Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 2, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ:18.02.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á¼À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:U˽¥ÀÄgÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ, wAyt ªÀiË£ÉñÀégÀ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV, ¢£ÁAPÀ:19.02.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ägÁzÀ°è EnÖzÀÝ JgÀqÀÄ vÉÆ° §AUÁgÀzÀ vÁ½¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, MAzÀÄvÉÆ° §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À nQÌ, MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ PÀmÁtÂ, DzsÀð vÉÆ° §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ, CzsÀðvÉÆ° §AUÁgÀzÀ nPɪÀÄt J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:56,000/- ªÀiË®åzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ DVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CzÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ £ÁUÀgÀvÀß UÀAqÀ ¸ÀÆUÀgÀrØ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ n« £ÉÆÃqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ CªÀ¼É PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ FgÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:02.07.2011 gÀAzÀÄ 00.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ ºÀħâ½î WÀlPÀzÀ §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.25, J¥sï.1820 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ AiÀÄZÀÑgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà §rUÉÃgï EªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, AiÀÄÄ.6694 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 32 ªÀµÀð, ¸Á:E.eÉ.ºÉƸÀ½îPÁåA¥ï EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA¥ÀÆtð dRA UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á:E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 01.07.2011 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï¸ÀÀA: PÉJ.36, PÀÆå.4031 £ÉÃzÀÝgÀZÁ®PÀ£ÀÄ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ±À²zsÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 32 ªÀµÀð, ¸Á:aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄEªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀA©ÃgÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±À²zsÀgÀ ¢£ÁAPÀ:02.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05.00 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:30.06.2011 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæUËqÀ ¸Á:C£Àéj EªÀ£ÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå¸À£ï¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ-AiÀÄgÀqÉÆÃt gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯É CªÀ£À£ÀÄß 108 CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀnÖa£ÀßzÀ UÀt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÀnÖa£ÀßzÀ UÀt £ËPÀgÀ ¸Á:PÉÆÃoÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉÆÃlvÀ¯Ágï §qÁªÀuÉ ªÀĸÀÆzïC° EªÀ£ÀÄ, ªÀĺÀ§Æ¨ï ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï eÁ¥sÀgï ºÀĸÉãï 23 ªÀµÀð ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÉÆãÁ ¥sÀAPÀë£ï ºÁ¯ï ºÀwÛgÀ ¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ £ÀUÀzÀĺÀt:4000/- vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨sÉÃnAiÀiÁzÁUÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝPÉÌ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ªÀÄÄQÛAiÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzï ¥sÀªÉÃðeï EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §A¢zÀÝPÉÌ CªÀjUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï UÁågÉÃeï PÀqÉUɺÉÆÃV PÉlÄÖ ¤AwzÀÝ ®Æ£ÁzÀ ¸ÉʯɣÀìgï QwÛPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥sÀªÉÃðeï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄQÛAiÀiÁgïUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀĺÀ§Æ§¥ÁµÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    

