Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 15, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-11-2014


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-11-2014

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2014 PÀ®A 20(©)(2) J£ïr¦J¸ï PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 15-11-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 0915 ಗಂಟೆಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಹಾಗು ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ವರವಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯು ಗುರುಗಳು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳೀಖೇಡ (ಬಿ) ಇವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಿತ ಸಿಮಿ ನಾಗಣ್ಣಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಚೀಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 0950 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ರಾವಣ್ಣಾ ರಾಠೋಡ ವಯ: 21 ವರ್ಷ ಜಾ: ಲಂಬಾಣಿ ಉ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಜಂಬಗಿ ಥಾಂಡಾ ತಾ; ಔರಾದ (ಬಾ) ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದು ಚೀಲವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟು 4 ಕೆ.ಜಿ ಗಾಂಜಾ ಇದ್ದು ಅ.ಕಿ 6,000/- ರೂ ಹಾಗು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ-32/ಈಎ-8460 ಅ.ಕಿ 22,000/- ರೂ ಹಾಗು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ ಅ.ಕಿ 800/- ರೂ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ 28800/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವುದನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಆರೋಪಿತನನ್ನ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 286/2014 PÀ®A 279, 304(J), L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 14-11-2014 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ CAzÁdÄ 4-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ gÁZÀ¥Áà ¨sÀªÀıÉÃnÖ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á: GqÀĪÀÄä£À½î vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÁZÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨sÀªÀÄä±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ ¯Áj Qè£ÀgÀ ¸Á: GqÀĪÀÄä£À½î vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ 14-11-2014 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 3-30 UÀAmÉUÉ JA.f.J¸ï.J¸ï.PÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ PÀ§Äâ E½¸ÀĪÀ eÁUÁzÀ°è ¯Áj £ÀA PÉJ-38-5954 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀ§Äâ E½¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀ©â£À ªÉÄÃ¯É Jj ºÀUÀÎ ©ZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É ªÀÄÄAzÀPÉÌ ªÉÊzÁUÀ ¯Áj ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ Që¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-38-5954 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ²æà D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¤ÃªÀÅ D¸ÀàvÉæUÉ §¤ßj CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¨sÁªÀA¢AiÀÄgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ²£ÁxÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ²æà D¸ÀàvÉæUÉ 6-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ aQvÉì PÁ®zÀ°è ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-38-5954 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 276/2014 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 14/11/14 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ¥Áà UÀAzÀUÉ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ©.E. «zÁåyð ¸Á: C¼ÀªÉÊ vÁ: ¨sÁ°Ì ¸ÀzÀå aAiÀiÁ£À PÁ¯ÉÆä PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 27/09/14 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ ªÀÄzsÁå£À 1.40 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV aAiÀiÁ£À PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ ¯Áå¥ÀmÁ¥À C.Q. 22,700/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ©.E. 1£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgÀ MAzÀÄ CAPÀ¥ÀnÖ MAzÀÄ ¨ÁåV£À°è EnÖzÀÝ£ÀÄß ¨ÁåUÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¢£ÁAPÀ: 27/09/14 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.30 jAzÀ 1.40 ¦.JªÀiï UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/2014 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀB 14/11/2014 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ QtÂÚPÀgï ªÀAiÀÄB22 ªÀµÀð, eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ, ¸ÁBnÃZÀgïì PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀB23/09/2014 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀABPÉJ39PÉ3628, ZÉ¹ì £ÀAB JªÀiï©J¯ïºÉZïJ10JJªÀiﹺÉZïJ¥sï46296 EAf£ï £ÀABºÉZïJ10EeɹºÉZïJ¥sï34236 PÀ¥ÀÄà §tÚ, 2012 £Éà ªÀiÁzÀj, CA.QB35000/-gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ CAZÉ PÀZÉÃjAiÀÄ°è vÀ£Àß PÉ®¸À EzÀÄÝzÀjAzÀ CAZÉ PÀZÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÀµïÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤°è¹zÀ  ªÁºÀ£À AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀzÀ PÁgÀtªÁV vÀqÀªÁV  oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2014 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 14/11/2014 gÀAzÀÄ 0805 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr oÁuɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨sÉÆêÀÄäUÉÆAqɱÀégÀ ZËPï »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨sÉÆêÀÄäUÉÆAqɱÀégÀ ZËPï£À ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÀzÀ 1)    ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀÄzÀPÀmÉÖ ªÀ:53 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ. 2) ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄPÀgÀgÁªÀ eÉÆö ªÀ: 34 ªÀµÀð eÁ:¨ÁæºÀät G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ 3) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀ: 54 ªÀµÀð eÁ:¸Áé«Ä G:¥sÉÆÃmÉÆ UÁæ¥sÀgï ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ 4) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀ: 40 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ:¸Áé«Ä ¸Á:oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ 5) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ ¨ÁªÀUÉ ªÀ: 50 ªÀµÀð   eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:PÀÄPï PÉ®¸À ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ 6) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ºÁgÀPÀÆqÉ ªÀ: 35 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:¥Á£ï CAUÀr ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ 7) ¨sÀzÀæAiÀiÁå vÀAzÉ PÀgÀ§¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀ: 28 ªÀµÀð eÁ;¸Áé«Ä G:mÉÊgï ¥ÀAPÀÑgï PÉ®¸À ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ 8) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±É±À¥Áà ¥ÁAZÁ¼À ªÀ; 35 ªÀµÀð eÁ:§rUÀ G:§rUÉvÀ£À ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ ¥ÀgÉÃAiÀįï JA§ £À¹Ã©£À E¹àm dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ MªÉÄäÃ¯É ºÀoÁvÀ£É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 8-d£À DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ EªÀjAzÀ E¹àmï dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ MlÄÖ 5,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2014 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ:-14-11-2014 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉÝ£ÉAzÀgÉ, PËrAiÀiÁ¼À (Dgï) UÁæªÀÄzÀ PÀȵÀÚ¥Áà gÀrØ, gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è, PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Ààmï dÆeÁmÁ DqÀÄwÛzÁÝgÉ, CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¹¦L ªÀÄAoÁ¼À, ªÀÄvÀÄÛ rJ¸ï¦ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è,  PËrAiÀiÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV PÀȵÀÚ¥Áà gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀr¬ÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è  fÃ¥À ¤°è¹ C°èAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä 7 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀȵÀÚ¥Áà gÀrØ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è, PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ  E¸Ààmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzsÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ ,£À¹Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ  DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß  £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 1900 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 7 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÀj¸À®Ä, 1) UÀt¥Àw vÀAzÉ zÀvÁÛgÀrØ. 2) «ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ ©üêÀÄgÀrØ 3)gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà 4) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ 5) ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà 6) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà 7) PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ. J®ègÀÆ ¸Á:- PËrAiÀiÁ¼À (Dgï). EªÀgÉ®ègÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2800/- gÀÆ,  5 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãï UÀ¼ÀÄ, CAzÁdÄ QªÀÄävÀÛ:-5000/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr 7 d£À DgÉÆævÀgÀÓ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2014 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-11-2014 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ ¥Á±ÀÄ«ÄAiÀiÁå ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: GªÀÄUÁð (ªÀĺÁgÁµÀÖç) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DmÉÆà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆArzÀÄÝ vÀÀ£ÀßzÉÆAzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï.-25/©-9278 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ C§Äݯï R¢ÃgÀ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EªÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ EgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀªÀ£ÁzÀ C¤Ã¯ï vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà PÉÊPÁr EªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï CAvÁ EzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 08-11-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ C§Äݯï R¢ÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj QèãÀgï C¤Ã® ªÀÄƪÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ vÁAqÀÆgÀ¢AzÀ 340 aî ¥É£Áß PÀA¥À¤AiÀÄ ¹ªÉÄÃAl vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀĺÁgÁµÁÖçzÀ ªÀÄ£ÁäqÀPÉÌ MAiÀÄå®Ä ºÉÆgÀmÉêÀÅ. £ÀAvÀgÀ CAzÀÄ gÁwæ 12 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.JZï.