Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 20, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
è            ¢£ÁAPÀ :28-06-2012 gÀAzÀÄ s ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è »gÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ PÁ¼ÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀ: 28 eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ n.£ÀA:1442 ¸Á:»gÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¹r ¹¯ÁPïì ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-36 PÀÆå-3296 ZÁPï¯ÉÃmï §tÚzÀÄÝ£ÀÄß PÁ¼ÉñÀéUÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ©lÄÖ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj 20,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ J°èAiÀÄÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2012 gÀAzÀÄ  PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2012 PÀ®A. 379 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹.¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

         G¥Àà¼À UÁæªÀÄzÀPÉÆÃj UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ, ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj  G¥Àà¼ÀzÀ°è EgÀĪÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ E®èzÀ ¥Áèl £ÀA. 156 gÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÁvÁÌ°PÀ ±Éqï ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ GªÀiÁ ±ÀAPÀæAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå, PÀgÀªÀ¸ÀÆ°UÁgÀ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.CªÀjUÉ ±Éqï ºÁPÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ, CªÀgÉ®ègÀÆ  DvÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 249/2012 PÀ®A. 447,341,504, gÉ/« 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
          ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ, 44 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹ ( ªÀiÁ¢UÀ),                           G: Pɦ¹ £ËPÀgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: mÉÊ¥ï-7/257 Pɦ¹ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ wªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ, 22 ªÀµÀð, FPÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðªÁVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß ºÉjUÉUÁV vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀ½UÉ ºÉjUÉAiÀiÁV 2 wAUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÉjUÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ½UÉ ¨sÀj ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉAiÀiÁV¢æAzÀ D ¨ÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 19.08.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ wªÀÄ®ªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Éqï gÀƪÀiï£À°è ¹ÃgɬÄAzÀ ¥sÁå£ïUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2012  PÀ®A 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
       ¸ÀtÚ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 38 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G:- PÀÆ° ¸Á;- GqÀªÀÄUÀ¯ï  FvÀ£À ªÀÄUÀ   PÀĪÀiÁgÀ. CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ 06 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 16/08/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0300 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑ NrºÉÆìÄvÀÄ CAvÁ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄA¢gÀ£ÀÄß J©â¹ ºÉüÀ®Ä ºÁªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ºÁªÀÅ ¹QÌgÀĪÀ¢®è ªÀÄUÀ£ÀÄ C¸Àé¸ÀÜ£ÁUÀzÀÝjAzÀ CAzÉ ¢£ÁAPÀ 16/08/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯Áeï ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 19/08/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0750 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ºÁªÀÅ PÀaÑ ¸ÀwÛzÀÄÝ AiÀiÁgÀªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±À«gÀĪÀ¢®è   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/2012 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
       gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ ªÀiÁgÉ¥Àà,ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ J®ègÀÆ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ PÀ£ÀÆð¯ï (J.¦)EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð eÁ: PÉÆgÀªÀgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ PÀ£ÀÆð® ºÁ.ªÀ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ FPÉUÉ CªÀ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ¢: 19.08.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ  CªÀ¼À vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä ,vÁ¬Ä CAd£ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ  ªÀĺÉñÀªÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß CmÉÆÃzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀeÁ¥ÀÆgÀÄ §ÆqÀ¢¥ÁqÀ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉAPÀlgÁªÀÄgÉrØ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀªÀÄä½ÃUÉ CmÉÆâAzÀ eÉÆÃgÁV J¼ÉzÀÄ PɼÀUÀqÉ zÀ©âzÀÝjAzÀ CªÀ¼À MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼ÀzÀ ªÀÄUÀÄ GgÀÄPÀÄAzÀªÀÄä½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:83/2012 PÀ®A: 498(J), 323, 325, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
   gÁdªÀiÁ UÀAqÀ DzÀªÀiï¸Á¨ï UÀÄjPÁgÀ ªÀAiÀÄ.18 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À. FPÉAiÀÄ  vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÀĵÀÖV vÁ®ÆQ£À «ÄlèPÉÆÃqï UÁæªÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÉzÀ MAzÀƪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ DzÀªÀiï¸Á§ UÀÄjPÁgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÄÝ, HgÀ »jAiÀĪÀgÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ DPÉAiÀÄ£ÀÄß  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ºÉýzÀgÀÆ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ°¯Áè. ¢£ÁAPÀ.19-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ & E£ÀÄß½zÀ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ & CvÉÛUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ. DUÀ DPÉAiÀÄÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ DPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ E£ÉäÃ¯É ºÉÃUÉ EzÀÄÝ fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛà ªÀiÁqÀÄ, ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛêÉAzÀÄ PÀÆUÁqÀ ºÀwÛzÁUÀ, DPÉAiÀÄÄ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. EzÀjAzÀ DPÉAiÀÄ  JzÉ, ºÉÆmÉÖ, ¨É£ÀÄ߸ÉÆAl, PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.   DPÉAiÀÄ UÀAqÀ & CvÉÛ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨ÉøÀvÀÄÛ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/12 PÀ®A.498(J) ¸À»vÀ 34 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.08.2012 gÀAzÀÄ 12 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   1800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ; ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಹುಗ್ಗಿ ಸಾ: ತೊನಸನಳ್ಳಿ ರವರು ನಾನು ತೊನಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಣ್ಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಕಾಶ ಹುಗ್ಗಿ ಇತನು ಕುಡಿದು ಬಂದು,ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವ್ಯಾಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:109/2012 ಕಲಂ 341, 323, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಎತ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಫಾ ತಂಧೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ಜಾನೆ ಸಾ|| ಸಿಂದಗಿ ತಾ|| ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 18-08-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ  ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗಳ್ಯಾ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಂದಿ ಗೋಶಾಲೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ದನಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ನೆಟ್ಟಿದ್ದ  ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಣಿ ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳು ಹಗ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ  ನಾನು ನಂದಿ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:19-08-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ದೇವಣಿ ಎತ್ತಿನ ಹಗ್ಗ ಹರಿದು ಎತ್ತು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರುತ್ಥಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 270/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