    ¢£ÁAPÀ: 27.06.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄätÚ ¸Á:J¯ÉPÀÆqÀV ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä ¸ÀAUÀ¥Àà E§âgÀÄ ¸ÉÃj CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÉÆqÀØAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÀÄRªÀÄĤ ¸Áé«Ä EªÀ¤UÉ PÉƯɪÀiÁrzÀÝjAzÀ PÉøÀ zÁR¯ÁVgÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, ¢£ÁAPÀ:29.06.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄätÚ£À ¥ÀÄvÀægÁzÀ §¸ÀªÀgÁd 26 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ gÁAiÀÄ¥Àà 24 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸ÉÃj PÉƯÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ £ÁUÀgÁd ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÀÄRªÀÄĤ¸Áé«Ä 25 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁUÀgÁd¸Áé«Ä ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:30.06.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á:ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà 25 ªÀµÀð, ¸Á§tÚ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀAiÀÄå 25 ªÀµÀð, zÀÄgÀÄUÀAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 50 ªÀµÀð, ºÀÄ®UÀAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 55 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉPÀnÖPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£ÀÄ «gÉÆâü¹zÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À UÉæÃqï-1 PÁAiÀÄðzÀ²ð (¥Àæ¨sÁj) C§ÄݯïUÀ¤, ªÀiÁf CzsÀåPÀëgÀÄ d»ÃgÁ¨ÉÃUÀA §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ°UÉAiÀÄå ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ 2008-09 £ÉøÁ°£À CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À gÀÆ:30,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÀÄÆgÀÄ ZÀPïUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:13.10.2009 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹ PÉÆAqÀÄ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ªÀÄ£É PÀlÖzÉ vÀªÀÄä ¸ÀéÀAvÀ d«Ää£À°è ªÀÄ£É ¤«Äð¹ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤Ãr vÀªÀÄä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¹àÃqï¥ÉÆõÀÖ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀgÁd vÁ®ÆPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ gÁAiÀÄzÀÄUÀðUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ 35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄzÀÄUÀð UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ zÉÆqÀØAiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÀ d«Ää£À°è EgÀĪÀ VqÀPÉÌ ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß AiÀÄ®èªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï£À°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÝ PÀ¼Àî£À §AzsÀ£À £ÀUÀzÀĺÀt:600/- d¦Û :

    ¢£ÁAPÀ:30.06.2011 gÀAzÀÄ 03.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ oÁPÀÆgÀÄ ªÀÄAqÀ¯ï vÀAzÉ gÀ¹ÃPï ªÀÄAqÀ¯ï ¸Á:Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï-2 EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ºÁQPÉÆAqÀÄ ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ CzÉ PÁåA¥ï¤ªÁ¹, zÉêÀ ªÀÄAqÀ¯ï vÀAzÉ PÉÆPÉÃ£ï ªÀÄAqÀ¯ï EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ DåAUÀ®gïUÉ ºÁQzÀÝ ±Àlð eÉé£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:600/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E£ÀÄß K£ÁzÀgÀÄ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ oÁPÀÆgïªÀÄAqÀ¯ï EªÀ¤UÉ JZÀÑgÀªÁV CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ M¦à¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï£À°è £ÀA§gï ºÀÄqÀÄPÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ©â vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ oÁPÀÆgÀÄ ªÀÄAqÀ¯ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, DgÉÆæ ¥ÀvÉÛPÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀl ²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ §A¢ü¹, «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ vÀ¥ÀÄà M¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀĺÀt:600/- d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À, 5 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï d¦Û :

    ²æà n.PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¦J¸ïL (PÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ)¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ 10.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ J.L.Dgï.PÁ¯ÉÆä LrJ¸ïJAn ¯ÉÃOmï£À°è NªÀð ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥ÉưøïgÀ£ÀÄß NrºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ zÁ«Ãzï @ gÁdÄ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 22 ªÀµÀð, ¸ÉAnæAUïPÉ®¸À, ¸Á:ºÀjd£À ªÁqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ D §qÁªÀuÉAiÀÄ°è §AzÀ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÀÝjAzÀ ¸ÀA±ÀAiÀħAzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CªÀ£À£ÀÄß ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV C.Q.gÀÆ:3600/- ªÀiË®åzÀ 5 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀQzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÀÝjAzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr vÀA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄðAzÀ CªÀ¤AzÀ 5 ªÉƨÉʯï¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, DgÉÆæ AiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ§AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ zsÁ½ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ:

    ²æà ªÀiÁgÀÄw J¸ï.UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ D²ºÁ¼ï vÁAqÁzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÉÆúÀ£ï vÀAzÉ ©ÃPÀÄ£ÁAiÀÄÌ 21 ªÀµÀð, ¸Á:D²ºÁ¼ïvÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:3750/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

    

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2011 gÀAzÀÄ 112 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr :31,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ :

    ²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà C§Äݯï CºÀzï rJ¸ï¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, ²æà JA. ¥ÁµÀ ¹¦L ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ & ²æà J¸ï.¥ÀªÁ£ÀA¢ ¹¦L ¥À²ÑªÀÄ ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦J¸ïL / ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 7.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÉʮĤ¯ÁÝt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛ-ªÀÄÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ 15 AiÀÄĪÀPÀÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉʮĤ¯ÁÝtzÀ DªÀgÀtzÀ°è CªÀgÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä/ ¥ÉÆõÀPÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁr PÉÆAqÀÄ §Ä¢ÝºÉý E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® EAxÀºÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §AzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄdgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ JZÀÑjPÉ ¤Ãr ¥ÉÆõÀPÀgÉÆA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉAiÀÄÄ ¸ÀºÁ F PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ eÁjAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ:18.02.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á¼À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:U˽¥ÀÄgÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ, wAyt ªÀiË£ÉñÀégÀ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV, ¢£ÁAPÀ:19.02.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ägÁzÀ°è EnÖzÀÝ JgÀqÀÄ vÉÆ° §AUÁgÀzÀ vÁ½¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, MAzÀÄvÉÆ° §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À nQÌ, MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ PÀmÁtÂ, DzsÀð vÉÆ° §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ, CzsÀðvÉÆ° §AUÁgÀzÀ nPɪÀÄt J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:56,000/- ªÀiË®åzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ DVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CzÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ £ÁUÀgÀvÀß UÀAqÀ ¸ÀÆUÀgÀrØ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ n« £ÉÆÃqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ CªÀ¼É PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ FgÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:02.07.2011 gÀAzÀÄ 00.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ ºÀħâ½î WÀlPÀzÀ §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.25, J¥sï.1820 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ AiÀÄZÀÑgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà §rUÉÃgï EªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, AiÀÄÄ.6694 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 32 ªÀµÀð, ¸Á:E.eÉ.ºÉƸÀ½îPÁåA¥ï EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA¥ÀÆtð dRA UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á:E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 01.07.2011 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï¸ÀÀA: PÉJ.36, PÀÆå.4031 £ÉÃzÀÝgÀZÁ®PÀ£ÀÄ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ±À²zsÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 32 ªÀµÀð, ¸Á:aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄEªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀA©ÃgÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±À²zsÀgÀ ¢£ÁAPÀ:02.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05.00 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:30.06.2011 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæUËqÀ ¸Á:C£Àéj EªÀ£ÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå¸À£ï¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ-AiÀÄgÀqÉÆÃt gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯É CªÀ£À£ÀÄß 108 CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀnÖa£ÀßzÀ UÀt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÀnÖa£ÀßzÀ UÀt £ËPÀgÀ ¸Á:PÉÆÃoÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉÆÃlvÀ¯Ágï §qÁªÀuÉ ªÀĸÀÆzïC° EªÀ£ÀÄ, ªÀĺÀ§Æ¨ï ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï eÁ¥sÀgï ºÀĸÉãï 23 ªÀµÀð ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÉÆãÁ ¥sÀAPÀë£ï ºÁ¯ï ºÀwÛgÀ ¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ £ÀUÀzÀĺÀt:4000/- vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨sÉÃnAiÀiÁzÁUÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝPÉÌ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ªÀÄÄQÛAiÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzï ¥sÀªÉÃðeï EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §A¢zÀÝPÉÌ CªÀjUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï UÁågÉÃeï PÀqÉUɺÉÆÃV PÉlÄÖ ¤AwzÀÝ ®Æ£ÁzÀ ¸ÉʯɣÀìgï QwÛPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥sÀªÉÃðeï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄQÛAiÀiÁgïUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀĺÀ§Æ§¥ÁµÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    

