Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 12, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¦.¹.Dgï PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPÉÆÌÃmÉßÃPÀ¯ï FvÀ£À CtÚªÁ¸À¥Àà£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ wAUÀ®zÀ »AzÉ 5000/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß zÉêÉAzÀæ¥Àà¤UÉ PÉÊUÀqÀ ¸Á® PÉÆnÖzÀÄÝ ºÉýzÀ ªÉÄüÉUÉ PÉÆqÀ¢zÁÝUÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E§âjUÉ ªÁ «ªÁzÀªÁVzÀÄÝ ,¢£ÁAPÀ: 09.01.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00UÀAmÉUÉ vÀªÀÄÆäj£À gÁªÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß CtÚ ªÁ¸À¥Àà£ÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 1) zÉêÉAzÀæ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ zÁåªÀ¥Àà eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: aPÉÆÌÃmÉßÃPÀ¯ï UÁæ.¥ÀA. ZÀ¥Áæ¹ ¸Á: aPÉÆÌÃmÉßÃPÀ¯ï 2) ºÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀtÚ zÁåªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: aPÉÆÌÃmÉßÃPÀ¯ï.EªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ vÀ£Àß CtÚ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K£À¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¯É ªÀÄUÀ£É dÄdÄ© 5000/- gÀÆ. ¸Á® PÉÆnÖ¢Ýà CzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ PÉüÀPÁ §A¢ÃAiÉÄãÀ¯Éà AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ §A¢®è CAvÁ dªÀ¼À vÉUÉzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤Ã£ÁVAiÉÄà ¸ÀvÀÛgÉ ¸Àj E®èªÁzÀ°è £ÁªÉà ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß CtÚ ªÀÄAiÀiÁ𢠺ÉÆìÄvÀÄ CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.01.2013 gÀAzÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀÄ¢ ¸Éë¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀizÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2013 PÀ®A:- 306, 504, 355, 323 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 7(1)(r) ¦.¹.Dgï. PÁAiÉÄÝ 1955 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

avÁæ° UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÆPÀ¥Àà £À ºÉAqÀwUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 1).±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð 2).¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð 3).gÁªÀÄ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁ;-ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á:-avÁæ° EªÀgÀÄUÀ½UÉ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, FUÉÎ 2-3 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ D ¦gÁå¢AiÀÄ°è ¸ÁQëAiÀiÁV ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ¸ÀtÚ ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁQëAiÀiÁV §gɬĹzÀÝjAzÀ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ;-10/01/2013 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝzÀÄÝ E£ÀÆß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉù¤AzÀ vÉUÉAiÀÄzÉ EzÀÝgÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2013. PÀ®A.448, 354, 323, 504, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:30/11/2012 gÀAzÀÄ 11-15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ »gÉâ¤ß UÁæªÀÄzÀ qÁ: £À©Ã¸Á§ C¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà, eÁ:ZɮĪÁ¢, 22ªÀµÀð, G:ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á:»gÉâ¤ß ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ qÁ: £À©Ã¸Á§ gÀªÀgÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3980/-, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:108/2012 PÀ®A:87 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ- 34 eÁw- £ÁAiÀÄPÀ G- PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| AiÀÄgÀUÀÄAn FvÀ¤UÉ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ DvÀ£À ºÉAqÀw EwÛaÃUÉ ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ HgÀÄ «ÄAZÉjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦ügÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄ®Ä «ÄAZÉÃjUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 11-01-2013 gÀAzÀÄ 11.00 ¦.JªÀiïUÉ «ÄAZÉÃj §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è EzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ 1) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà 2) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà 3) AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà J¯ÁègÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á|| «ÄAZÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw CtÚA¢gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀAzÉ EzÀÄÝ UÀÄAqÀ¥Àà¤UÉ K£À¯Éà ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè PÀÄqÀÄPÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ , JqÀ ªÉÆÃtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:04/13 PÀ®A. 504, 324, 506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹: CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.01.2013 gÀAzÀÄ 24 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 12/01/2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-01-2013

