Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 4, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ಮೃತ ಸೋಮನಾಥ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ, ವಯಾ: 17 ವರ್ಷ, ಜಾ:ನಾಯಕ, ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ  ಸಾ:ಕನ್ನಾಳ ತಾ:ಕುಷ್ಟಗಿ ಜಿ:ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ಇತರರು ದಿನಾಂಕ 03-10-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09.00 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವೆಂಟಕೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಈಡುಗುಂಟಿ ಪ್ರಸಾದ ಇವರ ನೆಲ್ಲುಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತ ಸೋಮನಾಥನ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಟೊಂಕಕ್ಕೆ, ನಿತಂಬಗಳಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇತರೆ 3 ಜನರಿಗೆ ಸಾಧಾ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಪೃಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಯಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ, ವಯಾ:40 ವರ್ಷ, ಜಾ:ನಾಯಕ, ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:ಕನ್ನಾಳ ತಾ:ಕುಷ್ಟಗಿ ಜಿ:ಕೊಪ್ಪಳ  gÀªÀgÀÄ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï ಠಾಣಾ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 23/2015 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ  ªÀiÁ»w:-
                    ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà,40ªÀµÀð,eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ,¸Á:eÁUÀlUÀ¯ï.FvÀನು ಒಂದು ವಾರೆದ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿತ್ತಲು ಬಾಡಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿ ರಾಚಪ್ಪನು ಏನು ನಿಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಹೊಲ ಬಿತ್ತಲು ಆಗುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಕರಾರು ತೆಗೆದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿತ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:03/10/2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಚಪ್ಪನ ಅಣ್ಣ ಹನುಮಂತನು ಜಾಗಟಗಲ್ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಆರೋಪಿ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿತ್ತುವುದಿದೆ ಬರುತ್ತೀಯಾ 1`ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ  ಈಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರೆದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಹೊಲ ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ಸೀಮೆ ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಾಡುತ್ತಿಲೇ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾಗರಾಜನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೀಡಿ ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ  ಆರೋಪಿತರು ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2015 PÀ®A:324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.10.2015 gÀAzÀÄ  33 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3,700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-10-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 04-10-2015

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2015, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J PÁAiÉÄÝ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 03-10-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «oÉÆèÁ ±ÀºÁgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ gÀªÀgÀÄ vªÀÄÆäj£À «oÉÆèÁ RlPÉ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ JwÛ£À §Ar ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ §§£À vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ qsÉÆÃ¯É EªÀjUÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® vÉÃUÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä C¥Àà£À gÉÆÃqÀ E¯Áè £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® vÉÃUÉAiÀÄĪÀÅ¢®è CAvÀ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ §AqÉÃ¥Áà ºÀÄ®¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, 2) §§£À vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ qsÉÆÃ¯É ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, E§âgÀÄ ¸Á: PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ UÁæªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §Ar¬ÄAzÀ J¼ÉzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ £Á¯ÉAiÀÄ°è eÉÆÃgÁV £ÀÄQzÀgÀÄ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ®UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ «oÉÆèÁ RqÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2015, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-10-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPÀ SÁ¹ªÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ C«ÄãÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ªÀiÁ°PÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqÀ ¯Áj £ÀA. J¦-29/AiÀÄÄ-1784, ¸Á: C§ÄÝ® ¥ÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ d»gÁ¨ÁzÀPÉÌ ¨ÁrUÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ d»gÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ¯ÉÆÃqÀ SÁ° ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÁ¹£À PÀnÖUÉ CqÀØ ºÀwÛgÀ ¯Áj ¤°è¹gÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 03-10-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¤°è¹zÀ ¯Áj EgÀ°¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁ¹Ã£À PÀnÖUÉ CqÀØzÀ°ègÀĪÀ ªÁZÀªÀiÁå£À gÀªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 03-10-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj d»gÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrgÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C¹Ã¥sÀ ªÀÄvÀÄÛ CjÃ¥sÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr PÀªÀÄoÁuÁ, d»gÁ¨ÁzÀ, ¸ÀzÁ²ªÀ¥ÉÃl, ¸ÀAUÁgÉrتÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀ¢¯Áè, ¸ÀzÀj ¯Áj.£ÀA. J.¦-29/AiÀÄÄ-1784, C.Q 6,00,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-10-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.