    ¢£ÁAPÀ: 27.06.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄätÚ ¸Á:J¯ÉPÀÆqÀV ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä ¸ÀAUÀ¥Àà E§âgÀÄ ¸ÉÃj CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÉÆqÀØAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÀÄRªÀÄĤ ¸Áé«Ä EªÀ¤UÉ PÉƯɪÀiÁrzÀÝjAzÀ PÉøÀ zÁR¯ÁVgÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, ¢£ÁAPÀ:29.06.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄätÚ£À ¥ÀÄvÀægÁzÀ §¸ÀªÀgÁd 26 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ gÁAiÀÄ¥Àà 24 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸ÉÃj PÉƯÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ £ÁUÀgÁd ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÀÄRªÀÄĤ¸Áé«Ä 25 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁUÀgÁd¸Áé«Ä ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:30.06.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á:ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà 25 ªÀµÀð, ¸Á§tÚ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀAiÀÄå 25 ªÀµÀð, zÀÄgÀÄUÀAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 50 ªÀµÀð, ºÀÄ®UÀAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 55 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉPÀnÖPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£ÀÄ «gÉÆâü¹zÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À UÉæÃqï-1 PÁAiÀÄðzÀ²ð (¥Àæ¨sÁj) C§ÄݯïUÀ¤, ªÀiÁf CzsÀåPÀëgÀÄ d»ÃgÁ¨ÉÃUÀA §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ°UÉAiÀÄå ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ 2008-09 £ÉøÁ°£À CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À gÀÆ:30,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÀÄÆgÀÄ ZÀPïUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:13.10.2009 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹ PÉÆAqÀÄ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ªÀÄ£É PÀlÖzÉ vÀªÀÄä ¸ÀéÀAvÀ d«Ää£À°è ªÀÄ£É ¤«Äð¹ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤Ãr vÀªÀÄä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¹àÃqï¥ÉÆõÀÖ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀgÁd vÁ®ÆPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ gÁAiÀÄzÀÄUÀðUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ 35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄzÀÄUÀð UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ zÉÆqÀØAiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÀ d«Ää£À°è EgÀĪÀ VqÀPÉÌ ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß AiÀÄ®èªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï£À°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÝ PÀ¼Àî£À §AzsÀ£À £ÀUÀzÀĺÀt:600/- d¦Û :

    ¢£ÁAPÀ:30.06.2011 gÀAzÀÄ 03.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ oÁPÀÆgÀÄ ªÀÄAqÀ¯ï vÀAzÉ gÀ¹ÃPï ªÀÄAqÀ¯ï ¸Á:Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï-2 EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ºÁQPÉÆAqÀÄ ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ CzÉ PÁåA¥ï¤ªÁ¹, zÉêÀ ªÀÄAqÀ¯ï vÀAzÉ PÉÆPÉÃ£ï ªÀÄAqÀ¯ï EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ DåAUÀ®gïUÉ ºÁQzÀÝ ±Àlð eÉé£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:600/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E£ÀÄß K£ÁzÀgÀÄ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ oÁPÀÆgïªÀÄAqÀ¯ï EªÀ¤UÉ JZÀÑgÀªÁV CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ M¦à¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï£À°è £ÀA§gï ºÀÄqÀÄPÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ©â vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ oÁPÀÆgÀÄ ªÀÄAqÀ¯ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, DgÉÆæ ¥ÀvÉÛPÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀl ²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ §A¢ü¹, «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ vÀ¥ÀÄà M¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀĺÀt:600/- d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À, 5 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï d¦Û :

    ²æà n.PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¦J¸ïL (PÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ)¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ 10.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ J.L.Dgï.PÁ¯ÉÆä LrJ¸ïJAn ¯ÉÃOmï£À°è NªÀð ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥ÉưøïgÀ£ÀÄß NrºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ zÁ«Ãzï @ gÁdÄ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 22 ªÀµÀð, ¸ÉAnæAUïPÉ®¸À, ¸Á:ºÀjd£À ªÁqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ D §qÁªÀuÉAiÀÄ°è §AzÀ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÀÝjAzÀ ¸ÀA±ÀAiÀħAzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CªÀ£À£ÀÄß ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV C.Q.gÀÆ:3600/- ªÀiË®åzÀ 5 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀQzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÀÝjAzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr vÀA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄðAzÀ CªÀ¤AzÀ 5 ªÉƨÉʯï¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, DgÉÆæ AiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ§AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ zsÁ½ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ:

