Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 2, 2015

Raichur District Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                                                                                               zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà CAd¼À, eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ , ªÀAiÀÄ-29ªÀµÀð,G: ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ°è GzÉÆåÃUÀ,     ¸Á:»ÃgÁ FvÀನು ದಿ 31-5-2015ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-35ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಹೀರಾ ಗ್ರಾಮ ದಲ್ಲಿ FvÀನು ಹೊಟೆಲ್ ನರಸಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ 1] ²æÃzsÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ   2] §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ,     3] zÉêÉUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ  4] ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå   5] ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå   6] ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå £ÁUÀtzÀ   7] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ J®ègÀÆ ¸Á:»ÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÉîègÀÆ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೇಮಗನೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾರಿ ಹೇಳಬೇಕಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರಗೌಡನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಬಲಕಿಬಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಬಸನಗೌಡನು ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿದ್ದು ನಾಗರಾಜನು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒದ್ದಿದ್ದು ಉಳಿದವರು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುವುದಾಗಿ  ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2015, PÀ®A: 143, 147, 341. 323, 504.¸À»vÀ 149 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ 30.05.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೋತ್ಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 55 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮಾದಿಗ ಸಾ:ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿ ಶಕ್ತಿನಗರ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೋಳಬಂಡಿ ತಂದೆ ಕರೆಪ್ಪ, 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮಾದಿಗ, ಉ:ಜಮೇದಾರ ಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಮಾನವಿ ಸಾ: ಪೋತಗಲ್  ತಾ||ಜಿ|| ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ  ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಇದ್ದವರು ಚನ್ನಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಕ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೆಕೆಂದು ಫೀರ್ಯಾದಿದಾರರು ನೀಡಿದ ಹೇಳೀಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2015  PÀ®A 324,  L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw¸ÀA»vÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ 01-06-2015 ರಂದು ಫೀರ್ಯಾದಿ ಪಂಪಾಪತೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೋಳರೆಡ್ಡೆಪ್ಪ, ವಯಾ:52 ವರ್ಷ, ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸರ್, ಬಾದರ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಡೇಸೂಗೂರು, ಸಾ:ಸಿಂಧನೂರು gÀªÀರು ಚುನಾವಣೆಯ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿಮಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ್ ನಂ. ಕೆಎ-36-ಎಂ-3022 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿರ ಸಂಗಡ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾ ರಾತ್ರಿ 9.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಬೂಬ ಸಾಬನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಹೋದಾಗ 7 - 8 ಜನ ಅಪರಿಚಿತರು ಗುಂಪಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಕಾರನ್ನು ನೋಡಿ ಸೀರೆಗಳಿದ್ದ ಚೀಲವನ್ನು ಒಗೆದು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ 1,200/- ರೂ. ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ  9 ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳು ಇದ್ದು ಸದರಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಅಪರಿಚಿತರು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಲು ನಿಂತಿದ್ದು ಚುನಾವಣೆಯ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂರು ರವರ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 149/2015 ಕಲಂ 171 (ಹೆಚ್), 188 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 29.05.2015 ರಂದು 2200 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ. ಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಜಿ. ಅಂಜನೇಯ, 46 ವರ್ಷ, ಮುನ್ನೂರು ಕಾಪು, ಉ: ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36 ಎಸ್.3897 ನೇದ್ದನ್ನು ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕೇಟ್ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ ಹಂದಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿ ಸ್ಕೀಡಾಗಿ ಬಿದ್ದು  ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ  ಲಕ್ಷ್ಮೀರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, 49 ವರ್ಷ, ಮುನ್ನೂರು ಕಾಪು, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ. 10-7-57 ಮಕ್ತಾಲಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು   gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2015PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   

              ದಿನಾಂಕ 01.06.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು- ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮ ದಾಟಿದ ನಂತರ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPï £ÀA PÉ.J 36 J£ï 1883 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ wªÀÄä£ÀUËqÀ ¸Á: ºÀÆ£ÀÄgÀÄ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾಜೀಕ್ ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನದ ಬಲಗಡೆಯ ಮುಂದಿನ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಬಲಗೈ ಬೆರಳಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಬಸಮ್ಮಳಿಗೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಶಾಂತಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಮೈ, ಕೈಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನಾದ ತಿಮ್ಮನಗೌಡನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇರೆಗೆ. ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2015 PÀ®A : 279.337. L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

          ¦üAiÀiÁð¢ wªÀÄätÚ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÁªÀ°AiÀÄgï ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÁªÀ¯ÉÃgïzÉÆrØ AiÀÄgÀdAw FvÀ£À  vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw J¯ÉPÀë£ÀUÉ ªÉÇÃmï ºÁQ ªÁ¥Á¸ï HjUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 36 FF 7850 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ wªÀÄätÚ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ AiÀÄgÀdAw ¥ÉÊzÉÆrØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ eÁ£ÀUÉÆAqÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¥Éưøï fÃ¥ï £ÀA PÉ.J 36 f 144 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀgÁd£À vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DvÀ£À »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ wªÀÄätÚ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA:74/2015 PÀ®A : 279, 338, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 01.06.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 18.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿ ಪಿ ಐ ರವರು ಪೋತ್ಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನರಸನಗೌಡ ತಂದೆ ಯಲ್ಲನಗೌಡ ಸಾ:ಪೋತ್ಗಲ ಗ್ರಾಮ FvÀ£À ವಿರುದ್ದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಜರುಗಿಸಿ ಆತನ ವಶದಿಂದ1 )ಒ.ಸಿ 48 ಪೌಚ್ ಅ ಕಿ 2443/-     (2)  ಎಂ ಸಿ 180 ಎಂ ಎಲ್  ರಮ್ ಬಾಟಲಿಗಳು 37 ಅ ಕಿ 700/-   3) 90 ಎಂ  ಎಲ್  ಎಮ್ ಸಿ ರಮ್ ಅ ಕಿ 1295/-    4) ನಾಕೌಟ್ ಟಿನ್ ಬೀರ್ 330 ಎಂ ಎಲ್ ಅ ಕಿ 900/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 5338/-ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಆಕ್ರಮ ಮದ್ಯವನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2015 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

Bಶ್ರೀಮತಿ ನಸ್ರೀನ್ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಪಾಶಾ  ,25 ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ,   ಉಃಮನೆಕೆಲಸ,ಸಾಃ ಮನೆ ನಂ.  2-3-16  ಅಂದ್ರೂನ್  ಕಿಲ್ಲಾ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ಗಂಡ ಪಾಶಾ ಈತನು ತನಗೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ತಾನು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಗಂಡ ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಉಪಜೀವನ ಒದಗಿಸದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ  ತಾನು  ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪಜೀವನ ಕೋರಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ದ  ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ದಿನಾಂಕ 01-06-15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.20 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದು ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೋರ್ಟನಲ್ಲಿರುವ ಕೇಸನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಿಡುವೆನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇಲಿಂದ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ನಂ 111/2015 ಕಲಂ 498(ಎ),504,323,506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
PÀ£Áß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


