Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 4, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-09-2019¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 04-09-2019

¹.E.J£ï PÉæöÊA ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 27/2019, PÀ®A. 419, 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 66(¹) (r) L.n PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-07-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯ÉÆPÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ UËqÉ ¸Á: §lUÉÃgÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉƨÉÊ® £ÀA. 9164754008 £ÉÃzÀÝPÉÌ +923083806863 £ÀA§gÀ ¢AzÀ PÀgÉ §A¢zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀiÁvÀ£Ár ¤ªÀÄUÉ 25 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ®QÌ qÁæ ºÀwÛzÉ CzÀPÁÌV ¤ÃªÀÅ ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀ£Ár CAvÀ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ® £ÀA. 9971950429 £ÉÃzÀÄÝ PÉÆlÄÖ CzÀPÉÌ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀAvÉ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÉƨÉÊ® £ÀA§gÀPÉÌ ªÀiÁvÀ£ÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ £Á£ÀÄ ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ EzÀÄÝ ¤ªÀÄUÉ 25 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ®QÌ qÁæzÀ°è ºÀwÛzÉ ¸ÀzÀj ºÀt ¤ÃªÀÅ ¥ÀqÉAiÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÉ qÁPÀÆåªÉÄAl vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä J¸ï.©.L. ¨ÁåAPÀ CPËAl £ÀA. 20450645367 L.J¥sï.J¸ï.¹ PÉÆÃqï £ÀA. J¸ï.©.L.J£ï.0006344 £ÉÃzÀÝPÉÌ 15,100/- gÀÆ. ºÀt ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß J¸ï.©.L. ¨ÁåAPÀ (¯ÁqÀªÀAw) ¨ÁæAZÀ SÁvÉ ¸ÀA. 35212349576 £ÉÃzÀÝPÉÌ °APÀ EgÀĪÀ ¥sÉÆÃ£ï ¥Éà D¥ï ªÀÄÆ®PÀ 15,100/- gÀÆ ºÁQzÀÄÝ,  £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£À: 9971950429 ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ¢AzÀ PÀgÉ ªÀiÁr 25 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¤ªÀÄä CPËAlzÀ°è ºÁPÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ 50,100/- gÀÆ. mÁåPÀì PÀlÖ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ PÀÆqÀ¯É ¤ÃªÀÅ J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ SÁvÉ ¸ÀA. 38530192811 L.J¥sï.J¸ï.¹ PÉÆÃqï £ÀA. J¸ï.©.L.J£ï.0012580 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÀt ºÁPÀ®Ä w½¹zÀPÉÌ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ £ÀA© vÀ£Àß ¥sÉÆÃ£ï ¥Éà D¥ï ªÀÄÆ®PÀ 50,100/- ºÀt ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥À£ÀB CzÉà ªÀåQÛ CzÉà £ÀA§gÀ¢AzÀ PÀgÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä SÁvÉAiÀÄÄ J¸ï.© SÁvÉ EzÀÄÝ CzÀPÉÌ PÀgÉAmï CPËAl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ E£ÀÆß 10,000/- gÀÆ. ºÁPÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §lUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÀ¸ÀÖªÀÄgï ¸À«ð¸ï ¥Á¬ÄAmï ªÀÄÆ®PÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ SÁvÉ ¸ÀA. 38530192811 L.J¥sï.J¸ï.¹ PÉÆÃqï £ÀA. J¸ï.©.L.J£ï.0012580 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁQzÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB CzÉà £ÀA§gÀ¢AzÀ PÀgÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä SÁvÉAiÀÄÄ PÀgÉAl CPËAl DUÀÄwÛ®è ¤ÃªÀÅ E£ÀÆß 5,100/- gÀÆ. ºÀt ºÁPÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¥sÉÆÃ£ï ¥Éà D¥ï ªÀÄÆ®PÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ SÁvÉ ¸ÀA. 38530192811 L.J¥sï.J¸ï.¹ PÉÆÃqï £ÀA. J¸ï.©.L.J£ï.0012580 £ÉÃzÀÝPÉÌ 5100/- gÀÆ. ºÁQzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£À: PÀgÉ ªÀiÁr E£ÀÆß ºÀt ºÁPÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ w½¹ £À£ÀUÉ ºÀt ºÁPÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÁUÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 9988948247 £ÉÃzÀÝjAzÀ PÀgÉ ªÀiÁr E£ÀÆß 45,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ. PÀlÄÖ E®èªÁzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ºÁQzÀ ºÀt ºÁUÀÄ ®QÌ qÁæzÀ°è §AzÀ 25 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä UÉzÀÝ ºÀt ¤£ÀUÉ PÉÆqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è w½¹gÀÄvÁÛ£É, DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®èzÀ PÁgÀt ºÀt ºÁQgÀĪÀÅ¢®è, ¦üAiÀiÁð¢UÉ 25 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ®QÌ qÁæzÀ°è §A¢zÉ CAvÀ ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ EzÉÝÃ£É CAvÀ PÀgÉ ªÀiÁr £ÀA©¹ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ 80,300/- gÀÆ. ªÉÆøÀ¢AzÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 03-09-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 117/2019, PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 02-09-2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮೇತ್ರೆ ಸಾ: ಡೊಣಗಾಪೂರ ರವರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೊಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 03-09-2019 ರಂದು 0500 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಎದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ ಕೊಣೆಯ ಬಾಗೀಲು ತೆರೆದಿದ್ದನ್ನು ನೊಡಿ ಹೋಗಿ ನೊಡಲು ಬಾಗಿಲು ಕಿಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಮನೆಯ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ 2 1/2 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರದ ಎರಡು ಪದರಿನ ಸರ ಅ.ಕಿ 60,000/- ರೂ., 4 ಗ್ರಾಮ ಬಂಗಾರದ ಕೀವಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂ ಅ.ಕಿ 8000/- ರೂ., ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಅ.ಕಿ 2000/- ರೂ., 10 ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲು ಚೈನ ಅ.ಕಿ 400/- ರೂ. ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 1000/- ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 71,400/- ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ನಗದು ಹಣ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಹೊದಾಗ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹೊಂಡಾ ಶೈನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಕ್ಯೂ-6864 ಅ.ಕಿ 50,000/- ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಹಕರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 53/2019, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 03-09-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ ಗೊಂಡ, ಸಾ: ವಾಗಲಗಾಂವ ರವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಬೀರಗೊಂಡ ವಯ: 60 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ ಗೊಂಡ, ಸಾ: ಥಮಗ್ಯಾಳ ರವರ ಹೊಂಡಾ ಶೂಮ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಎಮ್.ಹೆಚ್-12/ಎನ್.ಡಿ-7294 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಜಿರಗ್ಯಾಳ ಕಡೆಗೆ  ಹೋಗುವಾಗ ಇಂಚೂರ ಹಲಸಿ ರೋಡ ಹುಪ್ಪಳೆ ರವರ ಫಾರಂ. ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸುರೇಶ ಇವರು ತಾನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಂದು ಆಕಳು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿನ ನಿಯಂತ್ರ ತಪ್ಪಿ ಆಕಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಸ್ಕೀಡ(ಪಲ್ಟಿ) ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸುರೇಶ ಇವರಿಗೆ ಎಡಗಡೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಎಡಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಯಾರೋ ದಾರಿಹೋಕರು 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸದಲ್ಲಿ ಕರೆಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಂತರ ಬೀದರ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.