Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 14, 2012

Raichur District Reported Crimes


 


 


  ²ªÀªÀÄä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 16 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÀ FPÉUÉ aPÀ̤A¢®Ä ªÀÄÄZÉð gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¸Àj EgÀ°¯Áè ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆj¹zÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄRªÁVgÀĪÀ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ-13/02/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀAzÉAiÀÄÄ ZÀ¼ÀA§j PÁ¬Ä ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀįÉAzÀÄ vÀAzÀÄ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆlzÀ°è PÀ°¹ ElÄÖ ²ªÀªÀÄä½UÉ £ÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉý ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀVΣÀ°è ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆV §gÀÄÀªÀµÉÖgÀ°è DPÉAiÀÄÄ ¤ÃgÉAzÀÄ PÀÄrzÀÄ vÀAzÉUÉ ºÉÆmÉAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉ EzÉ JAzÀÄ w½¸À®Ä £ÉÆÃqÀ®Ä ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢ÝzÀÄ w½zÀÄ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀ¯ÉAzÀÄ ªÀÄfÓUÉ ,¸ÉÃUÀt ¤ÃgÀÄ PÀÄr¹zÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ-14/02/2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

  ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ §qÉøÁ§, ¥sÀQÃgÀgÀÄ,eÁ:ªÀÄĹèA,28ªÀµÀð, G:PË¢ ºÉÆ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸Á:ªÀÄ®èl, ºÁ:ªÀ:CUÀ½Û NtÂ, PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/2/2012 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀÀ AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÉÆÃzÁ«Ä£À ºÀwÛgÀ eÁ°AiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ C°èUÉ §AzÀ DvÀ£À ºÉAqÀw £ÉÆÃr EvÀgÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÀ«vÁ¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀiÁ£À«®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¸ÉÊgÁ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 04/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

  ¢£ÁAPÀ 13-02-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁdjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-ªÀĹÌgÀ¸ÉÛAiÀÄ dPÉÌgÀªÀÄqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á§£À PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ UÀzÉÝ¥Àà eÁªÀÇgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.PÉ.J.36/3027 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß dPÉÌgÀªÀÄqÀÄ vÁAqÀ¢A¢ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.-36/qÀ§Æè-9788 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀgÀ ªÉÄðzÀÝ ºÀ£ÀäAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀ¥Àà PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ºÀ£ÀäAvÀ¤UÉ PɼÀ vÀÄn,PÉ®UÀzÀÝ, ªÀÄÄAzÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ºÁUÀÆ ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ. »AzÉ PÀĽvÀ ZÀAzÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄÆVUÉ,§®UÀtÂUÉ ºÁUÀÆ »AzÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄ®ègÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚºÀ£ÀäA¥Àà 36 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ PÀÄgÀħgÀĸÁ: dPÉgÀ̪ÀÄqÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/12 PÀ®A.279, 337.338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

