Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 2, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02/01/2010.
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 279, 337, 304 (J) L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÉ ¸Á/ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ: «oÀ×® ªÁUÀªÀiÁgÉ EvÀ£À ¯Áj £ÀA. JA.JZï-04 rPÉ-4825 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-38/JZï 5148 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ: «±Àé£ÁxÀ £ÀªÁqÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëvÁ vÀAzÉ eÉÊgÁd ©gÁzÁgÀ ¸Á/ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹:-
¦üAiÀiÁð¢ RÄgÀ¶ÃzÀgÀªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ C«ÄãÁ©Ã EªÀgÀÄ ªÀÄ£Àß½ UÁæªÀÄzÀ°è ©ÃzÀgÀ- ¨sÀAUÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zsÀªÀÄðuÁ vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Áà PÀÄgÀħgÀ, ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/238 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ C«ÄãÁ ©Ã EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ±ÉAPÀgÀ vÀAzÉ: w¥Àà£ÁAiÀÄPÀ U˽ ¸Á/ ¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀÄ £ÉʸÀVðPÀ PÀgÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄÖªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-22/5539 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ±ÀAPÀgÀ EjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. AiÀĪÀÄÄ£Á ¨Á¬Ä UÀAqÀ: ¯Á®¥Áà U˽ ¸Á/ ¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 01/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÄ ¸À¯Ád¢Ý£ï vÀAzÉ: ±ÁåºÀĸÉÃ£ï ¸Á/ E¼ÀPÀ® E§âgÀÄ fAmÉÆà PÁgÀ £ÀA: J¦-28 ©J¯ï-0199 £ÉÃzÀgÀ°è ZÁ®PÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è UÀÄ®§UÁðzÀ §AzÉ £ÀªÁeï zÀUÁðPÉÌ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ EzÀÝ PÉE© PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄgÀÄgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸À¯Ád¢Ý£ï E§âjUÀÆ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄr© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ©¹ä¯Áè© UÀAqÀ: gÁeÁ¸Á§ E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á/ UÀzÉèÃUÁAªÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀÆgÀ¨Á ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ C¥ÀjavÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀÆgÀ¨Á ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 28/12/2009 gÀAzÀÄ 900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ: ¸ÀwñÀ ¸Á/ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV N¯ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÄÑwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¢£ÁAPÀ: 31/12/2009 gÀAzÀÄ 2055 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ZÀAzÀgÀgÁªÀ PÉÆAqÁ¥ÀÆgÉ ¸Á/ JPÀA¨Á EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ: ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå OgÁzÉ ¸Á/ ªÀÄ£ÁßKSÉý EªÀgÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ: ZÁAzÀ¸Á§ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£ÀßgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ ¨sÀAUÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ ºÉÆÃzÀgÉ £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.« JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀlgÁd vÀAzÉ: PÀ®è¥Áà ªÉÆüÀPÉÃgÉ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á/ ºÀ½îSÉÃqÀ, EªÀgÀÄ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ M§â C¥ÀjavÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 323, 325, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 31/12/09 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ: ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ PÁ£ÀUÁªÉ ºÁUÀÄ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÀÄ ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ¥Ánð ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁågÀªÀgÀ ºÉÆmÉ®£À°è PÀĽvÁUÀ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ: eÉÆÃw¨Á PÉÃzÁgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á/ ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃl® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤AvÀÄ «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄä£ÀÄ `CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ" ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ £ÀªÀÄä£ÀÄ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢AiÀiÁå, £ÁªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁrzÉÝÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ gÀ«AzÀæ EvÀ£ÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ £ÀÆQzÀjAzÀ JqÀ ªÉƼÀPÁ® PɼÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 323, 341 ,504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-¢£ÁAPÀ: 31/12/2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ: eÉÆÃw¨Á PÉÃzÁgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á/ ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß »nÖ£À VgÀt §AzÀ ªÀiÁr ¨Á§Ä«ÄÃAiÀiÁå gÀªÀgÀ ºÉÆmɯï JzÀÄj¤AzÀ ªÀÄ£ÉPÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÁf vÀAzÉ: ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ PÁ£ÀUÁªÉ 2) vÁ£Áf vÀAzÉ: zÀvÁÛwæ ©gÁzÀgÀ 3) ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ: ®A¨ÁdgÁªÀ PÁ£ÀUÁAªÉ ªÀÄvÀÄÛ 4) ¨Á§Ä«ÄÃAiÀiÁå vÀAzÉ: ±ÀªÀıÉÆ¢£ï ªÀÄįÁè J®ègÀÆ ¸Á/ ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ F 4 d£ÀgÀÄ ºÉÆÃl®zÀ°è ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ¥Ánð ªÀiÁrvÁÛ PÀĽwzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃUÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁj vÀqÉzÀÄ «£ÁPÁgÀt `CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ" £ÁªÀÅ ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ¥Ánð ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ ¤Ã£ÀÄ F PÀqÉUÉ KPÉ §A¢¢ÝAiÀiÁå CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄĵÀ× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 143, 147, 148, 380 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:-
