Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 6, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಸೂಗೂರ ಸಾ: ಕಮಲಾಪೂರ  ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 06-09-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಕಮಲಾಪೂರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಚಹಾ ಹೊಟೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಮಲಾಪೂರದ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತು ಕೊಂಡಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಇರುವ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಆಫೀಸ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಆಫೀಸದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಬೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸೂಗೂರ ವ: 55 ವರ್ಷ ಸಾ: ಕಮಲಾಪೂರ ಇವರು ತನ್ನ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾ-ಹುಮನಾಬಾದ ರಸ್ತೆಯ, ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಸುಭದ್ರಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಾರಿ ನಂ: ಹೆಚ್.ಆರ್. 55 – ಇ – 1345 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ರಿಯಾಜ ಅಹ್ಮದ್ ತಂದೆ ಗುಲಾಮೋದ್ದೀನ್ ಟಾಕರ ವ: 32 ವರ್ಷ ಸಾ; ಭರಾಖಿ ತಾ:ಕೌನಿ ಜಿ:ರಾಸಿ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ) ಈತನು  ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಿಂದ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬೀರಪ್ಪ ಸೂಗೂರ ಇವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದನು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬೀರಪ್ಪನ ತೆಲೆಗೆ, ಹಣೆಗೆ, ತೊಡ್ಡಿಗೆ ,ಬಲ ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಎರಡೂ ಕಾಲೂಗಳು ಮುರಿದಿದ್ದು, ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಮೈ ಕೈ ಗಳಿಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತತ್ರೆಗೆ ತಂದಾಗ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಾದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 98/2012 ಕಲಂ 279.304[ಎ] ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

               gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀvÀÛÛPÉÆý , ªÀAiÀÄ: 25ªÀ, eÁ: G¥Áàgï, G: ºÉÆ®ªÉÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: qsÁuÁ¥ÀÄgÀ , vÁ: UÀAUÁªÀw ,ºÁ.ªÀ: G¥ÁàgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà  ¸À: qsÁt¥ÀÄgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 02 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E¥ÀàvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ , ®UÀߪÁzÀ ªÉÄÃ¯É DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÉUÉ  vÀ£Àß UÀAqÀ , CvÉÛ , ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤ EªÀgÀÄ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ PÁ¼ÀÄPÀr ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝgÀAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CfÓ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 04-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À G¥ÁàªÁrAiÀÄ°è DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CfÓAiÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÉ vÀªÀgÀĪÀÄ£É ¸ÉÃj¢Ýà CAvÁ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ £ÀqÀÄ«UÉ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà DPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr §zÁäµï ªÀÄÄAqÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀAzÀgÉ ¸Àj E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹§qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 05.09.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2012 PÀ®A.498(J) , 504 , 323 , 324 , 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 & 4 ªÀ . ¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                     ¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ FgÀ¥Àà vÀAzÉ UÁzÉ¥Àà, 48 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀuÉñÀ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ )£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, PÀÄgÀħgÀÄ2) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ, 3) §®PÀÄA¢ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ UÀuÉñÀ PÁåA¥À vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ MrØUÉ ºÁQzÀ PÀ®Äè, ªÀÄļÀÄî ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  PÀÆr §AzÀÄ DvÀ¤UÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÁªÀÅ ºÁQzÀ PÀ®Äè ªÀÄļÀî£ÀÄß AiÀiÁPÉà vÉUÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÀ°è¤AzÀ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À ü ªÀÄUÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ DvÀ£À  ¸ÉÆAlPÉÌ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 263/2012 PÀ®A.323,324,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀUÀ¼À PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

:             CgÀPÉÃgÁ §Ä¢Ý¤ß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà gÁd±ÉÃRgÀ £ÁAiÀÄPÀ, ªÀiÁf f.¥ÀA.¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á: CgÀPÉÃgÁ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ,7 ²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀUÀ¼ÀÄ C.Q.2,50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 04-09-2012 ªÀÄvÀÄÛ 05-09-2012 gÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2012 PÀ®A- 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
                           
