Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 13, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-07-2019


                
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13-07-2019

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 82/2019, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 12-07-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೋಮನಾಥ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಭುರಾಳೆ ವಯ: 31 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹಠಕರ, ಸಾ: ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರವರು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಭುರಾಳೆ ವಯ: 65 ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಸದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಮೇನ್ ಗೇಟ ಮುಂದೆ ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಂದೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಅವರ ಎಡಗಡೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎಡ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನೊಡಲು ಹೊಸ ಹೊಂಡ ಸೈನ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೂಡಲೇ ಗಾಯಗೊಂಡ ತನ್ನ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 41/2019, PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12-07-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀÄÆ®UÉ ºÁUÀÆ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ¥Áà ªÀÄÄvÀÛAUÉ ¸Á: vÀgÀ£À½î UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ fÃUÉð gÀªÀgÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-39/JªÀiï-1200 £ÉÃzÀgÀ°è E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æÃPÁAvÀ fÃUÉð vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ-d£ÀªÁqÁ gÉÆÃr£À d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ UÀt¥Àw zsÀ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ²æÃPÁAPÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÃUÀzÀ°èzÀÝ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀPÉÌ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀÌ ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À gÉÆr£À §¢AiÀÄ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö DVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, PÀAmÉ¥Áà ªÀÄÆ®UÉ gÀªÀjUÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÀ¯ÁªÀw ªÀÄÄvÀÛAUÉ gÀªÀgÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ²æPÁAvÀ fÃUÉð vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀAmÉ¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ºÁUÀÆ PÀ¯ÁªÀw ªÀÄÄvÀÛAUÉ gÀªÀjUÉ ºÀtªÀÄAvÀ ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  


ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 31/2019, ಕಲಂ. ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ :-
ದಿನಾಂಕ 12-05-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸತೀಷ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಹೊಸಳ್ಳಿ ವಯ: 34 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಮೊಗದಾಳ, ತಾ: ಜಿ: ಬೀದರ ರವರ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಇವಳು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ರಾಹುಲ 6 ವರ್ಷ ಇತನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಮನ್ನಾಏಖೇಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 1800 ಗಂಟೆಯಾದರು ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮನ್ನಾಏಖೇಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಾಯಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ, ತಮ್ಮ ಸೈಲೇಶ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹಾಗು ಮಗ ರಾಹುಲಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಕಾಣೆಯಾದ ಹೆಂಡತಿಯ ಎತ್ತರ 4 ಫೀಟ 6 ಇಂಚು, ದುಂಡು ಮುಖ, ನೇರ ಮೂಗು, ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ, ಉದ್ದ ಕಪ್ಪು ಕುದಲು, ಮೈಮೇಲೆ ಚಾಕಲೇಟ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಜ್, ಒಂದು ಕರಿ ಮಣಿ ಉಳ್ಳ ತಾಳಿ ಇರುತ್ತವೆ ಹಾಗು ಮಗನ ಎತ್ತರ 3 ಫೀಟ 6 ಇಂಚು, ದುಂಡು ಮುಖ, ನೇರ ಮೂಗು, ಗೊಧಿ ಬಣ್ಣ, ಮೈಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಗಿ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಝೀನ್ಸ ಪ್ಯಾಂಟ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 81/2019, PÀ®A. 363 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ CdÄð£ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¯ÁzÀ CPÀëvÁ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAPÀ®à ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð «eÁÕ£À PÁ¯ÉÃdzÀ°è ¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹AiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£Á®Ä ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÁ¯ÉÃfUÉ ©lÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0500 UÀAmÉUÉ PÁ¯ÉÃf¤AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 09-07-2019 gÀAzÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ 0800 UÀAmÉUÉ CPÀëvÁ EªÀ½UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÁ¯ÉÃfUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÁ¯ÉÃfUÉ ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0500 UÀAmÉUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV ¤AwgÀĪÁUÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃf¤AzÀ §gÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁ¯ÉÃf£À°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄUÀ¼À ¸ÉßûvÉ PÀĪÀiÁj eÉÆåÃw EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ CPÀëvÁ EªÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 1230 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉÀUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ w½¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ¨ÁåUÀ E¯Éè EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ PÁ¯ÉÃf£À ¹.¹ PÁåªÀÄgÁ ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CPÀëvÁ EªÀ¼ÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ PÁ¯ÉÃdÄ ªÉÄnÖ®Ä E½zÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, CAzÀÄ CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¤Ã° §tÚzÀ mÁ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ fãïì ¥ÁåAl zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼À ªÉÄʧtÚ UÉÆâü §tÚ, GzÀÝ ªÀÄÄR £ÉÃgÀ ªÀÄÆUÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä Q«AiÀÄ°è N¯É zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼À JvÀÛgÀ 5 Cr EgÀÄvÀÛzÉ, CªÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ªÀÄvÀÄ ªÀÄgÁp ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 09-07-2019 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, ªÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 7338571318 £ÉÃzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 12-07-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.