Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, November 20, 2011

GULBARGA DIST CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ರಟಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
:ಶ್ರೀ ಖಾಜಾಸಾಬ ತಂದೆ ಯೂಸೂಪಖಾನ ರಿಕ್ಷವಾಲೆ ಸಾ ಸಂತ್ರಸವಾಡಿ ರವರು ಬಜಾಜ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಕ್ಯೂ9360 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಗೌಸ ಗುಡುಭಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಹಮದ ಆಶ್ರಪ ಮೂರು ಜನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 11-11-2011 ರಂದು ಚಿಂಚೋಳಿಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಂಚನಾಳ ಕ್ರಾಸ ಸಮಿಪ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಗೌಸಿತನು ಜಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಲು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸೋಲಾಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮೃತನ ತಂದೆಯಾದ ಸೈಯದ ಖಾಜಾ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಅಹಮದ ಅಲಿ ಗುಂಡುಭಾಯಿ ಸಾ ಸಂತ್ರಸವಾಡಿ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 62/2011 ಕಲಂ 279,337,338, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ: 19-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ PÀÄQðºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èªÀÄä EªÀgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ²æà ¸ÀÄ«ÄÃvÀæ¥Àà vÀAzÉ: FgÀ¥Àà, 37ªÀµÀð,ªÀiÁ¢UÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀÄQðºÀ½î vÁ: zÉêÀzÀÄUÀðFvÀ£ÀÄ ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ vÀªÀiÁµÉUÉ DAzÀæ gÀrØ FvÀ¤UÉ 500 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¯É K£ÀÄ 5000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯É C£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ«ÄÃvÀæ¥Àà£ÀÄ §¸ÀªÀgÁd¥Àà PÉÆ¥ÀàgÀ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ JgÀqÀÄ JPÀgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß Rj¢¹zÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è, CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ: FgÀ£ÀUËqÀ,ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 ªÀÄd£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÄ«ÄÃvÀæ¥Àà¤UɺÁUÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÉÊ J¼ÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÀÄ«ÄÃvÀæ¥Àà£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀDð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: UÀÄ£Éß £ÀA. 261/2011 PÀ®A: 143,147,148,323,324,354,504,506(2)¸ÀºÀw 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï¹, J¸ïn DåPïÖ 1989.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

gÀÆ¥Á @ ¸ÀégÀÆ¥Á UÀAqÀ 24ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ¸Á: PÀgÀrUÀÄqÁØ gÀ¸ÉÛ ªÀiÁ£À« f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄ ®UÀߪÀÅ ¸ÀÄgÉñï @ ZÁ¯ïìð FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:31-03-2008 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dgÀÄVzÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¥sÀ¤ðZÀgï PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ 01 FvÀ¤UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¹A¥sÉÆä PÀA¥À¤AiÀÄ°è EAf¤ÃAiÀÄgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ UÀAqÀ ºÉAqÀw ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ°è MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ gÁwæ vÀqÀªÁV PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ E£ÀÆß JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä PÀqɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ , EzÀjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃj vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É fêÀ£ÁA±À PÉøÀÄ ºÁQzÀÄÝ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀºÁ gÀÆ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É «ªÁºÀ «ZÉÒÃzÀ£É zÁªÉ ºÁQzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 10-10-2011 gÀAzÀÄ gÀÆ¥Á¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ ªÀQîgÀ£ÀÄß PÁt®Ä §AzÀÄ ªÀQîgÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄUÀĹPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ 4 d£À PÀÆr §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV gÀÆ¥Á¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/11 PÀ®A.498(J),504,323,506 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀħÄæªÀiïPÀgï ªÀAiÀÄ:70ªÀ,¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ , ¸Á: PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥Áèmï £ÀA.5-3-602 ¥Áèmï ºÉÆA¢zÀÄÝ , ¸ÀzÀj ¥Áèmï£À°è ±Éqï ºÁQPÉÆArzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 03-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAeÉ 4-00 CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆ¥ÉæñÁZÁgï PÀ«Äñï£Àgï ¹JªÀiï¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ªÉAPÀmÉñï J.E.E ¹JªÀiï¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ,DzÀ±Àð eÉ.E ¹JªÀiï¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ªÀÄÆwð ±ÉPÀë£ï PÀèPïð ¹JªÀiï¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ¦ügÉÆÃeï ¸Áå¤lj E£ïì¥ÉPÀÖgï ¹JªÀiï¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀĺÀäzï C° qÉæöÊ£ÉÃeï UÀÄvÉÛÃzÁgï ¹JªÀiï¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §¸À¥Àà¤UÉ PÉÃqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥Áèn£À°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ±Éqï£ÀÄß eÉ.¹.© ¬ÄAzÀ £Á±À¥Àr¹ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV §¸À¥Àà gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.196/2011 PÀ®A.441 , 448 , 425 , 427 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-04-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ G®Pï§AqÁ vÁAqÁzÀ°ègÀĪÀ ®PÀët vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà, £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ²æà ªÀÄAdÄ£Áxï vÀAzÉ: °AUÀ¥Àà, 20ªÀµÀð, G: «zsÁå¨sÁå¸À, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ªÀÄgÁoÀ, vÁ: ªÀiÁ£À«. ºÁUÀÄ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ E§âgÀÄ ºÉÆÃV LzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÄÖ, CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11-12 ªÀµÀðzÀªÀ¤UÉ SÁdÄ PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ D ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ, ¯Éà wPÀ̪À¼É PÉÊ ºÁPÀÄwÛAiÉÄãÀÄ CAvÁ C£Àß®Ä ªÀÄÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ ¹nÖ¤AzÀ D ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ MAzÀÄ KlÄ ºÉÆqÉzÁUÀ D ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ aÃjPÉÆArzÀÝPÉÌ, DUÀ ®PÀët vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà, ºÁUÀÄ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: G®Pï§AqÁ vÁAqÀ.J®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ vÉAV£À ºÀUÀ΢AzÀ «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ PÀnÖºÁQzÀÄÝ C®èzÉ, G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ°è ¸ÀÄ¢Ý w½zÀ DvÀ£À vÀAzÉ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ G®ÄPï§Ar vÁAqÁPÉÌ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä §AzÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É fêÀ¢AzÀ G½zÀÄPÉÆAr¢Ýj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä ºÉt ¹UÀzÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwۢݫ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 260/2011 PÀ®A: 143,147,342,323,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀAiÀiÁ:23 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ 2 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw¤AzÀ dUÀ¼ÀªÁrzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ¥ÀÄà w¼ÀĪÀ½PɬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁAiÀiÁUÀzÉà 1505 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä C£ÀAvÀªÀÄä UÀAqÀ DAd£ÉÃAiÀÄ ¸Á:ZÀAzÀæ§AqÁ vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:18/2011 PÀ®A: 174 ¹Dgï.¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 19-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À J.¦.JªÀiï.¹ ªÉÆzÀ®£Éà UÉÃmï ºÀnÖ «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ EªÀgÀ UÉÆÃzÁªÀÄÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ ``CAzÀgï ¨ÁºÀgï'' JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ)¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀÄgÉñÀ ¸Á: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà , ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.5,250/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.195/2011 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.11.2011 gÀAzÀÄ 115 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,200/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 20-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-11-2011

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2011 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 18/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ®Qëöät gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð, eÁ: ®ªÀiÁtÂ, G: qÉæöʪÀgï, ¸Á: ¹AzÉÆî vÁAqÁ EªÀgÀ Hj£À°è DgÉÆæ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ¸Á§ 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, qÉæöʪÀgï, ¸Á/ ZÀl£À½î (SÁeÁ£ÀUÀgÀ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ Hj£À°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ 2300 gÀÆ AiÀÄ£ÀÄß PɽzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ ¸À¯ÁPɬÄAzÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 206/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/11/2011 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¸ÀĤî ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38 4120 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ UÀÄgÀÄ £Á£ÀPÀ UÉÃl PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ UÀÄgÀÄzÁégÁ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à UÀÄgÀÄ £Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ37eÉ3361 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ UÉÆqÉUÉ ºÀwÛ DgÉÆæAiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ, JqÀ ºÀÄ©âUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤvÁ UÀAqÀ ¨Á®gÁd ©gÁzÁgÀ, 34 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ OgÁzÀ (©) EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀ ¨sÁUÀÀPÉÌ ¸Àé®à UÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ C¤vÁ EªÀjUÉ JqÀUÉÊ, ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛÀªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2011 PÀ®A 143, 353, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-11-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: qÁPÀļÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ qÁPÀļÀV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀbÉÃjUÉ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À°è ¸ÀjAiÀiÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛ¯Áè JAzÀÄ DgÉÆæ¹ ©ÃUÀ ºÁQ UÁæªÀÄzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ vÀqÉAiÀÄ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀįÁAiÀÄ¥Áà PÀqÀPÉÆüÀ G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ C¢üPÁj qÁPÀļÀV ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸Á: AiÀÄdðj vÁ: ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À f: ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 228/2011 PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 19-11-2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£Àäß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀiÁ¸ÀÖgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 3 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ UÁAeÁ vÀªÀÄä ¨ÁåUÀļÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ] ±ÁAvÁ ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw PÉÊPÁr eÁ d¯Á£À(JA.J¸ï) 2] PÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀeÉðgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw PÉÊPÁr ¸Á: d¯Á£À (JA.J¸ï) 3] PÀ®à£Á UÀAqÀ £ÀAzÀQ±ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁw PÉÊPÁr ¸Á: d¯Á£À(JA.J¸ï) JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ UÁAeÁ vÀÄA©zÀ MlÄÖ 5 ¨ÁåUÀļÀ°è ºÁUÀÆ MAzÀÄ PÉÊaîzÀ°è MlÄÖ 30 PÉ.f UÁAeÁ C.Q 12,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁvzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 179/2011 PÀ®A 341, 504, 324, 324, 506 [2] eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-11-2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄÄ¼É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ DgÉÆæü 1]. gÁªÀÄ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ 2]. PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄÄ¼É EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 