F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¹ºÉZï¹ 743 EªÀgÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ zÀAqÁ¢üPÁj 2 £Éà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¦.¹. £ÀA. 154/2009 «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ «/J¸ï PÁ±ÉÃ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ «gÀÄzÀÞ PÀ®A 156(3) ¹Cg惡 £ÉÃzÀgÀ°è CrAiÀÄ°è vÀ¤SÉ £Àqɹ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À®Ä CzÉñÀ ¸ÀA. 7818/2009 ¢£ÁAPÀ: 30/12/2009 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ MAzÀÄ Cfð ®UÀwÛ¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ PÁ±ÉÃ¥Áà EvÀgÀgÀ £ÀqÉªÉ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 6/1 £ÉÃzÀgÀ°è 7 JPÀgÉ 4 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ N/J¸ï 173/2006 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj d«ÄãÀzÀ°èzÀ PÀ©â£À ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 07/12/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 419 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÉÆÃArgÁªÀÄ ¸Á/ ²ªÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, Vj±ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ: CuÁÚgÁªÀ EªÀ£ÀÄ ºÉýPÉÆArzÉãÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ J¸ï.¦. Vj±ÀPÀĪÀiÁgÀ «±ÀéPÀªÀÄð PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë CxÁjn PÁªÀÄ£À EAmÉ£ïì mɸïÖ 2008 UÀÄgÀÄw£À aÃn CzÀgÀ°è EªÀ£À ¨sÁªÀavÀæzÀ PɼÀUÀqÉ J¸ï.f. ºÉUÀqÉ L.J.J¸ï. JUÀfPÀÆånªï qÉÊgÉPÀÖgÀ CAvÀ vÉÆÃj¹, ¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ªÀÄgÁp r.JqÀ. PÁ¯ÉÃd PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀAzÀ±Àð£À ¤Ãr £Á£ÀÄ L.J.J¸ï. C¢üPÁj ¤ªÀÄä PÁ¯ÉÃfUÉ E£Àì¥ÉPÉë£À ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¸ÀļÀÄî UÀÄgÀÄw£À aÃn vÉÆÃj¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 01/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ: ±ÀAPÀgÀ ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 45, ¸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è d£ÀgÀÄ ºÉƸÀ ªÀµÀð DZÀj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ EªÀgÀÄ ºÀ®UÉ ¨sÁj¸ÀÄwÛzÀÄÝ, d£ÀgÉ®ègÀÆ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ CzÉà ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ºÀ®UÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÁj¸ÀÄwÛ¯Áè CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄgÀazÀ UÁAiÀļÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀ ªÉÊQÛ ¸ÁªÀÅ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢ 01-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ, ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ,ºÀtªÀÄAvÀ J®ègÀÆ PÀÆr £ÁlPÀ £ÉÆÃqÀ®Ä »¥ÀàgÀV UÁæªÀÄPÉÌ §ÆvÁ½ ¹zÀÝ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA, PÉ.J. 33 JªÀiï-4005 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃPÀ¸ï ¯ÉÊl ºÁQPÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¢AzÀ £Àqɹ ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ºÉÆÃgÀnzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J. 32 qÀ§Æèöå 2099 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ, ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸Á; ªÀÄAzÉêÁ® vÁ; eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :²æà eÉÊ ¨ÁºÀzÀÆgÀ vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á QëÃgÀ¸ÁUÀgÀ ¸Á: PÉÆvÀ£À»¥ÀàgÀUÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-12-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ eÉÆÃvÉUÉ «°AzÀ ²ªÀ±ÀgÀt, D£ÀAzÀ ªÀÄÆ® ¨sÁgÀw, PÀÆrPÉÆAqÀÄ w£ÀÄߪÀ UÀÄlÄPÁ vÀgÀ®Ä qÁ# ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÉÆäÃgÀ gÉêÀt¹zÀÝAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CdÄð£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄƬÄazÉ ¸ÀAUÀqÀ 12 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ DZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ vÀAiÀiÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ CªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ £ÉÆÃr PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð CA§qÀÌgï PÀmÉÖAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÁÝgÉ.CAvÁ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆqɬÄj CAvÁ agÁqÀÄvÁÛ PÉ®ªÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀgÉ E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ qÁ: ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨sÉÃqÀÌgÀ PÀmÉÖUÉ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ MqÉzÀÄ ºÁQ £ÀªÀÄä zsÀªÀÄðPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 02-01-2010 ªÀÄÄAeÁ£É oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ £ÉÆÃr NrºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ªÉÆzÀ ªÉÆzÀ®Ä vÉÆzÀ®ÄvÁÛ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÆêÀÄÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít, ¸Á|| ®AUÉÆÃl¦Ãgï zÀUÁð ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁUÉAiÉÄ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

