Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 26, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

¢£ÁAPÀ: 25-03-2013 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ªÀÄ»AzÁæ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ»AzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ 475 r.L mÁæöåPïÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀPÁåA¥ï zÁn «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ ¥ÀA¥Á¥ÀwUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnÖzÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ°è PÀĽvÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ 35 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ° ¨sÀVgÀy PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .FvÀ£ÀÄ mÁæöå°¬ÄAzÀ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ §®¨sÁUÀzÀ vɯÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA,.
68/2013 PÀ®A. 279,304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:25-03-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀ«vÁ¼À-¹gÀªÁgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹gÀªÁgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ C®¸ÀA¢ UÀÄqÀØzÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà mÁmÁ J.¹.£ÀABPÉ.J-35/5491-n.Dgï-12-13 gÀ ZÁ®PÀ ¸ÁBªÀqÀÀªÀnÖ  vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀ®PÀ® PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆÃV ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £À¢ÃªÀĸÁ§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ eÁwBªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð,GBMPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁBªÀqÀªÀnÖPÁæ¸ï vÁBªÀiÁ£À«. EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2013 PÀ®A:279,337,338 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ                 

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ :-

¢£ÁAPÀ 25-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠧¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¥ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ MAzÀÄ ©¼ÀeÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¥Éà §tªÉUÉ AiÀiÁgÉÆà zÁj ºÉÆÃPÀgÀÄ ©Ãr ¸Éâ ©¸ÁrzÀÄÝ DPÀ¹äPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ ©½eÉÆüÀzÀ §t«UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁëöå£ÁVgÀÄvÀÛzÉ, F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉÆ°¸ï oÁuÁ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA 03/2013 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ.25-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà UÀÄjPÁgÀ 40 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¤ßUÉÆüÀ FvÀ£À eÉÆüÀzÀ ¸À¥ÉàAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃAUÁ §tªÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAUÀ¥Àà£À eÉÆüÀ & ±ÉÃAUÁ §tªÉUÉ ¨ÉAQ ©¢ÝzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà zÁj ºÉÆÃPÀgÀÄ CPÀ¸ÁävÁV ©Ãr ¹UÀgÉÃmï ¸Éâ MUÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §t«UÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ C.Q.gÀÆ.60,000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ªÉÄêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃAUÁ ºÉÆlÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA 01/2013 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2013 gÀAzÀÄ 113 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-03-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-03-2013

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/13 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/03/2013 gÀAzÀÄ 1745  UÀAmÉUÉ  ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÃAiÀÄ°è C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CavÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät   vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á: ªÀÄAUÀ®V EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß  ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆæ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-0913-JgÀhÄqï-2767 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄAUÀ®V PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ. ºÉ. £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ZÉZÀð ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ ¸À°ÃªÀiï vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ , JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ºÁUÀÄ JqÀ PÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ  ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/13 PÀ®A 66(J),67,67(J) E£À¥sÁgÀªÉÄõÀ£ï mÉPÁß®f JPÀÖ 2000 :-

