Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 27, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:27/06/2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4.30 ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ನಸೀಮಾ ಇವಳು ಎದ್ದಾಗ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು (ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ) ತೆರೆದಿದ್ದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಮನೆಯ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ನೋಡಲು ಬಾಗಿಲಿನ ಒಳಗಿನ ಬೋಲ್ಟ  ತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಬೆಡರೂಮ ಪಕ್ಕದ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 3,00,000/-ರೂ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 10,000/- ರೂ ನಗದು ಹಣ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ  ಶ್ರೀ ಸೈಯದ ಮಸೂದ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಅಹ್ಮದ ಉ:ಒಳ್ಳೆಣ್ಣೆ  ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ:ಗಾಂಧಿಚೌಕ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:129/2013  ಕಲಂ:457, 380 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-06-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-06-2013

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ ಅಮೀನಾಬಿ ಗಂಡ ಮೈನೋದ್ದೀನ ಪರಾಟೆ ವಯ: 60 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ರೇಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üÃPï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ¥ÀgÁmÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÉuÁ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ ಎಪಿ-13/ಡಬ್ಯೂ-8877 £ÉÃzÀgÀ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು, ¢£ÁAPÀ 26-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ E¸ÁªÀÄĢݣÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ ¥ÀlªÉÃWÀgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ zsÁgÀVÃj UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ರಾ.ಹೆ. ನಂ 9 ರ ಮೇಲೆ ಚಂಡಕಾಪೊರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ಲಾರಿಗೆ ಸೈಡು ಹೊಡೆಯಲು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲೀನರ ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಹ್ಮದ ರಫೀಕ ಈತನು ¯Áj¬ÄAzÀ ©zÀÄÝ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದನು, ಅವನಿಗೆ ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲಾರಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2013, PÀ®A 498(J), 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 306 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ £À¼ÀVgÉ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉƼÉUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄzsÁgÁt UÀAqÀ £ÁUÀgÁd ¥Ánî (EgÀ¥ÁmÉ) ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉƼÉUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ dUÀ£ÁßDxÀ ¥Án® EªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, C½AiÀÄ ¹.Dgï.¦.J¥sï ªÀÄtÂ¥ÀÄ£À°èzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀÄzsÁgÁt ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀvÉÛ »ÃgÁ¨Á¬Ä ªÀiÁªÀ dUÀ£ÁßxÀ EgÀÄwÛzÀÝgÀÄ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ (ªÀiÁªÀ), 2) »gÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, (CvÉÛ) E§âgÀÄ ¸Á: ¸Á: ¨ÉƼÉUÁAªÀ EªÀj§âgÀÄ ¸ÀÄzsÁgÁt EPÉUÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 wAUÀ½AzÀ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÁªÀÅ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ PɼÀÄwÛ¯Áè CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀÄzsÁgÁtÂUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÀlÄÖwÛzÀÄÝ eÁUÀ E®èzÀ PÁgÀt ¸ÀÄzsÁgÁtÂUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ  ©UÀ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀÄß ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà KPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ 30 ¤«ÄµÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀÄzsÁgÁtÂUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀÄzsÁgÁtÂUÉ ¤£ÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ºÉÆÃV¢Ý CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 25-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀÄzsÁgÁt EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ ¥ÀÆwð ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀÄzsÁgÁtÂUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ¸ÀÄzsÁgÁtÂUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¯ÁvÀÆgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26-06-2013 ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄzsÁgÁt EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2013, PÀ®A 498(J), 504, 323 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3& 4 r.¦ DåPïÖ :-
2011 £Éà ¸Á°£À°è ¦üAiÀiÁ𢠪À£ÀÄeÁ UÀAqÀ ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Áà ¥ÉƱÀnÖ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÁªÀÅV EªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¨ÁªÀV UÁæªÀÄzÀ ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 2 ®PÀë gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzsÀ 1) ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Áà (UÀAqÀ), 2) ¨sÀzÀæ¥Áà vÀAzÉ ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Á (ªÀiÁªÀ), 3) PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨sÀzÀæ¥Áà (CvÉÛ), 4) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà (ªÉÄÊzÀÄ£À), 5) ºÁ®ªÀiÁä vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà (£ÁzÀ¤) J®ègÀÆ ¸Á/ ¨ÁªÀÅV EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ºÁUÀÄ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, ¤Ã£ÀÄ ¢QÌ®èzÀ ¥ÀgÀzÉò CAvÁ ¢£Á®Ä ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, EUÀ PÀ¼ÉzÀ DgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ KPÉ vÀA¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÀÆzÀ®£ÀÄß dVÎ dUÀ¼À ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ EA¢£ÀªÀgÉUÀÆ AiÀiÁgÀÆ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀºÀ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 25,26-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ GzsÀªÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, ¸Á: PÉ.E.© »AzÀÄUÀqÉ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ 10 UÁæA (5 UÁæA £À 2 GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ) §AUÁgÀ C.Q 5000/- gÀÆ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ MlÄÖ 1 PÉ.f vÀÆPÀªÀżÀîzÀÄÝ C.Q 15,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ªÀĺÀvÀézÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ  ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2013, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄįÁÛ¤ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸ÀdÓ£À ¸Á: aPÀÌ¥ÉÃmï EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀA¥ÀvÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸ÀdÓ£À ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: aPÀÌ¥ÉÃl EvÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 26-06-2013 gÀAzÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀA¥ÀvÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉAljµÀÖgÀÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆgÀ¹£À ªÀÄ®UÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ ªÀÄ®V PÉÆAqÁUÀ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ°è J°èUÉÆà ºÉÆV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 20-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ AiÀÄ®èªÀÄÆ¯ï ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆïÁè, ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ºÉAqÀw vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÉAPÀl EvÀ£ÀÄ DqÀÄ ªÉÄʸÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ºÁUÀÆ zsÀ£À®Qëöäà EgÀÄvÁÛgÉ, zsÀ£À®Qëöäà EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ®ªÀÄÆvÀæPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ gÉÃtÄPÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ PÀÆqÀ gÉÃtÄPÁ EPÉAiÀÄÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀ¥Àà ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ OgÁzÀ(©) ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JªÀiï.