Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, July 18, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_


 

¢.17-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00UÀAmÉ ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ PÉÆAqÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ-23ªÀµÀð ¯Áj  £ÀABJ¦-24/ nJ-0099gÀ ZÁ®PÀ ¸ÁBUÀÄr§AqÁ, PÀzÀqÁ ªÀÄAqÀ®A, £É®èUÉÆAqÀ f¯Áè [D.¥Àæ] FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀABJ¦-24/nJ-0099 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ®ÆègÀÄ zÁn 3 Q. «ÄÃ. zÀÆgÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀiÁ£À« PÀqÉ ¬ÄAzÀ JzÀÄgÁV §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀABPÉJ-34/JA-9002 £ÉÃzÀÝPÉÌ  lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ 1] ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¦qÉØgÁªÀÄ£ï ¸ÁB¹gÀUÀÄ¥Áà 2] PÁªÀiÁQë UÀAqÀ ²æäªÁ¸À ¸ÁB¹gÀUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ²æà QgÀtgÀrØ vÀAzÉ PÉñÀªÀgÀrØ eÁwBgÀrØ ªÀAiÀÄ-25ªÀµÀð GB¯Áj £ÀABJ¦-24/nJ-0099gÀ°è QèãÀgÀ PÉ®¸À ¸ÁBUÀÄr§AqÁ ,PÀzÀqÁ ªÀÄAqÀ®A, £É®èUÉÆAqÀ f¯Áè [D.¥Àæ] gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ    zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/13 PÀ®279.337.338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 17-07-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ¥Àà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 36 E© 0243 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB §¸ÀªÀgÁeÉñÀéjPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 36 E© 0243 £ÉzÀÝgÀ »AzÉ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸ÁB ¸Á®UÀÄAzÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj¤AzÀ ¹gÀUÀÄ¥ÀàPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À°è ¸Á¸À®ªÀÄjPÁåA¥À ¸À«ÄÃ¥À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ 11-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á¸À®ªÀÄjPÁåA¦£À°ègÀĪÀ ¨Á¸ÀÌgÀgÁªÀ EªÀgÀ PÁ¥ÉðAlgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¹ÌÃqÁØV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ UÀAUÀ¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉ vÀAzÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¢£ÁAPÀ 18-07-2013 gÀAzÀÄ 02-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ£ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 34ªÀµÀð,eÁB PÀ¨ÉâÃgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ¸Á®UÀÄAzÀ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208/2013 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Ë¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄAwæ eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ, ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð GBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB£ÀªÀ®PÀ® FvÀ£ÀÄ ¢.14-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 jAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀ®PÀ® ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¹A¥Àr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÀgÀ UÁgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÉƼÀUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ¯É ¸ÀÄvÀÄÛ §AzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÁAwAiÀiÁVzÀÝ jAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢.17-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ DvÀ£À vÀAzÉ AiÀiÁzÀ ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀÄAwæ eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ, ªÀAiÀÄ-60ªÀµÀð GB¤ªÀÈvÀÛ J.J¸ï.L.ªÀÄvÀÄÛ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB£ÀªÀ®PÀ® gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/2013 PÀ®AB 174 ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 08-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ r.ªÉAPÀlgÀvÀßA vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁAiÀÄqÀÄ, ªÀAiÀiÁ: 63 ªÀµÀð, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: VÃvÁ PÉÃ¥sÉ ºÀwÛgÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è EgÀĪÀ VÃvÁ PÉÃ¥sÉ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ AiÀĪÀĺÁ C¯Áâ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA KA-36 R-7479, Chessi No- ME15TS06182014310 , Engine No-5TS6013903 C.Q 20,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß (2008 gÀ ªÀiÁqɯï) AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CA¢¤AzÀ®Æ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2013 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

