Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 10, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ನಾವದಗಿ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಭೀಮರಾವ ಇತನು ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಮಗನ ಮದುವೆಯ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಲು ಹಾಗು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ದಿನಾಂಕ 09-07-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಟಂಟಂ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ 33 4345 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಐನಾಪುರದಿಂದ ಭುಯ್ಯಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಐನಾಪುರ-ಖಾನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಟ್ಟೆನಹಳ್ಳ ಹತ್ತಿರ ಟಂಟಂ ಚಾಲಕನಾದ ಹಣಮಂತ ಎಂಬುವವನು ತನ್ನ ಟಂಟಂ ನ್ನು ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಪಲ್ಟಿಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಳಾಗಿದ್ದು ಭೀಮರಾವ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 66/2012 ಕಲಂ 279337304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ ಮೈಂದರಗಿ ಸಾ: ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ನಾವು ಇಬ್ಬರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದು, ನಾನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತೆವೆ. ಆಸ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ದಿ|| 10/07/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನಿಂಗದಳ್ಳಿ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ದನಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಾಲು ಕರೆಯಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮೈಂದರಗಿ, ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಅನಿತಾ ಮೈಂದರಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 36/2012 ಕಲಂ 323,324,341,504,506 ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


                                 ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
        d§j PÀ¼ÀĪÀÅ:-  
 ¢£ÁAPÀ: 09-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ªÀĺÀäzï GªÀÄgï ¸ÉÃoï vÀAzÉ C° ªÉƺÀäzï ¸ÉÃoï ªÀAiÀÄ: 72 ªÀµÀð eÁ:: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:: ªÀÄ£É £ÀA. 11-3-39 G¸Áä¤AiÀÄ PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¥ÀPÀÌzÀ°è §mÉÖ §eÁgï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ G¸Áä¤AiÀÄ ªÀĹâAiÀÄ°è £ÀªÀiÁeï ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÁ¯ï£À°è n.«.£ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjagÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ zÀ¹ÛUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÀÄqÀÄUÉÆÃ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ JqÀ UÉÊ CAUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ºÀt PÉÆræ CAvÁ ºÉzÀj¹ C¯ÁäjAiÀÄ PÁåµï ¨ÁåV£À°èzÀÝ 10,000-00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ GzÀÄð ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 jAzÀ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀjgÀÄvÁÛgÉ. 5 1/2 jAzÀ 6 Cr JvÀÛgÀzÀªÀjzÀÄÝ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀnÖ£ÀªÀjgÀÄvÁÛgÉ, ¥ÁåAmï, ±Àmïð zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2012 PÀ®A 392 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
( ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ):-
      ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 38ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØ UÁæªÀÄ , ºÁ.ªÀ: »gÉðAUÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ¨sÀdAwæ 42ªÀ,G: MPÀÌ®ÄvÀ£À & ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØ, ºÁ.ªÀ: zÉøÁ¬ÄPÁåA¥ï(²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ) vÁ. UÀAUÁªÀwFvÀ£ÉÆA¢UÉ 1992 gÀ°è ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀߪÁzÀ ªÉÄÃ¯É CPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ , ¨sÁªÀ , £ÉUÉtÂÚ , &  ¨sÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ £Á¢¤AiÀĪÀgÀÄ EªÀgÀÄ DPÉUÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 18-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À »gÉðAUÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀA¢®è CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠣ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.156/2012 PÀ®A.498(J) , 323 , 504 , 506 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-
¢: 30-06-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ FZÀ£Á¼À vÁAqÁzÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 17, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: FZÀ£Á¼À vÁAqÁ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  CPÉUÉ  CzÀQÌAvÀ »A¢£À ¢£ÀUÀ½AzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà Z˺Át ªÀAiÀiÁ: 22, eÁw: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: FZÀ£Á¼À vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ ¸À®ÄUɬÄlÄÖPÉÆAqÀÄ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 30-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÀqÀAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ AiÀiÁgÀÆ E®èzÀÄÝ £ÉÆÃr §®vï ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä, CtÚ, gÀªÀgÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ C°èAzÀ ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÉýzÁUÀ CPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ¤UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj ªÀiÁrPÉƽî F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ w½¹zÀgÉ fêÀAvÀªÁV G½¸ÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 09.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/12, PÀ®A. 376, 323, 504, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ.10-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À ¸ÀA.PÉJ-36-J-1685 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß SÉÊgÀªÁqÀV-§AiÀiÁå¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ SÉÊgÀªÁqÀV zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄPÀªÀÄģɥÀà PÀ¨ÉâÃgÀ 35 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á.UÀÄgÀUÀÄAn vÁ.°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁUÀÆ gÉÃtÄPÁ½UÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£É £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/12 PÀ®A.279.337.338 L¦¹ & 187 JA.«.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2012 gÀAzÀÄ  7    ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  2800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-07-2012