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 
    
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.09.2012 gÀAzÀÄ 45 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  8300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-09-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-09-2012

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ vÀ«ÄÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ U˸ÉÆâݣÀ ªÀiÁ¸ÀƯÁÝgÀ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ U˸ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ±ÉÃgÀ C° ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¢£À ¤vÀå ºÉZÁÑV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 04-09-2012 gÀAzÀÄ U˸ÉÆâݣÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ OµÀ¢ü PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁAw ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è «µÀzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ PÀÆqÀ¯Éà aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà gÁwæ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ©ÃgÀUÉÆAqÁ vÀAzÉ WÁ¼ÀUÉÆAqÀ CqÀ¸ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ EªÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼É PÉÆAiÀÄĪÁUÀ §®UÁ°£À PÀ¥ÀUÀAqÀ ªÉÄÃ¯É ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ(©) UÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr aQvÉì ¤qÀÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®ÀPÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀA§¼ÀªÀiÁä UÀAqÀ ©ÃgÀUÉÆAqÁ CqÀ¸ÁgÉ ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-09-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: ªÀÄAzÀ£ÀºÀ½î, vÁ: ¹AzÀV, f: ©eÁ¥ÀÆgï, ¸ÀzÀå: SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É zÀzÁÝ¥ÀÆgï PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀgÉUÉ §AzÀÄ E½zÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÁºÀ£À PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ZÁA¨ÉÆüÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ fÃ¥À £ÀA. J¦-23/AiÀÄÄ-0461 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¤¯ÉñÀ vÀAzÉ gÀ«ÃAzÀæ G¥Éà ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: zÀzÁÝ¥ÀÆgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ fÃ¥À MªÉÄäÃ¯É gÉÆÃr¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, EzÀjAzÀ fÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ZÁAqÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ vÀAzÉ zsÉÆüÀ¥Áà PÉÆøÀªÀÄ EªÀ£À PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥À £ÀA J.¦-25/J¥sï-2289 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ¤qÉÆÃzÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉÆgÀnzÀÄÝ gÁwæ 2310 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ MAzÀÄ ¯ÉÆÃqï vÀÄA©zÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj PÀªÀiÁAqÀgï fæ£À JqÀ§¢ gÁAUÀ¸ÉÊqï DV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽwzÀÝ fæUÉ rQÌ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ, UÀ®èzÀ PɼÀUÉ, §® ªÀÄÄRzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀ®èzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §® ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2012 PÀ®A 420 L¦¹ :-
CgÉÆæ ¸À«ÄÃgÀ ¥ÀmÉïï vÀAzÉ «ÄeÁð ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á:eÁ¥sÀgÀ £ÀUÀgÀ ¯ÁvÀÆgÀ (JA.J¸ï) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r.C¸ÀzÀ SÁ£À vÀAzÉ JA.r.CºÀäzÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀ¼ÉAiÀÄ §¸ÀìUÀ¼ÀÄ UÀÄdj CAUÀr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ £Á£ÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ ªÁå¥ÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrUÉ §AzÀÄ CªÀjAzÀ 1,80,000=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ CgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ E£ÀÄß 20,000=00 gÀÆ dªÀiÁ ªÀiÁrj £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ¯Áj ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 16-08-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ J¸ï.