J¸ï.¦ PÀȵÀÚ vÀAzÉ FgÀtÚ, G:ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:Q¸Á£ï gÁeÁ gÉʸï«Ä¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄ, vÁ:ªÀiÁ£À«, f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 05.05.2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À UËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ, 40 ªÀµÀð, G: °ÃUÀ¯ï PÀ£Àì¯ÉÖAmï, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA.°«ÄmÉqï, ¸ÀÆUÀÄgÉñÀégÀ PÁA¥ÉèPïì gÁªÀĪÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀgÀ ²æÃgÁªÀÄ mÁæ£ïì ¥ÉÆÃlð PÀA¥À¤ °«ÄmÉqï UÉ ºÉÆÃV vÀ£ÀUÉ C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁåAqï ¯Áj £ÀA: PÉJ 29/6038 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Rjâ¸À®Ä ¸ÀzÀj PÀA¥À¤¬ÄAzÀ ¸Á®ªÁV gÀÆ: 4,60,000/- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ , MlÄÖ CVæªÉÄAmï ªÉÆvÀÛ 6,22,150/-UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆãï PÀªÀiï ºÉÊ¥ÉÆwPÉõÀ£ï CUÀæªÉÄAmï ªÀiÁr CzÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA. 1 gÀªÀgÀÄ ¸Á® ¥ÀqÉzÀªÀ£ÉAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA: 2 «.ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÌtÚ, G:ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.9/11/77 ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸Á®PÉÌ UÁågÉAlgï JAzÀÄ CVæªÉÄAmï UÉ ¸À» ªÀiÁr CVæªÉÄAmï ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. F £ÀA©PÉ ¨sÀgÀªÀ¸É ªÉÄÃgÉUÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Rjâ¹zÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ®Ä ªÁºÀ£À vÉÆÃj¸À®Ä PÉýzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ vÉÆÃj¹gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA;1 ªÀÄvÀÄÛ 2 gÀªÀgÀÄ dAnAiÀiÁV zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸À®zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ ºÉÊ¥ÉÆÃwPÉõÀ£ï CVæªÉĪÀÄmï £À µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹zÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ CAvÁ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ gÀAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 101/2013 PÀ®A: 406,420 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:18.07.2013 gÀAzÀÄ 168 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 30,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-07-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-07-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
ದಿ£ÁAPÀ 17-07-2013 ರಂದು ¦üರ್ಯಾದಿ ರಾಜರಡ್ಡಿ ಪವಾಡೆ ಸಾ: ಹುಮನಾಬಾದ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ಗೆಳೆಯನಾದ ನಾಗೇಶ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÁUÉñÀ£À ಮೋmÁgï ಸೈPÀ¯ï ಮೇಲೆ ರಾ.ಹೆ £ÀA. 9 ಮೇ°gÀĪÀ ಅಷ್ಟಿಕರ ಪೇಟ್ರೋಲ ಬಂಕದಲ್ಲಿ ಪೇಟ್ರೊಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋಗುವಾಗ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ಮೋmÁgï ಸೈPÀ¯ï £ÀA. ಕೆಎ-39/ಕೆ-4282 £ÉÃzÀgÀ ಮೇಲೆ 1) ನರೇಶ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಜ್ಜನಶೇಟ್ಟಿ ವಯ: 19 ªÀµÀð, 2) ರಾಕೇಶ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ವಾಡೇಕರ ವಯ: 19 ªÀµÀð, 3) ವಿಶಾಲ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ವಯ: 16 ªÀµÀð, ªÀÄƪÀgÀÄ ಸಾ: ಹುಮನಾಬಾದ F ಮೂವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ರಾ.ಹೆ £ÀA. 9 ಮೇಲೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಹುಡಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಬಸ್ಸ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಫ-474 ನೇದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæ ಶಿವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪಾ ಸಾ: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ EvÀನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ªÀÄÄAzÉ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೋmÁgï ಸೈPÀ¯ï £ÀA. ಕೆಎ-39/ಕೆ-4282 £ÉÃzÀPÉÌ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮೋmÁgï ಸೈPÀ¯ï ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವರ ಮೇಲಿಂದ DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ ಮುಂದಿನ ಟೈರ ಹಾಯಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, EzÀjAzÀ ನರೇಶ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಇತನ ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಮೇಲೆ, ತಿಕದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎಡಕಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ, ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ರಾಕೇಶ ಇತನ ಎಡ ಕೈಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ, ಎದೆ ಮೇಲೆ, ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ, ¸ÉÆAlzÀ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಧಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೋಬ್ಬನಾದ ವಿಶಾಲ ಇತನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ, ಎದೆಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ, ¸ÉÆAlzÀ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲ ಕೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಧಳದಲ್ಲೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ಕೊಟ್ಟ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಹೇಳಿಕೆ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2013, PÀ®A 287, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà dªÀÄäV ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: §¸ï qÉæöʪÀgÀ, ¸Á: ºÉÆgÀw, vÁ: Ear, f: ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ §¸ï£À ºÉqï ¯ÉÊl PÉnÖzÀÝjAzÀ §¸ï£À ªÀÄÄA¢£À ºÉqï ¯ÉÊmï j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÁUÀ §¸ï £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-588 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ¸ÉƯÉPÀgï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, G PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ qÉæöʪÀgï ¦ £ÀA. 1687, ¸Á: Ear, vÁ: ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ qÉæöʪÀgÀ ¹Ãmï£À QlQAiÀÄ ºÀwÛgÀ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ QlQ vÉgÉzÀÄ §¸ï AiÀÄAvÀæzÀ°èzÀ ºÉqï ¯ÉÊn£À ªÉÊgï j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÁUÀ DvÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¸É¯ïá ¸ÁÖlgï ªÉÊgÀUÀ¼ÀÄ eÉÆÃqÀuÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ MªÉÄäÃ¯É ªÁºÀ£À ZÀ°¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¸ÀjzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DzÀgÉ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ §¸ï ZÁ®PÀ£À ¨ÁV°£À°è ¹QÌPÉÆArzÀÄÝ ªÁºÀ£À ZÀ°¸ÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ §¸ï £ÀA. PÉJ-39/J¥sï-520 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ¨sÁUÀPÉÌ WÀµÀðuÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©zÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è CAzÀgÉ ¸ÀzÁ²ÃªÀ ¥ÉÃmï ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ §¸ï£À AiÀÄAvÀæzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ eÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁqÀzÉà CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ¯É F C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¨ÉuÉÚ ¸Á: ZÀl£À½îà UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ £ÁUÀ±ÀnÖ ªÉÆmÉÖ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: UÁzÀV EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ DPÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ¢AiÀĪÀgÀ C½AiÀÄ ¸ÀgÀPÁj ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV E¯ÁdÄ ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀ¢¯Áè, DUÁUÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãɬÄAzÀ £ÉgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17-07-2013 gÀAzÀÄ ²ªÀ°Ã¯Á EPÉUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ eÁ¹Û DVzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀUÀqÀzÀ bÁªÀtÂAiÀÄ zÀAlPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýÃPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj VÃvÁ vÀAzÉ §¸À¥Áà £ÁgÁ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, J¯Áè PÀqÉ vÉÆj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¢£ÁAPÀ 17-07-2013 gÀAzÀÄ VÃvÁ EPÉAiÀÄÄ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ, ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ §AQ£À ªÀiÁqÀzÀ°èzÀÝ ºÀÄ°èUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¸ÀÄvÀÄÛ §AzÀÄ ¥ÀqÀ¸Á°AiÀÄ°è ©¢ÝzÀjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ¥ÉæªÀįÁ EªÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä VÃvÁ EPÉAiÀÄÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ºÀÄ°èUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹gÀÄvÉÛ£É CAvÁ CAzÁUÀ VÃvÁ EPÉUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉý ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÀjAiÀiÁUÀzÉ VÃvÁ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ fÃvÀ¥Áà ªÀQîgÀÄ ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ    05-07-2013 gÀAzÀÄ a¢æAiÀÄ ªÁAiÀÄĸÉÃ£É PÉÃA¢æAiÀÄ «zÁå®AiÀÄzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ PÉ.¦.n.¹.J¯ï. ¸À¨sÁ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À n«J¸ï «PÀÖgÀ f.JPÀì £ÀA. PÉJ-32/PÀÆå-8174, ªÉÄÃPï-2005, §Æè ¨ÁèPÀ PÀ®gÀ, C.Q. 25,000/- gÀÆ, F ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹¢gÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2013, PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
