Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 16, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16/10/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-10-2009
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 15-10-2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Áà ¸Á. GªÀiÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Áà EªÀgÀÄ J£ïJZï-9 ªÉÄÃ¯É ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/5698 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ªÉÆãÀ¥Áà EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÉaÑ£À ZÀQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 14-10-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £À¹ÃªÀiï ¸ÀįÁÛ£À UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ¸ÀzÀå ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉúÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÀVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 21/09 PÀ®A174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 11/10/2009 gÀAzÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ @ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ £ÁnÃPÀgÀ ¸Á: a¢æ EvÀ£ÀÄ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ Hl ªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉ ªÀÄ®VzÀÝ£ÀÄ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 12/10/2009 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ J©â¸À®Ä J¼ÀzÉ ªÀÄÆbÉð ºÉÆVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ f¯Áè C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 16/10/2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0055 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦ÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/10/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 38 ¸Á: ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªgÀÄ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «gÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/6838 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¤A§ÆgÀ EªÀgÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß »¥ÀàUÁð wgÀĪÀÅ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ DmÉÆà ªÉÄÃ¯É »rvÀ vÀ¦à DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÀtªÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d¯Á®£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, «gÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà EªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄ£ÀÄß J¦æ¯ï.2009 gÀ°è 2 vÉÆ¯É a£Àß, £ÀUÀzÀĺÀt:90,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪɣÀAvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÝ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:14.10.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÀAqÀ & UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj, £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀt«®è ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÀtvÀgÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ C°èAiÉÄà ¸Á¬Ä CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀ UÀȺÀt Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀtÂAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ «gÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, «zsÁåyð¤UÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 15.10.2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ n¥Ààgï¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.36, 4575 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ZÀAzÀæ§AqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉÃ, J.¦.JA.¹.UÉÃmï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÀĪÀiÁj ±ÉéÃvÁ vÀAzÉ ±À²zsÀgÀ 16 ªÀµÀð, «zsÁåyð¤, ¸Á: ¥Éưøï PÁ¯ÉÆä EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ n¥Ààgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj ±ÉéÃvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, AiÀÄÄPÀ£ÉÆêÀð «µÀ¸Éë¹ DvÀäºÀvÀå :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÀ£Áß¼ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, zÉêÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà 20 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ DUÁUÉÎ ¦ümïì gÉÆÃUÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄDV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:14.10.2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 12-10-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ²æà ªÀĺÁ§¼É±ÀégÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀgÁªÀ ªÀĮ̥ÀàUÉÆüÀ ¸Á|| PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ªÀĺÁUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ CAvÀå QæAiÉÄ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà G½¢zÀÄÝ. CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EgÀĪÀ §¸ÀªÀgÁdgÀªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ²æà AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÀĺÁ§¼ÉñÀégÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ªÀĺÁ§¼É±ÀégÀgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CPÀÌ VjeÁzÉë gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, M¼ÀUÀqÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÉqïgÀƪÀÄ£À°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀUÀ¼À ¨ÁV®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ 40 UÁæA §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ (JgÀqÀÄ) ¥ÁnèUÀ¼ÀÄ, 20 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁQÃmï, 800 UÁæA MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¸ÀtÚ DgÀw, 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁQÃmï, 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¯ÉÃreï ªÁZï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000/-gÀÆ¥Á¬Ä. MlÄÖ C.Q. 1,28,850/-gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ, ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ gÁWÀªÉÃAzsÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢:15-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ £ÁUÀgÀPÀmÁÖ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»vÀ E§AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ï.L ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÉÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà PÀ®±ÀnÖ ¸Á|| §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 1)£ÀUÀzÀÄ ºÀt 18,080/-, 2)ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ 3)MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.