Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, May 4, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 04/05/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 04/05/2011
d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/2011, PÀ®A 33/2011, PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÉÆAr EªÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄw QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ 1)C¤Ã¯ï vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà 2)§¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw E§âgÀÆ ¸Á: ZÉÆAr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ UÀÄmÁÌ wAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃr £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ GUÀļÀÄwÛ CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DgÉÆæ C¤Ã¯ï EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ JqÀUÉÊ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁeï EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.40/2011, PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/05/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ ¥ÉÆà ªÀw¬ÄAzÀ ¢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀjUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.¦.¹-1443, 1484, 1461 ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁPÉÆAqÀÄ 1) ºÁªÀUÉ¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà £ÀAzÉ 2) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¨sÀÄdAUÉ gÀªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉîÆgÁ UÁæªÀÄzÀ ¥É¢Ý Z˺À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ C£ÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà FgÀuÉÆÚÃgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ZÀºÁ ºÉÆÃmÉî ¸Á: ¨ÉîÆgÀ. ºÁUÀÆ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄÄd«Ä¯Áè vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄPÀÆìzÀC° ¸ÉÊAiÀÄzï «ÄÃgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀj§Äæ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÁPï Omï ©AiÀÄgï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ AiÀĪÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®èzÉ ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁåQì PÁå¨ï£À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 1330 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 33 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï C.Q. 1,352/- ¥ÉÊ¸É G¼ÀîªÀÅ EªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ ¨Ál¯ï ±ÁåA¥À¯ï PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EzÀgÀAvÉ 7 PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EªÀÅUÀ¼À C.Q. 210/- gÀÆ EªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ 1 ¨Ál¯ï ±ÁåA¥À¯ï PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀgÀAvÉ 12 £ÁPï Omï ©ÃAiÀÄgï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 936/- gÀÆ EªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ ¨Ál¯ï ±ÁåA¥À¯ï PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 2498-01/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ºÁUÀÆ C¥ÀgÁzsÀPÉÌ §¼À¹zÀ MAzÀÄ ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA PÉJ-27/2581 ªÀÄvÀÄÛ 2 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1330 UÀAmɬÄAzÀ 1430 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄgÀ½ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.34/2011, PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 02/05/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ eÁÕ£ÉÆèÁ PÁA§¼É ¸Á: ºÀPÁå¼À EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¹¹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÉÆUÀj ªÀtUÀ®Ä ºÁQzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀĤî vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ PÁA§¼É ºÁUÀÄ 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: ºÀPÁå¼À EªÀgÀÄ C°èAzÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ J gÀAr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÉÆUÀj MtUÀ®Ä ºÁQzÁÝ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÁqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ zsÀgÁ gÁAqÁ¯Á CAzÁUÀ G½zÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/2011, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/05/2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁ£ÀÄ© UÀAqÀ ¸ÉʯÁ¤ ¸Á:«±Áé¸À£ÀUÀgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ UÀįÁªÀÄgÀ¸ÀÆ® vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸Á: «±Áé¸À£ÀUÀgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ¤UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JPÉ UÉÆüÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄw¢Ýj CAvÁ «ZÁj¹zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÁAqï ºÀªÀiÁgÉ ¨ÉmÉPÉÆ vÀĪÀiÁgÁ ¨ÉmÁ CªÁgÁ UÀÄt ¹PÁgÉÊ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.32/2011, PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/05/2011 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀįÁªÀÄgÀ¸ÀÆ® vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À 46 ªÀµÀð ¸Á: «±Áé¸À£ÀUÀgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ¨sÁ£ÀÄ© UÀAqÀ ¸ÉʯÁ¤ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: «±Áé¸À£ÀUÀgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ ¤Ã £À£Àß ªÀÄUÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉÊw CAvÀ ºÉý CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.55/2011, PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/05/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀvÁÛgÁªÀ PÀA¨ÁgÀ ¸Á/: PÀÄAmɹ¹ð EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁUÀ DgÉÆæ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ FgÀ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÀgÀ ¸Á: PÀÄAmɹ¹ð EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “J ¸ÀAeÁå ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¤£ÀÄ ¥ÀAZÀ¬ÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ UÉ®ÄèwAiÀÄ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É£À°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.88/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 03/05/2011 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÉ ¸Á : eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀÄdQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ® £ÀA : PÉJ.39-E-3041 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÀįÁÌ¥ÀÄgÉ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À JzÀgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ §¸À £ÀA : PÉJ-38-J¥sÀ-569 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¨sÁ°Ì PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸ï r¥ÉÆà ¸Á : gÁeÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¸À¬ÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁgÀÄw EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ºÁj ©zÀÄÝ JqÀUÁ® ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®èzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¹AzsÉ 32 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/05/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ C£ÀÄd EvÀ£ÀÄ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ UÀt¸À¥ÀÆgÀ ªÁrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ-amÁÖ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA-PÉJ-32/qÀ§Æèöå-4540 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö DVzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£Áf vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¨sÉÆøÉè ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÀt¸À¥ÀÆgÀ ªÁr UÁæªÀÄ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.56/2011, PÀ®A 342, 353, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 03/04/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀU˸À ¸À.PÁAiÀÄð¤ªÁºÀPÀ EAf¤AiÀÄgÀ PÁgÀAeÁ DuÉPÀlÄÖ G¥À«¨sÁUÀ 3 ºÁ®ºÀ½î EªÀgÀÄ PÁgÀAeÁ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ªÀÄļÀÄUÀqÉ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ ¥ÀÄ£ÀgÀ ªÀ¸Àw ¸À®ÄªÁV F E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ¥ÀÄ£ÀgÀ ªÀ¸Àw PÉÃAzÀæ ¨sÁUÀ 1 ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀ 2 JAzÀÄ «AUÀr¹ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ FUÁ¯É ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ «vÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁA 30-4-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå §qÉ¥Áà SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¤ªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¼ÀvÉ ªÀiÁr PÉÆngÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ 2-5-11 gÀAzÀÄ ºÁUÀÆ 3-5-11 PÀbÉÃjAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ PÉ. ¥ÀjzÉÆâݣÀ QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀ°vÀ ¸ÁºÀAiÀÄPÀ ¸ÀzÀj ¥ÀÄ£ÀgÀ ªÀ¸Àw PÉÃAzÀæ gÀAeÉÆüÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ®PÀÌ¥Áà ¥Àæ¨sÀÄ UÉÆÃqÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É z˪Àðd£É ªÉøÀV ªÀÄ£À §AzÀAvÉÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÀÆ«Ä£À ¸ÉÃlgÀ J¼ÉzÀÄ PÀÆr ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.
JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/2011, PÀ®A 323, 324, 504, 506, 355 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/05/2011 ¸ÁAAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦æAiÀÄAPÁ @ gÁt UÀAqÀ zÉëzÁ¸À eÁåw ®A¨Át ¸Á: ªÉÄÃqÀ¥À½î EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ 1) zÉëzÁ¸À vÀAzÉ °A¨Áf gÁoÉÆÃqÀ eÁåw ®A¨Át 2) £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ °A¨Áf gÁoÉÆÃqÀ eÁåw ®A¨Át 3) ªÁªÀÄ£À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ gÁoÉÆÃqÀ eÁåw ®A¨Át 4) gÀAUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ gÁoÉÆÃqÀ eÁåw ®A¨Át J®ègÀÆ ¸Á: ªÉÄÃqÀ¥À½î UÁA¢ £ÀUÀgÀ vÁAqÀ EªÀgÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ §AzÀÄ gÉÆÃmÉÖ KPÉ ªÀiÁr¯Áè CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ JqÀ vÉÆÃqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

