Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 3, 2014

Raichur District Report Cases


£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ ¥ÀæPÀluÉ:

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃwUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢ü ¢£ÁAPÀ: 30.09.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß ºÉaÑ£À £ÁUÀjPÀjUÉ EzÀgÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹ PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀPÉÌ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 10.11.2014 gÀ ªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¹zÀÄÝ, ¨sÀwðªÀiÁrzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 15.11.2014 gÉƼÀUÁV ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj DªÀgÀt, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ°è ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, r.J.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉÆ.¸ÀASÉå: 9480803806 CxÀªÁ 9480803814 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¹ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. £ÁUÀjÃPÀgÀÄ EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
:: ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ  ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁ»wUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ::

          ªÉƨÉʯïUÀ½UÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÉæöÊeï UÉ¢ÝgÀÄ«j ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ºÁUÀÆ ¨ÁåAPï SÁvÉ £ÀA§gÀ£ÀÄß  J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁr, CAvÁ ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. PÀ½¹, CAvÀæeÁ®zÀ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß ¹®ÄQ¹ §gÀħgÀÄvÁÛ UɼÉAiÀÄgÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ§½¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÉÃPÀ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt EAvÀºÀ CAvÀæeÁ®zÀ°è ¹®ÄQ ªÉÆøÀ ºÉÆÃUÀ¢gÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è,  f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ JA. J£ï. £ÁUÀgÁeï gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ:02/11/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÁªÀAvÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ PÀAoÉAiÀÄå,60ªÀµÀð,eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:±ÁªÀAvÀUÉÃgÁ. FPÉAiÀÄ D¦£À eÉÆÃ¥ÀrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ «zÀÄåvï PÀ£ÉPÀë£ï¤AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï GAmÁV ¨ÉAQ Qr ºÀwÛPÉÆAqÀÄ D¦£À eÉÆÃ¥ÀrUÉ ªÁ妹 CzÀgÀ°èzÀÝ 1) UÀÄr¸À®Ä C.Q. 10,000/- gÀÆ. 2) ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q.gÀÆ.55,000/-, 3] 02-Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¹A¥Àr¸ÀĪÀ UÀ£ï (ªÀĶãï), C.QA.gÀÆ.15,000/-, 4] 10 UÉƧâgÀ aî C.Q.gÀÆ.10,000/- MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 90,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå:05/2014 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

       ¢£ÁAPÀ 02.11.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV  ¦ügÁå¢ ªÀiÁ¼ÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° ¸Á: EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ ZÀAzÀæ§AqÁ FPÉAiÀÄ CtÚ ªÀįÉèò FvÀ£À UÀÄr¸À®Ä ºÁUÀÆ UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ EvÀgÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ MlÄÖ 1,51,000/- gÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 12/2014 gÀ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ದಿನಾಂಕ : 02-11-2014 ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ dħ®¥Àà, ªÀAiÀÄ:55ªÀµÀð,eÁ:PÀ¨ÉâÃgï,G:PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á:¤ÃgÀªÀiÁ¤é PÁåA¥ï ºÁ:ªÀ: ¸ÀÄAPÉñÀégÀºÁ¼ï. vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರಾದ ಶಿವರಾಜ ರಾಮದುರ್ಗ ಇವರು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ನಂಬರ ಕೆ.ಎ.33/6758 ನೇದ್ದು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಕೆಳಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸುದ್ದಿ ನಿಜ ಇದ್ದು, ತನ್ನ ಮಗ ಮಲ್ಲಪ್ಪ 22ವರ್ಷ, ಇವನು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಂಗಾತ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿದ್ದು, ಆತನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಎಡ ಪಕ್ಕಡಿಗೆ ಎಡ ಕಪಾಳದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗು ಎಡ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಘಟನೆ ನೋಡಿದ ತಾಯಪ್ಪ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ಮತ್ತು ಮೌಲಾಲಿ ಹಾಗು ಶರಣಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಗಬ್ಬೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ನಂ. ಕೆ.ಎ.33/6758 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ನಡೆಸುತ್ತ ರಾಮದುರ್ಗ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಆಟೋವನ್ನು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ  ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಚಾಲಕನು ಮತ್ತು 4-5 ಜನರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಮಗ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಬುವವನು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು,ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಮುಂvತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA.115/2014 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹, & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                        ಫಿರ್ಯಾದಿ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħgÀÄ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: eÁVÃgÀ¥À£ÀÆßgÀÄ FvÀ£À ೊಲಗಳು ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] FgÀtÚ vÀAzÉ AiÀÄ®èAiÀÄå eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: eÁVÃgÀ¥À£ÀÆßgÀÄ
2] ªÀiÁgÉtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á : eÁVÃgÀ¥À£ÀÆßgÀÄ
EªÀgÀÄUÀ¼À ಹೊಲಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ 4 ಎಕರೆ ಹೊಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಹೊಲವು ಸಹ ಆರೋಪಿತರ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 02-11-14 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ತಂಗಿ ನಿಂಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಂಗಿ ಮಗ ಬಸವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹತ್ತಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ ಈರಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗ ಮಾರೆಣ್ಣ ಇವರು ನಿಂಗಮ್ಮ ಇವರ ಹೊಲದ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಂಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬಸವ ಹೊಲದ ಬಾಜು ಯಾಕೆ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿವಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಅಡ್ಡ ಹೋದಾಗ ಈರಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗ ಮಾರೆಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಬಂಡಿಗೂಟದಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 293/14 ಕಲಂ 504, 324 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 

              ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÁ¬Ä CAiÀÄåªÀÄä, ªÀiÁ¢UÀ  ಈತನು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ªÀĺÁzÉêÀ vÁ¬Ä ºÀĸÉãÀªÀÄä 38ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: VtªÁgÀ FvÀ£ÀÄ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನ  ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನು ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತಾ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 03-11-2014 ರಂದು 07-00 ಎ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತ£ÀÄ G½zÀ E§âgÉÆA¢UÉ  ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನು ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ತೊಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt  UÀÄ£Éß £ÀA: 253/2014 PÀ®A.341,324,504,506 ರೆ.ವಿ.34 L¦¹    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

        ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಕವಿತಾಳ, 30 ವರ್ಷ, ನಾಯಕ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಜಾಗೀರ ಪನ್ನೂರು ತಾ: ಮಾನವಿ  FvÀ¤ಗೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕುರುಬರ ಸಾ: ಜಾಗೀರ ಪನ್ನೂರ   2] ಯಂಕೋಬ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಕುರುಬರ ಸಾ: ಜಾಗೀರ ಪನ್ನೂರು3] ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಕುರುಬರ ಸಾ: ಜಾಗೀರ ಪನ್ನೂರುEªÀgÀÄUÀ¼À ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ದಾರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ 2/11/14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಆತನ ತಂದೆ, ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ತಂಗಿ ಮಹಾದೇವಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ ಎತ್ತುಗಳ ಸಮೇತ ಮ್ಯಾರಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜನು ಲೀಜಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರು ‘’ ಲೇ ಬ್ಯಾಡ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ  ಹೊಲದಾಗ ತಿರುಗಾಡಬೇಡಿರಿ, ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕುಂಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟೀರೇನಲೆ ‘’ ಅಂತಾ ಅಂದರು. ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವರಿಗೆ ‘’ ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿರಿ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ,’’ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರ ಪೈಕಿ ಬಸವರಾಜನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ‘’ ಈ ಸೂಳೆ ಮಗನದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ‘’ ಅಂತಾ ಅಂದು ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಯಂಕೋಬನು ಪಲಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಮಂಜಮ್ಮಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವಿ ಇವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮೈ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆಇ ಒಳಪೆಟ್ಟಯಗೊಳಿಸಿ ‘’ ಇವತ್ತು ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡೀರಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ‘’ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 292/2014 ಕಲಂ 504,324,506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಹಾಗೂ 3 (1)(10) ಎಸ್.ಸಿ. / ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಯ್ದೆ 1989ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ :-02-11-2014 gÀAzÀÄ  01-30 ಎ.ಎಮ್  ¸ÀĪÀiÁjUÉ ಬಿ ಗಣೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಉಮಾದೇವಿ ಗಂಡ ಸೂಗಪ್ಪ ಚಾವಣಿಯವರು ವಯಸ್ಸು 24 ವರ್ಷ ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ್ (ಬಣಜಿಗ) ಉ:ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ:ಬಿ.ಗಣೇಕ FPÉAiÀÄÄ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೋಂಡಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋದಾಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಪಡಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾವನು ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಭರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಪ್ಪ @ ಭೂತಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮನಗೌಡ ಕೋಟೆ 28 ವರ್ಷ  ಜಾ:ನಾಯಕ ಉ- ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾ:ಬಿ. ಗಣೇಕಲ್ FvÀ£ÀÄ ಇದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರು ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಲು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾನಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಅವರ ಮಾವನು ಎದ್ದಾಗ ಅರೋಪಿತನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA. 97/2014 PÀ®A-448.504.506.   ಐ.ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
  AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ : 27/10/14 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಭೀಮಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಾಬಣ್ಣ ವ-55 ವರ್ಷ ಜಾ-ಕುರುಬರು ಉ-ಹೊಲಮನೆಗೆಲಸ ಸಾ-ನಕ್ಕುಂದಿ  ತಾ-ಮಾನವಿ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಮಗಳು, ಹಾಗೂ ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಗಾರರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಗದ್ದೆಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆವು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭೀಮಮ್ಮಳ ಬಲಗಡೆಯ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ನರದ ಹತ್ತಿರ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಆಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾಟಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ನಂತರ ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ದಿ:28/10/14 ರಂದು ವಿಮ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಹೊಂದುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ದಿ:01/11/14 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯ  ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ.36/14 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು. .