    ²æà ªÀiÁgÀÄw J¸ï.UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ D²ºÁ¼ï vÁAqÁzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÉÆúÀ£ï vÀAzÉ ©ÃPÀÄ£ÁAiÀÄÌ 21 ªÀµÀð, ¸Á:D²ºÁ¼ïvÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:3750/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2011 gÀAzÀÄ 112 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr :31,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ :

    ²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà C§Äݯï CºÀzï rJ¸ï¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, ²æà JA. ¥ÁµÀ ¹¦L ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ & ²æà J¸ï.¥ÀªÁ£ÀA¢ ¹¦L ¥À²ÑªÀÄ ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦J¸ïL / ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 7.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÉʮĤ¯ÁÝt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛ-ªÀÄÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ 15 AiÀÄĪÀPÀÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉʮĤ¯ÁÝtzÀ DªÀgÀtzÀ°è CªÀgÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä/ ¥ÉÆõÀPÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁr PÉÆAqÀÄ §Ä¢ÝºÉý E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® EAxÀºÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §AzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄdgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ JZÀÑjPÉ ¤Ãr ¥ÉÆõÀPÀgÉÆA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉAiÀÄÄ ¸ÀºÁ F PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ eÁjAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರಾಚಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಲು ಕವಾಲಿ ಸಾ; ಲಿಂಗಮಪಲ್ಲಿ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಗೋಪಾಲ ಹಾಗು ಚನ್ನಪ್ಪಾ, ಬಾಲಪ್ಪಾ, ರಫೀಕ್ , ಮುತ್ತೇಪ್ಪಾ ಹಾಗು ಗುತ್ತೆದಾರನಾದ ಶಿವರಾಜ ಮಠಪತಿ ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ಬಿಬ್ಬಿಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ ಕಂಬಾ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮೂರದಿಂದ ಬಿಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ ನಂ ಎಸ್.325-ಬಿ-90347 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೊಂಡಗಲ-ಸೇಡಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ರಂಜೋಳ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ವೆಂಕಟಪ್ಪಾ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಸಾ|| ಮುಧೋಳ ಇತನು ತನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಖಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಹೊಡೆದರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳಗೆ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಹೊಗಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಗೋಪಾಲ ಇತನು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಏಡಗಡೆ ತೆಲೆಗೆ ಎಡಕಿವಿ ಹರಿದು ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೃತ್ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ. ಚತರು ತಂದೆ ಪೋಮು ಪವಾರ ಸಾ:ಅಣಕಲ[ಬಿ] ತಾಂಡಾ ತಾ: ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ವಾಲಾಬಾಯಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 01/07/2011 ರಂದು ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕವನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಗೋಗಿ[ಕೆ] ತಾಂಡಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೋಗಿ[ಕೆ] ತಾಂಡಾದ ಮಾರುತಿ ರಾಠೋಡ ಈತನು ನಮಗೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬರದಂತೆ ಒಡ್ಡು ಹಾಕಿಕೋಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಮಾರುತಿ ರಾಠೋಡ ಈತನಿಗೆ ಸದ್ಯ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಪಾಲಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನನ್ನ ಹೊಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಹೊಲದಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳು ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾರುತಿ ರಾಠೋಡ ಈತನು ನನಗೆ ಎದುರು ಮಾತನಾಡುತಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-07-2011