«ÄjAiÀiÁt oÁuÉ :²æà ¸ÀĤïï ZÀªÁð vÀAzÉ ZÀªÁ𠧯Áð ¸Á|| zÀÄqÀPÁªÁ® vÁ||gÁdUÀA¥ÀÄgÀ f|| ¸ÀÄAzÀgÀWÀqÀ gÁdå || Nj¸Áì ºÁ|| ªÀ|| ¨sÀPÀÛA¥À½î ZÀnÖ£ÁqÀÄ ¹ªÉÄAmï ¥sÁåPÀÖj gÀªÀgÀÄ, ¢:03-05-11 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ Q±ÉÆÃgÀ eÉÆÃeÉÆà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄUÀqÀ vÀAzÉ D²AiÀiÁ£À EªÀgÉÆA¢UÉ ¨sÀPÀÛA¥À½î ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ZÀnÖ£ÁqÀÄ ¹ªÉÄAmï ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ¥ÁåaAUï ¥ÁèAmï eÁUÀzÀ°è PÁªÀÄUÁj PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ CzÉà ¥ÁèAl£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ ºÉÊqÉÆæêÀĹ£ï JªÀiï.JZï. 43 2302 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀĹ£À Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸ÀÄUÀqÀ EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ aAZÉÆý ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «ÄjAiÀiÁt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :-
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸುಬಾಷ ತಂದೆ ಲಾಲು ಜಾಧವ ಸಾ|| ಶರಣಸಿರಸಗಿ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಇರುವ ಶರಣಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಇತನ ಮಗನಾದ ಸಂತೋಷನು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಅಂಬಿಕಾಳಿಗೆ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ 5 ತೋಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ½ ತೋಲೆಯ ಕಿವಿಯ ಜುಮಕಿ 1 ತೋಲೆ ಲಾಕೇಟ ½ ತೋಲೆ ಉಂಗುರ 1 ತೋಲೆಯ ಬ್ರಾಸ್ಲೇಟ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 10000/- ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 1,70,000/- ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಂದ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಗಳನ್ನು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷನ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ತಾಯಿ ಶರಣಮ್ಮ ತಂಗಿಯಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹಗೂ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಶೀಲವಂತಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜಮಾದಾರ ಇವರೆಲ್ಲರು ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯ ಒಡವೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿದ ಸಂತೋಷನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಒಡವೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ: 03.05.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀ§Æ§ ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ»ÃAzÁæ ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.36,J.1190 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ C®§£ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ £É®Äè ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.34,9893 mÁæ°¸ÀASÉå: PÉJ.34,9894 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà 33 ªÀµÀð, ¸Á:¨ÁUÉÆÃr, vÁ:¹gÀUÀÄ¥Àà, f¯Áè: §¼Áîj ºÁUÀÆ E¤ß§âjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ FgÀtÚ vÀAzÉ ªÉAPÉÆç 32 ªÀµÀð ¸Á:¨ÁUÉÆÃr EªÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ©zÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgï£À UÁ° ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃV ¨sÁjUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 14.20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ azÁ£ÀAzÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:02.05.2011 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á§Ä vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà E§âgÀÄ ¸Á:ªÀÄlªÀiÁj PÁA¥ÉèPïì JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÁVªÀiÁ£ÀUÀqÀØ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ¤ªÁ¹ gÀºÀªÀÄvÀįÁè EªÀgÀ 27 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßUÉ ¤Ã£ÀÄ ºÀjd£À eÁwAiÀĪÀ½zÀÄÝ, ªÀÄĹèÃA£ÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV¢Ý £ÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ©r¹PÉÆArzÀÝjAzÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀnÖgÀĪÀ ªÀÄ»¼É ¢£ÁAPÀ:03.05.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:02.05.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ PÀgÀrUÀÄqÀØ ¸Á:±ÁªÀAvÀUÉÃgÁEªÀ£ÀÄ ¥Àæw¢£À ªÀÄzsÀå¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¨ÉøÀvÀÛ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀªÀðvÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ F jÃw AiÀiÁPÉ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛ PÀÄrzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄ®VPÉÆà CAvÁ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ d£ÀgÀÄ ©r¹PÉÆArzÀÝjAzÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÀ®è£ÀÄß ¥ÀªÀðvÀgÉrØAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J¸É¢zÀÝjAzÀ ¹ªÉÄAmï ¹Ãmï ªÀÄÄjzÀÄ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:03.05.2011 gÀAzÀÄ ¥ÀªÀðvÀgÉrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ:03.05.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà ¸Á:vÀÄgÀÄPÀ£À qÉÆÃt EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà EªÀ£À SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è ©üêÀÄgÁAiÀÄ §ArAiÀÄ£ÀÄß ©nÖzÀÝ£ÀÄ. vÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è §ArAiÀÄ£ÀÄß ©nÖzÁÝ£É CAvÁ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ dUÀ¢Ã±À, F±ÀégÀ vÀAzÉ ºÀA¥ÀAiÀÄå, ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀA¥ÀAiÀÄå, £ÀgÀ¸ÀtÚ vÀAzÉ dUÀ¢Ã±À J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉÆrè ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ §ArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ C.Q.gÀÆ:15,000/-£ÀµÀÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, «µÀAiÀÄ w½zÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ©üêÀÄgÁAiÀĤUÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ £ÀgÀ¸ÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C°èAiÀÄ d£ÀgÀÄ ©r¹PÉÆArzÀÝjAzÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ©üêÀÄgÁAiÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:03.05.