-9 gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ C§Äݯï R¢ÃgÀ E§âgÀÆ gÁwæ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÁäqÀPÉÌ ºÉÆUÉÆÃt CAvÁ «ZÁgÀ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ J£ï.JZï.-9 gÉÆÃqÀ §¢AiÀÄ°è ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ »¨ÁgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ¯Áj QèãÀgï C¤Ã¯ï ¯ÁjAiÀÄ ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄaÑ ©ÃUÀ vÀAzÀÄ PÉÆlÄÖ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉêÀÅ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E§âgÀÆ ªÀģɬÄAzÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀ ¯Áj EgÀ°¯Áè. DUÀ ¦üAiÀÄ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ E§âgÀÆ C°èAiÉÄà ¸ÀÄvÀÛ  ªÀÄÄvÀÛ ¯Áj ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¯Áj ¹UÀ°¯Áè. DUÀ £ÀªÀÄä ¯Áj QèãÀgï EªÀ¤UÉ PÀgɬĹ CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ C§Äݯï R¢Ãgï E§âgÀÆ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, PÀ£ÀPÀmÁÖ, ªÀÄ£ÁßKSɽî, d»ÃgÁ¨ÁzÀ, ©ÃzÀgÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, GªÀÄUÁð, ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ, ¥ÀÄuÉ UÀ¼À°èUÉ ºÉÆÃV EA¢£À ªÀgÉUÉ £À£Àß ¯Áj ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ DzÀgÉà £À£Àß ¯Áj ¹UÀ°¯Áè. PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 09-11-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-30 UÀAmɬÄAzÀ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ J£ï.JZï.-9 gÉÆÃqÀ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ £À£Àß C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁåAqÀ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï.-25/©-9278 C|| Q|| 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ EzÀÝ 340 aÃ¯ï ¥É£Áß PÀA¥À¤AiÀÄ ¹ªÉÄÃAl C|| Q|| 1,19,000/- gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 11,19,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2014 PÀ®A 448, 307 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-11-2014 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ªÉÄð£À ¦üAiÀiÁð¢ PÉʯÁ¸À vÀAzÉ  ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: JPÀ®ÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ. ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ w¥ÀàtÚ JA§ÄªÀgÀ ºÀwÛgÀ, ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï jÃ¥Éj PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÉÛ£É. £ÀªÀÄÆägÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ, EªÀ£ÀÄ 8 ¢ªÀ¸À¢AzÀ £À£Àß eÉÆÃvÉ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï PÀÆ°PÉ®¸ÀPÁÌV §gÀÄwÛzÁÝ£É, ¢£ÁAPÀ:-13-11-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ E§âgÀÄ PÀÆr ºÀ½îSÉÃqÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï vÉUÉAiÀÄĪÀ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÁÌV ºÉÆÃV, ¸ÀzÀj PÉ®¸À ªÀÄÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÀiÁ°PÀ w¥ÀàtÚ gÀªÀgÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt, CA¢£À ¢ªÀ¸ÀzÀ PÀÆ°AiÀÄ£ÀÄß £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ¤UÉ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè , ªÀĺÉñÀ EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ “J ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÁÌV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¢Ý ¤Ã£É PÉÆqÀÄ, E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛ£É, CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ ªÁzÀ «ªÁzÀ ªÀiÁr £À£Àß «gÀÄzÀÝ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹gÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ:-13-11-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ªÀĺÉñÀ¤UÉ C°èAiÉÄ ©lÄÖ £Á£ÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §AzÀÄ G½zÀÄ PÉÆAqÉ£ÀÄ. ¤£Éß  gÁwæ 10:00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä- ±ÉÃPÀªÀiÁä, vÀAzÉ-dUÀ£ÁßxÀ, vÀªÀÄä-zÀ±ÀgÀAxÀ,ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw QÃwð gÀªÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, £ÀªÀÄÆägÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ:-25 ªÀµÀð eÁ:-J¸ï ¹ ºÉƯÉAiÀiÁ, EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr , £À£ÀUÉ “ J ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ºÀt PÉÆqÀÄ, E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É, CAvÁ CAzÀªÀ£É PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ,  ªÀÄvÉÛ ªÀĺÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ, £À£Àß “ºÉÆmÉÖAiÀÄ JqÀ ¨sÉÆÃPÁ½AiÀÄ°è ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr £À£Àß vÁ¬Ä, vÀAzÉ, vÀªÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw  £ÀªÀÄÆägÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ eÁAw, ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ.  gÁwæAiÀiÁzÀ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ËPÀAiÀÄð E®èzÀ PÁgÀt oÁuÉUÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ :-11-11-2014 gÀAzÀÄ   ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿ-14-11-2014 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಗ ಗ್ರಾಮ 71 ನೇಯ ಕಿ.