                 ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà dAiÀÄ¥ÀæPÁ±ÀJA. vÀAzÉ ªÀÄt±ÉnÖ, 32ªÀµÀð, eÁ:vÉ®ÄUÀıÉnÖ, G:C¹¸ÉÖAmï EAf¤AiÀÄgï Pɦ¹ PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¸Á:¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ G¯Áè¼ÀÄ. ºÁ:ªÀ:ªÀÄ£É £ÀA§gÀ mÉÊ¥ï-5-354 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. FvÀ£ÀÄ ದಿನಾಂಕ:27.05.2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ತನ್ನ ಮನೆ ನಂಬರ ಟೈಪ್-5-354 ಕೆಪಿಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಮನೆ ಭೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಂಬಂದಿಕ ಮದುವೆಗೆಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸೇಲಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದಿನಾಂಕ:27.05.2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:01.06.2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ 11.30 ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಿಟಿಕಿ ರಾಡ್ ಮುರಿದು, ಮನೆಯೋಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮನೆಯ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸುಮಾರು 59 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಸಾಮಾನುಗಳು, 40 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಸಾಮಾನು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 30,000/- ರೂ ಒಟ್ಟು ರೂ 1,91,500/- ರೂ ಬೆಳೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ.         UÀÄ£Éß  £ÀA: 64/2015 PÀ®A: 457,454, 380  L¦¹   CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ದಸ್ತಾಪೂರ ತಾ:ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ:01/06/2015 ರಂದು ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಬ್ಬವಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮೂರ ದಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಾನು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಕ್ಷತಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೆ.ಟಿ.ಎಂ. ಡ್ಯೂಕ ಹೊಸ ಮೋ.ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಲಬುರಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಎನ್.ಹೆಚ್. 218 ರೋಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಟಿದ್ದು ಮೋ.ಸೈಕಲನ್ನು ನಾನೇ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ಮುಂದೆ ಕುರಿಕೋಟಾ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ ನಂ. ಕೆಎ:38-6206 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಚಾಲಕನು ಬಲಗಡೆ ಸೈಡ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮೋ.ಸೈಕಲನ್ನು ಸೈಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೋ.ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮೋ.ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜಯವಂತ  ಧಮ್ಮೂರ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೊಟ್ಟರಗಿ ಇವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟ್ಯಾಂಕರ ಚಾಲಕನು ಕೂಡಾ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಕ್ಷತಾ ಇವಳಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದು ಎಡಗೈ ಬಲಗ ಹತ್ತಿರ, ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಟೊಂಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ನನಗೆ  ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ, ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಸಾ: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ) ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ನಾವು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸದರಿ ಟ್ಯಾಂಕರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಅಕ್ಷತಾ ಇವಳು ರಾತ್ರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಘುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಯಾನಾಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರು ಈ ವರ್ಷ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಎದರಾಳಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮುರ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರಾದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ತಂ/ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಪೊತಲ ಇತನು ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ದಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಹೊದಾಗ ನನಗೆ ಸದರಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಯಾದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗು ಅವರ ಭೆಂಬಲಿಗರು ನನಗೆ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ನಮ್ಮ ಎದರು ನೀನು ಯಾಕೆ? ನಿಂತಿದ್ದಿ ನೀನು ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಾ ಅಂತಾನನಗೆ ಹಾಗು ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಹೇದರಿಸುತಿದ್ದರು ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಧ್ರರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡುವದು ಬೇಡಾ ಅಂತಾ ಅವರ ಬೈದರು ನಾನು ಬೈಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಜನರ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಗಾದರು ಮಾಡಿ ಹೆದರಿಸಿ ನನಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಜಗಳ ಮಾಡುತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 02-06-2015 ರಂದು ರಾತ್ತಿ 12-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಕಿವರು ಎಲ್ಲೋರು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ಪಕ್ಷದವರಾದ 1] ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ತಂ/ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಪೊತುಲ ಹಾಗು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಾದ 2] ಮಲ್ಲೇಶ ತಂ/ ರಾಮುಲು  ಕುರಬರ 3] ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ತಂ/ ಸಾಯಿರೆಡ್ಡಿ ದ್ಯಾಪೊರ, 4] ವಿಷ್ಣುವರ್ದನರೆಡ್ಡಿ ತಂ/ ಬಸರೆಡ್ಡಿ ನಾಣಾಪುರ, 5] ಮೈಪಲರೆಡ್ಡಿ ತಂ/ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಪೊತುಲ 6] ಸಂಜೀವರೆಡ್ಡಿ ತಂ/ ಅನಂತರೆಡ್ಡಿ ಪೊತುಲ  7] ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ ತಂ/ ಅನಂತರೆಡ್ಡಿ ಪೊತುಲ 8] ಹಣಮಿರೆಡ್ಡಿ ತಂ/ ಬಸರೆಡ್ಡಿ ದುಗನೂರ 9] ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ತಂ/ ಬಸರೆಡ್ಡಿ ದುಗನೂರ 10] ತಿರುಪತಿರೆಡ್ಡಿ ತಂ/ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ  ದುಗನೂರ .11] ಶಾಮಪ್ಪಾ ಮುಸ್ಟಿ ಕಬ್ಬಲಿಗೇರ 12] ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂ/ ರಾಮುಲು ಕುರಬರ 13] ಮಹೆಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ತಂ/ ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಪೊತುಲ 14] ನರೆಂದ್ರೆಡ್ಡಿ ತಂ/ ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಪೊತುಲ 15] ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ತಂ/ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಪೊತುಲ 16] ಅಶೋಕರೆಡ್ಡಿ ತಂ/ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ 17] ದೊಡ್ಡ ಮೌಲಾನಾ ತಂ/ ಕರಿಮಸಾಬ ಪಠಾಣ 18] ಸಣ್ಣ ಮೌಲಾನಾ ತಂ/ ಕರಿಮಸಾಬ ಪಠಾಣ 19] ಪಾಶ್ಯಾ ತಂ/ ಕರೀಮಸಾಬ ಫಠಾಣ 20] ಸದ್ದಾಮ ಹುಸೇನ ತಂ/ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲಾನಾ ಪಠಾಣಾ ಸಾ|| ಎಲ್ಲೋರು ಯಾನಾಗುಂದಿ ಎಲ್ಲೋರು ಕೂಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಡಿಗೆ ರಾಡ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಸದರಿ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕೂಡಿ ಏ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಾ ಕುಂಡ್ಯಾಗ ದಮ್ಮ ಇದ್ದರ ಹೊರಗಡೆ ಬಾರಲೆ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಎದರು ಚುನವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ನಿನಗೆ ಸೊಕ್ಕು ಬಂದಿದೆ ಮಗನೆ ಇವತು ನಿನಗೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ಹೊಡೆದು ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಬೈಯುತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಾ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಂದರೆಡ್ಡಿ ತಂ/ ರಾಮಚೆಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ , ಸತ್ಯಾನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ತಂ/ ರಾಮಚೆಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಇವರುಗಳು ಕೂಡಿ ಸದರಿ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ  ಹಾಗು ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ನೀವು ಹಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುವದು ಸರಿ ಅಲ್ಲಾ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ವೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ 1) ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಇತನು ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ನಮ್ಮ ಎದರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಯಾಕೆ? ನಿಂತಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೆಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗುದ್ದಿದನು ಇವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗು ಕೈಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಡಿಗಯಿಂದ ರಾಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮೈಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಪೋತುಲ್ ಸಾ|| ಯಾನಾಗುಂದಿ ತಾ|| ಸೇಡಂ ಇವರ ತಮ್ಮನಾದ ವೆಂಕಟರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ರಡ್ಡಿ ಪೋತುಲ್ ಇವನು ನಮ್ಮ ಯಾನಾಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಾನಾಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ ರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಘುನಾಥ ರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ ಈ ಗ್ರಾಮ, ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ  ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ವೆಂಕಟ ರಡ್ಡಿ ಇವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮಯಾನಾಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಗುಂಡಿಯ ಹಿಂದೆ ದಿನಾಂಕ 02-06-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 12-45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು  ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಕಿಯವರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಅನಂತರಡ್ಡಿ ಪೊತುಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ರಡ್ಡಿ  ಮಲ್ಲೇಶಿ ತಂದೆ ರಾಮಲು ಹಾಗು ಪಾಶ್ಯಾ ತಂದೆ ಕರೀಮಸಾಬ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದೆವು ಆಗ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸದ 1] ಪ್ರಕಾಶ ರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಘುನಾಥ ರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರು ಮತ್ತು ಇವನ ಬೆಂಬಲಿಗರಾದ 2] ಪ್ರತಾಪರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಘುನಾಥ ರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ 3] ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಡ್ಡಿ ಪಾಟಿಲ್ 4] ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಡ್ಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಡ್ಡಿ ಪಾಟಿಲ್ 5] ಅಮೀರ ಹುಸೇನ್ ತಂದೆ ಖಾಜಾಗುಸೇನ್ 6] ಮೈನೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ತಂದೆ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ 7] ಜಾಕೀರ ಹುಸೇನ್ ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂಸಾಬ 8] ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಅವಂಟಿ 9] ರಾಮರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರಡ್ಡಿ 10] ರಾಘವೆಂದ್ರ ರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ 11] ರಘುನಾಥರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ 12] ರವಿಕುಮಾರ ರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ರಡ್ಡಿ 13] ಭೀಮರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಾಮರಡ್ಡಿ ಸಾ|| ನಾರಾಯಣಪೇಟ 14] ರಘುಪತ ರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಾಮರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪಾಟೀಲ್ 15] ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಅವಂಟಿ 16] ರಾಮರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ 17] ಖಲೀಲ್ ತಂದೆ ಕರೀಮ ಸಾ || ಚಂಡಕ್ರಿ 18] ಸಂದಿರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಾಮರಡ್ಡಿ ದುಗನೂರ   ಇವರು ಕೂಡಿ ಇವರಿಗೆ ನೀವು ಏ ಭೋಸಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ನಾವು ಈ ಊರಿನ ಪೋಲಿಸ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದೆವೆ ನೀವು ಪ್ರಕಾಶ ರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಘುನಾಥ ರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಓಟು ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಓಟ ಹಾಕದ್ದಿದರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೆವೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಿಗರಿಗೆ ಯಾಕೆ ? ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿರುತ್ತೆನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನಗೆ ಏ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೇ ನೀನು ನಮ್ಮಗೆ ಏದರು ಮಾತಾಡುವಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆನು ಅಂತಾ ಅವ್ಯಾಚ ಶಬ್ದ ಗಳಿಂದ ಬೈದ್ದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹಾಗು ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೈಕಿಂದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹಾಗು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡನಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹಡಪದ ಸಾ|| ಇಟಕಾಲ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಅಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹಡಪದ ಇಬ್ಬರೂ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಇದ್ದು ನಾವಿಬ್ಬರು ಇಗ 8-10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮದು ಒಟ್ಟು 8 ಎಕರೆ ಹೊಲವಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಇತನು 5 ಎಕರೆ ಹೊಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ 3 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಪಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು 8 ಎಕರೆ ಹೊಲವು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಇಗ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಾಡಿಸು ಅಂತಾ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದ ಮಾರುತಿ ಇತನಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ಇತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಲಾಲಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಇವರು ನನಗೆ ಬೋಸಡಿ ಮಗನೆ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಹೊಡೆದು ಖಲಾಸ್ ಮಾಡಿ 3 ಎಕರೆ ಹೊಲವು ಸಹ ನಾವೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಆಗಾಗ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ: 31-05-15 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ನರಸಪ್ಪ ಹಡಪದ ಇಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತನ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳಾದ ಲಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಇವರು ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿ ನನಗೆ ಬೋಸಡಿ ಮಗನೆ ನೀನು 3 ಎಕರೆ ಹೊಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಸು ಅಂತಾ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿ ಮಗನೆ ನೀವು ಈ ಹೊಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯಾದರು ಹೊಗಿರಿ ಈ ಹೊಲ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಆಗ ನಾನು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಹೊಲ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ 1) ಲಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಇತನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಪಾಲಿನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಟು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೊಡಲಿಯು ನನ್ನ ಎಡ ಕಿವಿಗೆ ತಗುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಲಾಲಪ್ಪ ಇತನು ಕೊಡಲಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ತುಂಬಿನಿಂದ ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದೆ. ಇವರ ತಮ್ಮನಾದ 2) ದೊಡ್ಡ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಹಡಪದ ಇತನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಲಗಡೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಎಟು ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಎಡಗಡೆ ಬುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗೀರಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಇವಳು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೊಡೆಯ ಬೇಡಿರಿ ಅಂತಾ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಇವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದ 3) ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹಡಪದ ಇತನು ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಸೂಯಾ  ಗಂಡ  ಹಣಮಂತ  ರಾಮಗೋಳ  ಸಾ: ಧನ್ನೂರ  ಸದ್ಯ ಓಕಳಿ  ಗ್ರಾಮ  ತಾ;ಜಿ ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ಮಗಳಾದ  ಕುಮಾರಿ. ಅಪೂರ್ವ  ಇವಳು  ದಿನಾಂಕ: 31/05/2015  ರಂದು  ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಯಾರೂ ಇರದ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಅಪೂರ್ವ  ಇವಳು ನೀರು  ತುಂಬಲು ಕಮಲಾಪೂರ  ವರನಾಳ  ರಸ್ತೆಯ  ನೀರಿನ  ಟಾಕಿಯ  ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ  ಅವಳನ್ನು  ವಿನೋದಕುಮಾರ  ತಂದೆ ಜಯಪ್ಪ ಗೊಟ್ಟೆನೋರ  ಸಾ: ಹಾರಕೂಡ  ಈತನು  ಓಕಳಿ  ಗ್ರಾಮದ  ಸುನೀಲ  ತಂದೆ  ನಾಮದೇವ ರಾಮಗೋಳ, ಶಾಲುಬಾಯಿಗಂಡ  ನಾಮದೇವ  ರಾಮಗೋಳ , ವಿಜಯಕುಮಾರ  ತಂದೆ  ಶಾಮರಾವ  ಶೇಟಗೋಳ, ಸತೀಶ  ಹಾರಕೂಡ,  ಗುಂಡಮ್ಮಗಂಡ  ಸತೀಶ , ಅನೀಲಕುಮಾರ ಶೇಟಗೋಳ, ಅಂಬಿಕಾ  ಗಂಡ  ಗುಂಡಪ್ಪ  ಧನ್ನಿ,  ಕುಮಾರ  ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ  ಶೇಟಗೋಳ  ಇವರೆಲ್ಲರೂ  ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಪೂರ್ವ  ಇವಳನ್ನು  ಪುಸುಲಾಯಿಸಿ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಾವು  ತಂದಿದ್ದ  ಕಾರಿನಲ್ಲಿ  ಅಪಹರಣ  ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ.,  ಸದರಿ ಹುಡಗಿ ಗುಲಾಬಿ  ಬಣ್ಣದ ಚುಡಿದಾರ ಪೈಜಾಮ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ, ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2015 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:01/06/2015 gÀAzÀÄ 10-50 J.JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. gÉrØ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¨ÁzÀªÀ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: fäPÉÃj vÁAqÁ AiÀiÁzÀVj. gÀªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀįÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 01/06/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉUÉ £À£Àß vÁ¬Ä ®ZÀªÀĪÀé EªÀ½UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ«®èzÀ PÁgÀt D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £À£Àß CtÚ ©üêÀiÁ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt eÁzÀªÀ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ-33, PÉ-1232 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä CtÚ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ AiÀiÁzÀVj UÀAeï UÉÃmï ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌÃqï DV ©¢ÝzÉªÉ £ÀªÀÄävÁ¬ÄUÉ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨Á CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä F±À¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr D¸ÀàvÉæUÉ §AzɪÀÅ E°è £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ¨Éqï ªÉÄÃ¯É G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ. G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ 10-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÉÃUÀªÁV F §UÉÎ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ PÉüÀ¯ÁV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÉÃUÀªÁUÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹ÌÃqï DV ©zÀÄÝ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨ÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ w½¢zÉ £Á£ÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è£À  d£ÀjUÉ PÉüÀ¯ÁV £À£Àß CtÚ ©üêÀiÁ EªÀ£ÀÄ ¤®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ°¹ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ w½¬ÄvÀÄ £À£Àß CtÚ ©üêÀiÁ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.149/2015 PÀ®A. 279, 304(J), L¦¹ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/2015 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.«.DPïÖ:- ¢£ÁAPÀ:01/06/2015 gÀAzÀÄ 10-50 J.JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀgÉrØ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÉrØ »A§j 34 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ gÉrØ ¸Á|| £ÁAiÀÄ̯ï vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ f|| AiÀiÁzÀVj. EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/06/2015 gÀAzÀÄ 3-35 ¦.JªÀiï PÉÌ vÁ£ÀÄ ©®UÀÄA¢ ªÉÆÃmÁgïì ºÉÆAqÁ ±ÉÆÃgÀÆAzÀ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ªÉAPÀlgÉrØ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33, 2993 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ-33, n.J-4856 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉAPÀlgÉrØ EvÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹ mÁæPÀÖgï£À UÁ° vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬ÄzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÉAPÀlgÉrØ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¥À«ð£ï ¨Á£ÀÄ J£ÀÄߪÀªÀ½UÉ rQÌ ¥Àr¹ ¨ÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgï C£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 4-30 ¦.JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.150/2015 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.«.DPïÖ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 JA.JA.r.Dgï AiÀiÁPÀÖ 1957:- ¢: 01/06/2015 gÀAzÀÄ 8-15 JJA PÉÌ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð ¦AiÀiÁ𢠲æà CA¨ÁgÁAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ  DgÀPÀëPÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ 6 n¥ÀàgÀ ºÁUÀÆ 2 SÁ° n¥ÀàgÀ ªÀÄvÀÄÛ 3 ®UÀÆ ªÁºÀÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, £Á£ÀÄ CA¨ÁgÁAiÀÄ PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦L ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01/06/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1-00 J,JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀÄjvÀÄ §AzÉƧ¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ AiÀÄQëAw UÁæªÀÄzÀ ºÉƼɬÄAzÀ PÉ®ªÀÅ n¥ÀàgÀUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦.¸ÁºÉç AiÀiÁzÀVgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 1) ®PÀÌ¥Àà ¦¹ 337 2) §¸ÀªÀgÁd ¦¹ 311 3) ²ªÀ£ÀUËqÀ ¦¹ 243 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¨É¼ÀUÉÎ 1-30 J.JA PÉÌ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ AiÀÄQëAwUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁæ¸À£À°è ºÉÆUÀwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ n¥ÀàgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄQëAw PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 8 n¥ÀàgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3 PÁgÀÄUÀ½zÀÄÝ  n¥ÀàgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ EgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 1) n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ- 32 ©- 7868 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 5 ¨Áæ¸À £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ CzÀgÀ C.Q. 10000/- gÀÆ EzÀÄÝ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀįÁè°AUÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á|| ºÉÆøÉÌÃj CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ 2) n¥ÀàgÀ £ÀA JAºÉZï- 04 ¹f-6795 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è 3 ¨Áæ¸À ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ CAzÁdÄ QªÀÄävÀ 6000/-gÀÆ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ n¥ÀàgÀ ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 3) n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ-33 J-4333 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÉ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ EgÀ°®è ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸Á|| £ÀAzÀUÉÃj CAvÀ ºÉý ¥ÉưøÀgÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ PÁj£À°èzÀݪÀgÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ SÁ° §A¢gÀÄvÉÛ£É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ 4) n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ-32 ©-6582 £ÉzÀÝgÀ°è 5 ¨Áæ¸À ªÀÄgÀ¼ÀÄ C.Q. 10000/-gÀÆ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á|| ºÉƸÉÌgÁ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ 5) n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ-33 J-4332 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è 5 ¨Áæ¸À ªÀÄgÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀ 10000/- CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£ÀÝ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Àà £ÀAzÀUÉÃj CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ 6) n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ-33 J-4331 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è 5 ¨Áæ¸À ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ C Q 10000/-gÀÆ CzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ £ÀAzÀVÃgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ 7) n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ-32 ¹ 1998 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 5 ¨Áæ¸À ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ CzÀgÀ CA. Q, 10000/- gÀÆ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄAdÄgÀ vÀAzÉ C¯Áè¥ÀmÉî ¸Á|| ©Ã¼ÀªÁgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ 8) n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ-32 ¹ - 1299 CAvÀ EzÀÄÝ ¥Àj²°¸À¯ÁV