj¤AzÀ eÁVÃgÀ£ÀA¢ºÁ¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n¹ §¸ï £ÀA PÉ.J-36-J¥sï-885 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/14 PÀ®A. 279,  338, 304(J) L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JªÀÄ.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                     ¦ügÁå¢ ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà 60 ªÀµÀð eÁ-G¥ÁàgÀ G-ºÉÆ® ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï FPÉUÉ vÀ£Àß CtÚ£ÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ w£À߮Ġ ©lÄÖPÉÆnÖzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà 48 ªÀµÀð eÁ-G¥ÁàgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÀÆ CzÉà ºÉÆ®zÀ°è zÁjAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÁjPÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸Àj EgÀzÉ,¢£ÁAPÀ-19/03/2014 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CzÉà ºÉÆ®zÀ°è zÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉà zÁjªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ ,DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉÃgÀUÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2014 PÀ®A-354.355.504.506 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.

          ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ವಯಾ-55ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಗೊಲ್ಲರ್,   :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಹೀರಾ ಮೋ. ನಂ. 8861562730 ತಾ:ಮಾನವಿ FvÀನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗಳು ಶರಣಮ್ಮ ವಯ-16ವರ್ಷ ಈಕೆಯು  ದಿ.16-03-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೀರಾ  ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಯಿಂದ ಸಂಡಾಸಿಗೆಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಮಗಳು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದರಿಂದ  ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಯಾವುದೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ ಬಹುದೋ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರಬಹುದೋ ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳು ಶರಣಮ್ಮ ಈಕೆಯನ್ನು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಹುಡಕಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿವಸ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ತಾವುಗಳು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2014 PÀ®AB 366 [J] L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ:21-03-2014 gÀAzÀÄ 18-00  UÀAmÉUÉ UÉdÓ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà , 36ªÀµÀð, eÁ:ªÀqÀØgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÉdÓ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄ  FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀV d£ÀUÀ½UÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý zÀÄqÀÄØPÉÆlÖªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà aÃn PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,  ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà , 36ªÀµÀð, eÁ:ªÀqÀØgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÉdÓ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄ FvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 2510/-2)MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q E¯Áè 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè .d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÀÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2014 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L¦¹  PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:17-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà AiÀÄ®UÀ®¢¤ß, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄzÀĨÁ¼ï vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®QëöäÃAiÀÄ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï §¹ìUÉ ºÀwÛ¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj «dAiÀÄ®QëöäAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ «±Àé£ÁxÀgÉrØ ªÀAiÀÄ:03ªÀ EzÀÄÝ , ¸ÀzÀj «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà , ªÀAiÀÄ:23ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ                                                    FPÉAiÀÄÄ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉà zÁjAiÀÄ°è ªÀÄzÁåºÀß 3-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¥ÀÆàgÀÄ PÁæ¸ï£À°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ «±Àé£ÁxÀgÉrØAiÉÆA¢UÉ §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ ºÉÆÃV UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ CxÀªÁ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2014 PÀ®A: ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ & ¨sÁªÀavÀæ  
                          PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ZÀºÀgÉ 
1
ºÉ¸ÀgÀÄ
«AiÀÄd®Qëöä