¨ÉêÀļÀSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2011 PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-06-2011 gÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸ÀA±ÁAiÀĸÀàzÀ AiÀÄÄ£ÀƸï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÀÆ¬Ä¨ï ¨sÉÆÃ¯É ¸ÁB RÆgÉò PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆìģÉÆâݣÀ C°AiÀiÁ¸À ¨Á¨Á vÀAzÉ PÀjªÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: ±Á ºÀĸÉãÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ¨sÁªÀ£ÁzÀ ªÉĺÀ§Æ¨ï¸Á§ FvÀ¤UÉ vÀ£Àß ºÉüÀAiÀÄ zÉéñÀ¢AzÀ PÀptªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è dfÓ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®°ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀgÁªÀ ¸ÉÃjPÀ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: SÉÃqÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±Á°ÃPÀ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ºÀAUÀgÀV EªÀ¼ÀÄ £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀzÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 30-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¸ÉÆÖêÀ ºÀZÀÄѪÁUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV ¸ÉÆÖêÀ ªÀÄÄZÀѽPÉ ºÁj ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄð£À ¥Á°¸ÀÖgÀ ¹ÃgÉ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ªÉÄÊ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ, DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR® ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 01-07-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ zÀ¸ÀÆÛgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2011 PÀ®A 278, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/07/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì - ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÀÄĤêÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ PÀteÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀqÁå¼À, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀ£À aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄ®è±ÉnÖ ¸Á: PÀqÁå¼À E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¹r qË£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¤zsÁ£ÀªÁV JqÀ §¢¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ AiÀiÁzÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉAPÀlAiÀiÁå J.¦.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸À ZÁ®PÀ, ¸Á: r¥ÉÆà £ÀA-2 ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸À £ÀA: J¦-28/gÀhÄqÀ-3102 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ¥ÀÆtð ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è±ÉnÖ PÀteÉ EªÀjUÉ aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è CªÀgÀ ¹Üw aAvÁdPÀ£ÀªÁVzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¸ÀƯÁ¥ÀÄgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 02-07-2011 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ £À¼ÀzÀÄUÀð ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 1-7-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁxÀgÀrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÀrØ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¥Àæ§ÄgÀrØ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ NtÂAiÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÀ°AUÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-4938 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ d»gÁ¨ÁzÀ gÀhÄgÁ¸ÀAUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÀÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁ£ÁßJSÉýî gÉÆÃqÀ ©fDgï zsÁ¨sÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-4938 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯Éè ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌAiÀiÁV ¥Àæ¨sÀÄgÀrØ EvÀ£À ¨Á¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ £Á°UÉ PÀaÑPÉÆArzÀÄÝ §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀåzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÀAiÀÄ §®PÁ®Ä ªÉÆÃPÁ°UÉ gÀPÀÛUÀAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2011 PÀ®A 341, 323, 355, 353, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/07/2011 gÀAzÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ (C®èA ¥Àæ¨sÀÄ ZËPÀ) ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀeÉæ ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzsÀå: ©ÃzÀgÀ §¸Àì r¥ÉÆ EªÀgÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ¤°è¹gÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JA.