2011 £Éà ¸Á°£À ªÉÄà wAUÀ¼À°è ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ F±ÀégÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¤eÁA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ zÉÊ£ÀA¢£ÀAvÉ ««ªÉÄÃqï PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¯ÉÃmï £ÉúÀgÀÄ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¤eÁA¥ÀÆgÀ, 2) ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¯ÉÃmï £ÉúÀgÀÄ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ¤eÁA¥ÀÆgÀ, 3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÆ£Àßr, 4) ¤®èªÀiÁä UÀAqÀ F±ÀégÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÆ£Àßr, 5) ¸À«ÃvÁ vÀAzÉ F±ÀégÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÆ£Àßr EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÀzÀ°ènÖzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä, 2) §AUÁgÀzÀ ¥Ál° vÀÆPÀ 4 vÉƯÁ, 3) §AUÁgÀzÀ £Á£ï vÀÆPÀ 2.5 vÉƯÁ, 4) §AUÁgÀzÀ £ÉÃPÉèøï vÀÆPÀ 4.5 vÉƯÁ, 5) §AUÁgÀzÀ dƪÀÄPÁ vÀÆPÀ 0.5 vÉƯÁ, 6) §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀÆ° vÀÆPÀ 0.3 vÉƯÁ, 7) §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ vÀÆPÀ 0.3 vÉƯÁ, 8) §AUÁgÀzÀ ©AzÀ° vÀÆPÀ 0.5 vÉƯÁ MlÄÖ 12.5 vÉƯÁ §AUÁgÀzÀ C.Q 1,85,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 2,85,000/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀvÀåªÀw UÀAqÀ ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀÄAPÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, G: ²PÀëQ, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. JALf-23 PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢±Á ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀ£ÁðlPÁ PÁ¯ÉÃf£À°è ©¹J JgÀqÀ£Éà ªÀµÀðzÀ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 13-07-2013 gÀAzÀÄ ¢±Á EPÉAiÀÄÄ JA¢£ÀAvÉ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 16-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ RĶðzÀ C° vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ºÉqï PÁ£ïìmÉç¯ï, ¸Á: vÀ¯ÉÆÃr ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj §Ä¸Áæ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ zÀUÁð¥ÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ºÁUÀÄ ¸ÉßûvÀgÀÄUÀ¼À°è «ZÁj¸À¯ÁV ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢®è, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÉÃAzÀæ J£ï. ¦.J¸ï.L alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀzÉæñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ZÀ£ÀߪÀįÉèñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £À¹Ã©£À E¸Éàl dÆeÁl DqÀÄwzÁÝgÉA§ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ElUÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ZÀ£ÀߪÀįÉèñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀPÀÌ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà gÁeÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ElUÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ £À¹Ã©£À E¸Éàl dÆeÁlzÀ°è DlªÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, J®ègÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,100/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 253/2013, PÀ®A 399, 402 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-07-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸À.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ gÁªÀÄwxÀðªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄdÄ UÀÄdÄ ±À§Ý PÉý ¨Áålj ºÁQ £ÉÆÃqÀ®Ä 5 d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀAqÀÄ vÀPÀët ¨ÁåljAiÀÄ£ÀÄß §AzÀ ªÀiÁr CªÀgÀ ZÀlªÀnPÉ ªÉÄÃ¯É ¤UÁªÀ»¹zÁUÀ CªÀgÀÄ »A¢AiÀÄ°è CªÀgÀÄ D¨Á¢PÁ WÀgÀ zÉÃPÀ£Á £À»Ã vÉÆà §VZÁªÁ¯Á WÀgÀ zÉÃPÀ£Á 3 ¯ÉÆUÀ ¨ÁºÀgÀ gÀºÉ£Á ºÀªÀÄä zÉÆà DzÀ«Ä CAzÀgÀ eÁ£Á PÉÆÃ¬Ä CªÁd PÀgÉvÉÆà ZÁPÀÄ OgÀ gÁqÀ¸É qÀgÁ£Á »ÃªÀÄvÀ¸É PÁªÀÄ PÀgÀ£Á DdPÁ ZÉÆÃj ¸ÀPÉë¸À ºÉÆãÁ CAvÁ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ PÉý¹PÉÆAqÀÄ vÀPÀÌt EzÀÄ zÀgÉÆÃqÉPÉÆgÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ SÁvÀj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Áålj ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ, ºÉaÑUÉ PÀvÀÛ®Ä EzÀÄÝzÀjAzÀ D UÀÄA¦£À°è MlÄÖ 5 d£À