                  ದಿನಾಂಕ 02-11-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಉಮೇಶನು ತಾನು ಲೀಜಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅರಗಿನಮರಕ್ಯಾಂಪ ಹತ್ತಿರದ ಸಿಂಧನೂರು ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಮರೇಶ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ 3-00 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ GªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁd¥Àà 28ªÀµÀð, ®ªÀiÁt PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ¨ÁzÀ°ð §¸À£ÀUËqÀ PÁåA¥À  FvÀ£À ಬಲಗಾಲು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಉಮೇಶನನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಅದೇ ದಿನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ 5-00 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಸಮೀಪ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಉಮೇಶನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 47/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ- 02-11-2014 ರಂದು 14.30 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಂಪೂರು ರೋಡ್ ಶಿವುಪುರು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೆ.ಬಿ ರಾಜು ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ  ದಿನಾಂಕ- 01-11-2014 ರಂದು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಪಿ.ಎಸ್. ಸಾಹೇಬರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ, ಇಂದು  09.30 ಗಂಟೆಗೆ  ಬಿ/ಬಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿವಪುರು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಜೆ.ಬಿ ರಾಜು ಈತನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ, 1] eÉ.© gÁdÄ 2] ©¤ß vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä 3] ¸ÀÄzsÁPÀgï vÀAzÉ ¯Ádgï ®APÀ¥Àà 4] £À«Ã£À vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgï 5] ¸À¤ß vÀAzÉ ¹ÃªÀiÁ£ï D£ÀAzÀ 6] §§Ä® @¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ¨Á§Ä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು, ಜಾನ್ ಈತನಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು  ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಅವರಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಡರಿ, ಅಂತಾ ಅವರೆಲ್ಲಾರನ ಸಮಜಹಿಸಿ ಹೇಳಿದರೂ ತನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೇ, ತನಗೆ ,ನೀನೆನು ಹೇಳುತ್ತಿ, ಅಂತಾ ಅಂದು  ತನ್ನನ್ನು ದಬ್ಬಿದರು ಇದರಿಂದ ತಾನು ಕಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತನ್ನ ಎಡಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಮೇಲೆ  ಒಳಪೆಟ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆಸದರಿಯವರು  ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯಸ್ಥೆಗೆ ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ತನಗೂ ಸಹ ದಬ್ಬಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಗೊಳಿಸಿ ಜೆ,ಬಿ ರಾಜು, ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂದಿ ಹುಡುಗರು, ಹಾಗೂ ಜಾನ್, ಮತ್ತು ನತಾಯಿನಲ್ ಇವರ ಹುಡುಗರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಚೈನ್, ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಿಗೆ ಜೆ.ಬಿ ರಾಜುನ ಕಡೆಯವರು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ  ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಇದ್ದು   ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆಪಾಧಿತರು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿ, ಜಗಳ ಮಾಡಲು ಬೇಡಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದೇ ತನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ದಬ್ಬಿ ತನ್ನ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ವರದಿ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ  ಗುನ್ನೆ ನಂ- 194/2014 ಕಲಂ- 143,147,148, 323, 353 ಸಹಿತ 149 ..ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ.
ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         ಫಿರ್ಯಾದಿ  ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÁ¬Ä CAiÀÄåªÀÄä 27ªÀµÀð, GB ªÀPÀÌ®ÄvÀ£À      eÁB ªÀiÁ¢UÀ ¸ÁB VtªÁgÀ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀĸÉãÀªÀÄä ¸ÁB VtªÁgÀ  EªÀgÀ ನಡುವೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ್ಗೆ 1 ವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಜಗಳ ಆಗಿದ್ದು ಸದ್ರಿ ವಿಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವೈಷಮ್ಯ ಇದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 03-11-2014 ರಂದು 7-00 ಎ.ಎಂ. ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರು ಗಿಣಿವಾರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಆರೋಪಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿದ್ದು ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಅಂಜಿಕೊಂಡು ಗಿಣಿವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಗಿಣಿವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪಾತಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ 7-10 ಎ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಕಿವಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಲಗಾಲು ತೊಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ, ಬಲಗಾಲು ತೊಡೆಗೆ ಒಳ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:252/14 PÀ®A. 324,307 L.¦.¹.  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.11.2014 gÀAzÀÄ 31¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   6000/-   UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄjÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.