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÀPÀÄAvÀ® UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆmÁ¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ 5 ªÀµÀð¢AzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 11-01-2013 gÀAzÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÁzÀ a¢æ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ J¼Àî CªÀĪÁ¸Éå ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ HlPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, HlPÉÌ ¸Àé®à vÀqÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ ºÀÈzÀAiÀÄ ¨ÉÃ£É GAmÁVzÀÝjAzÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ E®è PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2013, PÀ®A 302, 504 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ d£ÁðzsÀ£À vÀAzÉ ¸ÀÄgÀÄ¥ÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµïð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ 2 ®PÀë 50,000=00 gÀÆ UÉ «±Àé£ÁxÀ ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ (PÉ) EªÀjUÉ ªÀÄÄzÀÝvÀ gÀføÀÖj ªÀiÁrPÉÆAqÀ ºÉÆ®, ºÀt ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ £ÉÆAzÀt ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ DgÉÆæ D£ÀAzÀ @ ¢Ã°¥À vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ ¥Ánî ¸Á: PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ vÀºÀ²Ã® PÀbÉÃjAiÀÄ°è £À£ÀUÀÆ PÀÆqÁ ºÉÆ®zÀ°è ¥Á® §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, D vÀPÀgÁgÀÄ Cfð «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ªÀeÁ UÉÆý¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ CªÀjAzÀ £ÉÆAzÀt PÀbÉÃjAiÀÄ°è ºÉÆ® vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ £ÉÆAzÀt ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¢£ÁAR 11-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ d£ÁðzsÀ£À ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÉÇAzÀÄ PÉ®¸ÀPÁÌV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀÄÄ eÁÕ£ÉñÀégÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ eÁÕ£ÉñÀðgÀ EvÀ£À JqÀUÀqÉ Q«AiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è w«zÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ PÀÄwÛUÉ »A¨sÁUÀzÀ°è, §®UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, JqÀUÀqÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À°è PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ, §®UÉÊ QgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½£À ªÀÄzsÀå, JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ PÉƬÄzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀAvÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ EvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPï ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ eÁÕ£ÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýÃPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÁªÀiÁf vÀAzÉ oÁPÀÆgÀ ZÀªÀít ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: AiÀÄ®èzÀUÀÄAr vÁAqÁ ªÀÄUÀ «£ÉÆÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ZÀªÀít EªÀgÀÄ ¨ÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄPÉÌ PÀnAUï, ¸ÉëAUï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ AiÀÄ®èzÀUÀÄAr UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀÄ®èzÀUÀÄAr vÁAqÁPÉÌ «£ÉÆÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JªÀiï.JZï-02/J.qÀ§Äå÷è- 9373 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ AiÀÄ®èzÀUÀÄAr ²ªÁgÀzÀ ¥ÀævÁ¥À ¨sÀAUÉgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ §¸Àì £ÀA.  PÉJ-38/J¥sï-411 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæªÀiï ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ EªÀgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd J¸ï EAUÀ¼É ¦.J¸À.L ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ gÀªÀjUÉ ºÁªÀÄÄ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£À ¥Á£ï qÀ§âzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£À ¥Á£ï qÀâ÷âzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀlÄÖ vÀAzÉ ºÉÆãÀß ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, 2) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ gÉÃSÁ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, 3) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 4) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ mÉÆÃ¥Á, 5) ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ J®ègÀÆ ¸Á: ºÁ£ÀÄ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ   vÀ¯É ªÀiÁj¹PÉÆAqÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹§£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛ ªÀjzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀæ.¸ÀA 4 & 5 E§âgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1680/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÀgÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj 3 d£À DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Àà ºÀvÉÛ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ eÉÆåÃw ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð EªÀj§âgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Z˨ÁgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄA¢gÀ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-04/©ªÁAiÀÄ-1723 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ eÉÆåÃw EªÀj§âjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÁ°£À »ªÀÄärUÉ, ¦Aræ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ eÉÆåÃw EªÀjUÉ JzÉAiÀÄ°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß  PÁgÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2013, PÀ®A 278 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÉÃAzÀæ. J£ï. ¦J¸ïL alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ alUÀÄ¥Áà - gÁA¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄzÁß¼À PÁæ¸ï ¥ÀPÀÌzÀ°è CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀ£ÀUÀ¼À vÁådå ªÀ¸ÀÄÛ PÀ©âtzÀ PÀqÁ¬ÄAiÀÄ°è ºÁQ PÀÄ¢¹ zÀæªÀ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉn ¤Ãr ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀܼÀzÀ°è PÀ©âtzÀ PÀqÁ¬ÄAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ¼À vÁådå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ J®Ä§ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ PÀÄ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, vÁådå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀÄ¢¸ÀĪÀ ªÀiÁ°PÀ£À£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ CfÃzÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ¸Á: ¸ÀzÁ²ªÀ¥ÉÃl, zÀ£ÀUÀ¼À J®Ä§Ä ªÀÄvÀÄÛ vÁådå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀÄ¢¹ zÀæªÀ ¥ÀzÁxÀð vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ zÀĪÁð¸À£É ©ÃgÀÄvÀÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁUÀĪÀAvÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 9 zÀæªÀ vÀÄA©zÀ nãÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 5 SÁ° nä£À qÀ©âUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT


 ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ::
ಕೋ-ಅಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್  ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ 48 ಗಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ 3  ಜನ ಆರೋಪಿತರ ಬಂಧನ;
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿತರಿಂದ  ನಗದು ಹಣ 57,31,420/- ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮಸಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್  ಜಪ್ತಿ:

ದಿನಾಂಕ:08/01/2013 ರ ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:09/01/2013 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-00 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀ.ರೇಣುಕಾಮಾತಾ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ ಅರ್ಬನ ಕ್ರೇಡಿಟ್ ಸೋಸಾಯಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶಾಖೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಪೈನಾನ್ಸ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾದ ನಗದು ಹಣ 58,00,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿತರ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಭೂಷಣ್ . ಜಿ. ಬೋರ್ಸೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು  ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾವರ ನೇತತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು,  1 ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಹುಲ್ಲೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಘಟಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಹೆಚ್.ಸಿಅಶೋಕ ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 2 ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ.ಬಿ ಪಿ.ಐ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಮಾರುತಿ ಎ.ಎಸ್.ಐರಫೀಕ, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ,ರಾಮು ಪವಾರ ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು, ತನಿಖೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ  ರಾಜ್ಯದ ನಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಪೂಣಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆರೋಪಿತರ ಚಲನವಲನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅರೋಪಿತರಾದ 1) ಇಂದ್ರಕುಮಾರ@ರೋಹಿತ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿ ಚವ್ಹಾಣವಯಾ||23ಸಾ|| ಮಾಲಗಾಂವತಾ|| ಸುರಗಾನಾಜಿ|| ನಾಸಿಕ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)2)ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಪೋಪಟ್ವಯಾ|| 22ಸಾ|| ಚಿಲ್ಲಾರಪಾಡಾತಾ|| ಸುರಗಾನಾಜಿ|| ನಾಸಿಕ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಇವರನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಂದೂರ ಸಿಂಘೋಟಾ ದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ. ಬಂಧಿತರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 57,31,420/- ಹಾಗೂ 90 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಕರಿಶ್ಮಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೋಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನಾದ  3)ಮನೋಜ ತಂದೆ ಓಂಪ್ರಕಾಶ ಸೌದಾಗರವಯ|| 38ಸಾ|| ಮೇಹತ್ತರಗಲ್ಲಿ ಗಾಜೀಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಇತನಿಂದ 1,98,000/- ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ, ಒಂದು ಸೋನಿ ಕಂಪನಿ ಲ್ಯಾಪಟ್ಯಾಪ ಅ||ಕಿ|| 40,000/- ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮಸಂಗ ಟ್ಯಾಬ್ ಅ||ಕಿ|| 15,000/-  ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 57,31,420/- ಹಾಗು 1,45,000/- ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 58,76,420/- ನಗದು ಹಣ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಿಚ್ಚಪ್ಪ ದೊಡ್ಮನಿ, ಸಾ:ಬಟಗೆರಾ (ಕೆ) ಗೇಟ್ ತಾ:ಸೇಡಂ ರವರು ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ಮಗನಾದ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಕಾಶಣ್ಣ ಮ್ಯಾಗಿನಕೇರಿ ವಯ:18 ವರ್ಷ, ಸಾ:ಬಟಗೆರಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮ, ತಾ:ಸೇಡಂ ಇತನು ದಿನಾಂಕ:11-01-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 17-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಾ ಸೇಡಂ-ಕೊಡಂಗಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ರಂಜೋಳ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರೋಡ ದಾಟುವಾಗ ಬಸ್ ನಂ.ಎಪಿ-22.ಝಡ್-0058 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಜಮೂಲರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲು ಸಾ:ನಾರಾಯಣಪೇಟ್ ಬಸ್ ಡಿಪೋ (ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ) ಇತನು ಬಸ್ಸ ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಹೇಶ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇಡಂ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಸಾಯಂಕಾಲ 19-10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-08/2013 ಕಲಂ-279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:11/01/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ರಂದು ಗೋಳಾ [ಕೆ] ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಎದರುಗಡೆ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪಿಐ ಸಾಹೇಬ ಶಹಾಬಾದರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀ ರಘು.ಎನ್‌ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ, ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಗುಂಡಪ್ಪಾ, ಯೇಜಿಕಲ್‌,ಬಸವರಾಜ,ಬಸವಣಪ್ಪಾ,ಪರಶುರಾಮ,ಸುಭಾಸ,ರವರು ಶಹಾಬಾದದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಳಾ [ಕೆ] ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಎದರುಗಡೆ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾಮ ಕೋಬಾಳ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 8 ಜನರು ಸಾ:ಎಲ್ಲರೂ ಗೋಳಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದವರು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ  ರವಿ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ಸಣತಪ ವ:28 ಜಾ:ಕಬ್ಬಲಿಗ ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಗೋಳಾ (ಕೆ) ಅನ್ನುವವನು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ನಗದು ಹಣ 4370/- ರೂ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:04/2013 ಕಲಂ, 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.