©.JZï. SÁvÉ £ÀA. 62098668268 £ÉÃzÀgÀ°è dªÀiÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀA©¹ ªÉÆøÀ¢AzÀ 2,00,000=00 gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §¸ÀUÀ¼ÀÄ UÀÄdj CAUÀrUÉ ¤ÃqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ªÀAa¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ n.FgÀuÁÚ ¦J¸ïL ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸À»vÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sï EvÀ£À PÀnÖUÉ CqÀØzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ §ºÉgÀ JA§ E¸Éàl DlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 6 d£À DgÉÆævÀgÀ°è 1) FgÀuÁÚ, 2) «±Àé£ÁxÀ, 3)ªÀĺÀäzÀ, 4) ªÀĺÀäzÀ J®ègÀÄ ¸Á: ¨sÀAUÀÆgÀ gÀªÀjUÉ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÁzÀ 5) £ÁUÀ¥Áà, 6) eÁ«ÃzÀ E§âgÀÄ ¸Á: ¨sÀAUÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è »rzÀÄPÉÆAqÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ¸ÀzÀj dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 1140/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀªÉÄAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ, ¸ÀzÀj dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ J®è 6 d£À DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/12. PÀ®A: 295, 295(J), 298, 109 L¦¹ & 3(1) (10) J¸ï./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 05-09-2012 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀæPÁ±ÀÀà vÀA: ºÀ£ÀĪÀÄ¥ÀàÀà GdÓªÀÄä£ÀªÀgÀ ¸Á: gÁdÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 05-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉUÉ F±ÀAiÀÄå vÀA: azÁ£ÀAzÀAiÀÄå ²gÀÆgÀĪÀÄoÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ gÁdÆgÀÄ ¸Á: zÁåA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ gÁdÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀbÉÃjAiÀÄ°èzÀÝ gÁµÀÖç £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA«zsÁ£À ²°àUÀ¼ÁzÀ qÁ: ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ ¨sÁªÀ avÀæªÀ£ÀÄß QwÛ ªÉÄðAzÀ PɼÀPÉÌ vÁ£É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ°£À°ègÀĪÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨sÁªÀ avÀæªÀ£ÀÄß vÀĽzÀÄ ©¸Ár ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀrUÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁr ªÀÄvÀÄÛ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼É, ªÀiÁ¢UÀgÉ JµÀÄÖ d£À J°è¢Ýj §gÉæ¯É CAvÁ vÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÀ F±ÀAiÀÄå£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁdWÁvÀÄPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀr¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæ vÀ¤SÉ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ «µÀAiÀÄ«zÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2012, PÀ®A: 295, 295(J) 298, 109 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2012 PÀ®A. 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ UÁå£À¥Àà ºÀ½îPÉÃj ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, C¼ÀªÀAr ¹ÃªÀiÁzÀ «.n. UÀ¢ÝPÉÃj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤ªÀiÁðtzÀ ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà gÀ«±ÀAPÀgï UÀÄgÀÄfà D±ÀæªÀÄzÀ ¸ÉÃrØUÉ ºÉÆA¢¹zÀ vÁqÀ¥À®èUÀ¼ÀÄ, ±ËZÁ®AiÀÄ ¸ÁªÀÄVæ, ¸ÉÆïÁgï ¯ÉÊlÄUÀ¼ÀÄ, PÉç¯ï ªÉÊAiÀÄgï, ¸ÁÖlðgïUÀ¼ÀÄ, ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÉÊ¥ïUÀ¼ÀÄ, ¥Áè¹ÖPï ¥ÉÊ¥ï, ¨ÉqïUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. 20,000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ FUÉÎ 1 wAUÀ¼ÀÄ »A¢¤AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04-09-2012 gÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA- 80/12 PÀ®A- 379 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 21/12 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀÄð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw £ÀA¢¤ @ PÀȵÀÚ ¨Á¬Ä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ PÀ¯Á® ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, eÁ; PàëwæÃAiÀÄ ¸Á: ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¹nÖ£À ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¼ÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄPÉÌ vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁrzÀgÉ CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ aPÀ̪À½zÁÝV¤AzÀ®Æ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. CzÀgÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸ÀAUÀqÀ DUÁUÀ ¸ÀtÚ¥ÀälÖ «µÀAiÀÄPÉÌ vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. CzÀgÀAvÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 04-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ §°èùUÉ PÀnÖ CzÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉà EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.