1
ºÉ¸ÀgÀÄ
«±Àé£ÁxÀgÉrØ


ಭಾವ ಚಿತ್ರ ಇರುವದಿಲ್ಲ
2
UÀAqÀ 
«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà
2
vÀAzÉ
«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà
3
ªÀAiÀĸÀÄì,
23 ªÀµÀð
3
ªÀAiÀĸÀÄì,
03 ªÀµÀð  
4
eÁw,
°AUÁAiÀÄvï
4
eÁw,
°AUÁAiÀÄvï
5
GzÉÆåÃUÀ
ªÀÄ£É PÉ®¸À
5
GzÉÆåÃUÀ
-
6
«¼Á¸À
¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
6
«¼Á¸À
¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
7
ªÉÄʧtÚ
UÉÆâ §tÚ
7
ªÉÄʧtÚ
¸ÁzÁPÀ¥ÀÄà §tÚ
8
ZÀºÀgÉ
¨É¤ßUÉ JqÀUÀqÉ ºÀ¼É UÁAiÀÄzÀ PÀ¯É ºÁUÀÆ JqÀQ«UÉ vÀÆvÀÄ EzÉ.
8
ZÀºÀgÉ
zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR , ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ ºÀ¼É UÁAiÀÄzÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÉ
9
GqÀÄ¥ÀÄ
¹ÃgÉ , PÀÄ¥Àà¸À
9
GqÀÄ¥ÀÄ
©½ CAV, £Á² ¥ÁåAmï  
10
¨sÁµÉ
PÀ£ÀßqÀ
10
¨sÁµÉ
PÀ£ÀßqÀ
11
JvÀÛgÀ
5.2 Cr
11
JvÀÛgÀ
3.0 Cr
12
ªÉÄÊPÀlÄÖÖ
¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ
12
ªÉÄÊPÀlÄÖÖ
¸ÁzsÁgÀt  ªÉÄÊPÀlÄÖ
J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
,ದಿನಾಂಕ 20/03/14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸರಡ್ಡೆಪ್ಪ, 45 ವರ್ಷ, ವಡ್ಡರ್, ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಪೋತ್ನಾಳ  FvÀ£À ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಈತನು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಣ್ಣ ದುರುಗಪ್ಪ ಮುರು ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತರಿದ್ದು  ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲಯ್ಯನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಿಟಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಆತನು ನನಗೆ ‘’ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನೀನೇನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೋ’’ ಅಂತಾ ಅಂದನು. ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ‘’ ನಿನ್ನದು ಅತಿಯಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಿ ‘’ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲಯ್ಯನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಬಸವರಾಜ, ನಾಗರಾಜ @ ಮುದಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮಳಿಗೆ ಕೂಗಿ ಕರೆದು  ‘’ ವಡ್ಡ ಸೂಳೆ ಮಗ ದಿನಾಲು ನನಗೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಕೊಡ್ತಾನ ನೀವು ಬರ್ರಿ  ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೈ ನೋಡೋಣ ‘’ ಅಂತಾ ಅಂದು 4 ಜನರು ಕೂಡಿ ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ‘’ ಒಡ್ಡ ಸೂಳೆ ಮಗನದು ಬಹಳಾಗ್ಯಾದ ಹಾಕ್ರಲೇ’’  ಅಂತಾ ಅಂದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೈಗಳಿಂಡ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ  ಚಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೆಂಡತಿ  ಬಲ ಬುಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡ ಹಣೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 88/2014 ಕಲಂ 504,324,323,355,506 ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ ಹಾಗೂ 3 (1)(10) ಎಸ್.ಸಿ. / ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಯ್ದೆ 1989 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¦ügÁå¢ü ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄAd¥Àà UÀÄjPÁgÀ 25 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á;UËqÀ£À¨sÁ« ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ ªÀÄAd¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ FUÀ FPÉUÉ JgÀqÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. 3 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ UÀAqÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 1 ªÀµÀð¢AzÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀîzÉà DUÁUÀ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ EzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è Hj£À d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀÄ §UɺÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 5 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ vÀ£Àß 2 ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢,21/03/14 gÀAzÀÄ gÁwæ 7;30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ.£ÀA.1 jAzÀ 5 £Éà zÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄUÉ eÉÆvÉAiÀiÁV¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÉÄð£À vÀÄnUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà vÀ¯ÉUÉ,JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ.£ÀA.6 jAzÀ 10 £Éà zÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ºÉÆqɬÄj CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzsÀ£É ¤Ãr F dUÀ¼ÀPÉÌ PÁgÀtgÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃgÁå¢zÁgÀ½UÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ಅಂತಾ ಮುತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2014.ಕಲಂ.504,323,324,341,498(J),506,109,¸À»vÀ 34 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 