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄ vÀAzÉ wPÀÌAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ GgÀÄPÀÄAzÀ vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ E§âgÀÄ ¸Á:vÀÄgÀÄPÀÄ£ÀqÉÆÃt EªÀgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ §qɸÁ§ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀtPÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝPÉÌ §qÉøÁ§£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ºÀt AiÀiÁPÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä PÉ®¸À ªÀiÁrzÉÝÃªÉ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À ªÀÄUÀ½UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ, CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ, §qɸÁ§£À ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄvÀæ ©r¹PÉÆArzÀÝjAzÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ §qÉøÁ§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:03.05.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀÆeÁj £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ, CzÉ UÁæªÀÄzÀ C£ÀAvÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ E¼ÀªÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¥sÉÆãï AiÀiÁPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ C£ÀAvÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:03.05.2011gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉZï.Dgï.ªÀÄÄjUÉ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ ¸Á:J¦JA¹ JzÀgÀÄUÀqÉ zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ CªÀiÁªÁ¸Éå ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ ²æà ¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÄjUÉ¥Àà EªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ ¸ÀĺÁ¸ï£ÀÄ PÉÆÃaAUï PÁè¸ï ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹, C®ägÁzÀ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ 16.30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV, C®ägÁzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:3,000/- ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀĪÀgÉvÉÆ° §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 23,000/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉZï.Dgï.ªÀÄÄjUÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:03.05.2011 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà ¸Á:eÉÃgÀ§Ar UÁæªÀÄ EªÀ¼À ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ°, UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ, UÀÄr¸À®°èzÀÝ MAzÀÄ vÉÆ° a£ÀßzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ, £ÀUÀzÀĺÀt:4000/- DºÁgÀzsÁ£Àå, §mÉÖ ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:59,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸ÀªÀÄä PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà JA.eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¦J¸ïL ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.05.2011 gÀAzÀÄ ¤ÃgÀªÀiÁ£À« UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ¨ÉÆA¨Á¬Ä AiÀÄ®è¥Àà 48 ªÀµÀð, ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À« EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:2945/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà zsÀªÀiÁðPÀgï.J¸ï.zsÀªÀÄðnÖ ¦J¸ïL ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.05.2011 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄʯÁgÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ FgÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä @ §Ææ¹è 25 ªÀµÀð, ¸Á:ªÉÄʯÁgÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹, ¸ÉÃA¢ü & ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:50/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà ªÀiÁgÀÄw.J¸ï.UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ïoÁuÉ &¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.05.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄlÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ ¸Á:zÉÆÃnºÁ¼ï, ºÁ:ªÀ:ªÀÄlÆÖgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:3450/- ªÀiË®åzÀ 180 JA.J¯ï£À 69 NgÀf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà ªÉÊ.J¸ï.KUÀ£ÀUËqÀgï, ¹.¦.L AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:01.05.2011 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DAzsÀæzÀ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£À zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É PÀÄjvÀÄ PÉýzÁUÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¹¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¸À¯ÁV, vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¥Á¥ÀAiÀÄå, 29 ªÀµÀð, mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ, ¸Á: dA§®¢¤ß CAvÁ w½¹, mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß FUÉÎ 5 wAUÀ¼À »AzÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¨ÉÃUÀÆgÀÄ KjAiÀiÁ¢AzÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀA¢gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï ªÀiÁ¸Éì ¥sÀUÀÆð¸À£ï PÀA¥À¤ ªÀiÁqÉ¯ï £ÀA.1035 EzÀÄÝ, EAf£ï £ÀA. S 324 A4 0941 C.Q.gÀÆ 2,00,000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀÄwÛzÀÄÝ, gÀf¸ÉÖçõÀ£ï £ÀA§gï C½¹ ºÁQ £ÀA§gï §gÉAiÀÄĪÀ eÁUÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà CPÀëgÀ¢AzÀ J¦-26, ºÉZï.6548 CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F mÁæPÀÖgï£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ dwÛ¯ÉÊ£ï ºÀnÖPÁåA¥ï¤ªÁ¹,