ಮೀ ನ ಎಸ್ ಕೇಪ್ ಮತ್ತು ಲೇಬರೇಟರ್ ಕೆನಾಲಿನ ಗೇಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮಗನಾದ ಹನುಮಂತ ಮೃತನು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಪೇಸಿಗೆಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೋದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅತನ ಹೆಂಡತಿ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಾ ಇಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಳಿಯನು ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೆನಾಲಿನ ಗೇಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಶವವನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಸಂಬಂದಿಕರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರು ಶವವನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರ  ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೃತನಿಗೆ ಮುಖದ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳು ಕಿತ್ತು ಹೊಗಿದ್ದು  ಹಲ್ಲು, ಕಣ್ಣು  ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಕಿತ್ತಿ ಹೊಗಿದ್ದು  ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮ ಕಿತ್ತಿ ಹೊಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು  ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತನು ಕಾಲುವೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದಾನೋ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿದಾರೋ ಹೇಗೋ? ಮೃತ ಹನುಮಂತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಂಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಗಲಗ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪಿ ಸಿ 131 ರವರೊಂದಿಗೆ ಕಳಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿನಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 20/2014 PÀ®A  174(ಸಿ) ಸಿ ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

              ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ವಯಸ್ಸು 50 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕುರಬರು ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಅಮೀನಗಡ FvÀ£À ಮಗ ಮೃತ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ತಂದೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ವಯಸ್ಸು 22 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕುರಬರು ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಅಮೀನಗಡ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 13-11-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮೇವನ್ನು ತೆಗದುಕೊಂಡು  ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ನೋಡಲು ಆತನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇತ್ತು,. ಮೃತನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೇವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೋ ಹುಳು ವಿಷ(ಜಂತು) ಕಡಿದಿರಬಹುದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನೀಡಿದ  ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 15/2014 ಕಲಂ; 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು ,

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ¸ÀĪÀÄ®vÀ  UÀAqÀ ¹zÀÝ°AUÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ,27 ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ,ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á-ªÀiÁvÀà½î , ºÁ.ªÀ. eÉÃgÀ§Ar.  FPÉUÉ ಈಗ್ಗೆ 3 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳದ ಹಿಂದೆ ಲಗ್ನವಾಗಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರಗೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಚನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂತರ ಇಗ್ಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡನು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡದೆ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಕುಡಿದು ಬಂದು ತನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲೇ ಬೋಸೂಡಿ ಸೂಳೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ  ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ವರದಕ್ಷಣೆ ಹಣ 50000/ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಇಲ್ಲವೇಂದೆರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಬೈದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ,   ಅತ್ತೆಯು ಕೂಡ ವರದಕ್ಷಣೆ ಹಣ ತರುವಂತೆ ವತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ-13/11/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ  ಮುಂದುಗಡೆ ಬಂದು 1]¹zÀÝ°AUÀgÉrØ vÀAzÉ ¢. ±ÀgÀt¥Àà ¥ÉÆð¸ï ¥Án¯ï  2) ¥ÁªÀðvÀªÀÄä  UÀAqÀ ¢.±ÀgÀt¥Àà ¥ÉÆð¸ï ¥Án¯ ¸Á- ªÀiÁvÀà½î EªÀರಿಬ್ಬರೂ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ನೀನು ವರದಕ್ಷಣೆ ಹಣ 50000/ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿಯಾ ಇಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುತ್ತಿಯಾ, ಅಂತಾ ಬೈದು, ಹಣ  ತರದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.  UÀÄ£ÉßÉ£ÀA.193/2014  PÀ®A:498(J),323,504,506 R/w 34 IPC ªÀÄvÀÄÛ 3&4 ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¤µÉÃzÀ PÁAiÉÄÝ   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
       ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಲಮ್ಮ ಮಡಿವಾಳ್ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ್, ವಯ: 24 ವರ್ಷ, : ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಬಡಿಬೇಸ್ ಸಿಂಧನೂರು ESÉÃLH 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿ 01 ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೇದ್ದವನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ 03 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡೆದಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ತವರೂ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 10-07-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಬಡಿಬೇಸನಲ್ಲಿರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ತವರೂ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಹಡದೈತೆ ಕೋಡಿ ಅಂತಾ ಬೈದು ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 270/2014 ನೇದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ.265/2014, ಕಲಂ. 498(), 323, 324, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
