Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, April 7, 2014

Raichur District Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ಮೃತ ದುಂದಪ್ಪ ವಯಾ 29 ವರ್ಷ ಈತನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಗಡ ಸುಲ್ತನಾಪೂರು ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭತ್ತದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭತ್ತದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಮೃತ ದುಂದಪ್ಪ ಈತನ ಎಡಗೈ ತೋರು ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾವು ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಆಗ  ಮೃತ ದುಂದಪ್ಪ ಈತನು ಚೀರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲೇ ಮೇಲೆ ಮೃತ ದುಂದಪ್ಪ ಈತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಜವಳಗೇರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಮೃತ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ  §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2014.ಕಲಂ.174.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

              ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀ:20 ªÀµÀð eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:eÉÃUÀgÀPÀ¯ï  FPÉUÉ ಈಗ್ಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೇಗರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುದುಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೆಂಕಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ :33 ವರ್ಷ :ಒಕ್ಕಲುತನ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಬ್ಬರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೃತಳ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರಿಂದ ಯಾವುದೆ ತೊಂದರೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ:05.04.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಳು ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ್ಗೆ ಮೃತಳ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಯಲ್ಲಮ್ಮಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಜೆ.ಮಲ್ಲಾಪೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ:05.04.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.24 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಯಲ್ಲಮ್ಮಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಈಕೆಯ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದೂರು ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಗಳು ಯಾವುದೊ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ. ಅಂತಾ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀ:48 ªÀµÀð eÁ:ªÀiÁ¢UÀ ¸Á:»A¢ ªÀzsÀðªÀiÁ£À ±Á¯É ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2014 PÀ®A: 174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ದಾಖಲಿಸಿ PÉÆAqÀÄ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

              ¢£ÁAPÀ 07-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À GzÉÆåà MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: C«ÄãÀUÀqÀ vÁ:ªÀiÁ£À«  gÀªÀÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀÄ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ ¸ÉÆ¥Éà §t«UÉ ºÉÆÃV zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ vÀ¯É, PÁ®Ä ªÀÄÆ¼É ºÉÆA¢zÀ C¹Ü¥ÀAdgÀ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ HgÀ°è §AzÀÄ «µÀAiÀÄ w½¹ ¥ÀÄ£À:¸ÁQëzÁgÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀÄÝ  AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ FUÉÎ 8-10 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ £É®èzÀ°è ªÀÄÄaÑ ºÁQzÀ MAzÀÄ ºÉtªÀ£ÀÄß MvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ªÉÄÃ¯É ©¸ÁrzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà UÀÄvÀÄð ¥ÀvÉÛ EgÀĪÀÅ¢®è F §UÉÎ vÁªÀÅ ¸ÀܼÀPÉÌ  §AzÀÄ ¥Àj²Ã°¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.¸ÀASÉå 4/2014 PÀ®A;174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ.06.4.2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨É½îºÁ¼À ZÉPï ¥ÉÆøÀÖzÀ°è J¸ï.J¸ï.nêÀiï gÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£À vÀ¥ÁµÀuÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÀV PÀAqÀÄ §AzÀ ¯Áj £ÀA.PÉJ-28-©-9029 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹, ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ²æà §¸ÀªÉñÀégÀ mÉæÃqÀ¸Àð ªÀiÁ£À«¬ÄAzÀ 25 PÉ.f.vÀÆPÀªÀżÀî MlÄÖ 840 vÀļÀ¹ ¨ÁæAr£À aîzÀ°èzÀÝ ¸ÉÆãÁ ªÀĸÀÆj CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀV w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀµÀPÀgÁzÀ ²æà w¥ÀàtÚ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj CQÌAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÁµÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj CQÌAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¥ÀrvÀgÀ Q̬ÄzÀÄÝ, D CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¥Á°¸ï ªÀiÁr 25 PÉ.f.vÀÆPÀªÀżÀî vÀļÀ¹ ¨ÁæAr£À ¨ÁåVUÀ½ÃUÉ vÀÄA© ºÉÆ°UÉ ºÁQ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj CQÌAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¥ÀrvÀgÀ CQÌ EzÀÄÝzÀjAzÀ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀgÀ¢, ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉÆæ 1) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀtÚ ªÉÄÊwæ UÁtÂUÀ 35 ªÀµÀð, ZÁ®PÀ ¸Á.EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÉÆwð vÁ.EAr f.