  1. «zsÀÄåvï vÀAwUÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ vÁUÀĪÀAvÉ eÉÆÃvÀÄ©zÀÝgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¢zÀÝgÀÄ ¸ÀºÁ eɸÁÌA E¯ÁSÉAiÀÄ £ÁUÉñÀ ¯ÉÊ£ïªÀiÁå£ï ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ªÉÊzÀå ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃj¹zÀÝjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆgÉèÁ¼ïUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀzÀ°ègÀĪÀ §¸À£ÀUËqÀEªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ «zsÀÄåvïvÀAw £É®PÉÌ vÁUÀĪÀAvÉ eÉÆÃvÀÄ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ:01.01.2010 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ C¥ÁàgÁªï 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀvÀåªÀwPÁåA¥ï EªÀ£À PÁ°UÉ «zsÀÄåvïvÀAw vÀUÀÄ° ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ©.²æäªÁ¸À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  2. ¢£ÁAPÀ:01.01.2010 gÀAzÀÄ 20.30UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À« -aÃPÀ®¥À«ðgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, Dgï.7310 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ, ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ §qÉøÁ§ vÀAzÉ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà 22 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄgÀUÉÃgÁ EªÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §qÉøÁ§ 20 ªÀµÀð, ¸Á: «ÄnÖªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀzÉ, ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉà ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß 108 CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁ£À« D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. DgÉÆæ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁgÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  3. ¢£ÁAPÀ:01.01.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÁAiÀÄ¥Àà ¸Á:UÀÄAd½î EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, nJ.9310 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß G¥Àà®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è CwêÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 8 ªÀµÀðzÀ ¨Á®Q PÀĪÀiÁj eÉÆåÃw vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà UÀÄAqÀÆgÀÄ ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØ EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É CªÀ¼À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¨Á®QAiÀÄ vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  4. ¢£ÁAPÀ:01.01.2010 gÀAzÀÄ 18.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀĸÉãï¨sÁµÁ vÀAzÉ ¨sÁµÁ¸Á§ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ EArPÁ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.36,JA.1974 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀ«vÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ wgÀÄV¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.37, eÉ.2073 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃA vÀAzÉ CºÀäzïºÀĸÉãï 39 ªÀµÀð, QjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, ¦.ºÉZï.¹. ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃªÀiï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  5. ¢£ÁAPÀ:01.01.2010 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ UÀÄqÀØzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß mÁæPÀÖgïzÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ¸Á: ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ EªÀ¤UÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÀÄ §A¢¢ÝÃAiÀiÁ JAzÀÄ zÁ¸À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà, 2)§ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà, 3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà & 4) FgÀ¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ¯ÉèUÉƼÀUÁVgÀĪÀ ªÀåQÛ £ÁUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  6. ¢£ÁAPÀ:31.12.2009 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CgÀPÉÃgÁUÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ J¸ï¹/J¸ïn «zsÁåyð ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁåPÀ¯ï ¸Á: CgÀPÉÃgÁ EªÀ¤UÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ±ÉRgÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå §AV ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj E°èUÉ KPÉ §AzÀÄ MzÀgÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ EjAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹,PÉʬÄAzÀ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À aPÀ̪ÀÄä½UÀÆ ¸ÀºÁPÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ¯ÉèUÉƼÀ UÁVgÀĪÀ ªÀåQÛ §¸ÀªÀgÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  7. ¢£ÁAPÀ:31.12.2009 gÀAzÀÄ 21.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ J¸ï¹/J¸ïn «zsÁåyð ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ «zsÁåyðAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á: CgÀPÉÃgÁ EªÀ¤UÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁåPÀ¯ï & ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀtÚ AiÀÄ®è¥Àà EªÀgÀÄ E°èUÉ §AzÀÄ KPÉ MzÀgÁqÀÄwÛ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV MzÀgÁqÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ¯ÉèUÉƼÀUÁVgÀĪÀ ªÀåQÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¢£ÁAPÀ:01.01.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  8. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ zÀÄUÁðPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ J£ï.DAd£ÉÃAiÀÄ®Ä 27 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖvÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄDV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:31.12.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉ.§¸Á¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ zÀ°ègÀĪÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è JAqÉÆøÀ¯Áá£ï Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  9. ¢£ÁAPÀ:01.01.2010 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¤Ãj£À ºÉÆAqÁzÀ°è CAzÁdÄ 35 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ºÉÆAqÀzÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸Á: ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.