19/11/2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ UÀdgÉ ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ DPÁ±À EªÀ¤UÉ ±Á¯ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ JzÀÄgÀÄ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆ mÁæªÉ®ègÀ £ÀA JªÀÄ JZÀ 26/«1559 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ MrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 293/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 19-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¨Á®gÀrØ ªÀAiÀĸÀÄì: 37 ªÀµÀð eÁw; gÀrØ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ¨sÁ¦gÀrØPÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀtQÃgÀt ªÀiÁr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 18-11-2011 gÀAzÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£É £Á£ÀÄ ºÀtªÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä UÀ¢ÝAiÀÄ°è PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁ£É 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì £ÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀPÀÄA© UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CqÀØ §A¢zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ £À£Àß ªÀÄÄA¨ÁUÀ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÁzÀ ºÀtªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀPÀÌ @ ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ ¥Á¥ÀtÚ 35 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀ¢Ý PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¨sÁ¦gÀrØPÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨÁâgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÀrØ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß »AzÉ ºÁPÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄÄA¨ÁUÀ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ºÀ£ÀªÀÄAvÀPÀÌ@ ºÀ£ÀªÀĪÀé EªÀ½UÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÁUÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀPÀÌ EªÀ¼ÀÄ CAUÁvÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¹ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ wêÀæ UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV Q«AiÀÄ°è ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¸ÀĨÁâgÀrØ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-27/Dgï-7078 n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¸ÉÆàÃl CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀPÀ̼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¸ÀĨÁâgÀrØ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ¨ÁdÄ ¤°è¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: a¤ªÁ®gÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ zÁ£ÀªÀÄä D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ£ÀéAiÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ CªÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄjUÉ w½¹ F ¢ªÀ¸À vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Gulbarga Dist Reported Crimes

ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ. ವಿಜಯ ಅಂಚಿ ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ನಾಗರೀಕ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ವರದಿ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ಶ್ರೀ. ಡಿ.ಅಶೋಕ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೆಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ರೆಡ್ಡಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು ಸಹ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ "ಮನೆರವರಲು" ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರುವದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಸೊಲ್ಲಾಪೂರ (ಉತ್ತರ) ಇವರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 15/05/1980 ರಂದು "ಮನೆರವರಲು" ಎಸ್‌.ಟಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್‌.ಡಿ.ಸಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರಿ ನಿಜವಾದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ವಂಚಿಸಿದರ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿಯವರ ಜಾತಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಜಾತಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ. ಡಿ.ಅಶೋಕ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೆಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರ ಮತ್ತು ಇವರ ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ದಾಲಾತಿಗಳ ಆಧಾರ ಮೇಲಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಜನರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಇವರು ಮೂಲತ: ರೆಡ್ಡಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ "ಮನೆರವರಲು" ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ "ಮನೆರವರಲು" ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರುವದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳು ಸ್ರಷ್ಟಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್‌.ಡಿ.ಸಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರಿ ನಿಜವಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 124/2011 ಕಲಂ. 415, 416, 417, 463, 464, 465, 468, 471 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ. 3(1)(9) ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ಪಿ.ಎ ಎಕ್ಟ 1989 ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಪಿ.ಐ ನಾಗರೀಕ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೆಶನಾಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೋಸ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಹಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಬಂದೂಕ ಇತನು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಚುನ್ನಬಟ್ಟಿ ಶಹಾಬಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದ್ದು ಇತನು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಲೋನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ರೂ.1000/- ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡುರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಡಾ:: ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11,00,000 ಲಕ್ಷ್ ಸಾಲ ಮತ್ತು ನಗರ ಸಭೆ ಶಹಾಬಾದ ವತಿಯಿಂದ [ಎಸ್.ಜೆ.ಆರ್.ವಾಯ್.ಎಸ್.] ಯೊಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೌಕ್ವಾ ಗುಂಡಿನ ಸಲುವಾಗಿ 11,25,000 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಕೆನರಬ್ಯಾಂಕ, ಎಸ.ಬಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಯಾಂಕ, ಸೀಂಡಿಕೇಟ ಬ್ಯಾಂಕ, ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ . ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ಥಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಸಾ: ಶಹಾಬಾದ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.