©eÁ¥ÀÆgÀ. ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2014 PÀ®A.3 & 7 E.¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ.06.04.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿಕಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಳಿಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ PÉÆlæ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 12 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.¦PÀ½ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ. ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¯ÉQ̺Á¼À 48 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.¦PÀ½ºÁ¼À FPÉAiÀÄ  ಅಕ್ಕ ಸರೋಜಮ್ಮ ಈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು, ಅವಾಚ್ಯ ಬೈಯ್ದು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಈರಮ್ಮ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಈತನು ಅವಾಚ್ಯ ಬೈದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/14 PÀ®A.143,147,148,323,324,504 gÉ/«.149 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ದಿನಾಂಕ.06.04.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿಕಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 12 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.¦PÀ½ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ PÀÆr ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ನೆಪ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಏಕೆ ಬೈಯುತ್ತೀ ಏನಲೇ ಸೂಳೆ ಎಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ PÉÆlæ¥Àà SÉÊgÀªÁqÀV 45 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.¦PÀ½ºÁ¼À FPÉಗೆ ಅವಾಚ್ಯ  ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೈಮೆಲೆ ಇದ್ದ ಎರಡು ತೊಲೆ ಸರ & ಕಿವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಂಡೋಲಿ ಕಳೆದಿರುತ್ತವೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/14 PÀ®A. 143,147,323,504 gÉ/«.149 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಾವಲೀ ತಂದೆ ಬಾಷಾ, ಜಾತಿ:ಮುಸ್ಲಿಂ, ವಯ-19ವರ್ಷ, ಉ:ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ      ಸಾ: ಜಾಲಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ FvÀನು ತನ್ನ ಹಿರೋಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:.ಪಿ-21/ಬಿ-2075ರ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳನ್ನು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ದಿ.07-04-2014ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿರವಾರ-ಕವಿತಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರವಾರ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬಿಟ್ಟು ಮರಳಿ ಸಿರವಾರ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಹುಸೇನಬಾಷಾ ವಯ-12 ವರ್ಷ ಇತನನ್ನು ಕೂಡಿ¹ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೈಕಲ ಮೋಟಾರನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿರವಾರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಕವಿತಾಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆರೋಪಿ ಮಾರುತಿ ಸಿಪ್ಟ್ ಕಾರ್ ನಂಬರ:    ಕೆಎ-08/ ಎಂ:2493ರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾ ದಿದಾರನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಹುಸೇನಬಾಷಾ ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2014 ಕಲಂ: 279,337 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                 -E¯Áè-BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-04-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-04-2014

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2014 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/04/2014 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á¯Áf UÀAf, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, G: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀ¯ÉPÀÖgÀ D¦üøÀzÀ°è ¸ÁÖA¥ÀªÉAqÀgÀ PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀUÀΪÀÄ£ÀUÀgÀ ¥Áèl £ÀA.40/41 ©.r WÀgÀPÀÆ® ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÀgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ:06/04/2014 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ £À£Àß PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ «íî ¨ÁåUÀ£À°è 3 eÉÆvÉ ¥ÁåAl ªÀÄvÀÄÛ ±Àlð, mÉÊ, PÉÆÃmï, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ±ÀÆ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 5000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAlÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ ªÀÄzÁåºÀß 4 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è MAzÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀ£ÀÄß ElÄÖ ©ÃzÀgÀ §¸ÀìUÁV zÁj PÁAiÀÄÄvÀÛ ¤AwgÀÄvÉÛãÉ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ 4:30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ §¸Àì §gÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ «ZÁj¸À®Ä PÀAmÉÆæîgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¨ÁåUÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä J°èAiÀÄÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è   £À£Àß ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¨ÁåUÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 107/2014 PÀ®A 171(JZï) L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ: 06/04/2014 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ vÀ¼ÀªÁqÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¥ÀA.gÁ.EA G¥À «¨sÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ JPÀÆPÀÆnªÀ ªÀiÁåf¸ÉÖçl §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ 2014 gÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁj EzÀÄÝ £À£ÀUÉ ¸ÀzÀj ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ JPÀÆìPÀÆnªÀ ªÀiÁåf¸ÉÖçl CAvÀ £ÉªÀÄPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 06/04/2014 gÀAzÀÄ 16:15 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ £ÉvÀÈvÀézÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ gÁ.ºÉ £ÀA-9 gÀ ¸ÁºÉç ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 150 ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ a£ÉíAiÀÄļÀî mÉƦàUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÌ¥sïð zsÀj¹ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä  ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæïï vÀÄA©¹PÉƼÀî®Ä ¤AwzÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr J®ègÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¥À¯ÁAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁPÀĪÀ ªÀåQÛUÉ PÉÊAiÀÄ°è£À ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ aÃn mÉÆÃPÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥sÀÆgÀSÁ£ï ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï EAd£ÉÃjAUï ªÀPÀìð DmÉÆà £ÀUÀgÀ §AUÁè CAvÀ gËAqï ¹Ã® ºÁQzÀ aÃn mÉÆÃPÀ£ïUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ UÀr©rAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆVgÀĪÀ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ a£ÉíAiÀÄļÀî MAzÀÄ mÉƦàUÉ & MAzÀÄ ¸ÁÌ¥sï PÀÆqÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,  ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÁºÉç ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ mÉÆÃPÀ£ï «vÀj¹zÀ ¥sÀÆgÀSÁ£ï ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï EAd£ÉÃjAUï ªÀPÀìð DmÉÆà £ÀUÀgÀ §AUÁè £ÉzÀgÀ ªÀiÁ°PÀj§âgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èWÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2014 PÀ®A. 79, 80 PÉ.¦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 06-04-2014 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ  ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¸ÀaãÀ ¥ÁAqÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ E¹àÃlÄ [£À¹Ã©£À dÆeÁl CAzÀgï ¨ÁºÀgï] DqÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ, ¦J¸ïL £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ  UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¸ÀaãÀ ¥ÁAqÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ¤°è¹ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV MlÄÖ 09 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ E¹àÃlÄ [£À¹Ã©£À dÆeÁl CAzÀgï ¨ÁºÀgï] DqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â£ÀÄ CAzÀgÀPÉÌ 500 gÀÆ. CAvÀ®Æ ªÀÄvÉÆÛ§â£ÀÄ ¨ÁºÀgÀPÉÌ 500 gÀÆ. CAvÀ®Æ zÉʪÀ °Ã¯É Dl DqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄÝ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1] UÀÄAqÀÄ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ SÁAPÉæ ªÀAiÀÄ: 29ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 1,500/- gÀÆ. EzÀݪÀÅ. 2] eÉʹAUï vÀAzÉ ®PÀëöät C°AiÀiÁ¸ï gÁdÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 24ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁt G: «zÁåyð ¸Á: ¹AzsÉÆî xÁAqÁ FvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 2,200/-gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ D±Á ªÉƨÉʯï EzÀݪÀÅ. 3] ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀdÓ£ï±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 32ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¯Áå¨ï mÉQß²AiÀÄ£ï ¸Á: ¤lÆÖgÀ[©] vÁ: ¨sÁ°Ì FvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 5,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ UɯÁQì UÁæöåAqï ªÉƨÉʯï EzÀݪÀÅ. 4] ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ²æÃPÁAvÀ NgÀhiÁ ªÀAiÀÄ: 28ªÀµÀð eÁw: ¨ÁæºÀät ¸Á: ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉðmï ©ÃzÀgÀ. FvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 3,310/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï ªÉƨÉʯï EzÀݪÀÅ. 5] ¸ÀaãÀ vÀAzÉ ¸ÀAdAiÀiï ¥ÁAqÉ ªÀAiÀÄ: 28ªÀµÀð eÁw: gÀd¥ÀÆvÀ G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á: UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 2,010/-gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï EzÀݪÀÅ. 6] NAPÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ £ÀªÉÆäò ªÀAiÀÄ: 28ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á: zÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 3,090/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉZïn¹ ªÉƨÉʯï EzÀݪÀÅ. 7] ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁæªÀt PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 23ªÀµÀð eÁw: J¸ï¹ zÀ°vÀ G: ¦AiÀÄĹ «zÁåyð ¸Á: gÉʯÉé PÁél¸Àð ©ÃzÀgÀ FvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 2,000/- gÀÆ. EzÀݪÀÅ. 8] CA§j±ï vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀÆtð D£ÀAzï vÁAzÀ¼É ªÀAiÀÄ: 31ªÀµÀð eÁw: ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PÀëwæÃAiÀÄ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 1500/-gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï EzÀݪÀÅ. ªÀÄvÀÄÛ  9] QgÀtPÀĪÀiÁgÀ  vÀAzÉ  £ÁUÀ¨sÀƱÀt PÀıÀ£ÀÆgÀ  ªÀAiÀÄ: 25ªÀµÀð  eÁw:  °AUÁAiÀÄvÀ G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á: UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 3,190/- gÀÆ. EzÀݪÀÅ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåzÀ°è CAzÀgÉ UÀÄAqÀÄ FvÀ£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ MlÄÖ 600/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ eÉʹAUï FvÀ£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É MlÄÖ 800/- gÀÆ. EzÀݪÀÅ. ªÀÄvÀÄÛ DlPÉÌ §¼À¹zÀ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. »ÃUÉ J®ègÀ ºÀwÛgÀ MlÄÖ 25,200/-gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ DgÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2014 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 06/04/2014 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ CA¨Áf vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ ±ÉgÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á// ¨É¼ÀÆîgÁ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¨É¼ÀÆîgÁ UÁæªÀÄzÀ ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 20 AiÀÄÄ.J¸À. «¹Ì 180 JA.J¯ï. ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA.Q. 1600, 14 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì 90 JªÀiï,J¯ï. ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA.Q. 560 ªÀÄvÀÄÛ 590 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.    

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2014 PÀ®A 15(ಎ), 32(3), 34 ಕೆ.ಇ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 05-04-2014 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ²ªÁf ZËPï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ ²ÃªÀªÀÄÆvÀð¥Áà ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 20 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï., 8 AiÀÄÄ.J¸ï. fãï, 15 Mj¹£À¯ï ZÁAiÀiïì r®Pïì, 4 £ÁPËl ©AiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000 gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2014 PÀ®A 171(L) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀB06/04/2014 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ¦.£ÁUÀ¥Áà vÁ®ÄPÁ PÁAiÀÄð¤ªÁðPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 06/04/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAAiÀÄPÁ® 5-45 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ²æà ¸ÀwõÀ UÀÄqÉØ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀzÀAvÉ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ¥sÁèöåPïì ¨Áå£ÀgÀUÀ¼ÀÄ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ. CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄ¢æ¹zÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÄ JµÀÄÖ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÀæ¹gÀÄvÁÛgÉ JA§ §UÉÎ ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁrgÀĪÀ¢Ý®è. F §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß Dgï.PÉ. ¦æAlgïì gÀªÀgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ UÉÆvÁÛV CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV RÆzÁÝV ¨sÉnÖAiÀiÁV «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà §ªÀÄät ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÀ ºÉý F ¥sÁèöåPïì ¨Áå£ÀgÀUÀ¼ÀÄ £Á£Éà ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ °TvÀ ºÉý §gÉzÀÄPÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà §ªÀÄät ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹gÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzsÀ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2014 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ 06-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ¨ÉlÖ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ£ÀUËqÀ UÀÄjPÁgÀ ¸Á : ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀÄAmÉ¥Àà UÀÄ£Áß¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPïìJ¯ï ¸ÀÄ¥Àgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÉ-2549 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Cwà eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ w¥Àà£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ zÀÄUÀðªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ CªÀ£À »A¢£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F WÀl£ÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£Éà PÁgÀt£ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «ÃgÀuÁÚ J¸ï. ªÀÄV, ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಹಾಗು ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ.ನಸಿಮಾಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಜಮಾದಾರ ಇವಳಿಗೆ 1997 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು  ಮಿರಾಜುದ್ದೀನನೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಆತನ ಮನೆಯವರು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ 2005 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಾದ ಮರಗುತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡ ಮಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ವಿರುದ್ದ ಜೀವನಾಂಶ ಕೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ನಂ: 137/2005 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರಳಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದುದಾರಳ ಎದುರಾಳಿದಾರರಾದ 1.ಮಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ತಂದೆ ಸರದಾರಸಾಬ ಜಮಾದಾರ 2.ಸರದಾರಸಾಬ ತಂದೆ ಖಾಸಿಮಸಾಬ ಜಮಾದಾರ 3.ರುಕುಮಬೀ ಗಂಡ ಸರದಾರಸಾಬ 4. ಫರಜಾನಾಬೇಗಂ ಗಂಡ ಫತ್ರುಸಾಬ  5.ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಸರದಾರಸಾಬ ಸಾ; ಎಲ್ಲರೂ ಕಿಣ್ಣಿಸಡಕ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ  ಮತ್ತು 6.ನುಸರತಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮಿರಾಜುದ್ದೀನ್ 7.ಖಯ್ಯುಮ್ 8.ನಯೀಮ್ 9.ಹನ್ನಿಬೇಗಂ 10.ರಫೀಕ 11.ನಾಸೀರ ಸಾ; ಎಲ್ಲರೂ ಬೀದರ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ರ್ಜಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೀಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಸದ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಹಣ ಕೊಡದೇ ನಿನಗೆ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಕೇಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಹಣ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಹೆದರಿಸಿ ಮಿರಾಜುದ್ದೀನನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದುದಾರಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡದೇ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 10/02/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರೋಡಕಿಣ್ಣಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು  ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಗ ಗ್ರಾಮದವರು ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದಿನಾಂಕ: 23/02/2013 ರಂದು ಆರೋಪಿತರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮರಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದು, ಆಗ ಆಕೆಯ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದವರು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ: 29/10/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಂಡ ಮಿರಾಜೋದ್ದೀನ್ ಈತನು ಮರಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಕಿರುಕಳ ನಿಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಯಪ್ಪ ಚಾಂಬರ ಸಾ: ಅಫಜಲಪೂರ ರವರ ಮಗನಾದ ರಾಜು ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಚಾಂಬರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಳೂಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದುದ್ದೇನೆಂದರೆ ಮಲ್ಲಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ರವರು ವಿನಾಕಾರಣ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈಯುದು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಕೂಡಿ ಸದರಿ ಮಲ್ಲಣಗೌಡ ರವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಬೈಯಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ತನ್ನ ಮನಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 04-04-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಲಣಗೌಡ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊ ಕ್ರೀಮಿನಾಷಕ ಔಷದಿ ಸೇವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಚಾರ ಫಲಿಸದೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 06-04-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:45 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ  ಸದರಿಯವರ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವುದೊ ವೀಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.