Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 29, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.53/2016 PÀ®A 143, 306, 498(J) ¸ÀA.149 L¦¹& 3 4 r¦ AiÀiÁPÀÖ:- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CPÀ̪ÀÄä½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 16 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß CPÀÌ ±ÀgÀtªÀÄä¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà PÀÄj ¸Á:PÉÆýºÁ¼À C£ÀÄߪÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ±ÁAvÀ¥Àà¤UÉ ªÀgÀzÀQët CAvÁ 3 ®PÀë gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ 2 vÉÆ° §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, FUÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CPÀ̪ÀÄä UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÀAqÀ£À ªÉÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CPÀ̪ÀÄä½UÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÁ E£ÀÄß JgÀqÀÄ JPÀgÉ ºÉÆ® CxÀªÁ 3,50,000=00 ®PÀë ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¢:28/06/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CPÀ̪ÀÄä vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÁgÀt CPÀ̪ÀÄä¼À UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÁºÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:158/2016 PÀ®A 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 28/06/2016 gÀAzÀÄ 11.30 J.JA PÉÌ ²æÃ.   ¸ÀtÚ§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CªÉÆÃWÉ¥Àà PÀ®ÆègÀ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð G: CmÉÆà qÉæöʪÀgÀ eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: ºÉÆÃvÀ¥ÉÃoÀ vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è lAiÀÄ¥À ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj Cfð ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, “¢£ÁAPÀ: 01/01/2016 gÀAzÀÄ PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ «dAiÀÄ CmÉÆêÉÆèÉÊ®ì gÀªÀgÀ°è 49,000=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀnÖ ²æÃgÁªÀÄ ¥ÉÊ£Á£ÀìzÀ°è 1,70,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ªÉÆÃvÀÛzÀ ¯ÉÆãÀ ªÀiÁr¹ C¥sÉà CmÉÆà Rj¢ ªÀiÁrzÉÝ£ÀÄ. CzÀgÀ EAf£À £ÀA: S5L8494292 ZÉ¹ì £ÀA: MBX0000ZFTL183787CAvÀ EzÀÄÝ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀA: KA-33 A-5548 CAvÀ EzÀÄÝ  C,Q, 1,50,000-00 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä CmÉÆÃPÉÌ ¨Ár qÉPÉÆÃgÉl ªÀiÁrgÀ°®è DzÀ PÁgÀt £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå £ÀAvÀgÀ §gɬĹzÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ §gɬĹgÀ°®è. £ÀªÀÄä CmÉÆÃzÀ M¼ÀUÀqÉ ¸ÉÖÃjAUÀ ºÀwÛgÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¥ËèqÀ£À PËAlgÀ ªÀiÁr¹gÀÄvÉÛ£É. £Á£ÀÄ ¥Àæw ¢£À ºÉÆÃvÀ¥ÉÃoÀ ¢AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ¢£Á®Ä 2-3 næÃ¥À£À°è ¥ÁæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÉÝ. ¥Àæw ¢£À zÀÄrzÀ ºÀt ¸ÀAUÀ滹 E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ 6230=00 gÀÆ PÀAvÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉ PÀlÄÖvÁÛ §A¢gÀÄvÉÛãÉ.

      »ÃVzÀÄÝ JA¢£ÀAvÉ ªÉÆãÉß ¢£ÁAPÀ: 23/06/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.00 JJA PÉÌ ºÉÆÃvÀ¥ÉÃoÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ 11.30 JJAPÉÌ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ªÉÆÃzÀ® næÃ¥ï £ÀªÀÄÆägÁzÀ ºÉÆÃvÀ¥ÉÃoÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 12.30 ¦JAPÉÌ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÁUÀ £ÀªÀÄä ¯ÉÊ£ÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CmÉÆÃUÀ¼ÀÄ ¤AwzÉݪÀÅ. DUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À ±ÀgÀt¥Àà AiÀļÀªÀgÀ FvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ¥Á½ §UÉÎ PÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀAzÀÄ 15 £É £ÀA§gÀ EzÉ ¤AzÀÄ 16 £ÉÃzÀÄÝ CAvÁ ºÉýzÀ DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÁ®¨Á« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ DUÉÆæà CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §¸ï ¤¯ÁÝ£ÀzÀ PÀqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr ¤°è¹zÉ. £À£Àß ¥Á½ 4-5 UÀAmÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄÄA¢£À ¥Á¼ÉAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀA/ AiÀÄ®è¥Àà AiÀļÀªÀgÀ, DzÀ¥Àà vÀAzÉ RAqÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀPÀgÀ, FgÀtÚ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄPÁÛ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ J®ègÀÆ gÁAiÀÄ¯ï ¥Áå¯ÉÃ¸ï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ nà §ArAiÀÄ°è nà PÀÄrzÀÄ C¯Éè ¤°è¹zÀÝ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ FvÀ£À CmÉÆÃzÀ°è J®ègÀÆ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ PÀĽwzÉÝêÀÅ. DUÀ £ÀªÀÄÆäj£À ©ügÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀiÁvÉ¥Àà PÀ®ÆègÀ FvÀ£À ¥Á½ EzÀÄÝzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃzÀ°è d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ FgÀtÚ ªÀÄPÁÛ¥ÀÆgÀ
E§âgÀÆ £ÀªÀÄä CmÉÆà PÀqÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä CmÉÆà EgÀ°®è. DUÀ £ÁªÀÅ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ CmÉÆêÀ£ÀÄß »AzÉ ªÀÄÄAzÉ vÀ½îgÀ §ºÀÄzÀÄ CAvÀ CmÉÆà ¯Éʤ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV CmÉÆà EgÀ°®è DUÀ ªÉÄð£À £À£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà, DzÀ¥Àà, zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ FgÀtÚ J®ègÀÆ PÀÆr ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è D PÀqÉ E PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ DUÁUÀ £À£Àß CmÉÆà £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà §§¯Á¢ FvÀ¤UÉ £À£Àß CmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV¢ÝAiÀiÁ CAvÀ PÉüÀ¯ÁV E®è CAvÀ ºÉý CªÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀ£ÀÄ.  J®ègÀÆ PÀÆr ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è, £ÀªÀÄÆägÁzÀ ºÉÆÃvÀ¥ÉÃoÀzÀ°è, ©ü UÀÄrAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ £À£Àß CmÉÆà ¹UÀ°®è. ¢£ÁAPÀB 23/06/2016 gÀAzÀÄ 12-30 ¦JA ¢AzÀ 3-30 ¦JA CªÀ¢AiÀÄ°è     £À£Àß CmÉÆà C,Q, 1,50,000-00 gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