EzÀÄÝ, CªÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) D¹Ã¥sÀ vÀAzÉ SÁeÁªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ¸Á: GzÀVgÀ, ¸ÀzÀå: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À, 2) G¸Áä£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥ÀmÉî ¸Á: «Ä¯ÁvÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, EªÀj§âgÀÆ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ, G½zÀ 3 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 3) PÀ¦Ã® vÀAzÉ ®Qëöät ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ, 4) ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÁ¸À¯É, ¸Á: ¨sÁ°Ì, 5) gÀ« vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÁ¸À¯É ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ºÀwÛ¢AzÀ ZÁPÀÄ, PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ, 4500/- gÀÆ¥Á¬Ä, «ÄgÀa ¥ËqÀgÀ ¥ÁQÃlÄ, MAzÀÄ £ÀÆ°£À ºÀUÀÎ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÀj §mÉÖ vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä vÀAiÀiÁj ªÀiÁqÀ®Ä D ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽvÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ SÁvÀjAiÀiÁVzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-07-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-07-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
ದಿ£ÁAPÀ 17-07-2013 ರಂದು ¦üರ್ಯಾದಿ ರಾಜರಡ್ಡಿ ಪವಾಡೆ ಸಾ: ಹುಮನಾಬಾದ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ಗೆಳೆಯನಾದ ನಾಗೇಶ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÁUÉñÀ£À ಮೋmÁgï ಸೈPÀ¯ï ಮೇಲೆ ರಾ.ಹೆ £ÀA. 9 ಮೇ°gÀĪÀ ಅಷ್ಟಿಕರ ಪೇಟ್ರೋಲ ಬಂಕದಲ್ಲಿ ಪೇಟ್ರೊಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋಗುವಾಗ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ಮೋmÁgï ಸೈPÀ¯ï £ÀA. ಕೆಎ-39/ಕೆ-4282 £ÉÃzÀgÀ ಮೇಲೆ 1) ನರೇಶ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಜ್ಜನಶೇಟ್ಟಿ ವಯ: 19 ªÀµÀð, 2) ರಾಕೇಶ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ವಾಡೇಕರ ವಯ: 19 ªÀµÀð, 3) ವಿಶಾಲ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ವಯ: 16 ªÀµÀð, ªÀÄƪÀgÀÄ ಸಾ: ಹುಮನಾಬಾದ F ಮೂವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ರಾ.ಹೆ £ÀA. 9 ಮೇಲೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಹುಡಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಬಸ್ಸ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಫ-474 ನೇದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæ ಶಿವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪಾ ಸಾ: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ EvÀನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ªÀÄÄAzÉ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೋmÁgï ಸೈPÀ¯ï £ÀA. ಕೆಎ-39/ಕೆ-4282 £ÉÃzÀPÉÌ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮೋmÁgï ಸೈPÀ¯ï ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವರ ಮೇಲಿಂದ DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ ಮುಂದಿನ ಟೈರ ಹಾಯಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, EzÀjAzÀ ನರೇಶ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಇತನ ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಮೇಲೆ, ತಿಕದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎಡಕಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ, ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ರಾಕೇಶ ಇತನ ಎಡ ಕೈಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ, ಎದೆ ಮೇಲೆ, ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ, ¸ÉÆAlzÀ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಧಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೋಬ್ಬನಾದ ವಿಶಾಲ ಇತನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ, ಎದೆಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ, ¸ÉÆAlzÀ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲ ಕೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಧಳದಲ್ಲೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ಕೊಟ್ಟ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಹೇಳಿಕೆ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2013, PÀ®A 287, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà dªÀÄäV ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: §¸ï qÉæöʪÀgÀ, ¸Á: ºÉÆgÀw, vÁ: Ear, f: ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ §¸ï£À ºÉqï ¯ÉÊl PÉnÖzÀÝjAzÀ §¸ï£À ªÀÄÄA¢£À ºÉqï ¯ÉÊmï j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÁUÀ §¸ï £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-588 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ¸ÉƯÉPÀgï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, G PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ qÉæöʪÀgï ¦ £ÀA. 1687, ¸Á: Ear, vÁ: ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ qÉæöʪÀgÀ ¹Ãmï£À QlQAiÀÄ ºÀwÛgÀ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ QlQ vÉgÉzÀÄ §¸ï AiÀÄAvÀæzÀ°èzÀ ºÉqï ¯ÉÊn£À ªÉÊgï j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÁUÀ DvÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¸É¯ïá ¸ÁÖlgï ªÉÊgÀUÀ¼ÀÄ eÉÆÃqÀuÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ MªÉÄäÃ¯É ªÁºÀ£À ZÀ°¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¸ÀjzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DzÀgÉ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ §¸ï ZÁ®PÀ£À ¨ÁV°£À°è ¹QÌPÉÆArzÀÄÝ ªÁºÀ£À ZÀ°¸ÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ §¸ï £ÀA. PÉJ-39/J¥sï-520 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ¨sÁUÀPÉÌ WÀµÀðuÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©zÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è CAzÀgÉ ¸ÀzÁ²ÃªÀ ¥ÉÃmï ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ §¸ï£À AiÀÄAvÀæzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ eÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁqÀzÉà CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ¯É F C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¨ÉuÉÚ ¸Á: ZÀl£À½îà UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ £ÁUÀ±ÀnÖ ªÉÆmÉÖ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: UÁzÀV EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ DPÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ¢AiÀĪÀgÀ C½AiÀÄ ¸ÀgÀPÁj ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV E¯ÁdÄ ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀ¢¯Áè, DUÁUÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãɬÄAzÀ £ÉgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17-07-2013 gÀAzÀÄ ²ªÀ°Ã¯Á EPÉUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ eÁ¹Û DVzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀUÀqÀzÀ bÁªÀtÂAiÀÄ zÀAlPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýÃPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj VÃvÁ vÀAzÉ §¸À¥Áà £ÁgÁ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, J¯Áè PÀqÉ vÉÆj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¢£ÁAPÀ 17-07-2013 gÀAzÀÄ VÃvÁ EPÉAiÀÄÄ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ, ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ §AQ£À ªÀiÁqÀzÀ°èzÀÝ ºÀÄ°èUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¸ÀÄvÀÄÛ §AzÀÄ ¥ÀqÀ¸Á°AiÀÄ°è ©¢ÝzÀjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ¥ÉæªÀįÁ EªÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä VÃvÁ EPÉAiÀÄÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ºÀÄ°èUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹gÀÄvÉÛ£É CAvÁ CAzÁUÀ VÃvÁ EPÉUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉý ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÀjAiÀiÁUÀzÉ VÃvÁ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ fÃvÀ¥Áà ªÀQîgÀÄ ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ    05-07-2013 gÀAzÀÄ a¢æAiÀÄ ªÁAiÀÄĸÉÃ£É PÉÃA¢æAiÀÄ «zÁå®AiÀÄzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ PÉ.¦.n.¹.J¯ï. ¸À¨sÁ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À n«J¸ï «PÀÖgÀ f.JPÀì £ÀA. PÉJ-32/PÀÆå-8174, ªÉÄÃPï-2005, §Æè ¨ÁèPÀ PÀ®gÀ, C.Q. 25,000/- gÀÆ, F ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹¢gÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2013, PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
2011 £Éà ¸Á°£À ªÉÄà wAUÀ¼À°è ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ F±ÀégÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¤eÁA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ zÉÊ£ÀA¢£ÀAvÉ ««ªÉÄÃqï PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¯ÉÃmï £ÉúÀgÀÄ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¤eÁA¥ÀÆgÀ, 2) ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¯ÉÃmï £ÉúÀgÀÄ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ¤eÁA¥ÀÆgÀ, 3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÆ£Àßr, 4) ¤®èªÀiÁä UÀAqÀ F±ÀégÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÆ£Àßr, 5) ¸À«ÃvÁ vÀAzÉ F±ÀégÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÆ£Àßr EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÀzÀ°ènÖzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä, 2) §AUÁgÀzÀ ¥Ál° vÀÆPÀ 4 vÉƯÁ, 