¹. AiÀiÁqÀð£À ªÉÊf£ÁxÀ vÉUÀA¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ »AzÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Ààl dÆeÁmÁ DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃV zÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÉAPÉæ¥Áà UÀAzÀUÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: OgÁzÀ(©) EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ £À¹Ã©£À CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸Ààl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 7 d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj dÆeÁlUÁgÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¥ÀtªÁVnÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,000/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JA.J¸ï.vÁ£À¥ÀàUÉÆÃ¼ï ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ ªÉÄãï gÉÆÃqÀ qÁ£ï ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ©ÃzÀgÀ ªÉÄãï gÉÆÃrUÉ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV qÁ£ï ºÉÆÃmɯï JzÀÄgÀÄUÀqÉ 1/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÉÊZÉÆ¼É ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: zÀfð, ¸Á: gÀAUÀgÉÃeï UÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ ªÉÆvÀÛ 5650/- gÀÆ, 2) JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ C.Q-1300/- gÀÆ, 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, 4) £Á®ÄÌ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåAiÀÄļÀî aÃnUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ zÉëqÀ ªÀäeÁð¥ÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: JqÉ£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀĤî vÀAzÉ zÉêÀ¥ÀÄvÀæ DAxÉÆä, ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð,  ¸Á: ¥ÀPÀ®ªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ದಿನಾಂಕ 25-06-2013 ರಂದು ಬೀದರನಿಂದ ಕಿಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ C°èÃzÀ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಪ್ಯಾಶನ ಪ್ಲಸ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-56/ಇ-5002 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಕಿಟ್ಟಾದಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ºÉÆÃUÀĪÀUÀ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ¸ÀĤî w£ÀÄ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಸುನೀಲ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿ¹ wgÀÄ«£À°è ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಡವಿgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಬಲರೊಂಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಳ ಮುರಿದಂತಾಗಿgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2013, PÀ®A 279, 336 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 26-06-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸತೀಷ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ ವಯ: 31 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಕೊಳಿ, G: ²PÀëPÀ, ಸಾ: ಮಾರ್ಸನಳ್ಳಿ, ಜಿ: ಬಿಜಾಪೂgÀ, ಸದ್ಯ: ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ಭಾಲ್ಕಿ ಗಂಜ ಬಜಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು vÀ£Àß ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಫ್ಯಾಷನ ಪ್ಲಸ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-28/ಯು-6357 ನೇದನ್ನು  ಗಾಂಧಿಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿzÁUÀ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ-28/ಎಮ್-5490 ನೇದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæ ದಿನೇಶ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಕುಂಟೆಸಿ¹ð, ಈತನು ಬೀದರ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರುಕತೆಯಿಂದ ಅಡ್ಡಾ wಡ್ಡವಾಗಿ ಚಾಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀzÀj ಮೊಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ¸ÀzÀj ಮೊಟರ ಸೈಕಲಿನ ಡೊಮ ಒಡೆದಿರುತ್ತದೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸À®è¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಫೀರಪ್ಪಾ ಸಾ:ಜೋಗೂರು ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡ ಪೀರಪ್ಪಾ ಇತನು ನಮ್ಮೂರ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಮ್ಯಾಕೇರಿ ಇವನ ಅಕ್ಕಳಾದ ಶರಣಮ್ಮ ಇವಳ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಪ್ಪಾ ಗಾಣೂರ ಈತನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ:26-06-2013 ರಂದು 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಮ್ಯಾಕೇರಿ ಈತನು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆಎ-32 ಇಬಿ-6367 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಈತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸಿರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಂತರ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ತಿರ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆಎ-32 ಇಬಿ-6367 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆಯ ಗುಟಗಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಈತನಿಗೆ ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ನನ್ನ ಗಂಡ ಪೀರಪ್ಪಾ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಾ ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ,ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯ ಪೀರಪ್ಪಾ ಈತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಕಾರಣ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಮ್ಯಾಕೇರಿ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:92/2013 ಕಲಂ, 279, 338, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ನನ್ನ ಸೋದರ ಸೊಸೆಯು ದಿನಾಂಕ:25/06/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಪಾಲಪೂರೆ ಇವನು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಇತನು ಚುಡಾಯಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿರಿ ಅಂತಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆವೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಪಾಲಪೂರೆ, ಸೋಮಲಿಂಗ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಪಾಲಪೂರೆ, ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಪಾಲಪೂರೆ, ದತ್ತಾ ತಂದೆ ಸೊಮಲಿಂಗ ಪಾಲಪೂರೆ, ಶರಣು ತಂದೆ ಸೋಮಲಿಂಗ ಪಾಲಪೂರೆ, ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಬಲಭೀಮ ಕೊಳಿ  ರವರು ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಬಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ  ಶ್ರೀ. ಸೋಮಲಿಂಗ ಸಾ: ಹಿರೋಳಿ   ರವರು  ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ.ನಂ:54/2013 ಕಲಂ:143,147,148,323,324,448,354,504,506 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ. ಮತ್ತು 3(X),(XI) SC/ST P.A Act.1989.  ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.