   ¢£ÁAPÀ: 14-11-2014 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) ®PÀëöät vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: ¨sÉÆë G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ®èzÀUÀÄqÁØ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°è £ÁUÀ¥Àà£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 690/- UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß, dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 261/2014 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      £ÀgÉñÀ ¸Á;- DzÉÆä FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj gÁ¢üPÁ vÀAzÉ dA¨sÀ¥Àà 12 ªÀµÀð eÁw. ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: PÀ®ä¯Á FPÉAiÀÄ CPÀÌ £ÁUÀªÀÄä FPÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ«lÄÖPÉÆAqÀÄ DUÁUÉÎ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ CzÉà ¥ÀæPÁgÀªÁV DgÉÆævÀ£ÀÄ  ¢;- 14-11-14 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À CPÀÌ £ÁUÀªÀÄä ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ®UÀ®Ä PÀ½¸ÀÄ CAvÁ £ÁUÀªÀÄä½UÉ MvÁ۬ĸÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ ªÉÃ¯ï £ÀÄß J¼ÀzÀÄ ¨Á ªÀÄ®UÀ®Ä CAvÁ PÀgÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA289 /2014 PÀ®A  354, 504, L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.                                                                                        
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ: 14.11.2014 gÀAzÀÄ ²æà w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 40 eÁ ®ªÀiÁt  G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¸Á¸ÀéUÉÃgÁ ¦ÃvÁ £ÁAiÀÄPÀ£À vÁAqÀ vÁ zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÁ  zÉêÀzÀÄUÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¦.qÀ.§Æèr C¦ü¸ï ªÀÄÄAzÉ M§â CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ CmÉÆà £ÀA PÉ J 36 J 3137 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr JqÀ ¨ÁdÄ ºÉÆÃgÀnzÀÝ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ CzÉêÉÃUÀªÁV ªÁ¥À¸ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UËgÀA ¥ÉÃmï PÁæ¸ïzÀ ªÁ°äQ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ CmÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁr DvÀ¤UÀÄ ¸ÀºÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£À JqÀ vÉÆqÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ G©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ CmÉÆÃZÁ®PÀ SÁeÁ §AzÉãÀªÁd vÀAzÉ C¨Áâ¸À C° ¸Á PÀjUÀÄqÀØ FvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£À JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢ÝzÀÄÝ JqÀ PÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ZÀ¥ÉàUÉ ªÀÄÆPÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ  DmÉÆà ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2014 PÀ®A:279,337, 338,L.¦.¹ & 187  L JªÀiï « PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀÄUÀ¼À d¥ÀÄÛ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ : 15/11/14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.(ಕಾ>ಸು) ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ರವರು ಆರೋಪಿ, ಎರಡು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಗಳು ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ : 15/11/14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಮಾನವಿ ನಗರದ ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಬೂಬು ಅಟೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಶಾಪ್ ಮುಂದುಗಡೆ ಎರಡು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಮೇರೆಗೆ ಸದ್ರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಲು ಆರೋಪಿತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ನಾವು ಸದ್ರಿಯವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಲೋಗೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ವ-28 ವರ್ಷ ಜಾ-ತಮಿಳು ಲಿಂಗಾಯತ , ಉ-ಪೆಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸಾ-ಆರ್.ಹೆಚ್.ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂ.1, (ಬರ್ಮಾಕ್ಯಾಂಪ್) ತಾ-ಸಿಂಧನೂರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಗಳ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸದ್ರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಗಳು ಕಳುವಿನವು ಇರಬಹುದೆಂಬ ಸಂಶಯದಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರುಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ d¥ÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.299/14 ಕಲಂ 41(1)(ಡಿ) ರೆ/ವಿ 102 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.  
ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 1) ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಕೆ-104 CHASIS NO.02E20F48673, ENGINE NO.02E18E48494    ಅ.ಕಿ.ರೂ 25,000/-
2)
HERO HOND CD DELUXE ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಕ್ಯೂ-2334 CHASIS NO.06C29F26241 ENGINE NO.06C29E02671 ಅ.ಕಿ.ರೂ 30,000/- ರೂಗಳು

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.11.2014 gÀAzÀÄ  139 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.