Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 11, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPATE 11-09-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAAPÀ 11-09-2018

ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 64/2018. ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
¢£ÁAPÀ 10-09-2018 gÀAzÀÄ ªÉÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À¹©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ, ¥Àæ¨sÁj ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£Àäß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÉÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ SÁAqÀ ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀiÁºÀzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïɠ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ §¼ÉUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ, 2) ªÀĺÀäzÀ SÁ°ÃPÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ jÃAiÀiÁeÉÆâݣÀ WÀqÀªÁr ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, 3) zÁªÀÅzÀ vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ¦AeÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, 4) ªÁfÃzÀ vÀAzÉ C°ªÉÆâݣÀ ®R£ÀUÁAªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, 5)C¯ÁèªÀŢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, 6) £ÀAiÀÄĪÀÄ vÀAzÉ ¸ÀvÀgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, 7) JªÀiï.r EeÁ¸À vÀAzÉ JªÀiï.r ¸ÀįÁÛ£À CºÉäzÀ dªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA ºÁUÀÆ 8) £ÀfÃgÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á alUÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, 7 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á E¹àÃmï DqÀªÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ 11,800/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 100/2018, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 10-09-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಫಿಕ್ ತಂದೆ ಸುಲೇಮಾನಸಾಬ ಬಡಿಗೇರ ಸಾ: ಮಲ್ಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ  ಜಲೀಲಮಿಯ್ಯಾ ಇವನು ತನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೇಂಡರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-26/ಜೆ-6146 ನೇದರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮೂರ ರಾಮಣ್ಣಾ ಹೆಳುವರ ಇವರ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವದೇವ ವನದಿಂದ ಬರುವ ರೋಡ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮೂರ ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ಸೋಸೈಟಿ ಎದುರಿಗೆ ಬೀದರ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಬೀದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ ನಂ. ಕೆಎ-56/3557 ನೆದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಲೀಲಮಿಯ್ಯಾ ಇವನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಲೀಲಮಿಯ್ಯಾ ಇವನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವನು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಜಲೀಲಮಿಯ್ಯಾ ಇವನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.