ºÉZÀ-24/PÀÆå-3337 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ §¹ìUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CqÀØ ºÀaÑ PÉüÀUÉ E½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ qÉÆgï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ qÉÆÃgÀ vÉUÀzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÀlÖ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛ CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ PɼÀUÉ E½¹ vÀ£Àß PÁ°£À°èzÀÝ ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É£Àß°è, ªÉÄʪÉÄ¯É 2-3 ¸À® ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄt vÀAzÉ ®PÀëĪÀÄt ¨ÉÆA§¼ÀV, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀPÀÌ®ªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ FvÀ£À eÉÆvÉUÉ a¢æ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ EªÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-3651 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ ¸ÉʯÉñÀ FvÀ¤UÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°èzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ a¢æ gÉÆÃr£À ¸ÉAlæ¯ï ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §®§¢UÉ EgÀĪÀ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæAiÀÄ §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ rªÉÊqÀgÀ ºÀwÛ PÀvÀÛj¹zÀ ¨sÁjUÁAiÀÄ, §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è rªÉÊqÀgÀ ºÀwÛ PÀvÀÛj¹zÀ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ, »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÉʯÉñÀ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2011 PÀ®A 419, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ¥sÉÆ£À £ÀA 9480856120 £ÉÃzÀPÉÌ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA 9980991421 £ÉÃzÀjAzÀ ¥sÉÆ£ï ªÀiÁr £Á£ÀÄ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ r.J¸À.¦ gÁAiÀÄÌgÀ JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÀAa¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ªÉÆøÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁå£ÉÃdgÀ gÀªÀgÁzÀ RÄzÀÄݸï gÀªÀjUÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ MlÄÖ £Á®ÄÌ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀUÀ½UÉ 1000=00 gÀÆ jZÁdð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §UÉÎ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ JªÀÄ.J®.J gÀªÀjUÉ PÉlÖ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2011 PÀ¼ÀA 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02/07/11 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-§AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzsÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà vÀÄUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: vÀqÉƼÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPÀì.J¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-0438 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ®Ä ºÁUÀÆ ªÉƸÀgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §AUÁèPÉÌ §AzÀÄ C°èAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt - §AUÁè gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¸ÀªÀP¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ UÀÆqÀì C¦à CmÉÆ £ÀA PÉJ-39/ 5908 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß CmÉÆà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, §¸À PÀAqÀPÀÖgï ¨Áåeï £ÀA 863 ¨sÁ°Ì r¥ÉÆà ¸Á: GZÁÑ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ §¸ï £ÀA PÉ.J-32/J¥sï-489 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ gÉÆÃr£À DZÉUÉ EgÀĪÀ ºÉÆmÉ®zÀ°è Hl ªÀiÁr ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ §¹ì£ÉƼÀUÉ ºÉÆÃV PÀAlPÀÖgï ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É EnÖzÀ PÀAqÀPÀÖgï læRªÀiï PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ°è 1) PÀAqÀPÀÖgï læAPï ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è£À §¹ì£À ªÀiÁ太À¯ï nPÉlUÀ¼ÀÄ 1:50 gÀÆ ¢AzÀ 100/- gÀÆ ªÀgÉV£À r£Á«Ä£ÉñÀ£ï EgÀĪÀ MlÄÖ 15,689 gÀÆ 50 ¥ÉÊ¸É ¨É¯ÉAiÀÄzÀÄÝ 2) MAzÀÄ ©½ ±Àlð, PÀ¥ÀÄà ¥ÁåAmï ¸ÉÆïÁ¥ÀÄj ZÁzÀgÀ, gÀhĪÀÄPÁ¤ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¸ÉéÃlgï PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಗುರು ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಹೀರೆಗೌಡ ಮು: ಬೈರಾಮಡಗಿ ಸದ್ಯ ಗೋದುತಾಯಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 1/7/2011 ರಂದು ನಾನು ನನ್ನ ವೈನ ಶಾಪನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದಾಜು ವಯಸ್ಸು 20-25 ವರ್ಷದವನು ಇರಬಹುದು ಬಂದವನೇ ಮಚ್ಚು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಿಸ್ತೂಲನ್ನು ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಪೈಸಾ ನಿಖಾಲೊ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹಿಂದೇ ಮುಂದೆ ನೋಡುವಾಗ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ನನ್ನ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದು ಬಾರಿ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಅದರಿಂದಲೇ ತಿರುಗಿಸಿ ನನ್ನ ಎಡಗೈ ಬುಜಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ ಆಗ ನನ್ನ ಗಲ್ಲದಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ 8000/- ರೂ ಒಂದು ಮೋಬೈಲ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತ 2000/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡನು ಹಾಗೂ ವೈನ ಶಾಪದ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಾಡಾದಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡಾ ಪಿಸ್ತೂಲ ತೋರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದುವರೆ ತೋಲೆ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 30,000/- ರೂ ನಗದು ಹಣ 1130/- ರೂ ಹಾಗೂ 1 ನೋಕಿಯಾ ಮೋಬೈಲ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 43,130-00 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದನ್ನು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಹೋಗುವಾಗ ವೈನಶಾಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ದಿಕ್ಕಸಂಗಿ, ಮೈಲಾರಿ ಕನಗೂರ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆದರಿಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.