¢£ÁAPÀ: 25-03-2013 JAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. «±ÁæAw ¥Ánïï vÀAzÉ ªÁ¸ÀäzÉêÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ªÀiÁzsÀªÀ£ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ gÀªÀågÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ 18£Éà ªÀiÁZÀð 2013 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1:00 UÀAmÉ ¨É½îUÉ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ¬ÄAzÀ PÀgÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ¥sÉøï§ÄPÉÌ LrAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°AiÀÄAzÀÄ PÀgÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. £Á£ÀÄ 20£Éà ªÀiÁZÀð 2013 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1:00 UÀAmÉUÉ ¥sÉøï§ÄPïÌ ªÉʧ¸ÉÊlªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £À£Àß ºÉ¸Àj£À° CAzÀgÉ «±ÁæAw ¥Ánî ©ÃzÀgÀ ¥sÉøï§ÄPïÌ LrAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¹ £À£Àß ªÀåAiÀÄQÛPÀ ªÀiÁ»wAiÀiÁzÀ, £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À, ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀiÁ»w, £À£Àß vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CPÀÌ, §AzÀÄUÀ¼À ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀ®èzÉ, C¥ÀjavÀ ºÀÄrVAiÀÄ C²è® avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ, EzÀjAzÀ £À£Àß ªÀiÁ£À ªÀÄAiÀiÁðzÉ UËgÀªÀ ºÁ¤ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà £À£Àß ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄð dgÀV¹ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ MvÀÛqÀ C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÁUÀÄwÛzÉÝ ¸ÀzÀj F PÀÈvÀªÀ£ÀÄß ¸É¥ÉÖA§gï 2012gÀ° ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ CzÀÝjAzÀ F ªÀÄÆ®PÀ £À£Àß «£ÀAw J£ÉAzÀgÉ F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß dgÀV¹zÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ »rzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ §zÀÝ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/13 PÀ®A 341, 504, 353, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/03/2012 gÀAzÀÄ ¨É½îÃUÉÎ 0400 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 127/12, 103/09 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆAqÀ DgÉÆævÀgÀ zÀ¸ÀÛVj PÀÄjvÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ»£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV PÉÆ»£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÀĸÉÌ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥ï ¤°è¹ ¹«¯ï §mÉÖ (ªÀĦüÖ) zsÀj¹zÀÝ ¹¦¹-1036, 989, 1556 gÀªÀjUÉ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ®PÀëöät UÀÄAqÉæÃUÉƼÀ ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀªÁr gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ EzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §A¢gÀÄvÀÛzÉ. vÁªÀÅ ªÀĦüÖAiÀÄ°è ºÉÆÃV CªÀjUÉ »rzÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ°è £Á£ÀÄ vÀPÀët §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý PÀ¼ÀÆ»¹zÁUÀ ¸ÀzÀj 3 d£À ¹¦¹ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ UÀÄAqÉæÃUÉÆüÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV MAzÀÄ VqÀzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ PÉÆnÖUÉ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AvÁUÀ CªÀ¤UÉ ¸ÀzÀj ¹¦¹-1036 gÀªÀgÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät UÀÄAqÉæUÉÆüÀ CAvÁ w½¹zÁUÀ £Á£ÀÄ E£ÀÆß PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ EzÁÝgÉ £ÁªÀÅ ªÀÄAoÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ EzÉÝÃªÉ zÁj ©qÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ F ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀƼɪÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ ªÀiÁr PÉÆnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ zÀ±ÀgÀxÀ£À vÀªÀÄä ªÀĺÁzÉêÀ EvÀ¤UÉ ¤£ÀUÉ ¥ÉưøÀgÀÄ »rAiÀÄ®Ä §A¢zÁÝgÉ ºÉÆÃgÀUÉ ¨Á CAzÁUÀ ªÀĺÁzÉêÀ EvÀ£ÀÄ F ¥ÉưùjUÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ MAzÀÄ UÀw PÁt¹©qÉÆt CAvÁ CAzÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ®è zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¨Áålj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹¦¹-1036 gÀªÀgÀ §®PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä ¥ÉưùjUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß mÉÆAQ£À°èzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦¹-1036 gÀªÀgÀ JzÉAiÀÄ°è ZÀÄZÀÄѪÁUÀ ¸ÀzÀj ¹¦¹ gÀªÀgÀÄ ZÁPÀÄ ºÀvÀÄÛvÀzÉ CAvÁ w½zÀÄ MªÉÄä¯É »AzÀPÉÌ wgÀÄVzÁUÀ ¹¦¹ JqÀ PÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ »ªÀħ¢UÉ ZÁPÀÄ ZÀÄaÑzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ, eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹¦¹-989, 1556 gÀªÀgÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ EªÀjUÉ »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæüvÀgÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ £ÀÆQPÉÆnÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/13 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ-25/03/2013 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ J£ï.ªÉÊ UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L RlPÀ aAZÉÆý gÀªÀjUÉ  ¢£ÁAPÀ-25/3/13 gÀAzÀÄ RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1] PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÉüÀªÉ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð 2] C§ÄÝ® £ÀfÃgÀ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð 3] gÁdÄ vÀAzÉ §¸À¥Áà aî±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ-38 ªÀµÀð 4] ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà PÀAZÀPÉ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð J®ègÀÄ ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý CAvÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°èzÀÝ 510 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/13 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25-03-2013 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ JAfJ¸ïJ¸ïPÉ ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ PÁ²£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ EvÀ£À zÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ GzÀVÃgÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄï  M§â ªÀåQÛ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV EnÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÁÝ£É CAvÁ EzÀÝ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25-03-2013 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ºÀÄtf(J) vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/13 PÀ®A 394 L¦¹ :-

¢: 26-03-2013 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ JªÀiï.r.±ÀQïï vÀAzÉ JªÀiï.r. C¥sÀd¯ï vÀA¨ÉÆð ¸Á: ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2013 gÀAzÀÄ OgÁzÀPÉÌ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-38-6849 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ZÁ®PÀ C¥sÉÆæÃeï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊAiÀÄzï C¸ÀèA gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ OgÁzÀUÉ ºÉÆÃV C°è r®gÀUÀ½UÉ UÀÄlPÁ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁE CªÀjAzÀ  ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀUÉ §gÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 2145 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÉàPÉj PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É 3 d£À §AzÀÄ ªÉÆÃzÀ®Ä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ C¥sÉÆæÃeï EvÀ¤UÉ PÀtÂÚ£À°è ªÉÄt¹£À PÁ¬Ä SÁgÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ DUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¨ÉæÃPï ºÁQ ªÁºÀ£À ¤°è¹zÁUÀ ªÀÄvÉÆۧ⠧AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀtÂÚUÉ SÁgÀzÀ ¥ÀÄr ºÁQgÀÄvÁÛ£É. E£ÉÆßçâ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ºÀtzÀ ¨ÁåUï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ°è JµÀÄÖ ºÀt EvÀÄÛ JA§ÄªÀÅzÀÄ ªÉÄgÉwgÀÄvÉÛ£É. DzÀgÉ ¸ÀAvÉÆõÀ fUÉð gÀªÀgÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÀqÉzÀ ºÀt gÀÆ. 2 ®PÀë 25 ¸Á«gÀ C®èzÉ ¨ÁåV£À°è ªÀåªÀºÁgÀzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ°UÉPÉÆgÀgÀÄ ºÀtzÀ ¨ÁåUï C®èzÉà ZÁ®PÀ£À ªÉÆèÉʯï C.Q. 2000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.