3) §AUÁgÀzÀ £Á£ï vÀÆPÀ 2.5 vÉƯÁ, 4) §AUÁgÀzÀ £ÉÃPÉèøï vÀÆPÀ 4.5 vÉƯÁ, 5) §AUÁgÀzÀ dƪÀÄPÁ vÀÆPÀ 0.5 vÉƯÁ, 6) §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀÆ° vÀÆPÀ 0.3 vÉƯÁ, 7) §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ vÀÆPÀ 0.3 vÉƯÁ, 8) §AUÁgÀzÀ ©AzÀ° vÀÆPÀ 0.5 vÉƯÁ MlÄÖ 12.5 vÉƯÁ §AUÁgÀzÀ C.Q 1,85,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 2,85,000/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀvÀåªÀw UÀAqÀ ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀÄAPÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, G: ²PÀëQ, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. JALf-23 PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢±Á ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀ£ÁðlPÁ PÁ¯ÉÃf£À°è ©¹J JgÀqÀ£Éà ªÀµÀðzÀ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 13-07-2013 gÀAzÀÄ ¢±Á EPÉAiÀÄÄ JA¢£ÀAvÉ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 16-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ RĶðzÀ C° vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ºÉqï PÁ£ïìmÉç¯ï, ¸Á: vÀ¯ÉÆÃr ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj §Ä¸Áæ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ zÀUÁð¥ÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ºÁUÀÄ ¸ÉßûvÀgÀÄUÀ¼À°è «ZÁj¸À¯ÁV ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢®è, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÉÃAzÀæ J£ï. ¦.J¸ï.L alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀzÉæñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ZÀ£ÀߪÀįÉèñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £À¹Ã©£À E¸Éàl dÆeÁl DqÀÄwzÁÝgÉA§ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ElUÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ZÀ£ÀߪÀįÉèñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀPÀÌ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà gÁeÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ElUÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ £À¹Ã©£À E¸Éàl dÆeÁlzÀ°è DlªÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, J®ègÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,100/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 253/2013, PÀ®A 399, 402 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-07-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸À.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ gÁªÀÄwxÀðªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄdÄ UÀÄdÄ ±À§Ý PÉý ¨Áålj ºÁQ £ÉÆÃqÀ®Ä 5 d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀAqÀÄ vÀPÀët ¨ÁåljAiÀÄ£ÀÄß §AzÀ ªÀiÁr CªÀgÀ ZÀlªÀnPÉ ªÉÄÃ¯É ¤UÁªÀ»¹zÁUÀ CªÀgÀÄ »A¢AiÀÄ°è CªÀgÀÄ D¨Á¢PÁ WÀgÀ zÉÃPÀ£Á £À»Ã vÉÆà §VZÁªÁ¯Á WÀgÀ zÉÃPÀ£Á 3 ¯ÉÆUÀ ¨ÁºÀgÀ gÀºÉ£Á ºÀªÀÄä zÉÆà DzÀ«Ä CAzÀgÀ eÁ£Á PÉÆÃ¬Ä CªÁd PÀgÉvÉÆà ZÁPÀÄ OgÀ gÁqÀ¸É qÀgÁ£Á »ÃªÀÄvÀ¸É PÁªÀÄ PÀgÀ£Á DdPÁ ZÉÆÃj ¸ÀPÉë¸À ºÉÆãÁ CAvÁ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ PÉý¹PÉÆAqÀÄ vÀPÀÌt EzÀÄ zÀgÉÆÃqÉPÉÆgÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ SÁvÀj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Áålj ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ, ºÉaÑUÉ PÀvÀÛ®Ä EzÀÄÝzÀjAzÀ D UÀÄA¦£À°è MlÄÖ 5 d£À EzÀÄÝ, CªÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) D¹Ã¥sÀ vÀAzÉ SÁeÁªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ¸Á: GzÀVgÀ, ¸ÀzÀå: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À, 2) G¸Áä£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥ÀmÉî ¸Á: «Ä¯ÁvÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, EªÀj§âgÀÆ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ, G½zÀ 3 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 3) PÀ¦Ã® vÀAzÉ ®Qëöät ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ, 4) ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÁ¸À¯É, ¸Á: ¨sÁ°Ì, 5) gÀ« vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÁ¸À¯É ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ºÀwÛ¢AzÀ ZÁPÀÄ, PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ, 4500/- gÀÆ¥Á¬Ä, «ÄgÀa ¥ËqÀgÀ ¥ÁQÃlÄ, MAzÀÄ £ÀÆ°£À ºÀUÀÎ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÀj §mÉÖ vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä vÀAiÀiÁj ªÀiÁqÀ®Ä D ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽvÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ SÁvÀjAiÀiÁVzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.