                 ¢£ÁAPÀ: 21.03.2014 gÀAzÀÄ DgÉƦvÀ£ÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ UÉÆgÀ° ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:§ÄAPÀ®zÉÆÃrØ FvÀ£ÀÄ  ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ CzÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr DPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ  vÀ£Àß ¥Á£ï ±Á¥ï £À°è ªÀÄzÀå ªÀigÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr zÁ½PÁ®PÉÌ 1)Original choice delexe whisky 180 M.L £À MAzÀÄ ¨Ál¯ï£À ¨É¯É- 48.30 gÀÆ/- MlÄÖ 36 ¨Ál®Ä 2) Old Tavern whisky 90 M.L £À MAzÀÄ ¨Ál¯ï£À ¨É¯É- 34.05 gÀÆ/- MlÄÖ 3 ¨Ál®Ä 3) Clulis chaice fin  whisky 90 M.L £À MAzÀÄ ¨Ál¯ï£À ¨É¯É-20.49 gÀÆ/- MlÄÖ 5 »UÉÎ MlÄÖ [7°Ãlgï 200 JA.J¯ï.]7200 JªÀiï J¯ï ªÀÄzÀå CzÀgÀ MlÄÖ ªÀiË®å MlÄÖ 1943.40 gÀÆ gÀ°è vÉÆj¹zÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ºÁUÀÆ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ²æà f.f ¥ÀªÁgï ¥Áè¬ÄAUï ¸ÁÌqï vÀAqÀ C¢üPÁj gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ CzsÉò¹zÀ UÀtÂQPÀÈvÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  31/14 PÀ®A; 32&34 K. E. ACT & 188, L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   

              ದಿನಾಂಕ 21-03-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾರೋ ಆರೋಪಿತರು,ದಿನಾಂಕ 05/03/2014 ರಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯೊ ಜಾರಿಯಿದ್ದರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ¦.J¸ï.L. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಂಡಿಸುಂಕಾಪೂರ ಸೀಮಾದ ಬಸ್ಸಮ್ಮ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಓಮಿನಿ ವಾಹನ ನಂ.ಕೆ.ಎ-36/ಎಮ್.-7907 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾಶ ಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ವಾಹನದಲ್ಲಿರುವ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಚಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನಾಗರಾಳಗೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ವಾಹನವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಸ್ಧಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾಟಲಿಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದವು. ಸದರಿ ಸ್ಧಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ 172 ಯು.ಎಸ್.ವಿಸ್ಕಿ 180 ಎಮ್.ಎಲ್. ದ ಬಾಟಲಿಗಳು [30 °Ãlgï 960 JAJ¯ï]ಅ.ಕಿ ರೂ.8256/- ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ಸ್ಧಳದಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು zÁ½ ¥ÀªÀÄZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2013 PÀ®A.32,34 PÉ.E.PÁAiÉÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ 188,201 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
                   ¢£ÁAPÀ: 21.03.2014 gÀAzÀÄ DgÉƦvÀgÁzÀ ªÁ¸ÀÄ @ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 40 ªÀµÀð J°UÁgÀ zÁ¨sÁ ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁåzÀgÀªÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2] dAVè¦üÃgï vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄÃAiÀiÁ 20 ªÀµÀð QgÁt CAUÀr ¸Á: ªÀiÁåzÀgÀªÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 3] «dAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå UËqÀ 36 ªÀµÀð FrÃUÁ MPÀÌ®ÄvÀ£À  £ÀA¢¤ß  UÀlÄÖ ªÀÄAqÀ¼À UÀzÁé¯ï ªÀÄ»§Æ§Ä£ÀUÀgÀ (J.¦.) gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C£À¢PÀÈvÀªÁV ¹. ºÉZï ¥ËAqÀgï ºÉÆA¢ CzÀjAzÀ PÀ®¨ÉjPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L. ²æà n.ªÉÊ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt  C§PÁj eÁj & ¯Álj ¤µÉÃzsÀ «¨sÁUÀ «±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ E§âgÀÆ ¹QÌ©¢zÀÄÝ «dAiÀÄ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ PÀ®¨ÉjPÉ ºÉAr 20 °Ãlgï C.Q.gÀÆ: 400/-,2 PÉ.f. ¹.ºÉZï, ¥ËAqÀgï C.Q.gÀÆ: 6000/- ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆfÌ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q.gÀÆ: 25,000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ C§PÁj eÁj & ¯Álj ¤µÉÃzsÀ «¨sÁUÀ «±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2014 PÀ®A; 273,284,328,L.¦.¹. & PÀ®A: 32,34, 43 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  07 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 02 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  01 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2014 gÀAzÀÄ  85  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,100 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.