SÁ° EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀUÀ¼À eÉÆÃvÉUÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä  §A¢zÀÝ 3 ®UÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß  ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀÅUÀ¼À°èzÀݪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 1) eÉʯÉÆà ªÁºÀ£À  £ÀA PÉJ-35 J-7820 2) ¸ÁÌgÀ¦AiÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ- 33 JA -4464 3) PÁgÀ £ÀA PÉJ-27- JA -2529 CAvÀ EzÀݪÀÅ. ¸ÀzÀj ªÉÄð£À n¥ÀàgÀUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÀÄgÀ½£À §UÉÎ J¯Áè n¥ÀàgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ gÁdzsÀ£À (gÁAiÀÄ°n) ªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ vÀÄA©zÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ E®è ºÁUÀÆ n¥ÀàgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ PÀvÀÛ®°è J®ègÀÆ n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ¸ÀV ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ 6 n¥ÀàgÀUÀ¼À°è CAzÁdÄ 28 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©zÀÄÝ CA.Q: 56000/- gÀÆ¥Á¬Ä  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß vÀÄA§zÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ 6 n¥ÀàgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À eÉÆÃvÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝ ªÉÄð£À JgÀqÀÆ SÁ° n¥ÀàgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÝ  3 ®UÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/06/2015 gÀAzÀÄ 08.15 JJA PÉÌ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ  PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ CAvÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3,4 JA JA r Dgï AiÀiÁåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄvÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2015 PÀ®A:279.337.338 L.¦¹ ¸ÀA:187 L.JªÀiï.« DPÀÖ:- ದಿನಾಂಕ:01/06/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಿರಾಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಪೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್.ಸಿ-26 ರವರು ಚಿರಾಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುವಿನ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೀಮಪ್ಪ ಬನಹಟ್ಟಿ ಸಾ:ದೇವಿನಗರ ಶಹಾಪೂರ ರವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 5 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ:123/2015 ಕಲಂ:279.337.338 ಐ.ಪಿಸಿ ಸಂ:187

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 88/2015 PÀ®A: 295 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 01/06/2015 gÀ gÁwæ 01.00 J.JA ¢AzÀ ¨É¼ÀV£À 06:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ aPÀÌ£À½î UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ qÁ|| ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÄvÀÄÛ ²æà ªÀĺÀ¶ð ªÁ°äQà ¨sÁªÀavÀæUÀ½UÉ ¸ÉUÀt J¸ÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ zsÀPÉÌ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ «ªÀgÀ«zÀÝ ¦ügÁå¢.±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2015 PÀ®A: 323 326 504 506 L.¦.¹:- ದಿನಾಂಕ: 01-06-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 05.30  ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕುಪಗಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ  ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಆರೋಫಿತನು ಪಿರ್ಯಾಧೀಗೆ  ನೋಡಿ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಏ ಸೂಳಿ ಮಗನೇ ನಿಂದು ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯು ಏಕೆ ಬೈಯ್ಯುತ್ತೀ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ  ಆರೋಫಿತನು ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ  ತಿರುಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನಲೇ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯು ಜೊತೆ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆರೋಫಿತನು ಕೈಯಿಂದ ಮೈಗೆಲ್ಲಾ ಹೊಡೆದು ಆರೋಇಯು  ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯು ಬಲಗಡೆ ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ  ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ದ ಕಿವಿ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಫಿತನು ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.   

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.45/2015 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:01/06//2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄt¸ÀV ZÀ£ÀߪÀÄä ZËPï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §AqÉÆý gÀªÀgÀ PÁ¬Ä CAUÀrUÉ ºÀÄt¸ÀV-vÁ½PÉÆÃn gÉÆÃqÀ£ÀÄß zÁn ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ºÀÄt¸ÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÁ CwªÉÃUÀ  ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CqÁØ ¢rØAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.