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 09-07-2012


ಧನ್ನೂರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 108/12 ಕಲಂ 427, 431 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿ: 08/07/2012 ರಂದು 1730 ಗಂಟೆಗೆ ಫೀರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಮರೇಪ್ಪಾ ಅಡಕಿ, 32 ವರ್ಷ, ಸಾ/ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರ ಸಾರಾಂಶ ವೆನೆಂದರೆ, ದಿ:02/07/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಂನಳ್ಳಿ ಶಿಮಾಂತರದ ಬಾಳು ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸುಭಾಷ ಕಾರಬಾರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮತ್ತು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ 300 ರಿಂದ 400 ಮೀಟರ ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಗೊಂಡ ಕಾರಾಂಜಾ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಅಂದಾಜು 25 ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲುಕ್ಷಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 173/12 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಮ್ವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-

ದಿನಾಂಕ 09/07/2012 ರಂದು 0840 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಲಾಸರಾವ ತಂದೆ ವಾಸುದೇವರಾವ ಪಾಟೀಲ, ರವರು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ38ಜೆ2482 ನೇದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿದ್ರಿ-ಏರ್ ಫೋರ್ಸ ಬೈಪಾಸ ರೋಡ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಳಾರ(ಕೆ) ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ ಎರಿಯಾ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿದ್ರಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿನಿಂದ ರವೀಂದ್ರ ಶಾಲೆಯ ಮಾರುತಿ ಓಮ್ನಿ ವ್ಯಾನ ನಂ. ಕೆಎ32ಯು1826 ನೇದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡುಕಿನಿಂದ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿಯರ್ಾದಿಯ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದರಿಂದ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಫಿಯರ್ಾದಿಯ ಎಡ ಗಲ್ಲದ ಕೆಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಎಡ ಭುಜಕ್ಕೆ, ಬಲ ಪಾದದ ಮೇಲ್ಬದಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿತನು ಅದೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಚಾರಿಟೇಬಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ವಾಹನ ಸಹಿತ ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಔರಾದ(ಬಿ) ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 59/12 ಕಲಂ 78(3) ಕೆಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜೊತೆ 420 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ: 09-07-2012 ರಂದು 1610 ಗಂಟೆಗೆ ಔರಾದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಮಷ್ಣಾಜಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ 3 ಜನರುಗಳು ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೋಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಅಂದು ಹಣ ಪಡೆದು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಎಎಸ್ಐ ಸುಭಾಷ್ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಶದಿಂದ ರೂ. 6110/- ನಗದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಔರಾದ(ಬಿ) ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 60/12 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಕಾಯ್ದೆ:-

ದಿನಾಂಕ: 09-07-2012 ರಂದು 1730 ಗಂಟೆಗೆ ಔರಾದ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿತರಾದ ಖಲೀಲ ತಂದೆ ಬಾಬು ಖಾನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ನಗದು ಹಣ ಒಟ್ಟು 560/- ರೂ.ಗಳು ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರರಕಣ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗೀರಿ ಮಾಡಿ ಅವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಖಾಜಾಹುಸೇನ ತಂದೆ ಗುಲಾಮನಬಿ ಸಾಬ ಅನ್ವರಿ ಉ:ಜೆ.. ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸಾ||ಮನೆ ನ: 5-470/15/19/ಎ ಜುಬೇರ ಫಂಕ್ಷನ ಹಾಲ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:22/06/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾನ 3:00 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಖಾಜಾಬಂದೆನವಾಜ ದರ್ಗಾದ ಎದುರುಗಡೆ ಗ್ಯಾರಾ ಸಿಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಪಾರ್ಕಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಲೆಂಡರ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ 37 ಹೆಚ 7538 ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ದರ್ಗಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ನನ್ನ ವಾಹನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.62/2012 ಕಲಂ.379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.