ºÀ£ÀĪÀÄAw-zÀÄgÀÄUÀ¥Àà zÀA¥ÀwUÀ¼À 25 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ-²PÀëQ CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DªÀÄAvÀæt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 30.04.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¹gÀħtÚzÀ ¹ÃgÉ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À zsÀj¹zÀÄÝ, JvÀÛgÀ 5
'-1", UÉÆâü§tÚ, GzÀݪÀÄÄR, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ¥ÀÄàPÀÆzÀ®Ä ºÉÆA¢zÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ, vÉ®UÀÄ, EAVèõÀ, vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.05.2011 gÀAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ²PÀëQAiÀÄ vÁ¬Ä PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.106/11 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 03-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀiÁjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀmÁZÀ®A ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð eÁ.UËAqÀgï G.qÉæöʪÀgÀ ¸Á.¹AUÀ£ÀÆgÀ f.¸ÉîA. (vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 03-05-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ ªÀgÀ£ï vÀAzÉ ¥ÉjAiÀÄtÚ gÀªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA. n.J£ï-30/Dgï-3694 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÃgÀ¼À¢AzÀ UÀÄdgÁvï UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è PÁå¢UÀÄ¥Àà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ gÀªÉÄñÀ ªÀgÀ£ï FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï.-13/Dgï-2373 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀȵÁÚ vÀAzÉ «¯Á¸À ¨sÁgÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÀȵÁÚ vÀAzÉ «¯Á¸À ¨sÁgÀw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è£À QèãÀgï ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ «¯Á¸À ¨sÁgÀw gÀªÀjUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ ªÀgÀ£ï gÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.107/11 PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ 03-05-2011 gÀAzÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj J£ï.ºÉZï.13 gÀ°è PÁå¢UÀÄ¥Àà PÁæ¸ï ¢AzÀ E®PÀ¯ï PÀqÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ QÃ.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è MAzÀÄ ¯Áj PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¯Áj E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwªÁUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÉÃUÀªÁV §AzÀªÀgÉà gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjUÉ ºÉÆA¢ EgÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀgÀÄ, PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀnÖUÉAiÀÄ ¯ÉÆÃqï EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA. f.eÉ-7/AiÀÄÄ.AiÀÄÄ-2522 EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV eÁQÃgÀºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀÄ°PÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á.£ÀrAiÀiÁzÀ (UÀÄdgÁvÀ) ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-17/n-9398 EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ CAPÀıÀªÁUÀ vÀAzÉ ¸ÀÆ¥À£ÀªÁUÀ ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð ¸Á.avÀ° (ªÀĺÁgÁµÀÖç) CAvÁ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/11 PÀ®A 110 (E) (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 03-05-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ UÀÄAqÁVjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ D jÃw ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸Àj C¯Áè JAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁUÀÆå ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÀÀÀÀ£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀAUÁªÀw PÀ®A 110 (E)(f) ¹.Dgï.¦.¹. Dr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArØzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/11 PÀ®A 143,147,341,323,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 03-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä, ¸Á: ºÀUÉÃzÁ¼À °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, vÀ£Àß UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä ZËqÀªÀÄä & DvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÉAPÉÆç EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÀÆß gÀÆ.50,000/-UÀ¼À£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, ºÀt vÀgÀ¢zÀÝgÉ gÀªÉıÀ FvÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, CAvÁ ¦üAiÀiÁ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.