VjeÁ UÀAqÀ ¢:GªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ:36ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ FUÉÎ 6ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ aAvÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£ÀVzÀÝ «¥ÀjÃvÀ vÀ¯É£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ, JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.02.2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨Éqï gÀÆA£À ZÀwÛUÉ EgÀĪÀ ¹°AUï ¥sÁ夣À PÉÆArUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. FPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¸ÀIJîªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ 54ªÀµÀð, UÉÆ®ègÀ,ºÉÆ® ªÀÄ£ÉUÉ®¸À,¸Á:CjªÁt,vÁ:DzÉÆä. f:PÀ£ÀÆð® J¦. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 01/2012 PÀ®A: 174 ¹Dgï.¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-13-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 15-00 UÀAmÉUÉ CAZɸÀÆUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è, ²æà ªÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ: ¹zÀÝtÚ gÁgÉrØ, 36ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á:CAZɸÀÆUÀÆgÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ eÉÆüÀªÀ£ÀÄß PÉÆAiÀÄå®Ä ºÉÆÃzÁUÀ , CzÉ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA.18/2012 PÀ®A- 143,147,109,447,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-13/02/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð,eÁ;-¹¼Éî PÁåvÀgÀÄ.G:-PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á;-gÁªÀÄvÁß¼À FvÀ£À £Á¬Ä ªÀÄjUÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ).¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà .FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÝjAzÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ E§âgÀÄ AiÀiÁPÉà £ÀªÀÄä £Á¬ÄUÉ MzÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¥ÀQÃgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ''K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ¸ÀÄ¢Ý'' £Á¬Ä ªÀÄjUÉ MzÀÝgÉ ¤£ÀUÉãÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ¢Ý, ¨Á¬ÄAiÀÄ zÀªÀqÉUÉ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ UÀzÀÝPÉÌ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉýzÀ ¥ÀQÃgÀ¥Àà£À vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÉãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CAzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ, §ÄdPÉÌ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÀA¢zÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÁ°£À «ÄãÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÆPÀ¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2012.PÀ®A.504,323,324.¸À»vÀ 34.L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 13.02.2012 gÀAzÀÄ PÀ®ÆègÀÄ PÁåA¥ï£À°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÄeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄzÁV RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà vÀAzÉ »gÉÃUËqÀ 25 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, QgÁt CAUÀr PÀ®ÆègÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 1200-00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ . ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 13.02.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ nÃPÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁÝgÉ CªÀÄvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ CdÄð£À ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 1800/- ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.02.2012 gÀAzÀÄ 71 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,300 /-UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ನೇಲೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಮರೇಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾಯ ನಾಯ್ಕೊಡಿ ಸಾ: ಗೌನಳ್ಳಿರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 13/02/2012 ರಂದು ಸೊನ್ನ ದಿಂದ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಕಡೆ ಟಂ ಟಂ ದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಂದೆವಾಲ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕೆಂಪು ಕಲರ ಕಾರ ಚಾಲಕನು ನಾವು ಕುಳಿತ ಟಂಟಂ ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಕಾರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ನೀಲ್ಲಿಸದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 20/2012 ಕಲಂ 279.337.338. ಐ ಪಿಸಿ ಸಂ/ 187 ಐ ಎಮ್ ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಇನಾಮದಾರ ಸಾ: ಅರಳಹಳ್ಳಿ ತಾ: ಶಹಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 13/02/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನ್ಯಾವನೂರ ಇಬ್ವರೂ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆಎ. 33 ಟಿ 8581 ಟ್ರಾಲಿ ನಂ ಕೆ.ಎ. 32 /2972 ನೇದ್ದನು ಶಹಾಪೂರದಿಂದ ಶಿರವಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಸಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯಡ್ರಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುದಬಾಳ (ಕೆ) ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಟೈರ ಪಂಚರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ ಲೈಟ ಹಾಕದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 9-15 ಗಂಟೆಗೆ ಶಹಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಇತನು ತನ್ನ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ.ಎ. 32 ಯು 5864 ನೇದ್ದನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಟ್ರಾಲಿಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಾ ಹೊಂದಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಆಸ್ಪತ್ತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಇಬ್ಬರ ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 18/2012 ಕಲಂ 279,283, 304 (ಎ), ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಅಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-02-2012

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 14-02-2012


ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲಿಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 22/2012 ಕಲಂ 504, 307 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 13/02/2012 ರಂದು ಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಫೂಲ್ಲೆ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಅಬು ಜೋಳದಾಪಕೆ ರವರ ತರಕಾರಿ ಭಂಡಿಯ ಎದುರಗಡೆ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಅಲ್ಲಾಶಾ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ, 2) ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ, 3) ದಸ್ತಾಗಿರ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಇನಾಮದಾರ ಎಲ್ಲರು ಸಾ: ಮಾಶುಮ ಪಾಶ್ಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ತರಕಾರಿ ತರಲು ಬಂದ ಸೈಯದ್ ಉಮರ ತಂದೆ ಸೈಯದ ವಲಿ ವಯ: 29 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಈತನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಮ್ಮ ಕೋ ತುಮ ಹಪತಾ ದೇನಾ ತುಮಾರಾ ಭಾಯಿ ಹಮ್ಮರೆ ಸಾತ ಲಡಾಯಿ ಕಿಯಾಹೈ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜಂಬೆಯಿಂದ ಉಮರ ಇತನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಜೋರಾಗಿ ತಿವಿದಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಉಮರ ಇತನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಕರಳುಗಳು ಹೋರಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತರು ಜಂಬೆಯಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಮರ ಈತನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತಿವಿದು ಹಾಗು ಬಲ ಮೊಳ ಕಾಲ ಪಿಂಡರಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಗಾಯಾಳುವಿನ ತಮ್ಮನಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಮ ಇತನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಭಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 17/2012 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 11-02-2012 ರಂದು 0900 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿAiÀiÁðದಿ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮಾಶೇಟ್ಟೆ ಸಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಉದಗೀರದಿಂದ ಮರಳಿ ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಂಬೆಸಾಂಗ್ವಿ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ರೋಡ ದಾಟುವಾಗ ಉದಗೀರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ಕೆಎ-03/ವಾಯ್-648 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಸಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗು ಅಜಾಗರುಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿAiÀiÁðದಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿAiÀiÁðದಿಯ ಬಲಗಾಲು ಮೋಳಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಗಾಯ ಆಗಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲು ಹಿಂಬಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಹ ಮುರಿದು ಉಬ್ಬಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿAiÀiÁðದಿಯ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಹೊಕರ್ಣಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ ನಂ 02/2012 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-

ಫಿAiÀiÁðದಿತಳಾದ ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ವಿಠಲ ಸುಬಾನೆ ವಯ: 26 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಹಂಗರಗಾ ಇಕೆಯ ಗಂಡನಾದ ಮೃತ ವಿಠಲ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣರಾವ ಸುಬಾನೆ ವಯ: 31 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಹಂಗರಗಾ ಇತನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ ಕಡಿಯುದ್ದಾಗ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ತೋಳ ಬಂದು ವಿಠಲ ಇತನ ಬಲಗಾಲ ಪಿಂಡರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದರಿಂದ ರಕ್ತಗಾಯ ಆಗಿದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರು ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ವಿಠಲ ಇತನು ದಿನಾಂಕ 13/02/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 0300 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿAiÀiÁðದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ನೂತನ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬೀದರ ಗುನ್ನೆ ನಂ 33/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 28-12-2011 ರಂದು 1600-1700 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಿAiÀiÁðದಿತಳಾದ ಎಲಿಜಬೇತ ಗಂಡ ಮೈಕಲ್ ವಯ: 61 ವರ್ಷ, ನಿವೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಾ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ 58/ಎ ಬಾಲಾಜಿ ಸ್ವರ್ಣಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಮೋತಿ ನಗರ ಹೈದ್ರಾಬಾದ (ಎ.ಪಿ.) ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಪಸರ್್ ಬದಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಫಿAiÀiÁðದಿಯವರ ಪಸರ್್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ವಡವೆ, ಮೊಬೈಲ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ ಸಮೇತ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿಯರ್ಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 14/2012 ಕಲಂ 366 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ :-

ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿತಳಾದ ಶಾಹಿದಾಬೇಗಂ ಗಂಡ ಎಮ್.ಡಿ.ಫಾರುಕ ನೆಲವಾಳವಾಲೆ ವಯಾ: 45 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಪುಕಟ ನಗರ ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿದಿವರ ಮಗಳಾದ ವಸಿಯಾಸುಲ್ತಾನ ವಯ: 20 ವರ್ಷ ಇಕೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಜಾವೀದ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಯುಸಫ್ಅಲಿ ಜಮಾದಾರ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಮನ್ನಾಎಖೇಳಿ ಇತನು ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಲಾರದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 13/02/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಜಾವೀದ್ ಇವನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಮಗಳಾದ ವಸಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನಾ ಇವಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೈಗಳು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ್ ಎಮ.ಎಚ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಇನ್ನೂ 3 ಜನ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದರು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಚಿರಾಡುವದರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ನೋಶಿಲ್ ಪಾಂಡೆ ತಂದೆ ನಾಗೇಶ ಪಾಂಡೆ ಉ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಆಫೀಸ್ ಶಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ವಾಟರ್ಸ –ಬಿ2 ಹಿಂದುಗಡೆ ಟೇಲಿಪೋನ್ ಎಕ್ಸಚೆಂಜ್ ಶಹಾಪುರ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 12/02/2012 ರಂದು ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 13/02/2012 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಡೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯ ಲ್ಯಾಪ ಟ್ಯಾಪ್ ಅ.ಕಿ. 34,300/- ರೂ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 14/2012 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ CgÀ¨ï, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁ.ªÀÄĹèA, G.MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á.ªÉÄuÉÃzÁ¼À (2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÉÄÃUÀ¼ÀªÀĤ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ, G.ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ (3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà £Áj£Á¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁ.¥Àj²µÀÖ eÁw, G.MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ (4) zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ (5) ZÀ£ÀßAiÀÄå vÀAzÉ CAzÁ£ÀAiÀÄå ¥ÀwæªÀÄoÀ ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ (6) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀÄj ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 'CAzÀgï ¨ÁºÀgï' JA§ E¹àÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æà FgÀtÚ ªÀiÁ¼ÀªÁqÀ J.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ ºÁUÀÆ PÀtzÀ°èzÀÝ dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 6,385-00 ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 13-02-2012 gÀAzÀÄ s¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄzÁè¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æäªÁ¸À vÀA/ ²æÃgÁªÀÄZÀAzÀægÁªï ªÀ; 40 eÁ: PÀªÀiÁä G: n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄzÁè¥ÀÆgÀ 2) ¥ÉzÀÝgÁdÄ vÀA/ £ÁgÁAiÀÄt ªÀ: 30 eÁ; ºÀjd£À G: ZÁ®PÀ ¸À¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ 3) ªÀÄ»§Æ§ vÀA. ªÀĺÀäzÀ gÀ¸ÀÆ¯ï ªÀ: 25 eÁ: ªÀÄĹèA G: ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨sÁzÀ 4) f/PÀĪÀiÁgÀ vÀA/ UÉÆÃ¥Á® PÀȵÀÚ ªÀ: 30 eÁ £ÁAiÀÄPÀ G: PÀ¯ÁåtÂAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ 5) CAd¤ vÀA/ ¸ÀħâtÚ ªÀ: 31 eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: gÁqï ¨ÉArUÀ PÉ®¸À ¸Á; ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ. 6) ªÀÄÄgÀ½ vÀA. PÀȵÀÚAiÀÄå ªÀ: 35 eÁ: ¨É¸ÀÛgÀ G: Q¯ÉÆøÀÌgïzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ. 7) ¥Àæ¸ÁzÀ vÀA. ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï ªÀ: 33 eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄzÁè¥ÀÆgÀ. 8) U˸À vÀA/ ºÀ¸À£À¸Á¨ï ªÀ: 45 eÁ; ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄzÁè¥ÀÆgÀ. 9) ¨ÁµÁ vÀA/ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï ªÀ: 22 eÁ: ªÀÄĹèA G: mÉÊ®ì ¦nÖAUÀ PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ®V. 10) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA/ «ÃgÀtÚ ¸ÁªÀf ªÀ: 22 eÁ: ªÀÄgÁoÀ G: PÀ¯ÁåtÂAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ºÀ¼É¤AUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MAzÀÄ UÉÆÃt aî, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 9340=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 10 ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 4 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2012 PÀ®A. 366, 109 ¸À»vÀ 109 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀħâgÁªï ±À«Ä¤ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÁAiÀÄwæ ²æäªÁ¸À EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ : 10-2-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JA¢£ÀAvÉ §»zÉð¸ÉUÉAzÀÄ ºÉÆVzÁÝUÉÎ gÁwæ 8-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀzÀ £ÁUÀgÁd vÀA¢ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ gÀWÀÄ vÀA¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt UÉÆÃqÀªÀwð ¸Á: PÀȵÁÚ¥ÀÆgÀ PÁåA¥ï 3) ZÁAzï vÀA¢ ªÀi˯Á¸Á§ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁj£À°è §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁUÀgÁd EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ¯ÉAzÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀĺÉÆVzÀÄÝ, ZÁAzï ªÀÄvÀÄÛ gÀWÀÄ EªÀgÀÄ UÁAiÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.